EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0685

2010/685/EU: Kommissionens afgørelse af 10. november 2010 om ændring af afsnit 3 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet EØS-relevant tekst

OJ L 293, 11.11.2010, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 97 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/685/oj

11.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/67


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. november 2010

om ændring af afsnit 3 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet

(EØS-relevant tekst)

(2010/685/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (1), særlig artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 715/2009 opstiller retningslinjer for, hvilke tekniske oplysninger der er nødvendige, for at netbrugerne kan få effektiv adgang til systemet.

(2)

Retningslinjerne bør omfatte krav om gennemsigtighed for at sikre effektiv adgang til naturgastransmissionssystemer og for at skabe en reel minimumsgaranti for lige vilkår for markedsadgang.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 715/2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afsnit 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. marts 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.


BILAG

»3.   Fastlæggelse af, hvilke tekniske oplysninger der er nødvendige, for at netbrugerne kan få effektiv adgang til systemet; fastlæggelse af, hvilke punkter kravene om gennemsigtighed skal gælde for, og hvilke oplysninger der skal offentliggøres ved alle relevante punkter samt en tidsplan for offentliggørelsen

3.1.   Fastlæggelse af, hvilke tekniske oplysninger der er nødvendige for at netbrugerne kan få effektiv adgang til systemet

3.1.1.   Offentliggørelsens form

1)

Transmissionssystemoperatører skal stille de oplysninger, der er omhandlet i afsnit 3.1.2 og i afsnit 3.3, punkt 1) – 5), til rådighed på følgende måde:

a)

på et websted, der er gratis tilgængeligt for offentligheden, og som ikke kræver nogen registrering eller anden form for tilmelding hos transmissionssystemoperatøren

b)

jævnligt/løbende; hvor hyppigt oplysningerne skal ajourføres afhænger af, hvor hyppigt de ændrer sig og af tjenestens varighed

c)

på en brugervenlig måde

d)

på en tydelig, kvantificerbar, lettilgængelig måde og på et ikke-diskriminerende grundlag

e)

i et format, der kan downloades, og som tillader kvantitativ analyse

f)

med ensartet brug af måleenheder, navnlig skal kWh (med en referenceforbrændingstemperatur på 298,15 K) anvendes som måleenhed for energiindhold og m3 (ved 273,15 K og 1,01325 bar) for volumen. Den konstante faktor for omregning til energiindhold skal oplyses. Ud over dette format kan der også benyttes andre måleenheder til offentliggørelsen

g)

på medlemsstatens officielle sprog samt på engelsk

2)

Transmissionssystemoperatører skal offentliggøre information om faktiske ændringer i de oplysninger, der er omhandlet i afsnit 3.1.2 og i afsnit 3.3, punkt 1)–5), så snart de har kendskab til ændringerne.

3.1.2.   Offentliggørelsens indhold

Transmissionssystemoperatører skal som minimum offentliggøre følgende oplysninger om deres systemer og tjenester:

a)

en detaljeret og dækkende beskrivelse af de forskellige tjenester, der tilbydes, samt tarifferne herfor

b)

de forskellige typer transportaftaler, der kan indgås om disse tjenester

c)

reglerne for netadgang og/eller standardvilkårene med en beskrivelse af netbrugernes rettigheder og forpligtelser, herunder:

1.

harmoniserede transportaftaler og andre relevante dokumenter

2.

hvor det er relevant for adgangen til systemet, en specifikation for alle relevante punkter, jf. punkt 3.2 i bilaget, af de relevante gaskvalitetsparametre, herunder som minimum øvre brændværdi og Wobbe-indekset, samt erstatningsansvaret eller konverteringsomkostningerne for netbrugerne i tilfælde af, at gassen ikke opfylder disse specifikationer

3.

hvor det er relevant for adgangen til systemet, oplysninger om trykkrav for alle relevante punkter

4.

hvilken procedure der følges i tilfælde af afbrydelser i den afbrydelige kapacitet, herunder, hvor det er relevant, den tidsmæssige planlægning, omfanget og prioriteringen af de enkelte afbrydelser (f.eks. pro-rata eller først-til-mølle — sidst afbrudt).

