EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0220

2010/220/: Kommissionens afgørelse af 16. april 2010 om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indonesien og bestemt til konsum (meddelt under nummer K(2010) 2358) (EØS-relevant tekst)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012; ophævet ved 32012D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/220/oj

17.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/17


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 16. april 2010

om beredskabsforanstaltninger vedrørende sendinger af akvakulturprodukter importeret fra Indonesien og bestemt til konsum

(meddelt under nummer K(2010) 2358)

(EØS-relevant tekst)

(2010/220/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Resultaterne af et kontrolbesøg i Indonesien i november 2009 viser mangler i systemet for kontrol med restkoncentrationer i akvakulturdyr og akvakulturprodukter og manglende passende laboratoriekapacitet til at teste restkoncentrationer af visse farmakologisk virksomme stoffer i akvakulturdyr og akvakulturprodukter, jf. Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (2) og Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 14. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater (3).

(2)

Der er derfor risiko for, at akvakulturprodukter bestemt til konsum, der er importeret fra Indonesien, indeholder restkoncentrationer af visse farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes til at bekæmpe sygdomme hos eller øge produktionen af akvakulturdyr, og som er sundhedsskadelige for mennesker. Det drejer sig navnlig om følgende stoffer: chloramphenicol, nitrofuraner og tetracykliner. Der bør derfor træffes foranstaltninger til at begrænse denne risiko. Foranstaltningerne bør stå i forhold til denne risiko og ikke begrænse handelen mere, end hvad der er nødvendigt for at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(3)

Hvis en betydelig del af de akvakulturprodukter, der importeres fra Indonesien, obligatorisk kontrolleres for relevante restkoncentrationer inden markedsføring, vil dette mindske risikoen for, at sendinger, der indeholder restkoncentrationer, markedsføres, give mere præcise informationer om indonesiske fiskevarers faktiske forurening med restkoncentrationer og afholde de indonesiske producenter fra at misbruge stoffer.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte ensartede mindstekrav til testning af importen af sendinger af akvakulturprodukter fra Indonesien, fordi produkterne kan importeres via flere medlemsstater.

(5)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 (4) skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om forekomsten af farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er godkendt til anvendelse på dyr bestemt til fødevareproduktion, eller om restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer på et niveau, der overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 470/2009, gennem det hurtige varslingssystem, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002, og de skal regelmæssigt forelægge en rapport om alle test, således at Kommissionen har de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om disse midlertidige foranstaltninger på baggrund af de forelagte oplysninger skal opretholdes eller ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på import af sendinger af akvakulturprodukter fra Indonesien bestemt til konsum.

Artikel 2

1.   Ved anvendelse af passende prøveudtagningsplaner sikrer medlemsstaterne, at der udtages prøver fra mindst 20 % af de i artikel 1 omhandlede sendinger, som forevises ved grænsekontrolsteder på deres område med henblik på import.

2.   De prøver, der udtages i henhold til stk. 1, underkastes analytiske test for forekomst af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, jf. artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 470/2009, og navnlig chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner og tetracykliner (som minimum tetracyklin, oxytetracyklin og chlortetracyklin).

Artikel 3

Den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat foretager officiel tilbageholdelse af de sendinger, som der er udtaget prøver fra i henhold til artikel 2, stk. 1, indtil de analytiske test er afsluttet. Disse sendinger må kun markedsføres, hvis resultaterne af de analytiske test bekræfter, at sendingerne er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis resultaterne af de analytiske test viser:

a)

forekomst af farmakologisk virksomme stoffer, der er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 470/2009, på et niveau, som overstiger den maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, der er fastlagt i medfør af denne forordning, eller

b)

forekomst af farmakologisk virksomme stoffer, der er ikke er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 470/2009, undtagen når der er fastlagt et referencegrundlag for tiltag for dette stof i medfør af denne forordning eller Kommissionens beslutning 2002/657/EF af 12. august 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/23/EF for så vidt angår analysemetoders ydeevne og fortolkning af resultater (5), og restkoncentrationsniveauet ikke er lig med eller overstiger dette referencegrundlag for tiltag.

Resultaterne af disse test sendes til Kommissionen gennem det hurtige varslingssystem, der er er oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Medlemsstaterne udarbejder hver tredje måned en rapport, hvori der redegøres for alle resultater af alle analytiske test, der er gennemført i de seneste tre måneder, på sendinger af akvakulturprodukter fra Indonesien bestemt til konsum.

Rapporterne indsendes til Kommissionen i måneden efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

Artikel 5

Alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af denne afgørelse afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(3)  EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8.

(4)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(5)  EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8.


Top