EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0704

2010/704/EU: Kommissionens afgørelse af 22. november 2010 om anerkendelse af Sri Lanka med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende med henblik på anerkendelse af kvalifikationsbeviser (meddelt under nummer K(2010) 7963) EØS-relevant tekst

OJ L 306, 23.11.2010, p. 77–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 125 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/704/oj

23.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/77


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 22. november 2010

om anerkendelse af Sri Lanka med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende med henblik på anerkendelse af kvalifikationsbeviser

(meddelt under nummer K(2010) 7963)

(EØS-relevant tekst)

(2010/704/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3,

under henvisning til brev af 13. maj 2005 fra Sri Lankas myndigheder, hvori der anmodes om anerkendelse af Sri Lanka med henblik på at kunne anerkende kvalifikationsbeviser udstedt af Sri Lanka, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne kan beslutte at godkende søfarendes kvalifikationsbeviser, der er udstedt af et tredjeland, hvis Kommissionen har anerkendt det pågældende tredjeland som værende i stand til at opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978, som revideret (STCW-konventionen) (2).

(2)

Kommissionen har, efter at de cypriotiske myndigheder har anmodet herom, foretaget en vurdering af Sri Lankas system for undervisning, uddannelse og bevisudstedelse inden for søfartsområdet med henblik på undersøge, om Sri Lanka overholder kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af svig med beviser. Vurderingen tog udgangspunkt i det informationskontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i november 2006.

(3)

I de tilfælde, hvor der ved vurderingen af overholdelsen af STCW-konventionen var påvist mangler, har Sri Lankas myndigheder fremsendt de ønskede relevante oplysninger til Kommissionen og dokumentation for gennemførelsen af passende og tilstrækkelige korrigerende foranstaltninger, der afhjælper de fleste af problemerne.

(4)

De resterende mangler vedrører enkelte forhold omkring Sri Lankas procedurer med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende. Navnlig mangler konkrete retsregler vedrørende undervisernes kvalifikationer, anvendelse af simulatorer samt udarbejdelse og afprøvning af simulatorøvelser i en af de maritime uddannelses- og undervisningsinstitutioner, som man undersøgte. Sri Lankas myndigheder er derfor blevet opfordret til at gennemføre yderligere korrigerende foranstaltninger vedrørende disse forhold. Manglerne er imidlertid ikke af en sådan art, at det berettiger til at rejse tvivl om, hvorvidt Sri Lankas system for uddannelse, undervisning og bevisudstedelse inden for søfartsområdet overholder STCW-konventionen.

(5)

Resultatet af vurderingen af overholdelsen og gennemgangen af de oplysninger, som Sri Lankas myndigheder har fremlagt, viser, at Sri Lanka opfylder de relevante krav i STCW-konventionen. Sri Lanka har endvidere truffet tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af svig med beviser og bør derfor anerkendes af Den Europæiske Union.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sri Lanka anerkendes med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende med henblik på anerkendelse af de af dette land udstedte kvalifikationsbeviser.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2010.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.

(2)  Vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation.


Top