EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0481

2010/481/EU, Euratom: Kommissionens beslutning af 29. juli 2010 om ændring af beslutning 2004/277/EF, Euratom om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2007/779/EF, Euratom om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning (meddelt under nummer K(2010) 5090) EØS-relevant tekst

OJ L 236, 7.9.2010, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 73 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/481/oj

7.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/5


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. juli 2010

om ændring af beslutning 2004/277/EF, Euratom om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2007/779/EF, Euratom om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning

(meddelt under nummer K(2010) 5090)

(EØS-relevant tekst)

(2010/481/EU, Euratom)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2007/779/EF, Euratom af 8. november 2007 om indførelse af Fællesskabets civilbeskyttelsesordning (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2004/277/EF, Euratom af 29. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet (2) er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2008/73/EF, Euratom (3) for at medtage gennemførelsesbestemmelserne vedrørende den europæiske civilbeskyttelse. Disse bestemmelser indeholder de væsentligste elementer af civilbeskyttelsesmodulerne, såsom deres opgaver, kapacitet, sammensætning og deployeringstid, og definerer en passende grad af selvforsyning og samarbejde.

(2)

Civilbeskyttelsesmodulerne, der består af nationale ressourcer fra en eller flere medlemsstater på frivillig basis, udgør et bidrag til kapacitet til hurtig indsats på civilbeskyttelsesområdet, som Det Europæiske Råd opfordrede til i konklusionerne af mødet den 16. og 17. juni 2005 og Europa-Parlamentet i beslutningen af 13. januar 2005 om flodbølgekatastrofen. For at civilbeskyttelsesmodulerne skal kunne bidrage til indsatsen i forbindelse med katastrofer, må deres hovedbestanddele opfylde visse almene krav.

(3)

Civilbeskyttelsesmodulerne bør være i stand til at arbejde selvforsynende i et givent tidsrum. Det er derfor nødvendigt at definere de generelle krav til selvforsyning og eventuelt særlige krav, der kan variere alt efter den pågældende type indsats eller den pågældende modultype. Der bør tages hensyn til medlemsstaternes og internationale organisationers sædvanlige praksis, såsom udvidede selvforsyningsperioder for moduler til eftersøgning og redning i byområder eller fordeling af opgaverne mellem det tilbydende og det anmodende land, hvad angår støtte til indsatsmoduler, der omfatter flyvende materiel.

(4)

Det er nødvendigt med arrangementer på EU-plan og i de deltagende stater for at civilbeskyttelsesmodulerne kan arbejde sammen indbyrdes, navnlig hvad angår træning og øvelser.

(5)

De seneste civilbeskyttelsesoperationer og øvelser med deployering af moduler har vist, at det er nødvendigt delvis at ændre de almene krav til to moduler i bilag II til beslutning 2008/73/EF, Euratom, nemlig »Skovbrandslukningsmoduler med fly« og »Felthospital«.

(6)

De seneste civilbeskyttelsesoperationer har vist, at det er nødvendigt at tilføje og gennemføre fire nye typer af civilbeskyttelsesmoduler for at styrke kapaciteten til hurtig indsats på civilbeskyttelsesområdet, nemlig modulerne »Skovbrandslukning fra jorden«, »Skovbrandslukning fra jorden med køretøjer«, »Begrænsning af oversvømmelse« og »Redning fra oversvømmelse med både«.

(7)

Beslutning 2004/277/EF, Euratom bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Ændringerne og tilføjelsen af modulerne i bilaget til denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra civilbeskyttelsesudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2004/277/EF, Euratom erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2010.

På Kommissionens vegne

Kristalina GEORGIEVA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 314 af 1.12.2007, s. 9.

(2)  EUT L 87 af 25.3.2004, s. 20.

(3)  EUT L 20 af 24.1.2008, s. 23.


