EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0409

2010/409/: Kommissionens afgørelse af 19. juli 2010 om fælles sikkerhedsmål som anført i artikel 7 i direktiv 2004/49/EF (meddelt under nummer K(2010) 4889) EØS-relevant tekst

OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/04/2012; ophævet ved 32012D0226

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj

22.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/19


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. juli 2010

om fælles sikkerhedsmål som anført i artikel 7 i direktiv 2004/49/EF

(meddelt under nummer K(2010) 4889)

(EØS-relevant tekst)

(2010/409/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (1), særlig artikel 7,

under henvisning til Det Europæiske Jernbaneagenturs henstilling om det første sæt af fælles sikkerhedsmål, der blev indgivet til Kommissionen den 18. september 2009, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i henhold til direktiv 2004/49/EF gradvist indføres fælles sikkerhedsmål for at sikre, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau, og at niveauet forbedres, når det er nødvendigt og praktisk muligt. De bør give mulighed for at vurdere sikkerhedsniveauet og operatørernes indsats på sikkerhedsområdet både på EU-niveau og i medlemsstaterne.

(2)

I artikel 3, litra e), i direktiv 2004/49/EF defineres fælles sikkerhedsmål som de sikkerhedsniveauer, som forskellige dele af jernbanesystemet (såsom systemet for konventionelle tog, systemet for højhastighedstog, lange jernbanetunneler eller linjer, der udelukkende anvendes til godstransport) og systemet som helhed mindst skal opfylde, udtrykt i risikoacceptkriterier. Imidlertid anføres det i betragtning 7 i Kommissionens beslutning af 5. juni 2009 om vedtagelse af en fælles sikkerhedsmetode til vurdering af opfyldelsen af sikkerhedsmål, som omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (2), at på grund af den mangel på harmoniserede og pålidelige data om sikkerhedsniveauet i de dele af jernbanesystemet, der er i drift i de forskellige medlemsstater, er udviklingen af det første sæt af fælles sikkerhedsmål for dele af jernbanesystemet (såsom systemet for konventionelle tog, systemet for højhastighedstog, lange jernbanetunneler eller linjer, der udelukkende anvendes til godstransport) ikke mulig.

(3)

Ifølge artikel 7, stk. 3, fastsættes det, at det første sæt af fælles sikkerhedsmål bør baseres på en gennemgang af eksisterende mål og sikkerhedsniveauer i medlemsstaternes jernbanesystemer. I henhold til den metode, der er fastlagt i beslutning 2009/460/EF, etableres det første sæt af fælles sikkerhedsmål ved hjælp af nationale referenceværdier. De er blevet beregnet ud fra dataserier, som er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport (3), og som Eurostat den 6. marts 2009 fremlagde for perioden 2004-2007. For hver jernbanerisikokategori bør det maksimale tolerable niveau for en risiko for en medlemsstat være 1) den nationale referenceværdi, hvis den nationale referenceværdi er lig med eller lavere end det tilsvarende fælles sikkerhedsmål, eller 2) det fælles sikkerhedsmål, hvis den nationale referenceværdi er højere end det tilsvarende fælles sikkerhedsmål, i overensstemmelse med afsnit 3 i bilaget til beslutning 2009/460/EF.

(4)

Det første sæt af fælles sikkerhedsmål bør betragtes som første skridt i en proces. Med dette første sæt indføres en harmoniseret og gennemsigtig ramme for en effektiv overvågning og beskyttelse af sikkerhedsniveauet for jernbanesystemet i EU.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 27, stk. 1, i direktiv 2004/49/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og definitioner

Ved denne afgørelse fastlægges værdierne for det første sæt af fælles sikkerhedsmål ud fra nationale referenceværdier i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i direktiv 2004/49/EF og i henhold til den metode, som er fastlagt i beslutning 2009/460/EF.

I denne afgørelse anvendes definitionerne i direktiv 2004/49/EF, forordning (EF) nr. 91/2003 og 2009/460/EF.

