EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0011

2010/11/: Kommissionens afgørelse af 7. januar 2010 om sikkerhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF skal opfyldes af de europæiske standarder for børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre (meddelt under nummer K(2009) 10298) (EØS-relevant tekst)

OJ L 4, 8.1.2010, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 258 - 260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/11(1)/oj

8.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 4/91


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. januar 2010

om sikkerhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF skal opfyldes af de europæiske standarder for børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre

(meddelt under nummer K(2009) 10298)

(EØS-relevant tekst)

(2010/11/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 4, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i direktiv 2001/95/EF fastsat, at europæiske standardiseringsorganer fastlægger europæiske standarder. Disse standarder bør sikre, at produkter opfylder direktivets almindelige sikkerhedskrav.

(2)

I henhold til direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert med hensyn til de risici og risikokategorier, der er omfattet af nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder.

(3)

Fald fra højde, f.eks. fra vinduer eller altaner, er en af de hyppigste dødsårsager eller årsag til varige hjerne- eller knogleskader hos børn under 5 år. Sådanne fald udgør et stort problem i byområder med en stærk koncentration af lejlighedskomplekser med mange etager og topper om foråret og sommeren, når vinduerne er åbne i længere perioder. I området Île-de-France blev der mellem maj og september 2005 registreret 67 faldulykker hos børn, hvilket var næsten 14 tilfælde pr. måned. I Danmark og Sverige registreres der mellem 20 og 60 tilfælde hvert år. I årene mellem 1996 og 2003 var antallet af fald, der involverer børn, i gennemsnit på 79 om året i Grækenland, 130 om året i Nederlandene og 25 om året i Det Forenede Kongerige.

(4)

For at nedbringe antallet af faldulykker er der krav til vinduernes størrelse, eksistensen af et gelænder eller en afskærmning og til, hvorledes sådanne anordninger skal være udformet. Disse krav er imidlertid normalt fastsat i nationale byggelove, som varierer fra medlemsstat til medlemsstat.

(5)

På markedet findes der også produkter, der er udformet til at begrænse eller spærre vinduers eller altandøres åbning. Sådanne produkter anbringes af forbrugeren selv direkte på vinduet eller altandøren.

(6)

Der findes ingen europæiske sikkerhedsstandarder for disse produkter. I øjeblikket findes de vigtigste referencer for erhvervsdrivende og markedsovervågningsmyndigheder i en række nationale og internationale standarder og testmetoder.

(7)

Mellem 2005 og 2007 udførte Danmark, Norge og Østrig i fællesskab et projekt med henblik på at evaluere sikkerheden af børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre, og som findes på markedet, og vurdere, om de gældende nationale og internationale testmetoder er egnede. Dertil kommer, at deltagerne tog højde for de krav, som ANEC (2) havde udarbejdet i en undersøgelse om børnesikring, der blev offentliggjort i 2004 (3), og for en række krav fra standarden EN-71-1 om sikkerhedskrav til legetøj.

(8)

Det fremgår af projektresultaterne, at en række sikringsanordninger, der blev afprøvet, kunne deaktiveres af børn til trods for påstanden om, at de var børnesikrede; andre modeller brød sammen, gik i stykker eller holdt ikke til ældningsprøven, og alle modeller manglede nogle af de påkrævede grundlæggende instrukser.

(9)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte særlige krav i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2001/95/EF og ud fra disse krav anmode om en efterfølgende udarbejdelse af europæiske sikkerhedskrav for at sikre, at disse anordninger er børnesikrede, bevarer deres konstruktionsmæssige integritet under hele deres forventede levetid, modstår ældning og vejrforhold samt indeholder klare instrukser og oplysninger til brugerne. Disse standarder bør udarbejdes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22 juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter og bestemmelser om informationssamfundstjenester (4). Referencen til den vedtagne standard bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF.

(10)

De sikringsanordninger, der er omfattet af denne afgørelse, bør kun være de sikringer, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre. Sikringer, der er integreret i vinduesrammen/karmen eller i rammen/karmen til altandøren, er omfattet af de tekniske specifikationer i Rådets direktiv 89/106/EF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (5).