BILAG

»BILAG II

Almene krav til europæiske civilbeskyttelsesmoduler  (1)

1.   Højkapacitetspumpning

Opgaver

Levere pumpning:

i oversvømmede områder

som hjælp med vandforsyning til brandsluknin

Kapacitet

Levere pumpning med mobile pumper af middelstor og stor kapacitet med:

en overordnet kapacitet på mindst 1 000 m3/time og

en mindre kapacitet ved en højdeforskel på 40 m.

Kunne:

operere i områder og terræn, der ikke er letfremkommelige

pumpe muddervand, der indeholder højst 5 % fast stof med partikelstørrelse på op til 40 mm

pumpe vand på op til 40 °C i længerevarende indsatser

foretage vandforsyning over en afstand på 1 000 m.

Hovedbestanddele

Pumper af middelstor og stor kapacitet

Slanger og koblinger, der er kompatible med forskellige standarder, herunder Storz

Tilstrækkeligt personale til at opfylde opgaven, om nødvendigt kontinuerligt.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet

Kunne være deployeret i en periode på op til 21 dage.


2.   Vandrensning

Opgaver

Levere drikkevand fra overfladevandskilder i overensstemmelse med gældende standarder og mindst til WHO-standardniveau

Foretage vandkvalitetskontrol ved rensningsudstyrets udløb.

Kapacitet

Rense 225 000 l vand pr. døgn

Oplagringskapacitet svarende til et halvt døgns produktion.

Hovedbestanddele

Mobil vandrensningsenhed

Mobil vandoplagringsenhed

Mobilt feltlaboratorium

Koblinger, der er kompatible med forskellige standarder, herunder Storz

Tilstrækkeligt personale til at opfylde opgaven, om nødvendigt kontinuerligt.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet

Kunne være deployeret i en periode på op til 12 uger.


3.   Middelstor eftersøgning og redning i byområder

Opgaver

Eftersøgning efter, lokalisering af og redning af forulykkede (2) der befinder sig under sammenstyrtede masser (f.eks. sammenstyrtede bygninger og ved ulykker i transportsektoren)

Give fornøden livsreddende førstehjælp, indtil overgivelse med henblik på videre behandling.

Kapacitet

Modulet bør kunne foretage følgende under hensyntagen til internationale retningslinjer, såsom International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines:

eftersøgning med redningshunde og/eller teknisk søgeudstyr

redning, herunder løft

gennemskære beton

foretage ophejsning og nedfiring

nødafstivning

detektion og isolering af farlige stoffer (3)

avanceret førstehjælp (4).

Arbejde på indsatsstedet i døgndrift i 7 døgn.

Hovedbestanddele

Styring (ledelse, kontakt/koordinering, planlægning, medier/rapportering, vurdering/analyse, sikkerhed)

Eftersøgning (teknisk eftersøgning og/eller eftersøgning med hunde, detektion og isolering af farlige stoffer)

Redning (gennembryde, skære, løfte og flytte, afstive, foretage ophejsning og nedfiring)

Lægehjælp, herunder pleje af patienter og holdets personale og redningshunde.

Selvforsyning

Mindst 7 døgns indsats

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Operationelt i det katastroferamte land inden for 32 timer.


4.   Større eftersøgning og redning i byområder

Opgaver

Eftersøgning efter, lokalisering af og redning af forulykkede (5), der befinder sig under sammenstyrtede masser (f.eks. sammenstyrtede bygninger og ved ulykker i transportsektoren)

Give fornøden livsreddende førstehjælp, indtil overgivelse med henblik på videre behandling.

Kapacitet

Modulet bør kunne udføre følgende under hensyntagen til internationale retningslinjer, såsom INSARAG-retningslinjerne:

eftersøgning med redningshunde og teknisk søgeudstyr

redning, herunder løft af tunge genstande

gennemskære armeret beton og stålstrukturer

foretage ophejsning og nedfiring

avanceret afstivning

detektion og isolering af farlige stoffer (6)

avanceret førstehjælp (7).

