EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0205

2010/205/: Kommissionens afgørelse af 31. marts 2010 om rapporteringsspørgeskemaet vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (meddelt under nummer K(2010) 1955) (EØS-relevant tekst)

OJ L 88, 8.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 155 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/205/oj

8.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/18


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 31. marts 2010

om rapporteringsspørgeskemaet vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

(meddelt under nummer K(2010) 1955)

(EØS-relevant tekst)

(2010/205/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (1), særlig artikel 16,

under henvisning til Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (2) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 166/2006 skal der udarbejdes en rapport om forordningens gennemførelse baseret på oplysningerne fra de seneste tre rapporteringsår i overensstemmelse med proceduren i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 166/2006.

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 166/2006 skal rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema, som Kommissionen udarbejder med bistand fra det udvalg, der er nedsat ved forordningens artikel 19, stk. 1.

(3)

Den første rapport dækker perioden 2007 til 2009, begge år inklusive.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget i overensstemmelse med forordningens artikel 19 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne skal benytte spørgeskemaet i bilaget som grundlag for udarbejdelsen af den rapport, der skal forelægges for Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 166/2006.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2010.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1.

(2)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48.


BILAG

RAPPORTERINGSSPØRGESKEMA

Yderligere oplysninger, som medlemsstaterne skal indberette i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

Generelle bemærkninger:

Dette spørgeskema indeholder spørgsmål, som medlemsstaterne skal besvare vedrørende gennemførelsen af forordningen om et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR-forordningen) igennem de seneste tre rapporteringsår.

Svarene på spørgeskemaet gøres tilgængelige for medlemsstaterne i elektronisk form.

1.   GENEREL BESKRIVELSE

Giv kortfattede oplysninger om, hvorledes denne rapport er blevet udarbejdet, herunder oplysninger om, hvilken type offentlige myndigheder der har bidraget.

2.   RETLIGE FORANSTALTNINGER, HVORVED PRTR-SYSTEMET OPRETTES (ARTIKEL 5 OG 20)

Anfør de lovmæssige, reguleringsmæssige og andre foranstaltninger, hvorved det integrerede register over udledning og overførsel af forurenende stoffer oprettes.

Navnlig beskrives medlemsstaternes foranstaltninger i henhold til bestemmelserne i artikel 20 til sikring af, at reglerne om sanktionerne er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning, og hvilke erfaringer der er gjort med anvendelsen af dem.

3.   RAPPORTERINGSKRAV, IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHEDER, KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG DATA, DER SKAL INDBERETTES (ARTIKEL 5)

Anfør de lovmæssige, reguleringsmæssige og andre foranstaltninger, hvorved der fastsættes rapporteringskrav vedrørende PRTR.

Navnlig beskrives, hvilke kompetente myndigheder der er blevet udpeget til at identificere E-PRTR-virksomheder og til at indsamle oplysninger om udledninger af forurenende stoffer fra punktkilder. Beskriv venligst rapporteringskravene og anfør metoden for indsamling af PRTR-data i Deres land med angivelse af typen af de involverede institutioner og af, hvilken del af valideringstransaktionerne de er ansvarlige for, ved brug af nedenstående tabel:

 

Institutionel metode: validering ved denne institution

 

Virksomhed …

 

Lokale myndigheder …

 

Regional myndighed …

 

National myndighed …

 

Miljøministerium …

4.   PRTR-RAPPORTERINGSPRAKSIS (ARTIKEL 5)

Anfør venligst for hver rapporteringscyklus siden det seneste rapporteringsspørgeskema:

a)

den kompetente myndigheds frister for rapportering

b)

problemer med at overholde rapporteringsfristerne, uanset om de forskellige frister for virksomhedernes rapportering og for offentliggørelse af oplysningerne i registret blev overholdt i praksis eller ej; i tilfælde af forsinkelser, begrundelsen herfor

c)

andelen af elektronisk rapportering sammenholdt med data, der blev afleveret af driftslederne på papir, og beskrivelse af, hvilken rapportering og hvilke værktøjer der stod til disposition for både driftslederne og de kompetente myndigheder

d)

de største problemer, driftslederne og de kompetente myndigheder er stødt på i forbindelse med indberetningen af PRTR-data (anfør venligst svaret set ud fra myndighedernes synspunkt).

5.   KVALITETSSIKRING OG VURDERING (ARTIKEL 9, STK. 1, 2 OG 3)

Beskriv de regler, procedurer og foranstaltninger, der sikrer kvaliteten af de indberettede data under E-PRTR, og hvad disse afslørede om kvaliteten af de indberettede data.

Giv navnlig oplysninger om:

a)

de kompetente myndigheders vurdering af, om de data, der blev tilvejebragt af driftslederne, var fyldestgørende, sammenhængende og troværdige

b)

de af de kompetente myndigheder benyttede metoder og procedurer, der førte til indgivelse af data af højere kvalitet

6.   OFFENTLIG ADGANG TIL PRTR-DATA (ARTIKEL 10, STK. 2)

Beskriv, hvordan det sikres, at oplysningerne i registret er offentligt tilgængelige.

Giv navnlig oplysninger om:

hvis oplysningerne i det europæiske PRTR-register ikke er elektronisk umiddelbart tilgængelige for offentligheden, hvilken foranstaltning er da blevet truffet for at give adgang til registret på offentligt tilgængelige steder.

7.   FORTROLIGHED (ARTIKEL 7, STK. 2, ARTIKEL 11)

Hvis oplysninger er holdt fortrolige, anfør, hvilke typer oplysninger der er tale om, begrundelsen for fortroligheden og den hyppighed, hvormed de er blevet holdt fortrolige. Anfør navnlig kort følgende:

a)

hvilken type data der er blevet holdt fortrolige

b)

den primære begrundelse for kravet om fortrolighed

c)

antallet af virksomheder pr. bilag I-aktivitet med fortrolige data og det samlede antal rapporteringsvirksomheder pr. bilag I-aktivitet

Anfør venligst bemærkninger vedrørende de praktiske erfaringer og udfordringerne i forbindelse med overholdelsen af kravene om fortrolighed i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF, navnlig vedrørende oplysninger om udledninger og overførsler som defineret i bilag III.


Top