Artikel 2

Nationale referenceværdier

Nationale referenceværdier for de forskellige medlemsstater og for de forskellige risikokategorier er fastsat i bilagets kapitel 1, afsnit 1.1 til 1.6.

Artikel 3

Fælles sikkerhedsmål

Det første sæt af fælles sikkerhedsmål for de forskellige risikokategorier er fastsat i bilagets kapitel 2.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2010.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44.

(2)  EUT L 150 af 13.6.2009, s. 11.

(3)  EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1.


BILAG

1.   Nationale referenceværdier

1.1.   Nationale referenceværdier for risiko for passagerer (NRV 1.1 og NRV 1.2)

Medlemsstat

NRV 1.1 (× 10– 9) (1)

NRV 1.2 (× 10– 9) (2)

Belgien (BE)

53,60

0,456

Bulgarien (BG)

250,00

2,01

Tjekkiet (CZ)

40,60

0,688

Danmark (DK)

7,55

0,0903

Tyskland (DE)

10,90

0,11

Estland (EE)

50,20

0,426

Irland (IE)

6,22

0,0623

Grækenland (EL)

54,00

0,485

Spanien (ES)

40,90

0,391

Frankrig (FR)

21,90

0,109

Italien (IT)

55,00

0,363

Letland (LV)

50,20

0,426

Litauen (LT)

88,60

0,683

Luxembourg (LU)

28,80

0,225

Ungarn (HU)

250,00

2,01

Nederlandene (NL)

11,70

0,0941

Østrig (AT)

29,00

0,335

Polen (PL)

127,00

0,939

Portugal (PT)

33,90

0,267

Rumænien (RO)

250,00

2,01

Slovenien (SI)

11,80

0,175

Slovakiet (SK)

17,70

0,275

Finland (FI)

26,80

0,248

Sverige (SE)

5,70

0,0557

Det Forenede Kongerige (UK)

6,22

0,0623

Antal dræbte og vægtede væsentlige personskader forstås I () og () som defineret i artikel 3, litra d), i Kommissionens beslutning 2009/460/EF.

1.2.   Nationale referenceværdier for risiko for personale (NRV 2)

Medlemsstat

NRV 2 (× 10– 9) (3)

Belgien (BE)

21,10

Bulgarien (BG)

11,00

Tjekkiet (CZ)

17,40

Danmark (DK)

9,10

Tyskland (DE)

13,30

Estland (EE)

17,00

Irland (IE)

8,33

Grækenland (EL)

77,90

Spanien (ES)

8,33

Frankrig (FR)

6,68

Italien (IT)

22,50

Letland (LV)

55,10

Litauen (LT)

36,90

Luxembourg (LU)

13,70

Ungarn (HU)

11,90

Nederlandene (NL)

6,69

Østrig (AT)

25,40

Polen (PL)

18,60

Portugal (PT)

76,00

Rumænien (RO)

11,00

Slovenien (SI)

31,00

Slovakiet (SK)

1,50

Finland (FI)

8,28

Sverige (SE)

3,76

Det Forenede Kongerige (UK)

8,33

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås i den forbindelse som defineret i artikel 3, litra d), i beslutning 2009/460/EF.

1.3.   Nationale referenceværdier for risiko for brugere af jernbaneoverkørsler (NRV 3.1 og NRV 3.2)

Medlemsstat

NRV 3.1 (× 10– 9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgien (BE)

143,0

ikke oplyst

Bulgarien (BG)

124,0

ikke oplyst

Tjekkiet (CZ)

302,0

ikke oplyst

Danmark (DK)

55,9

ikke oplyst

Tyskland (DE)

69,9

ikke oplyst

Estland (EE)

168,0

ikke oplyst

Irland (IE)

31,4

ikke oplyst

Grækenland (EL)

743,0

ikke oplyst

Spanien (ES)

131,0

ikke oplyst

Frankrig (FR)

78,9

ikke oplyst

Italien (IT)

50,7

ikke oplyst

Letland (LV)

240,0

ikke oplyst

Litauen (LT)