Arbejde i døgndrift på mere end et sted i 10 døgn.

Hovedbestanddele

Styring (ledelse, kontakt/koordinering, planlægning, medier/rapportering, vurdering/analyse, sikkerhed)

Eftersøgning (teknisk eftersøgning, eftersøgning med redningshunde, detektion og isolering af farlige stoffer)

Redning (gennembryde, skære, løfte og flytte, afstive, foretage ophejsning og nedfiring)

Lægehjælp, herunder pleje af patienter og holdets personale og redningshunde (8).

Selvforsyning

Mindst 10 døgns indsats

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Operationelt i det katastroferamte land inden for 48 timer.


5.   Skovbrandslukningsmoduler med helikoptere

Opgaver

Bidrage til slukning af større skov- og plantebrande med brandslukning fra luften.

Kapacitet

Tre helikoptere med en kapacitet på 1 000 l hver

Foretage kontinuerlige indsatser.

Hovedbestanddele

Tre helikoptere med besætning for at garantere, at mindst to helikoptere er operationelle hele tiden

Teknisk personale

4 vandspande eller 3 udtømningsanordninger

1 sæt reparationsudstyr

1 sæt reservedele

2 redningshejs

Kommunikationsudstyr.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra f) og g), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 3 timer efter accept af tilbuddet.


6.   Skovbrandslukningsmoduler med fly

Opgaver

Bidrage til slukning af større skov- og plantebrande med brandslukning fra luften.

Kapacitet

Tre fly med en kapacitet på 3 000 l hver

Foretage kontinuerlige indsatser.

Hovedbestanddele

To fly

Mindst fire besætninger

Teknisk personale

Nødreparationsudstyr

Kommunikationsudstyr.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra f) og g), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 3 timer efter accept af tilbuddet.


7.   Avanceret lægestation

Opgaver

Foretage patientprofilering på katastrofestedet

Stabilisere tilstanden og forberede patienten til transport til den bedst egnede sundhedsfacilitet med henblik på endelig behandling.

Kapacitet

Foretage patientprofilering af mindst 20 patienter pr. time

Lægehold, der kan stabilisere 50 patienter pr. døgn i døgndrift og toholdsskift

Forsyninger til behandling af 100 patienter med mindre skader i døgnet.

Hovedbestanddele

Lægehold til 12-timers skiftehold:

patientprofilering: 1 sygeplejerske og/eller 1 læge

intensiv pleje: 1 læge og 1 sygeplejerske

alvorlige, men ikke livstruende skader: 1 læge og 2 sygeplejersker

evakuering: 1 sygeplejerske

specialiseret støttepersonale: 4.

Telte:

telt(e) med tilstødende plads til patientprofilering, lægehjælp og evakuering

telt(e) til personalet.

Kommandopost

Logistisk og medicinsk lager.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet

Operationelt 1 time efter ankomst til stedet.


8.   Avanceret lægestation med operationsfaciliteter

Opgaver

Foretage patientprofilering på katastrofestedet

Foretage skadebegrænsende kirurgi

Stabilisere tilstanden og forberede patienten til transport til den bedst egnede sundhedsfacilitet med henblik på endelig behandling.

Kapacitet

Foretage patientprofilering af mindst 20 patienter pr. time

Lægehold, der kan stabilisere 50 patienter pr. døgn i døgndrift og toholdsskift

Operationshold, der kan foretage skadebegrænsende operationer på 12 patienter pr. døgn i døgndrift med toholdsskift

Forsyninger til behandling af 100 patienter med mindre skader i døgnet.

Hovedbestanddele

Lægehold til 12-timers skiftehold:

patientprofilering: 1 sygeplejerske og/eller 1 læge

intensiv pleje: 1 læge og 1 sygeplejerske

operationshold: 3 kirurger, 2 operationssygeplejersker, 1 narkoselæge, 1 narkosesygeplejerske

alvorlige, men ikke livstruende skader: 1 læge og 2 sygeplejersker

evakuering: 1 sygeplejerske

specialiseret støttepersonale: 4.