(11)

Når de relevante standarder foreligger, og forudsat at Kommissionen beslutter at offentliggøre referencen i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF, bør børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre, formodes at opfylde det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF for så vidt angår de sikkerhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

—   »sikring, som forbrugerne selv har anbragt«: enhver anordning, som enten begrænser åbningen af et vindue eller en altandør til en vis position eller spærrer åbningen af samme. Anordningen er udformet således, at den kan anbringes efterfølgende af forbrugeren på vinduer og altandøre

—   »børnesikret«: at anordningen ikke kan deaktiveres af et barn på under 51 måneder.

Artikel 2

Krav

De særlige sikkerhedskrav til børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre, og som de europæiske standarder skal indeholde i henhold til artikel 4 i direktiv 2001/95/EF, fastsættes i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Offentliggørelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  ANEC- The European consumer voice in standardisation. http://www.anec.org/anec.asp

(3)  http://www.anec.org/attachments/r&t005-04.pdf

(4)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(5)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.


BILAG

Særlige sikkerhedskrav og testmetoder til børnesikring, som forbrugerne selv har anbragt på vinduer og altandøre

Fysiske og kemiske egenskaber

Sikringsanordninger til vinduer og altandøre skal fremstilles således, at de kan modstå slitage i form af gentagen åbnen og lukken med og uden belastning samt ældning og eksponering for alle vejrforhold, f.eks. solskin, regn, sne, is, fugt, høje og lave temperaturer og vind og stadig bevare deres børnesikringsfunktion.

Anordningerne skal kunne modstå utilsigtede indvirkninger under hele deres levetid uden at gå i stykker.

For at opfylde deres bestemmelse skal anordningen kunne begrænse åbningen mellem rammen og karmen til en maksimal afstand, der effektivt kan forhindre et lille barn i at komme igennem, især under hensyntagen til de udviklingsmæssige evner og antropometriske mål, der gør sig gældende for børn i forskellige aldre.

Små dele

For at undgå risikoen for kvælning skal løse små dele eller dele, der kan tages af, være af en sådan størrelse, at de ikke kan sluges og/eller inhaleres.

Skarpe kanter og udragende dele

For at undgå, at der stikkes, flænges, skæres eller klippes hul i huden eller opstår anden fysisk skade, skal de tilgængelige kanter være afrundet eller affaset, og der må ikke være spidser eller fremspringende overflader.

Fingre, der kommer i klemme

Anordningerne må ikke have åbninger, der er tilgængelige under hensyntagen til børns antropometriske mål og deres evner på forskellige alderstrin.

Testning

Ældning som følge af ultraviolet stråling og øgede temperaturer, slitage, mekaniske stabilitet og børnesikringsfunktionen skal undersøges ved særlige testmetoder. Produkter med fleksible dele, som f.eks. kæder, wirer og reb, skal også afprøves gennem påvirkning ved slag. Anordningerne må ikke gå i stykker og skal være fuldt funktionsdygtige efter afprøvningen.

Testmetoderne skal tilpasses efter behov og har til formål at afprøve, hvordan sikringsanordninger til alle vinduestyper (f.eks. franske døre eller sidehængte vinduer, hejsevinduer og skydevinduer) fungerer.

De kræfter, der anvendes under testen, skal anbringes i de mest ufordelagtige retninger og måles med en måleusikkerhed på maksimalt ± 1 %, og forskydningerne må maksimalt være på ± 1 mm.

Børnetestpanel

Børnesikringen skal afprøves. Krav i standard DS/EN ISO 8317 om børnesikret emballage skal anvendes som reference. Afvisningskriterier i denne standard skal opfyldes.

Produktinformation

Der skal foreligge produktinformation for at nedbringe risikoen for potentielt forudsigelige risici i forbindelse med produktets anvendelse.

Der skal foreligge informationen om sikker anvendelse af produktet. Den information skal som minimum indeholde følgende:

Navnet eller varemærket på fabrikanten, importøren eller den organisation, der har ansvaret for salget.

Følgende instruks: »Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, inden anordningen anbringes og anvendes. Børnesikringsfunktionen kan påvirkes, hvis man ikke følger anvisningen. Opbevar anvisningen til senere brug.«

Oplysninger om, hvilke vinduestyper anordningen er udformet til.

Instrukser om den korrekte anbringelse af anordningen. Det kan være nødvendigt med forskellige instrukser til forskellige vinduestyper og forskellige materialer, som f.eks. træ, metal, plast osv. Da det er af afgørende betydning for anordningens funktion som børnesikring, at den samles, skal instrukserne være præcise, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at vedlægge et særligt værktøj til dette formål.

Enhver anden oplysning i forbindelse med sikker anvendelse.


Top