d)

de harmoniserede procedurer, der gælder, når transmissionssystemet anvendes, herunder definition af centrale udtryk

e)

bestemmelser om kapacitetstildeling, håndtering af kapacitetsbegrænsninger og procedurer for at modvirke hamstring og lette genudnyttelse

f)

de regler, der gælder i forhold til transmissionssystemoperatører i forbindelse med handel med kapacitet på det sekundære marked

g)

regler om balancering og metoden til beregning af gebyrer for ubalancer

h)

hvor det er relevant, oplysninger om fleksibilitet og toleranceniveauer, der indgår i transporttjenester og andre tjenester uden særskilt gebyr, såvel som om den fleksibilitet, der tilbydes ud over dette, og de tilhørende gebyrer

i)

en detaljeret beskrivelse af transmissionssystemoperatørens gassystem og alle dets relevante sammenkoblingspunkter, som fastlagt i afsnit 3.2 i dette bilag, samt navnene på operatørerne af de sammenkoblede systemer eller anlæg

j)

reglerne for tilslutning til det system, der drives af transmissionssystemoperatøren

k)

oplysninger om nødforholdsregler, for så vidt som disse er transmissionssystemoperatørens ansvar, f.eks. foranstaltninger, der kan føre til, at grupper af kunder kobles af nettet, samt andre generelle regler vedrørende ansvar, der gælder for transmissionssystemoperatøren

l)

de procedurer for sammenkoblingspunkter, som transmissionssystemoperatørerne er blevet enige om, vedrørende netinteroperabilitet, fælles procedurer for nominering og matching og andre fælles procedurer, der fastlægger bestemmelser om tildeling af gasstrømme og balancering, herunder de anvendte metoder, i den udstrækning disse oplysninger er relevante for netbrugernes adgang til de pågældende transmissionssystemer,

m)

en detaljeret og dækkende beskrivelse af de metoder og den proces, der anvendes til at beregne den tekniske kapacitet, herunder oplysninger om de anvendte parametre og centrale forudsætninger.

3.2.   Fastlæggelse af, hvilke punkter kravene om gennemsigtighed skal gælde for

1)

Relevante punkter omfatter som minimum:

a)

alle indfødnings- og udtagningspunkter i et transmissionsnet, der drives af en transmissionssystemoperatør, med undtagelse af udtagningspunkter, der er forbundet med en enkelt slutforbruger, og med undtagelse af indfødningspunkter, der er direkte forbundet med en enkelt producents produktionsanlæg, som er beliggende i EU

b)

alle indfødnings- og udtagningspunkter, der forbinder transmissionssystemoperatørernes balanceringszoner

c)

alle punkter, der forbinder en transmissionssystemoperatørs net med en LNG-terminal, fysiske gashandelspladser, lagerfaciliteter og produktionsanlæg, medmindre de pågældende produktionsanlæg er omfattet af undtagelsen i litra a)

d)

alle punkter, der forbinder en given transmissionssystemoperatørs net med infrastruktur, der er nødvendig for at levere hjælpefunktioner, som defineret i artikel 2, stk. 14, i direktiv 2009/73/EF.

2)

Oplysninger om enkelte slutforbrugere og produktionsanlæg, der ikke indgår i definitionen af relevante punkter i afsnit 3.2.1, litra a), offentliggøres i samlet form, som minimum pr. balanceringszone. Samlingen af enkelte slutbrugere og af produktionsanlæg, der ikke indgår i definitionen af relevante punkter i afsnit 3.2.1, litra a), anses i forbindelse med dette bilag som ét relevant punkt.

3)

Hvor punkterne mellem to eller flere transmissionssystemoperatører udelukkende forvaltes af de berørte operatører og systembrugerne ikke er involveret, hverken kontraktmæssigt eller driftsmæssigt, eller hvor punkterne forbinder et transmissionssystem med et distributionssystem, og der ikke er nogen kontraktmæssig kapacitetsbegrænsning ved disse punkter, fritages transmissionssystemoperatørerne for disse punkter for forpligtelsen til at offentliggøre oplysningerne under afsnit 3.3 i dette bilag. Den nationale regulerende myndighed kan dog kræve, at transmissionssystemoperatørerne offentliggør oplysningerne under afsnit 3.3 i dette bilag for de punkter, for hvilke fritagelsen gælder, eller for grupper af disse punkter. I så fald skal oplysningerne, såfremt transmissionssystemoperatørerne råder over dem, offentliggøres i samlet form på et passende niveau, som minimum pr. balanceringszone. Denne samling af punkter anses i forbindelse med dette bilag som ét relevant punkt.