Telte:

telt(e) med tilstødende plads til patientprofilering, lægehjælp og evakuering

telt(e) til operationsstue

telt(e) til personalet.

Kommandopost

Logistisk og medicinsk lager.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet

Operationelt 1 time efter ankomst til stedet.


9.   Felthospital

Opgaver

Yde førstehjælp og/eller opfølgning med krise- og lægehjælp under hensyntagen til anerkendte internationale retningslinjer for brug af udenlandske felthospitaler, såsom Verdenssundhedsorganisationens eller Røde Kors' retningslinjer.

Kapacitet

10 senge til hårdt ramte traumapatienter, mulighed for at udvide kapaciteten.

Hovedbestanddele

Lægehold til:

patientprofilering

intensiv pleje

operationer

alvorlige, men ikke livstruende skader

evakuering

specialiseret støttepersonale

og mindst dække følgende: læge, førstehjælpslæger, ortopæd, børnelæge, narkoselæge, farmaceut, fødselslæge, sundhedsleder, laborant, røntgentekniker.

Telte:

passende telte til lægeaktiviteter

telte til personalet.

Kommandopost

Logistisk og medicinsk lager.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 7 dage efter anmodningen

Operationelt 12 timer efter ankomst til stedet

Operationelt i mindst 15 dage.


10.   Lægelig evakuering af katastroferamte ad luftvejen

Opgaver

Transport af katastroferamte til sundhedsfaciliteter med henblik på lægebehandling.

Kapacitet

Kapacitet til at transportere 50 patienter i døgnet

Dag- og natflyvninger.

Hovedbestanddele

Helikoptere/fly med bårer.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra f) og g), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet.


11.   Midlertidigt husly

Opgaver

Sørge for midlertidigt husly, herunder livsnødvendigheder, hovedsagelig i de første stadier af en katastrofe koordineret med eksisterende strukturer, lokale myndigheder og internationale organisationer indtil overgivelsen til de lokale myndigheder eller humanitære organisationer, hvor der er behov for kapacitet i længere perioder

Før overgivelse: oplæring af relevant personale (lokalt og/eller internationalt), inden modulet trækkes tilbage.

Kapacitet

Teltlejr med udstyr til op til 250 personer.

Hovedbestanddele

Hensyntagen til internationale retningslinjer, såsom SPHERE-retningslinjerne:

telte med opvarmning (til vinterforhold) og feltsenge med sovepose og/eller tæppe

elproduktion og belysningsudstyr

sanitære og hygiejnefaciliteter

distribution af drikkevand, i henhold til WHO-standard

ly til basale sociale aktiviteter (også til forsamling).

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet

Normalt varer missionen højst 4 uger, eller der er om nødvendigt en overgivelsesproces i gang.


12.   Kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear detektion og prøvetagning (CBRN)

Opgaver

Foretage/bekræfte den oprindelige vurdering, herunder:

beskrivelse af farer og risici

afgrænsning af det kontaminerede område

vurdering eller bekræftelse af allerede trufne forholdsregler.

Udføre professionel prøvetagning

Afmærke det kontaminerede område

Forudsigelse af situationen, overvågning, dynamisk risikovurdering, herunder henstillinger om advarsler og andre foranstaltninger

Yde støtte til øjeblikkelig risikomindskelse.

Kapacitet

Påvisning af kemikalier og detektion af strålingsfarer ved en kombination af håndholdt, mobilt og laboratoriebaseret udstyr:

detektere alfa-, beta- og gammastråling og påvise kendte isotoper

påvise gængse giftige industrikemikalier og kendte kampstoffer, og om muligt foretage halvkvantitative analyser

Samle, håndtere og tilberede biologiske, kemiske og radiologiske prøver med henblik på yderligere analyser andetsteds (9)

Anvende en passende videnskabelig model på risikoforudsigelse og bekræfte modellen ved kontinuerlig overvågning

Yde støtte til øjeblikkelig risikomindskelse:

indeslutning af risiko

neutralisering af risiko

yde teknisk støtte til andre hold eller moduler.

