EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0347

2010/347/: Kommissionens afgørelse af 19. juni 2010 om ændring af beslutning 2004/388/EF om et dokument vedrørende overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet (meddelt under nummer K(2010) 3666) (EØS-relevant tekst )

OJ L 155, 22.6.2010, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 229 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/347/oj

22.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/54


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. juni 2010

om ændring af beslutning 2004/388/EF om et dokument vedrørende overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2010) 3666)

(EØS-relevant tekst)

(2010/347/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (1), særlig artikel 13, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til det system for overførsel af eksplosivstoffer inden for EU, der fastlægges i direktiv 93/15/EØF, skal der indhentes tilladelse til overførslerne hos de kompetente myndigheder med ansvar for oprindelses-, transit- og bestemmelsesområderne for eksplosivstofferne.

(2)

Med henblik på at lette overførslen af eksplosivstoffer mellem medlemsstaterne, samtidig med at de krævede sikkerhedsforanstaltninger vedrørende overførsel af disse produkter overholdes, er der ved Kommissionens beslutning 2004/388/EF af 15. april 2004 om et dokument vedrørende overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet (2) fastlagt en model af det dokument, der skal anvendes ved overførslerne, og som omfatter de i artikel 9, stk. 5 og 6, i direktiv 93/15/EØF krævede oplysninger.

(3)

Beslutning 2004/388/EF bør tilpasses, så der tages hensyn til, at der er udviklet et elektronisk system for overførselstilladelser, som er tilgængeligt for alle medlemsstater.

(4)

Det bør bl.a. være muligt for den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten at udskrive alle nødvendige dokumenter og udstede dokumentet vedrørende overførsel af eksplosivstoffer til leverandøren, når den har sikret sig, at alle de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater har givet deres tilladelse til overførslen, da dette vil reducere den administrative byrde for virksomhederne og medlemsstaternes myndigheder.

(5)

Det konkluderes i en evaluering af gennemførelsen af direktiv 93/15/EØF, der er foretaget på Europa-Kommissionens vegne, at proceduren for medlemsstaternes udstedelse af overførselstilladelser bør forkortes. Løsningen har været at indføre og anvende et fælles elektronisk system.

(6)

I En »Small Business Act« for Europa (3) og i Tredje strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union (4) forpligter Europa-Kommissionen sig til at sætte sig som mål at øge forudsigeligheden og hjælpe erhvervslivet med at forberede sig på ændringer af lovgivningen. En konkret foranstaltning til at nå dette mål er at indføre et særligt system for fælles ikrafttrædelsesdatoer, så det så vidt muligt sikres, at datoen for anvendelse af lovgivning, der berører erhvervslivet, svarer til visse faste datoer i løbet af året. Det bør der tages hensyn til, når datoen for anvendelse af denne afgørelse fastsættes.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 93/15/EØF nedsatte forvaltningsudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2004/388/EF foretages følgende ændringer:

1)

Som artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Når oprindelsesmedlemsstaten, modtagelsesmedlemsstaten og eventuelle transitmedlemsstater alle anvender et fælles elektronisk system for udstedelse af tilladelse til overførsel af eksplosivstoffer inden for EU, finder proceduren i stk. 2-5 anvendelse.

Modtageren indsender dokumentet for overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet i papirudgave eller i elektronisk format, hvor kun rubrik 1-4 er udfyldt, til den kompetente myndighed i modtagermedlemsstaten med henblik på tilladelse.

Når modtagermedlemsstaten har givet sin tilladelse, sender den tilladelsen til oprindelsesmedlemsstaten via det fælles elektroniske system.

Når den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten har givet sin tilladelse, indhenter den tilladelse fra de kompetente myndigheder i alle transitmedlemsstaterne ved hjælp af det fælles elektroniske system.

Når den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten har modtaget alle tilladelserne, udsteder den dokumentet vedrørende overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet med en angivelse af alle de berørte medlemsstaters tilladelser til leverandøren på identitetssikret papir og på oprindelsesmedlemsstatens, eventuelle transitmedlemsstaters og modtagermedlemsstatens officielle sprog og på engelsk.«

2)

I de forklarende bemærkninger til bilaget indsættes følgende sætning til sidst i punkt 2: »Dette punkt finder ikke anvendelse, når der gøres brug af det fælles elektroniske system omhandlet i artikel 3a.«

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 29. oktober 2010.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2010.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

(2)  EUT L 120 af 24.4.2004, s. 43.

(3)  KOM(2008) 394 endelig af 25.6.2008.

(4)  KOM(2009) 15 endelig af 28.1.2009.


Top