3.3.   Oplysninger, der skal offentliggøres for alle relevante punkter, samt en tidsplan for offentliggørelsen

1)

For alle relevante punkter skal transmissionssystemoperatører offentliggøre de oplysninger, der er anført i litra a)–g), for samtlige tjenester og hjælpefunktioner, der tilbydes, (særlig oplysninger om blanding, ballastning og konvertering). Disse oplysninger skal offentliggøres på et numerisk grundlag, på time- eller dagsbasis, svarende til den korteste referenceperiode for reservering og (re)nominering af kapacitet og den korteste afregningsperiode, for hvilken der beregnes gebyrer for ubalancer. Hvis den korteste referenceperiode er mindre end en dag, offentliggøres oplysningerne i litra a)–g) desuden dagligt. Disse oplysninger og ajourføringerne heraf skal offentliggøres, så snart de er til rådighed for systemoperatøren (»nær-tidstro oplysninger«).

a)

den tekniske kapacitet for strømme i begge retninger

b)

den samlede aftalte og uafbrydelige og afbrydelige kapacitet i begge retninger

c)

nomineringer og renomineringer i begge retninger

d)

den ledige uafbrydelige og afbrydelige kapacitet i begge retninger

e)

de faktiske fysiske strømme

f)

planlagte og faktiske afbrydelser af afbrydelig kapacitet

g)

planlagte og uforudsete afbrydelser af uafbrydelige tjenester såvel som oplysninger om genopretning af den uafbrydelige tjeneste (bl.a. oplysninger om vedligeholdelse af systemet og deraf følgende afbrydelsers sandsynlige varighed). Planlagte afbrydelser skal offentliggøres mindst 42 dage på forhånd.

2)

For alle relevante punkter skal oplysningerne under afsnit 3.3, punkt 1), litra a), b) og d), offentliggøres mindst 18 måneder forud.

3)

For alle relevante punkter skal transmissionssystemoperatører løbende offentliggøre historiske oplysninger om kravene i afsnit 3.3, punkt 1), litra a)–g), for de forudgående fem år.

4)

Transmissionssystemoperatører skal dagligt offentliggøre målte værdier for den øvre brændværdi eller Wobbe-indekset for alle relevante punkter. Der skal offentliggøres foreløbige tal senest tre dage efter den pågældende gasdag. De endelige tal skal offentliggøres senest tre måneder efter udgangen af den pågældende måned.

5)

For alle relevante punkter skal transmissionssystemoperatører årligt offentliggøre oplysninger om ledig kapacitet, reserveret kapacitet og teknisk kapacitet i hele den periode, hvor der er indgået aftale om kapaciteten, samt ét år ud over denne periode, dog som minimum de næste ti år. Disse oplysninger skal ajourføres mindst en gang om måneden eller oftere, hvis der foreligger nye oplysninger. Offentliggørelsen skal afspejle den periode, hvor kapaciteten tilbydes på markedet.

3.4.   Oplysninger, der skal offentliggøres om transmissionssystemet, samt en tidsplan for offentliggørelsen

1)

Hvor transmissionssystemoperatørerne råder over oplysninger om de samlede kapacitetsmængder, der tilbydes og indgås aftale om på det sekundære marked (dvs. som én netbruger sælger til en anden), skal de dagligt offentliggøre og ajourføre disse oplysninger. Oplysningerne skal omfatte følgende:

a)

sammenkoblingspunkter, hvor kapaciteten sælges

b)

kapacitetens art, dvs. indfødningskapacitet, udtagningskapacitet, uafbrydelig og afbrydelig kapacitet

c)

kapacitetsmængden og varigheden af brugsretten til kapaciteten

d)

transaktionens art, f.eks. overdragelse eller tildeling

e)

det samlede antal handler/overdragelser

f)

andre vilkår, som transmissionssystemoperatøren har kendskab til, jf. punkt 3.3.