Hovedbestanddele

Mobile feltlaboratorier til kemiske og radiologiske analyser

Håndholdt eller mobilt detektionsudstyr

Feltprøvetagningsudstyr

Systemer til opstilling af spredningsmodeller

Mobil vejrstation

Afmærkningsmateriale

Referencedokumentation og adgang til specialiserede kilder med videnskabelig ekspertise

Sikre beholdere til prøver og affald

Dekontamineringsfaciliteter til personalet

Personlige værnemidler, der er egnet til at gennemføre en mission i et kontamineret og/eller iltfattigt miljø, herunder om nødvendigt gastætte dragter

Teknisk udstyr til indeslutning og neutralisering af risikoen.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet.


13.   Eftersøgning og redning under kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare forhold (CBRN)

Opgaver

Specialiseret eftersøgning og redning med beskyttelsesdragter.

Kapacitet

Specialiseret eftersøgning og redning med beskyttelsesdragter i overensstemmelse med kravene til middelstore og større eftersøgnings- og redningsmoduler i byområder

Tre personer, der arbejder samtidigt på indsatsstedet

Arbejde kontinuerligt i et døgn.

Hovedbestanddele

Afmærkningsmateriale

Sikre beholdere til affaldet

Dekontamineringsfaciliteter til personalet og de reddede tilskadekomne

Personlige værnemidler, der er egnet til eftersøgnings- og redningsoperationer i et kontamineret miljø i overensstemmelse med kravene til middelstore og større eftersøgnings- og redningsmodeller

Teknisk udstyr til indeslutning og neutralisering af risikoen.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet.


14.   Skovbrandslukning fra jorden

Opgaver

Bidrage til slukning af større skov- og plantebrande med slukningsmidler på jorden.

Kapacitet

Tilstrækkelige menneskelige ressourcer til kontinuerlige indsatser i en uge

Kunne operere i områder med begrænset adgang

Kunne opstille lange linjer af slanger med pumper, over en afstand på mindst 2 km, og/eller danne forsvarslinjer kontinuerligt.

Hovedbestanddele

Brandmænd, der er uddannet til at udføre ovennævnte opgave, og som har deltaget i yderligere sikkerhedskurser, der tager hensyn til de forskellige typer af brande, som modulet kan deployeres til

Manuelle værktøjer til opstilling af forsvarslinjer

Slanger, transportable tanke og pumper til opstilling af en linje

Adaptere til tilslutning af slanger, herunder Storz

Vandrygsække

Udstyr, der kan fires eller hejses ned fra helikopter

Evakueringsprocedurer for brandmændene fastlægges i samarbejde med modtagerstaten.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 6 timer efter accept af tilbuddet

Kunne arbejde kontinuerligt i en uge.


15.   Skovbrandslukning fra jorden med køretøjer

Opgaver

Bidrage til slukning af større skov- og plantebrande med køretøjer.

Kapacitet

Tilstrækkelige menneskelige ressourcer og køretøjer til kontinuerlige indsatser med mindst 20 brandmænd på et hvilket som helst tidspunkt.

Hovedbestanddele

Brandmænd, der er uddannet til at udføre ovennævnte opgave

4 terrængående køretøjer

Tankkapacitet for hvert køretøj på mindst 2 000 l

Adaptere til tilslutning af slanger, herunder Storz.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 6 timer efter accept af tilbuddet

Kunne arbejde kontinuerligt i en uge

Deployering ad land- eller søvejen. Deployering ad luftvejen er kun mulig i velbegrundede tilfælde.


