Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0424(04)

Afgørelse nr. F1 af 12. juni 2009 om fortolkning af artikel 68 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om samtidig ret til familieydelser (Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

OJ C 106, 24.4.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 106/11


AFGØRELSE Nr. F1

af 12. juni 2009

om fortolkning af artikel 68 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om samtidig ret til familieydelser

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

2010/C 106/04

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål eller fortolkningsspørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2),

under henvisning til artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004,

under henvisning til artikel 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 883/2004, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Såfremt der kan kræves udbetalt familieydelser fra mere end en medlemsstat, stilles retten til familieydelser i bero i den medlemsstat, hvor retten til ydelser er erhvervet på grundlag af en pension eller i kraft af bopæl, i et omfang svarende til det familieydelsesbeløb, der tilkendes af en medlemsstat, hvor der erhverves ret til ydelser i kraft af en lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. Det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvilke andre perioder der regnes som perioder med aktivitet i lønnet beskææftigelse eller selvstændig virksomhed for at kunne opstille en prioritetsorden i de tilfælde, hvor der består samtidig ret til flere ydelser.

(2)

Perioder, hvor den lønnede beskæftigelse eller selvstændige virksomhed er suspenderet eller afbrudt som følge af ferie, arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, strejke eller lockout, skal efter lovgivningen i visse medlemsstater enten betragtes som perioder med lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed med henblik på erhvervelse af ret til familieydelser eller betragtes som perioder uden erhvervsaktivitet, der som sådanne eller som følge af den tidligere lønnede beskæftigelse eller selvstændige virksomhed i givet fald giver ret til udbetaling af familieydelser.

(3)

I henhold til artikel 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 883/2004 defineres »lønnet beskæftigelse« og »selvstændig virksomhed« som »en beskæftigelse, en udøvelse af virksomhed eller dermed ligestillet aktivitet, der betragtes som sådan ved anvendelse af lovgivningen om social sikring i den medlemsstat, hvor den pågældende beskæftigelse, den pågældende virksomhed eller dermed ligestillede aktivitet udøves«.

(4)

Det er af afgørende betydning at definere betydningen af udtrykket »ret til ydelser i kraft af lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed« i artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 for at undgå usikkerhed eller forskelle i fortolkning.

(5)

I en sag, hvor en persons status som aktiv arbejdstager blev suspenderet, fordi den pågældende havde taget orlov uden løn efter en fødsel for efterfølgende at passe barnet, henviste Det Europæiske Fællesskabs Domstol (3) til artikel 73 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (4) sammenholdt med artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71 (5). En sådan orlov uden løn skal derfor ligestilles med en lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed ved anvendelsen af artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004. I denne forbindelse gentog Domstolen, at de ovennævnte bestemmelser kun kan finde anvendelse, så længe den pågældende person har status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i den i artikel 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71 (6) anførte forstand, hvilket betyder, at den pågældende skal være omfattet af mindst en af de sociale sikringsgrene. Dette udelukker personer, som tager orlov uden løn, og som ikke længere er omfattet af en social sikringsordning i den berørte medlemsstat.

(6)

På grund af de mangfoldige ordninger med orlov uden løn i medlemsstaterne og den konstante udvikling i de nationale lovgivninger kan der kun udfærdiges en ikke-udtømmende fortegnelse over de tilfælde, hvor en person under orlov betragtes som i en aktivitet med lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at opregne alle de tilfælde, hvor en sådan orlov uden løn ligestilles med en lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, og de tilfælde, hvor den nødvendige nære tilknytning til den lønnede beskæftigelse ikke findes.

Beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1.

Ved anvendelsen af artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 forstås ved »ret til ydelser i kraft af lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed« familieydelser, som udbetales, især:

a)

i kraft af den lønnede beskæftigelse eller selvstændige virksomhed, og desuden

b)

i perioder, hvor den lønnede beskæftigelse eller selvstændige virksomhed er midlertidigt afbrudt

i)

på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, arbejdsulykke, erhvervssygdom eller arbejdsløshed, så længe der udbetales løn eller ydelser, eksklusive pensioner, i anledning heraf, eller

ii)

under betalt ferie, orlov, strejke eller lockout, eller

iii)

under orlov uden løn med henblik på børnepasning, så længe denne orlov i henhold til den relevante lovgivning ligestilles med en lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed.

2.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 987/2009.

Gabriela PIKOROVÁ

Formand for Den Administrative Kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  Dom af 7. juni 2005 i sag C-543/03, Dodl og Oberhollenzer mod Tiroler Gebietskrankenkasse.

(4)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.

(5)  Nu artikel 67 og artikel 11, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 883/2004.

(6)  Nu artikel 1, litra c), i forordning (EF) nr. 883/2004.


Top