Hvis disse oplysninger stilles til rådighed af en tredjepart, fritages transmissionssystemoperatørerne for denne forpligtelse.

2)

Transmissionssystemoperatører skal offentliggøre harmoniserede betingelser for accept af kapacitetstransaktioner (f.eks. overførsler og tildelinger). Disse betingelser skal som minimum omfatte følgende:

a)

en beskrivelse af standardiserede produkter, der kan sælges på det sekundære marked

b)

frister for gennemførelse/godkendelse/registrering af handler på det sekundære marked. I tilfælde af forsinkelser skal årsagerne hertil offentliggøres

c)

meddelelsen til transmissionssystemoperatøren fra sælgeren eller den tredjepart, der henvises til i afsnit 3.4, punkt 1), om navnene på sælger og køber samt oplysninger om kapaciteten som anført i afsnit 3.4.

Hvis disse oplysninger stilles til rådighed af en tredjepart, fritages transmissionssystemoperatørerne for denne forpligtelse.

3)

Hvad angår balanceringstjenester, skal hver transmissionssystemoperatør for sit eget systems vedkommende og for hver balanceringsperiode underrette hver enkelt netbruger om nettets foreløbige ubalancer og om omkostningerne pr. netbruger senest en måned efter balanceringsperiodens slutning. Endelige oplysninger om kunder med en standardbelastningsprofil kan forelægges op til 14 måneder senere. Hvis disse oplysninger stilles til rådighed af en tredjepart, fritages transmissionssystemoperatørerne for denne forpligtelse Ved formidlingen af disse oplysninger skal fortroligheden af forretningsmæssigt følsomme oplysninger respekteres.

4)

Hvor der ud over tilladte afvigelser tilbydes fleksibilitetstjenester med henblik på tredjeparts adgang, skal transmissionssystemoperatørerne hver dag offentliggøre prognoser, der rækker én dag frem, for den maksimale fleksibilitet, den reserverede fleksibilitet og den ledige fleksibilitet på markedet for den næste gasdag. Transmissionssystemoperatøren skal også efterfølgende offentliggøre oplysninger om den samlede udnyttelse af hver enkelt fleksibilitetstjeneste ved udgangen af hver gasdag. Hvis den nationale regulerende myndighed er overbevist om, at offentliggørelse af disse oplysninger kan give anledning til misbrug fra netbrugernes side, kan den beslutte at fritage transmissionssystemoperatøren for denne forpligtelse.

5)

Transmissionssystemoperatører skal for hver balanceringszone offentliggøre mængden af gas i transmissionssystemet ved starten af hver gasdag og prognosen for mængden af gas i transmissionssystemet ved slutningen af gasdagen. Prognosen for mængden af gas ved slutningen af gasdagen skal ajourføres hver time i løbet af gasdagen. Hvis gebyrer for ubalancer beregnes på timebasis, skal transmissionssystemoperatøren offentliggøre mængden af gas i transmissionssystemet på timebasis. Som alternativ kan transmissionssystemoperatøren for hver balanceringszone offentliggøre alle brugeres samlede ubalanceposition ved starten af hver balanceringsperiode og prognosen for alle brugeres samlede ubalanceposition ved slutningen af hver gasdag. Hvis den nationale regulerende myndighed er overbevist om, at offentliggørelse af disse oplysninger kan give anledning til misbrug fra netbrugernes side, kan den beslutte at fritage transmissionssystemoperatøren for denne forpligtelse.

6)

Transmissionssystemoperatørerne skal stille brugervenlige midler til rådighed til beregning af tariffer.

7)

Transmissionssystemoperatører skal på en effektiv måde føre optegnelser over alle kapacitetsaftaler og andre relevante oplysninger vedrørende beregning af og levering af adgang til ledig kapacitet, særlig individuelle nomineringer og afbrydelser; optegnelserne skal være til rådighed for de relevante nationale myndigheder i mindst fem år. Transmissionssystemoperatører skal gemme dokumentation for alle relevante oplysninger, der er nævnt under afsnit 3.3, punkt 4) og 5), i mindst fem år og på anmodning stille dokumentationen til rådighed for den regulerende myndighed. Begge parter skal respektere fortroligheden af forretningsoplysninger.«


Top