EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0679

2010/679/EU: Kommissionens afgørelse af 8. november 2010 om ændring af beslutning 95/467/EF om gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer (meddelt under nummer K(2010) 7542) EØS-relevant tekst

OJ L 292, 10.11.2010, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/679/oj

10.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/55


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. november 2010

om ændring af beslutning 95/467/EF om gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer

(meddelt under nummer K(2010) 7542)

(EØS-relevant tekst)

(2010/679/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 13, stk. 4, litra a),

efter høring af Det Stående Byggeudvalg og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog den 24. oktober 1995 beslutning 95/467/EF om gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om byggevarer (2).

(2)

For at tilpasse systemerne for attestering af overensstemmelse for byggevaregruppen »SKORSTENE, RØGRØR OG SÆRLIGE BYGGEVARER« til den tekniske udvikling bør bilag 3 til beslutningen justeres.

(3)

Beslutningen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag 3 til beslutning 95/467/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2)  EFT L 268 af 10.11.1995, s. 29.


BILAG

I bilag 3 til beslutning 95/467/EF indsættes følgende i tabellen vedrørende byggevaregruppen »SKORSTENE, RØGRØR OG SÆRLIGE BYGGEVARER«:

Byggevare(r)

Forudsat(te) anvendelse(r)

Niveau(er) eller klasse(r)

(reaktion ved brand)

System(er) for attestering af overensstemmelse

»Præfabrikerede skorstene (etagehøje bygningsdele), skorstensforinger (elementer eller blokke), skorstene med flere vægge (elementer eller blokke), blokke til skorstene med enkelt væg, byggesæt til fritstående skorstene og indbyggede skorstene, skorstensterminaler

Anvendelser, der er undergivet regler om reaktion ved brand

(A1, A2, B, C) (1)

1

(A1, A2, B, C) (2), D, E

3

(A1 til E) (3), F

4

System 1: se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, litra i), uden auditprøvning af stikprøver.

System 3: se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, litra ii), variant 2.

System 4: se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, litra ii), variant 3.


(1)  Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).

(2)  Byggevarer/-materialer, der ikke er omfattet af fodnote *.

(3)  Byggevarer/-materialer, som ikke skal testes for reaktion ved brand (f.eks. byggevarer/-materialer i klasse A1 i henhold til Kommissionens beslutning 96/603/EF, EFT L 267 af 19.10.1996, s. 23).«


Top