EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0710(01)

Afgørelse nr. E2 af 3. marts 2010 om fastsættelse af en procedure for forvaltning af ændringer vedrørende de nærmere bestemmelser for de organer, der er omhandlet i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004, og som er opført i det elektroniske register, der indgår i EESSI (Teksten er relevant for EØS og for EU/CH-aftalen)

OJ C 187, 10.7.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

10.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 187/5


AFGØRELSE Nr. E2

af 3. marts 2010

om fastsættelse af en procedure for forvaltning af ændringer vedrørende de nærmere bestemmelser for de organer, der er omhandlet i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004, og som er opført i det elektroniske register, der indgår i EESSI

(Teksten er relevant for EØS og for EU/CH-aftalen)

2010/C 187/04

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den administrative kommission skal fastsætte fælles strukturelle regler for tjenesterne for elektronisk informationsbehandling og udvikling af bestemmelser om funktionen af den fælles del af disse tjenester,

under henvisning til artikel 88 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (2) (i det følgende benævnt »gennemførelsesforordningen«),

idet afgørelsen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et af elementerne i moderniseringene af systemet for koordinering mellem de nationale sociale sikringsordninger er oprettelsen af et elektronisk register, der indeholder nærmere oplysninger om de nationale organer, der medvirker til at gennemføre forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 (i det følgende benævnt gennemførelsesforordningen).

(2)

Medlemsstaterne har ansvaret for at lægge deres egne nationale kontaktoplysninger ind i det elektroniske register og for at føre disse oplysninger ajour.

(3)

Medlemsstaterne sørger for, at oplysningerne i deres lokale udgaver af det elektroniske register synkroniseres dagligt med de oplysninger, der er opført i den centrale udgave af det elektroniske register, der forvaltes af Europa-Kommissionen.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte en procedure for forvaltning af ændringer, der sikrer, at ændringer i de oplysninger, der er opført i det elektroniske register, behandles på en struktureret, konsekvent, kontrollerbar og rettidig måde —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

1.

Der fastsættes i denne afgørelse bestemmelser om en procedure for forvaltning af ændringer vedrørende oplysninger fra kompetente myndigheder, nationale institutioner, forbindelsesorganer og kontaktpunkter som omhandlet i artikel 1, litra m), q) og r), i forordning (EF) nr. 883/2004 og i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), i gennemførelsesforordningen.

2.

Proceduren for forvaltning af ændringer finder anvendelse på oplysninger, der er opført i det elektroniske registers centrale register, der forvaltes af Europa-Kommissionen, og på de lokale udgaver, som medlemsstaterne forvalter.

3.

Hver medlemsstat udnævner en person, som er ansvarlig for at indføre ændringerne i den centrale udgave af det elektroniske register og for at ajourføre de lokale udgaver.

4.

Hver medlemsstat udnævner ligeledes en central kontaktperson for EESSI for hvert kontaktpunkt (i det følgende benævnt »AP SPOC« (Access Point Single Point of Contact)). Kontaktpersonen er den person, som institutioner og organer, der er tilknyttet det pågældende kontaktpunkt, først skal henvende sig til.

5.

Hver medlemsstat giver via sekretariatet den administrative, kommission meddelelse om alle væsentlige ændringer af oplysningerne om de kompetente myndigheder, nationale institutioner, forbindelsesorganer eller kontaktpunkter, mindst en kalendermåned inden ændringerne får virkning. Meddelelsen kan indgives til sekretariatet. Mindre ændringer kan indføres i det elektroniske registers centrale register uden forudgående meddelelse.

6.

I forbindelse med denne procedure forstås ved en væsentlig ændring en ændring, der påvirker gennemførelsen af forordningerne på en negativ måde og dermed også koordineringen heraf, idet de kan forsinke fremsendelse eller rutning (routing) af strukturerede elektroniske dokumenter (SED’ere) til den berørte institution eller det berørte organ.

En væsentlige ændring omfatter bl.a.:

a)

ændringer vedrørende identifikationskode, eller af funktioner eller kompetencer af et organ eller en institution eller et kontaktpunkt.

b)

lukning af et organ eller en institution eller et kontaktpunkt

c)

fusion af organer eller institutioner eller kontaktpunkter.

7.

Hvis en væsentlig ændring vedrører en af de ændringer, der er anført under litra a), b) eller c), angiver medlemsstaten, hvilket organ, hvilken institution eller hvilket kontaktpunkt der overtager de pågældende funktioner eller kompetencer fra den dato, hvor ændringen får virkning.

8.

Ved modtagelse af en meddelelse om en væsentlig ændring underretter sekretariatet den administrative kommission og AP SPOC’erne om ændringen og det tidspunkt, hvor ændringen får virkning.

9.

I henhold til artikel 9 i forretningsordenen for den administrative kommission har medlemmerne heraf mulighed for at gøre indsigelse mod ændringen eller afholde sig fra at stemme. Hvis der gøres indsigelse, drøftes ændringen på det førstkommende møde i den administrative kommission.

10.

Medlemsstaterne sikrer, at de lokale udgaver af registertjenesterne synkroniseres dagligt med den centrale udgave af det elektroniske register. Synkroniseringen af de lokale udgaver skal finde sted mellem kl. 01.00 og kl. 03.00 centraleuropæisk tid.

11.

Den administrative kommission evaluerer medlemsstaternes erfaringer med gennemførelsen af denne afgørelse senest et år efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

12.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft den første dag i den anden måned efter offentliggørelsen.

Formand for den administrative kommission

José Maria MARCO GARCÍA


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


Top