EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0625

2010/625/EU: Kommissionens afgørelse af 19. oktober 2010 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Andorra i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (meddelt under nummer K(2010) 7084) EØS-relevant tekst

OJ L 277, 21.10.2010, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 158 - 160

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/625/oj

21.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/27


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. oktober 2010

om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i Andorra i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF

(meddelt under nummer K(2010) 7084)

(EØS-relevant tekst)

(2010/625/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 25, stk. 6,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 95/46/EF fastsætte bestemmelser om, at videregivelse af personoplysninger til et tredjeland kun må finde sted, hvis det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og medlemsstaternes love til gennemførelse af direktivets øvrige bestemmelser overholdes inden videregivelsen.

(2)

Kommissionen kan fastslå, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. I så fald kan der videregives personoplysninger fra medlemsstaterne, uden at yderligere garantier er påkrævet.

(3)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet for personoplysninger er tilstrækkeligt, skal i henhold til direktiv 95/46/EF ske på grundlag af samtlige de forhold, der har indflydelse på en videregivelse eller en type videregivelse af oplysninger og under hensyntagen til en række faktorer som anført i direktivets artikel 25, der er relevante for den pågældende videregivelse.

(4)

Vurderingen af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, og vedtagelsen og gennemførelsen af enhver afgørelse i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF skal på grund af tredjelandenes forskellige opfattelser af begrebet beskyttelse af personoplysninger foretages ud fra en række kriterier, der skal sikre, at der ikke vilkårligt eller uberettiget diskrimineres mod eller mellem tredjelande, hvor lignende forhold gør sig gældende, eller skabes skjulte handelshindringer under hensyntagen til Den Europæiske Unions nuværende internationale forpligtelser.

(5)

Andorras politiske styreform er et parlamentarisk fyrstendømme, som styres af to medfyrster, hvoraf den ene er den franske præsident og den anden ærkebiskoppen af Urgell.

(6)

Privatlivets fred beskyttes ved artikel 14 i Fyrstendømmet Andorras forfatning (Constitució del Principat d'Andorra), som blev godkendt ved en folkeafstemning den 14. marts 1993.

(7)

Retsreglerne om beskyttelse af personoplysninger i Andorra bygger i hovedsagen på normerne i direktiv 95/46/EF og er nedfældet i organisk lov 15/2003 (llei qualificada de protecció de dades personals) af 18. december 2003 om beskyttelse af personoplysninger (LQPDP). Disse retsregler om databeskyttelse suppleres ved dekret af 1. juli 2004, hvorved der oprettes et offentligt register for optagelse af personoplysningsakter, og ved dekret af 9. juni 2010 om godkendelse af reglerne for det andorranske databeskyttelsesorgan. Takket være sidstnævnte instrument er der sket en afklaring af flere spørgsmål vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, som den ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF nedsatte gruppe rejste i sin udtalelse af 1. december 2009 (2).

(8)

Bestemmelserne om databeskyttelse er også indeholdt i en række retlige instrumenter, der regulerer forskellige sektorer, herunder finanssektoren, sundhedssektoren og offentlige registre.

(9)

Andorra har ratificeret Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med automatisk databehandling af personoplysninger, tillægsprotokollen af 8. november 2001 til konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med databehandling af personoplysninger, om tilsynsmyndigheder og grænseoverskridende dataudveksling, Europarådets konvention af 4. november 1950 til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som har været i kraft i Andorra siden den 22. januar 1996, og konventionen af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, som har været i kraft i Andorra siden den 19. juli 2006.

(10)

Databeskyttelsesnormerne i henhold til loven i Andorra omfatter alle de grundlæggende principper, der er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for fysiske personer, og de indeholder desuden en række undtagelser og begrænsninger med henblik på at beskytte vigtige offentlige interesser. Anvendelsen af disse databeskyttelsesnormer sikres gennem adgangen til domstolsprøvelse og administrative klagemuligheder og ved den uafhængige kontrol, der foretages af tilsynsmyndigheden, det andorranske databeskyttelsesorgan, som har både undersøgelses- og interventionsbeføjelser, og som fungerer i fuld uafhængighed.

