EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0081

2010/81/: Kommissionens afgørelse af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lim til keramiske fliser (meddelt under nummer K(2010) 382) (EØS-relevant tekst)

OJ L 38, 11.2.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 23 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/81(1)/oj

11.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/9


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. februar 2010

om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lim til keramiske fliser

(meddelt under nummer K(2010) 382)

(EØS-relevant tekst)

(2010/81/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 89/106/EØF kan det for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne. Disse dokumenter er offentliggjort som en meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF (2).

(2)

For så vidt angår de væsentlige krav til sikkerhed i tilfælde af brand opstiller basisdokument nr. 2 en række indbyrdes afhængige foranstaltninger, der tilsammen definerer den brandsikringsstrategi, der skal videreudvikles på forskellig vis i medlemsstaterne.

(3)

I basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som begrænsning af udvikling og spredning af ild og røg inden for et nærmere bestemt område ved at begrænse byggevarernes muligheder for at bidrage til en fuldt udviklet brand.

(4)

Niveauet for denne begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den endelige anvendelse.

(5)

Som en harmoniseret løsning blev der ved Kommissionens beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (3) indført et system af klasser.

(6)

I forbindelse med lim til keramiske fliser er det nødvendigt at anvende den klassificering, der blev indført ved beslutning 2000/147/EF.

(7)

Ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand er for mange byggevarer og/eller -materialer blevet fastslået inden for den klassificering, der er truffet bestemmelse om i beslutning 2000/147/EF, og er tilstrækkelig kendt af brandmyndighederne i medlemsstaterne til, at det ikke er nødvendigt at foretage en prøvning af disse egenskaber.

(8)

De foranstaltninger, der fastsættes i denne afgørelse, er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning, er opført i bilaget.

Artikel 2

De bestemte klasser for forskellige byggevarer og/eller -materialer, jf. klassificeringen med hensyn til reaktion ved brand vedtaget ved beslutning 2000/147/EF, er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Byggevarer skal vurderes i forhold til deres endelige anvendelse i de tilfælde, hvor dette er relevant.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2010.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2)  EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.

(3)  EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14.


BILAG

Tabellen i dette bilag indeholder en oversigt over byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til reaktion ved brand uden behov for yderligere prøvning.

Tabel

Klasser for ydeevnen for lim til keramiske fliser med hensyn til reaktion ved brand

Byggevare (1)

Organisk indhold

(% af vægten)

Maksimal tykkelse

(mm)

Klasse (2)

Cementbaseret lim i overensstemmelse med EN 12004

< 20

20

E

Dispersionslim i overensstemmelse med EN 12004

< 40

5

Reaktionsharpiksbaseret lim i overensstemmelse med EN 12004

< 50

5


(1)  Monteret på et underlag af mindst klasse D-s2, d0 og med en gennemsnitlig massefylde på ≥ 680 kg/m3.

(2)  Klasse som omhandlet i tabel 1 i bilaget til beslutning 2000/147/EF.


Top