EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0368

2010/368/: Kommissionens afgørelse af 30. juni 2010 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (meddelt under nummer K(2010) 4313) (EØS-relevant tekst )

EUT L 166 af 1.7.2010, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/368/oj

1.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 30. juni 2010

om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

(meddelt under nummer K(2010) 4313)

(EØS-relevant tekst)

(2010/368/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/771/EF (2) samordner de tekniske vilkår for frekvenser til en lang række kortdistanceudstyr, herunder alarmer, udstyr til lokal kommunikation, døråbnere og medicinske implantater. Kortdistanceudstyr er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter, som nemt kan tages med over og anvendes på tværs af grænserne; forskellige frekvensadgangskrav udgør derfor en begrænsning af den frie bevægelighed, øger produktionsomkostningerne og skaber risiko for skadelig interferens i forhold til andre radioapplikationer og -tjenester.

(2)

Imidlertid kan der med den hurtige udvikling i teknologien og i samfundets behov komme nye anvendelser for kortdistanceudstyr, som gør det nødvendigt at ajourføre vilkårene for frekvenssamordningen med jævne mellemrum.

(3)

Den 5. juli 2006 gav Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) permanent mandat til at ajourføre bilaget til beslutning nr. 2006/771/EF i takt med den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for kortdistanceudstyr.

(4)

Kommissionens beslutning 2008/432/EF (3) og 2009/381/EF (4) har allerede medført ændringer i de samordnede tekniske vilkår for kortdistanceudstyr, der er omfattet af beslutning 2006/771/EF, ved at ajourføre bilaget til denne.

(5)

I sin rapport (5) fra november 2009, som CEPT forelagde som svar på dette mandat, anbefalede CEPT Kommissionen at ændre en række tekniske aspekter i bilaget til beslutning 2006/771/EF.

(6)

Bilaget til beslutning 2006/771/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at sikre, at frekvensressourcerne udnyttes effektivt, og at skadelig interferens undgås, skal udstyr, der anvendes på de vilkår, der er fastsat i denne afgørelse, også være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (6); overensstemmelsen skal påvises ved opfyldelse af harmoniserede standarder eller ved hjælp af alternative procedurer for overensstemmelsesvurdering.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/771/EF erstattes af bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2010.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66.

(3)  EUT L 151 af 11.6.2008, s. 49.

(4)  EUT L 119 af 14.5.2009, s. 32.

(5)  CEPT Report 35, RSCOM 09-68.

(6)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.


BILAG

»BILAG

Samordnede frekvensbånd og tekniske parametre for kortdistanceudstyr

Type kortdistanceudstyr

Frekvensbånd (1)

Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse (2)

Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning) (3)

Andre brugsrestriktioner (4)

Frist for gennemførelsen

Kortdistanceudstyr generelt (5)

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

26,957-27,283 MHz

10 mW effektiv udstrålet effekt (e.r.p.), hvilket svarer til 42 dBμA/m ved 10 m

 

Ingen videoapplikationer

1. juni 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Ingen videoapplikationer

1. juni 2007

Kortdistanceudstyr generelt (fortsat)

433,050-434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

og – 13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. november 2010

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (7): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

434,040-434,790 (6) MHz

1 mW e.r.p.

og – 13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. november 2010

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (7): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

Arbejdscyklus (7): 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. november 2010

Kortdistanceudstyr generelt (fortsat)

863,000-865,000 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

865,000-868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

868,000-868,600 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 1 %.

Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

868,700-869,200 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

Kortdistanceudstyr generelt (fortsat)

869,400-869,650 (6) MHz

500 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 10 %.

Der skal være en kanalafstand på 25 kHz, medmindre hele båndet bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data

Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

869,700-870,000 (6) MHz

5 mW e.r.p.

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. juni 2007

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

Kortdistanceudstyr generelt (fortsat)

2 400-2 483,5 MHz

10 mW ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.)