(11)

De andorranske databeskyttelsesmyndigheder har givet forklaringer og forsikringer med hensyn til fortolkningen af den andorranske lovgivning og har forsikret, at de andorranske bestemmelser om databeskyttelse anvendes i overensstemmelse med denne fortolkning. Nærværende afgørelse tager udgangspunkt i disse forklaringer og forsikringer og tager derfor også forbehold for disse.

(12)

Andorra bør derfor anses for at være i stand til at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til direktiv 95/46/EF.

(13)

Af hensyn til åbenheden og for at sikre medlemsstaternes kompetente myndigheders beføjelser til at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger er det nødvendigt at specificere, under hvilke særlige omstændigheder det kan være berettiget at suspendere specifik videregivelse af personoplysninger, selv om det er blevet fastslået, at beskyttelsen er tilstrækkelig.

(14)

Gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet positiv udtalelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, som er taget i betragtning ved udarbejdelsen af denne afgørelse (3). I sin udtalelse har gruppen opfordret de andorranske myndigheder til løbende at vedtage yderligere bestemmelser, som kan bidrage til at udvide anvendelsen af den andorranske lovgivning til elektroniske individuelle afgørelser, da dette i øjeblikket ikke udtrykkeligt anerkendes i den andorranske organiske lov om beskyttelse af personoplysninger.

(15)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 31, stk. 1, i direktiv 95/46/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For så vidt angår artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, anses Andorra for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der videregives fra Den Europæiske Union.

Artikel 2

Denne afgørelse vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Andorra sikrer tilstrækkelig beskyttelse med hensyn til opfyldelse af kravene i artikel 25, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, og den berører ikke andre betingelser eller begrænsninger i forbindelse med gennemførelsen af andre bestemmelser i direktivet, der vedrører behandlingen af personoplysninger i medlemsstaterne.

Artikel 3

1.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan, uden at dette berører deres beføjelser til at træffe foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med nationale bestemmelser, der er udstedt i henhold til andre bestemmelser end artikel 25 i direktiv 95/46/EF, gøre brug af deres beføjelser til at suspendere den fortsatte videregivelse af oplysninger til en modtager i Andorra for at beskytte fysiske personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger,

a)

når en kompetent myndighed i Andorra fastslår, at den pågældende modtager overtræder de gældende beskyttelsesnormer, eller

b)

når der er væsentlig sandsynlighed for, at beskyttelsesnormerne overtrædes, når der er grund til at antage, at den kompetente myndighed i Andorra ikke tager eller ikke agter at tage passende og rettidige skridt for at afgøre forholdet, når en fortsat videregivelse af personoplysninger vil kunne skabe overhængende risiko for alvorlig skade for de registrerede, og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne forholdene taget i betragtning på passende vis har forsøgt at underrette den ansvarlige for behandlingen i Andorra og give vedkommende mulighed for at svare.

2.   Suspenderingen ophæves, når beskyttelsesnormerne overholdes, og den kompetente myndighed i de pågældende medlemsstater underrettes herom.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 3.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor de organer, som er ansvarlige for håndhævelsen af beskyttelsesnormerne i Andorra, ikke sikrer denne overholdelse.

3.   Hvis det ifølge de oplysninger, der fremkommer i medfør af artikel 3 og artikel 4, stk. 1 og 2, kan godtgøres, at et organ, der har ansvaret for at sikre, at beskyttelsesnormerne i Andorra overholdes, ikke udfører sin opgave effektivt, underretter Kommissionen den kompetente myndighed i Andorra herom og forelægger om nødvendigt et udkast til foranstaltninger efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i direktiv 95/46/EF med henblik på at ophæve eller suspendere denne afgørelse eller begrænse dens anvendelsesområde.

Artikel 5

Kommissionen foretager en evaluering af anvendelsen af denne afgørelse og fremsender enhver relevant konstatering til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 31 i direktiv 95/46/EF, herunder ethvert forhold, der kan påvirke den vurdering, der foretages i henhold til artikel 1 i denne afgørelse, om, at beskyttelsen i Andorra er tilstrækkelig efter artikel 25 i direktiv 95/46/EF, og ethvert forhold, der viser, at afgørelsen gennemføres på diskriminerende måde.

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse senest den 1. januar 2011.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2010.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Næstformand


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(2)  Udtalelse 7/2009 af 1. december 2009 findes på: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf

(3)  Udtalelse 7/2009 af 1. december 2009 findes på:http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf


Top