EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0424(15)

Afgørelse nr. S5 af 2. oktober 2009 om fortolkningen af begrebet naturalydelser som defineret i artikel 1, litra va), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 i tilfælde af sygdom eller moderskab i henhold til artikel 17, 19, 20, 22, artikel 24, stk. 1, artikel 25, 26, artikel 27, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 28, 34 og artikel 36, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 og om beregning af de ydelser, der skal refunderes i henhold til artikel 62, 63 og 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 (Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

OJ C 106, 24.4.2010, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 106/54


AFGØRELSE Nr. S5

af 2. oktober 2009

om fortolkningen af begrebet »naturalydelser« som defineret i artikel 1, litra va), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 i tilfælde af sygdom eller moderskab i henhold til artikel 17, 19, 20, 22, artikel 24, stk. 1, artikel 25, 26, artikel 27, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 28, 34 og artikel 36, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 og om beregning af de ydelser, der skal refunderes i henhold til artikel 62, 63 og 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

2010/C 106/18

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 35 og 41 i forordning (EF) nr. 883/2004, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på anvendelse af artikel 17, 19, 20, 22, artikel 24, stk. 1, artikel 25, 26, artikel 27, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 28, 34 og artikel 36, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 883/2004, bør begrebet naturalydelser ved sygdom og moderskab, som defineret i artikel 1, litra va), i forordning (EF) nr. 883/2004 tillægges en præcis betydning, der er bindende for alle medlemsstater.

(2)

Begrebet naturalydelser ved sygdom og moderskab skal i henhold til EF-Domstolens retspraksis omfatte naturalydelser, der ydes til personer, der er afhængig af pleje.

Beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

I.   Almindelige bestemmelser

1.

De naturalydelser ved sygdom og moderskab, som tages i betragtning ved beregningen af det refusionsbeløb, der er omtalt i artikel 62, 63 og 64 i forordning (EF) nr. 987/2009 (i det følgende benævnt »gennemførelsesforordningen«), skal være de ydelser, der anses for at være naturalydelser i henhold til den nationale lovgivning, der anvendes af den institution, der har leveret ydelserne, for så vidt som de kan erhverves i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, 19, 20, 22, artikel 24, stk. 1, artikel 25, 26, artikel 27, stk. 1, 3, 4 og 5, artikel 28, 34 og artikel 36, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 (i det følgende benævnt »grundforordningen«).

2.

Følgende anses også for at være naturalydelser i de ovennævnte artikler i grundforordningens forstand:

a)

naturalydelser fra plejeforsikringen, der giver ret til fuld eller delvis direkte betaling af visse udgifter, som opstår som følge af den forsikrede persons afhængighed af pleje, og som er afholdt direkte til fordel for den pågældende, f.eks. sygepleje og hjemmehjælp enten i hjemmet eller i specialiserede institutioner, køb af plejeudstyr eller arbejde, der udføres for at forbedre hjemmets indretning; denne form for ydelser er grundlæggende tænkt som et supplement til naturalydelser fra sygeforsikringen for at forbedre sundhedstilstanden og livskvaliteten for de personer, der er afhængige af pleje

b)

naturalydelser, der ikke hidrører fra plejeforsikringen, men som har de samme egenskaber og det samme formål som det under litra a) anførte, i det omfang de kan anses for at være naturalydelser fra socialsikringen i henhold til grundforordningen og kan erhverves på samme måde som det under litra a) anførte i overensstemmelse med bestemmelserne i de ovennævnte artikler i grundforordningen.

De naturalydelser, der omtales under litra a) og b), inkluderes i de udgifter, der er nævnt under punkt 1 ovenfor.

3.

Følgende anses ikke for at være omkostninger til naturalydelser i de ovennævnte artikler i grundforordningens forstand:

a)

udgifter i forbindelse med administrationen af sygesikringsordningen, f.eks. omkostninger, der er påløbet ved sagabehandling og gennemførelse af refusioner til enkeltpersoner og mellem institutioner

b)

udgifter i forbindelse med tildeling af ydelser, som f.eks. lægehonorar for udstedelse af lægeattester, der er nødvendige for at kunne bedømme den ansøgendes invaliditetsgrad eller arbejdsevne

c)

udgifter til medicinsk forskning og støtte til institutioner inden for forebyggende medicin, som ydes af hensyn til almindelige sundhedsbeskyttelsesforanstaltninger, såvel som udgifter til foranstaltninger af en generel (ikke risikorelateret) art

d)

enkeltpersoners egenbetaling til ydelser.

II.   Bestemmelser i forbindelse med beregning af faste beløb, jf. artikel 63 i gennemførelsesforordningen

4.

Beregningen af det månedlige faste beløb og det samlede faste beløb i henhold til artikel 64 i gennemførelsesforordningen omfatter følgende:

a)

naturalydelser, der udredes i henhold til nationale ordninger i bopælsmedlemsstaten på baggrund af artikel 17, artikel 24, stk. 1, artikel 25 og 26 i grundforordningen

b)

naturalydelser, der udredes på grundlag af en planlagt behandling uden for bopælsmedlemsstaten i henhold til artikel 20 og artikel 27, stk. 3 og 5, i grundforordningen

c)

udgifter til naturalydelser, som en forsikringstager har modtaget under et midlertidigt ophold uden for bopælsstaten, i det omfang udgifter til disse ydelser skal afholdes i henhold til national lovgivning med undtagelse af udgifter som nævnt i punkt II, stk. 2, litra a), i denne afgørelse.

5.

Beregningen af det månedlige faste beløb og det samlede faste beløb i henhold til artikel 64 i gennemførelsesforordningen omfatter ikke følgende:

a)

ydelser under et midlertidigt ophold uden for bopælsmedlemsstaten på baggrund af artikel 19, stk. 1, og artikel 27, stk. 1, i grundforordningen

b)

ydelser, der refunderes i henhold til grundforordningen eller ud fra bilaterale eller multilaterale aftaler med undtagelse af refusion vedrørende planlagt behandling.

III.   Andre bestemmelser

6.

Beregningen af refusionsbeløbene skal så vidt muligt bygge på officielle statistikker og rapporter fra opholds- eller bopælsstedet, og helst på offentliggjorte officielle oplysninger. Kilderne til de anvendte statistikker angives.

7.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 987/2009.

Lena MALMBERG

Formand for Den Administrative Kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


Top