 

 

1. juni 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. oktober 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. oktober 2008

Bredbånds-datatransmissionssystemer

2 400-2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

og 100 mW/100 kHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes frekvensspringmodulation, og 10 mW/MHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes andre typer modulation.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

 

1. november 2009

57,0-66,0 GHz

40 dBm e.i.r.p. og

13 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Ingen faste udendørs installationer

1. november 2010

Alarmsystemer

868,600-868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Hele båndet kan også bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data

Arbejdscyklu (7): 1,0 %

 

1. oktober 2008

869,250-869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7): 0,1 %

 

1. juni 2007

869,300-869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7): 1,0 %

 

1. oktober 2008

869,650-869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7) 10 %

 

1. juni 2007

Tryghedsalarmer (8)

869,200-869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7) 0,1 %

 

1. juni 2007

Induktive applikationer (9)

9,000-59,750 kHz

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. november 2010

59,750-60,250 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

60,250-70,000 kHz

69 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

70-119 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

119-127 kHz

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

127-140 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

140-148,5 kHz

37,7 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

148,5-5 000 kHz

For følgende frekvensbånd gælder højere feltstyrkegrænser og yderligere brugsbegrænsninger:

– 15 dBμA/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz

Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. oktober 2008

Induktive applikationer (fortsat)

400-600 kHz

– 8 dBμA/m ved 10 m

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for RFID (10)

1. oktober 2008

3 155-3 400 kHz

13,5 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

5 000-30 000 kHz

For følgende frekvensbånd gælder højere feltstyrkegrænser og yderligere brugsbegrænsninger:

– 20 dBμA/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz

Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. oktober 2008

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

7 400-8 800 kHz

9 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

10 200-11 000 kHz

9 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

Induktive applikationer (fortsat)

13 553-13 567 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

60 dBμA/m ved 10 m

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for RFID (10) og EAS (11)

1. oktober 2008

26 957-27 283 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

Aktive medicinske implantater (12)

9-315 kHz

30 dBμA/m ved 10 m

Arbejdscyklus (7): 10 %

 

1. oktober 2008

30,0-37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (7): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for medicinske membranimplantater med ultralav sendeeffekt, som benyttes til blodtryksmåling

1. november 2010

402-405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 300 kHz.

Der kan benyttes andre teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, herunder båndbredder på mere end 300 kHz, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF, for at sikre driftskompabilitet med andre brugere, herunder navnlig meteorologiske radiosonder.

 

1. november 2009

Aktive medicinske implantater og tilbehør (13)

401-402 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

 

1. november 2010

405-406 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

 

1. november 2010

Implantater til dyr (14)

315-600 kHz

– 5 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus (7): 10 %

 

1. november 2010

12,5-20,0 MHz

– 7 dΒμΑ/m ved 10 m i en båndbredde på 10 kHz

Arbejdscyklus (7): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun ved indendørs brug

1. november 2010

FM-sendere med lav effekt (15)

87,5-108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Kanalafstand op til 200 kHz

 

1. november 2010

Trådløse audioapplikationer (16)

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1. november 2010

Radiobestemmelsesapplikationer (17)

2 400-2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. november 2009

17,1-17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede systemer

1. november 2009

Radar til tankniveaumåling (18)

4,5-7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

8,5-10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

24,05-27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

57,0-64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

75,0-85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

Radiostyring til modeller (20)

26 990-27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 040-27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 090-27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 140-27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 190-27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

Radiofrekvens-identifikation (RFID)

2 446-2 454 MHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. november 2009

Telematik til vejtransport- og trafikformål

76,0-77,0 GHz

Højst 55 dBm e.i.r.p. og højst 50 dBm e.i.r.p. gennemsnitligt og 23,5 dBm gennemsnitlig e.i.r.p. for impulsradar

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede køretøjs- og infrastruktursystemer

1. november 2010


(1)  Medlemsstaterne skal tillade, at nabofrekvensbånd i denne tabel kan bruges som et samlet frekvensbånd, forudsat at de specifikke vilkår for hvert af frekvensbåndene er opfyldt.

(2)  Medlemsstaterne skal tillade brug af frekvenser op til den effekt, feltstyrke eller effekttæthed, der er anført i denne tabel. Ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF kan de fastsætte mindre strenge betingelser, dvs. tillade brug af frekvenser med højere effektgrænse, feltstyrke eller effekttæthed.

