EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0085

2010/85/: Kommissionens afgørelse af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår cementbaserede afretningslag, calciumsulfatbaserede afretningslag og kunstharpiksbaserede afretningslag (meddelt under nummer K(2010) 772) (EØS-relevant tekst)

OJ L 38, 11.2.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/85(1)/oj

11.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/17


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. februar 2010

om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår cementbaserede afretningslag, calciumsulfatbaserede afretningslag og kunstharpiksbaserede afretningslag

(meddelt under nummer K(2010) 772)

(EØS-relevant tekst)

(2010/85/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 89/106/EØF kan det for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne. Disse dokumenter er offentliggjort som Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF (2).

(2)

Med hensyn til det væsentlige krav om brandsikring opregnes der i basisdokument nr. 2 en række indbyrdes forbundne foranstaltninger, som tilsammen definerer den brandsikringsstrategi, der skal videreudvikles på forskellig vis i medlemsstaterne.

(3)

I basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som begrænsning af udvikling og spredning af ild og røg inden for et nærmere bestemt område ved at begrænse byggevarernes muligheder for at bidrage til en fuldt udviklet brand.

(4)

Niveauet for denne begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den endelige anvendelse.

(5)

Som en harmoniseret løsning blev der ved beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (3) indført et system af klasser.

(6)

I forbindelse med cementbaserede afretningslag, calciumsulfatbaserede afretningslag, kunstharpiksbaseret afretningsmateriale og gulvafretningslag er det nødvendigt at anvende den klassificering, der blev indført ved beslutning 2000/147/EF.

(7)

Ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand er for mange byggevarer og/eller -materialer blevet fastslået inden for den klassificering, der er truffet bestemmelse om i beslutning 2000/147/EF, og er tilstrækkelig kendt af brandmyndighederne i medlemsstaterne til, at det ikke er nødvendigt at foretage en prøvning af disse egenskaber.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning, er opført i bilaget.

Artikel 2

De bestemte klasser for forskellige byggevarer og/eller -materialer, jf. klassificeringen med hensyn til reaktion ved brand vedtaget ved beslutning 2000/147/EF, er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Byggevarer skal vurderes i forhold til deres endelige anvendelse i de tilfælde, hvor dette er relevant.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2)  EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.

(3)  EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14.


BILAG

Bilagets tabeller indeholder en oversigt over byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til reaktion ved brand uden behov for yderligere prøvning.

Tabel 1

Klasser for cementbaserede afretningslags og calciumsulfatbaserede afretningslags ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

Vare (1)

Lagets højeste tykkelse

(mm)

Organisk indhold

(vægtprocent)

Klasse (2)

Cementbaserede afretningslag i overensstemmelse med EN 13813

30

< 20

E

Calciumsulfatbaserede afretningslag i overensstemmelse med EN 13813


Tabel 2

Klasser for kunstharpiksbaserede afretningslags ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

Vare (3)

Lagets højeste tykkelse

(mm)

Organisk indhold

(vægtprocent)

Klasse (4)

Kunstharpiksbaserede afretningslag uden fyld med bindemiddel af epoxyharpiks eller polyurethanharpiks eller polymethylmethacrylatharpiks eller vinylesterharpiks i overensstemmelse med EN 13813

4

100

E eller Efl

Kunstharpiksbaserede afretningslag med fyld med bindemiddel af epoxyharpiks eller polyurethanharpiks eller polymethylmethacrylatharpiks eller vinylesterharpiks og fyld af mineralske tilslagsmaterialer i overensstemmelse med EN 13813

10

< 75

Kunstharpiksbaserede afretningslag med fyld, som indeholder kvartssand, med bindemiddel af epoxyharpiks eller polyurethanharpiks eller polymethylmethacrylatharpiks eller vinylesterharpiks og fyld af mineralske tilslagsmaterialer i overensstemmelse med EN 13813

10

< 75


(1)  På et underlag af mindst klasse D-s2,d0 med en mindste tykkelse på 12 mm og en massefylde på mindst 680 kg/m3.

(2)  Klasse E som omhandlet i tabel 1 i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/147/EF, når afretningslaget bruges som underlag.

(3)  På et underlag af mindst klasse A2-s1,d0 med en mindste tykkelse på 6 mm og en massefylde på mindst 1 800 kg/m3.

(4)  Klasse E som omhandlet i tabel 1 i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/147/EF, når afretningslaget bruges som underlag, eller klasse Efl som omhandlet i tabel 2 i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/147/EF, når afretningslaget bruges som slidlag.


Top