530,0

ikke oplyst

Luxembourg (LU)

97,3

ikke oplyst

Ungarn (HU)

244,0

ikke oplyst

Nederlandene (NL)

128,0

ikke oplyst

Østrig (AT)

181,0

ikke oplyst

Polen (PL)

264,0

ikke oplyst

Portugal (PT)

508,0

ikke oplyst

Rumænien (RO)

124,0

ikke oplyst

Slovenien (SI)

365,0

ikke oplyst

Slovakiet (SK)

249,0

ikke oplyst

Finland (FI)

151,0

ikke oplyst

Sverige (SE)

74,2

ikke oplyst

Det Forenede Kongerige (UK)

23,0

ikke oplyst

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås I () og () som defineret i artikel 3, litra d), i beslutning 2009/460/EF.

1.4.   Nationale referenceværdier for risiko for personer, der er klassificeret som »andre« (NRV 4)

Medlemsstat

NRV 4 (× 10– 9) (6)

Belgien (BE)

1,90

Bulgarien (BG)

6,45

Tjekkiet (CZ)

5,28

Danmark (DK)

10,30

Tyskland (DE)

4,41

Estland (EE)

18,50

Irland (IE)

6,98

Grækenland (EL)

6,45

Spanien (ES)

4,93

Frankrig (FR)

6,98

Italien (IT)

6,98

Letland (LV)

18,50

Litauen (LT)

18,50

Luxembourg (LU)

4,43

Ungarn (HU)

6,45

Nederlandene (NL)

3,16

Østrig (AT)

14,20

Polen (PL)

18,50

Portugal (PT)

4,93

Rumænien (RO)

6,45

Slovenien (SI)

7,14

Slovakiet (SK)

5,28

Finland (FI)

10,30

Sverige (SE)

10,30

Det Forenede Kongerige (UK)

6,98

1.5.   Nationale referenceværdier for personer, der uretmæssigt befinder sig på jernbanearealer (NRV 5)

Medlemsstat

NRV 5 (× 10– 9) (7)

Belgien (BE)

75,5

Bulgarien (BG)

190,0

Tjekkiet (CZ)

657,0

Danmark (DK)

134,0

Tyskland (DE)

106,0

Estland (EE)

1 850,0

Irland (IE)

94,7

Grækenland (EL)

906,0

Spanien (ES)

184,0

Frankrig (FR)

69,7

Italien (IT)

122,0

Letland (LV)

1 520,0

Litauen (LT)

2 030,0

Luxembourg (LU)

83,7

Ungarn (HU)

534,0

Nederlandene (NL)

28,2

Østrig (AT)

117,0

Polen (PL)

1 110,0

Portugal (PT)

948,0

Rumænien (RO)

190,0

Slovenien (SI)

273,0

Slovakiet (SK)

477,0

Finland (FI)

294,0

Sverige (SE)

98,1

Det Forenede Kongerige (UK)

94,7

1.6.   Nationale referenceværdier for risikoen for samfundet (NRV 6)

Medlemsstat

NRV 6 (× 10– 9) (8)

Belgien (BE)

273,0

Bulgarien (BG)

364,0

Tjekkiet (CZ)

1 010,0

Danmark (DK)

218,0

Tyskland (DE)

206,0

Estland (EE)

2 320,0

Irland (IE)

131,0

Grækenland (EL)

1 820,0

Spanien (ES)

351,0

Frankrig (FR)

179,0

Italien (IT)

235,0

Letland (LV)

1 850,0

Litauen (LT)

2 510,0

Luxembourg (LU)

219,0

Ungarn (HU)

1 000,0

Nederlandene (NL)

166,0

Østrig (AT)

354,0

Polen (PL)

1 530,0

Portugal (PT)

1 510,0

Rumænien (RO)

364,0

Slovenien (SI)

697,0

Slovakiet (SK)

740,0

Finland (FI)

461,0

Sverige (SE)

188,0

Det Forenede Kongerige (UK)

131,0

Ved det samlede antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås i den forbindelse summen af alle dræbte og vægtede alvorlige personskader, der tages i betragtning ved beregningen af alle de øvrige nationale referenceværdier.