(3)  Medlemsstaterne må kun indføre disse »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)« og må ikke indføre andre parametre og krav vedrørende adgang til frekvensressourcer eller krav vedrørende afhjælpningsteknikker end de her anførte. Imidlertid kan de ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF fastsætte mindre strenge betingelser, hvilket vil sige, at de helt må undlade at anvende de »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, der er anført i tabellen, eller tillade en højere værdi.

(4)  Medlemsstaterne må ikke indføre flere »andre brugsrestriktioner« end de her anførte. Imidlertid kan de ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF fastsætte mindre strenge betingelser, hvilket vil sige, at de helt må undlade at anvende en eller flere af de anførte restriktioner.

(5)  Denne type udstyr omfatter alle typer applikationer, som opfylder de tekniske krav (typiske anvendelser er telemetri, fjernbetjening, alarmer, generelle dataapplikationer og lignende applikationer).

(6)  For dette frekvensbånd skal medlemsstaterne tillade alle de alternative sæt brugsvilkår.

(7)  Arbejdscyklus: den del af en given éntimesperiode, hvor udstyret transmitterer aktivt. Ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF kan medlemsstaterne fastsætte mindre strenge betingelser, dvs. tillade en højere værdi for »arbejdscyklus«.

(8)  Tryghedsalarmer bruges af ældre og handicappede personer til at tilkalde assistance i en nødsituation.

(9)  Denne type udstyr omfatter f.eks. startspærrer til biler, identifikation af dyr, alarmsystemer, kabeldetektering, affaldshåndtering, personidentifikation, trådløse taleforbindelser, adgangskontrol, afstandssensorer, tyverisikring, herunder radiofrekvens-induktionssystemer til tyverisikring, dataoverførsel til håndholdte apparater, automatisk vareidentifikation, trådløse styringssystemer og automatisk opkrævning af vejafgifter.

(10)  Denne type udstyr omfatter induktive applikationer til radiofrekvensidentifikation (RFID).

(11)  Denne type udstyr omfatter induktive applikationer til elektronisk varesikring (EAS).

(12)  Denne type udstyr omfatter radiodelen af aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, som defineret i Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17).

(13)  Denne type systemer er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater, jf. definitionen i fodnote 12, og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikketidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

(14)  Denne type udstyr omfatter sendeanordninger, som placeres i kroppen på et dyr, med henblik på diagnosticering og/eller for at gennemføre en terapeutisk behandling.

(15)  Denne type udstyr omfatter applikationer, som forbinder personligt audioudstyr, herunder mobiltelefoner, med systemer i bilen eller underholdningsudstyr i hjemmet.

(16)  Applikationer til trådløse audiosystemer, herunder: trådløse mikrofoner, trådløse højttalere, trådløse hovedtelefoner, trådløse hovedtelefoner til bærbart udstyr, f.eks. cd, kassettebåndoptager eller radioer, som bæres på personen, trådløse hovedtelefoner til brug i et køretøj, f.eks. til brug sammen med en radio eller en mobiltelefon osv., »øresnegle« og trådløse mikrofoner til brug i forbindelse med koncerter eller andre sceneproduktioner.

(17)  Denne type dækker over applikationer til bestemmelse af objekters position, hastighed og/eller andre egenskaber eller til at samle informationer vedrørende disse parametre.

(18)  Radar til tankniveaumåling er en særlig type radiobestemmelsesapplikation, som bruges til niveaumåling i tanke og monteres i metaltanke, tanke af jernbeton eller lignende konstruktioner af materialer med tilsvarende dæmpningsegenskaber. Tanken bruges som beholder.

(19)  Effektbegrænsningen gælder indvendig i en lukket tank og svarer til en effektspektraltæthed på – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. uden for en 500 l prøvetank.

(20)  Denne type dækker over applikationer, som bruges til radiostyring af modeller (hovedsagelig miniatureudgaver af køretøjer) i luften, på land eller på eller under vandoverfladen.«


Top