16.   Begrænsning af oversvømmelse

Opgaver

Styrke eksisterende strukturer og bygge nye barrierer for at forhindre yderligere oversvømmelser i flod-, afvandings- og vandvejsområder med stigende vandstand.

Kapacitet

Kunne stuve vand op til mindst 0,8 m under anvendelse af:

materialer, der gør det muligt at bygge en barriere på 1 000 m

yderligere materialer, der stilles til rådighed på stedet.

Kunne forstærke eksisterende diger

Kunne operere på mindst 3 forskellige steder samtidigt i et område, der er tilgængeligt for lastbiler

Være operationelt alle døgnets 24 timer i en uge

Overvåge og vedligeholde barrierer og diger

Kunne samarbejde med lokalt personale.

Hovedbestanddele

Materiale til bygning af vandtætte barrierer over en samlet afstand fra ende til ende på 1 000 m (sand stilles til rådighed af de lokale myndigheder)

Folie-/plastplader (hvis nødvendigt til at gøre en eksisterende barriere vandtæt, afhængigt af hvordan barrieren er bygget)

Maskine til fyldning af sandsække.

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet

Deployering ad land- eller søvejen. Deployering ad luftvejen er kun mulig i velbegrundede tilfælde

Kunne være operationelt i mindst 10 dage.


17.   Redning fra oversvømmelse med både

Opgaver

Søge i vand efter, redde og hjælpe mennesker, der er ramt af oversvømmelse, med både

Give fornøden livsreddende førstehjælp og sørge for de nødvendige livsfornødenheder.

Kapacitet

Kunne søge efter mennesker i by- og landområder

Kunne redde mennesker ud af et oversvømmet område, herunder yde førstehjælp

Kunne samarbejde med eftersøgningshold i luften (helikoptere og fly)

Kunne sørge for nødvendige livsfornødenheder i et oversvømmet område:

transport af læger, medicin osv.

mad og vand.

Modulet skal have mindst 5 både og kunne transportere 50 personer i alt, når der ses bort fra modulets personale

Bådene skal kunne anvendes under kolde vejrforhold og kunne sejle opstrøms med mindst 10 knob

Operationelt alle døgnets 24 timer i en uge.

Hovedbestanddele

Både, der:

kan sejle på lavt vand (> 0,5 m)

kan anvendes under ugunstige vejrforhold

kan anvendes både om dagen og natten

opfylder de internationale krav til sikkerhedsudstyr herunder redningsveste til passagerer

Personer, der er uddannet i hurtig redning fra vand (ingen dykning, kun redning over vandoverfladen).

Selvforsyning

Elementerne i artikel 3b, stk 1, litra a) til i), finder anvendelse.

Deployering

Klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet

Deployering ad land- eller søvejen. Deployering ad luftvejen er kun mulig i velbegrundede tilfælde

Operationelt i mindst 10 dage.«


(1)  Listen over civilbeskyttelsesmoduler og de tilknyttede krav, jf. denne beslutning, kan ændres, således at andre typer civilbeskyttelsesmoduler er omfattet, under hensyn til de erfaringer der vindes i medfør af ordningen.

(2)  Tilskadekomne.

(3)  Grundlæggende kapacitet og mere udvidede kapaciteter er indeholdt i modulet »kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear detektion og prøvetagning«.

(4)  Patientpleje (førstehjælp og medicinsk stabilisering) fra adgangen til tilskadekomne og indtil videregivelsen.

(5)  Tilskadekomne.

(6)  Grundlæggende kapacitet og mere udvidede kapaciteter er indeholdt i modulet »kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear detektion og prøvetagning«.

(7)  Patientpleje (førstehjælp og medicinsk stabilisering) fra adgangen til tilskadekomne og indtil videregivelsen.

(8)  I overensstemmelse med læge- og veterinærfaglige krav.

(9)  Denne proces bør så vidt muligt tage hensyn til bevisførelsen i den anmodende stat.


Top