2.   Værdier, som tildeles det første sæt af fælles sikkerhedsmål

Risikokategori

Værdi for fælles sikkerhedsmål (× 10– 9)

Måleenheder

Risiko for passagerer

CST 1.1

250,0

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos passagerer om året som følge af væsentlige ulykker/antal passagertog-km om året

CST 1.2

2,01

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos passagerer om året som følge af væsentlige ulykker/antal passager-km om året

Risiko for personale

CST 2

77,9

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos ansatte om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året

Risiko for brugere af jernbaneoverkørsel

CST 3.1

743,0

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos brugere af jernbaneoverskæring i niveau om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året

CST 3.2

ikke oplyst (9)

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos brugere af jernbaneoverskæring i niveau om året som følge af væsentlige ulykker/[(Antal tog-km om året × antal jernbaneoverskæringer i niveau)/spor-km)]

Risiko for »andre«

CST 4

18,5

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader i kategorien »andre« om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året

Risiko for personer, der uretmæssigt befinder sig på jernbanearealer

CST 5

2 030,0

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos personer, der uretmæssigt befinder sig på jernbanearealer, om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året

Risiko for samfundet som helhed

CST 6

2 510,0

Samlet antal dræbte og vægtede alvorlige personskader om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året


(1)  NRV 1.1 udtrykt som: Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos passagerer om året som følge af væsentlige ulykker/antal passagertog-km om året. Passagertog-km forstås i den forbindelse alene som trafikmåleenheden for passagertog.

(2)  NRV 1.2 udtrykt som: Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos passagerer om året som følge af væsentlige ulykker/antal passager-km om året.

Antal dræbte og vægtede væsentlige personskader forstås I () og () som defineret i artikel 3, litra d), i Kommissionens beslutning 2009/460/EF.

(3)  NRV 2 udtrykt som: Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos ansatte om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året.

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås i den forbindelse som defineret i artikel 3, litra d), i beslutning 2009/460/EF.

(4)  NRV 3.1 udtrykt som: Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos brugere af jernbaneoverskæringer i niveau om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året.

(5)  NRV 3.2 udtrykt som: Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos brugere af jernbaneoverskæringer i niveau om året som følge af væsentlige ulykker/[(Antal tog-km om året × antal jernbaneoverskæringer i niveau)/spor-km)]. Data om antal jernbaneoverskæringer i niveau og spor-km var ikke tilstrækkeligt pålidelige på det tidspunkt, hvor dataene blev uddraget (hovedparten af medlemsstaterne indberettede stræknings-km i stedet for spor-km).

Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås I () og () som defineret i artikel 3, litra d), i beslutning 2009/460/EF.

(6)  NRV 4 udtrykt som: Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader i kategorien »andre« om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året. Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås i den forbindelse som defineret i artikel 3, litra d), i beslutning 2009/460/EF.

(7)  NRV 5 udtrykt som: Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader hos personer, der uretmæssigt befinder sig på jernbanearealer, om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året. Antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås i den forbindelse som defineret i artikel 3, litra d), i beslutning 2009/460/EF.

(8)  NRV 6 udtrykt som: Samlet antal dræbte og vægtede alvorlige personskader om året som følge af væsentlige ulykker/antal tog-km om året.

Ved det samlede antal dræbte og vægtede alvorlige personskader forstås i den forbindelse summen af alle dræbte og vægtede alvorlige personskader, der tages i betragtning ved beregningen af alle de øvrige nationale referenceværdier.

(9)  Data om antal jernbaneoverskæringer i niveau og spor-km, der er nødvendige for at beregne dette fælles sikkerhedsmål, var ikke tilstrækkeligt pålidelige på det tidspunkt, hvor dataene blev uddraget (f.eks. indberettede hovedparten af medlemsstaterne stræknings-km i stedet for spor-km).


Top