EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0001

2010/1/: Kommissionens afgørelse af 23. december 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

OJ L 1, 5.1.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 175 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2016; ophævet ved 32016D0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/1(1)/oj

5.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 1/8


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. december 2009

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

(2010/1/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I november 1991 besluttede Europa-Kommissionen at inkorporere etik i beslutningsprocessen i forbindelse med Fællesskabets politik for forskning og teknologisk udvikling ved at nedsætte Gruppen af Rådgivere vedrørende de Etiske Følgevirkninger af Bioteknologi (Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology (GAEIB)).

(2)

Kommissionen besluttede den 16. december 1997 at erstatte GAEIB med Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)) og at udvide gruppens mandat til at dække alle anvendelsesområder af videnskab og teknologi.

(3)

EGE’s mandat blev forlænget for en fireårig periode ved Kommissionens afgørelse af 26. marts 2001, og dens mandat blev lettere ændret for at forbedre gruppens arbejdsmetoder (K(2001) 691).

(4)

Den nuværende EGE’s mandat blev godkendt den 11. maj 2005 ved Kommissionens afgørelse 2005/383/EF (1) og blev forlænget ved Kommissionens afgørelse 2009/757/EF (2).

(5)

Mandatet bør nu forlænges for en femårig periode, og derfor skal de nye medlemmer vælges. Nærværende afgørelse hindrer dog ikke den nye Kommissions mulighed for at kunne revidere indholdet i mandatet.

(6)

Denne afgørelse erstatter Kommissionens afgørelse 2009/757/EF —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen beslutter hermed at forlænge mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (EGE) for en femårig periode.

Artikel 2

Opgaver

EGE har til opgave at rådgive Kommissionen om etiske spørgsmål i relation til videnskaber og nye teknologier, enten efter anmodning fra Kommissionen eller på eget initiativ. Parlamentet og Rådet kan henlede Kommissionens opmærksomhed på spørgsmål, som efter deres opfattelse er af stor etisk betydning. Anmoder Kommissionen EGE om en udtalelse, fastsætter den en frist, inden for hvilken udtalelsen skal afgives.

Artikel 3

Sammensætning — Udnævnelse

1.   EGE’s medlemmer udnævnes af formanden for Kommissionen.

2.   Der gælder følgende regler:

Medlemmerne udnævnes »ad personam«. Deres udnævnelse er således personlig, og de anmodes om at rådgive Kommissionen uafhængigt af enhver indflydelse udefra. EGE skal være et uafhængigt, pluralistisk og tværfagligt organ.

EGE skal højst have 15 medlemmer.

Hvert medlem af EGE udnævnes for en periode på fem år. Udnævnelsen kan højst forlænges i yderligere to mandatperioder.

EGE’s medlemmer vil blive udvalgt på grundlag af en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser. Ansøgninger, der modtages via andre kanaler, vil også blive taget i betragtning i udvælgelsesproceduren.

Listen over medlemmerne af EGE offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

Egnede kandidater, som ikke udnævnes til medlemmer, placeres på en reserveliste.

Medlemmer, som ikke længere er i stand til at medvirke effektivt i gruppens arbejde, eller som træder tilbage, kan erstattes af et alternativt medlem valgt fra en reserveliste efter bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, for den resterende del af deres mandatperiode.

Artikel 4

Arbejdsmetode

1.   EGE’s medlemmer vælger af deres midte en formand og en næstformand for hele mandatperioden.

2.   EGE’s arbejdsprogram aftales med formanden for Kommissionen (inklusive etiske statusrapporter, der foreslås udarbejdet af EGE i medfør af dens initiativret — se artikel 2). Kommissionens kontor for Europapolitisk Rådgivning (BEPA) varetager i nært samarbejde med EGE’s formand tilrettelæggelsen af EGE’s arbejde og EGE’s sekretariatsopgaver.

3.   EGE’s arbejdsmøder er lukkede. Uden for disse arbejdsmøder kan EGE drøfte sit arbejde med berørte tjenestegrene i Kommissionen og kan efter behov indbyde repræsentanter for ngo'er eller repræsentative organisationer til en udveksling af synspunkter. Dagsordenen for EGE’s møder rundsendes til de relevante tjenestegrene i Kommissionen.

4.   EGE mødes normalt i Kommissionens hovedsæde på betingelser og efter en tidsplan, der er fastsat af Kommissionen. EGE bør mødes mindst seks gange i løbet af en 12-måneders periode omfattende ca. 12 arbejdsdage pr. år. Medlemmerne forventes at være til stede ved mindst fire møder om året.

5.   Med henblik på udarbejdelsen af dens udtalelser og inden for rammerne af de disponible ressourcer til dette arbejde gælder følgende for EGE:

EGE kan indbyde eksperter med særlig kompetence til at yde vejledning og information i relation til EGE’s arbejde, hvis dette skønnes nyttigt og/eller nødvendigt

EGE kan iværksætte undersøgelser med henblik på at indsamle nødvendig videnskabelig og teknisk information

EGE kan nedsætte arbejdsgrupper for at behandle specifikke emner

EGE skal arrangere offentlige rundbordsdrøftelser med henblik på at fremme dialogen og skabe øget åbenhed omkring hver udtalelse, som den afgiver

EGE skal etablere tætte forbindelser til de tjenestegrene i Kommissionen, der beskæftiger sig med det spørgsmål, EGE på ethvert givet tidspunkt behandler

EGE kan etablere tættere forbindelser med repræsentanter for de forskellige etiske organer i EU og ansøgerlandene.

6.   Alle udtalelser skal offentliggøres umiddelbart efter, at de er blevet vedtaget. Vedtages en udtalelse ikke med enstemmighed, skal den inkludere alle mindretalssynspunkter. Er der et operationelt behov for hurtig rådgivning om et bestemt spørgsmål, udarbejdes korte udtalelser, der om nødvendigt følges op af fyldigere analyser, samtidig med at der sikres den samme åbenhed som i forbindelse med enhver anden udtalelse. EGE’s udtalelser skal altid henvise til den mest moderne teknologi, der findes på det tidspunkt, hvor en udtalelse afgives. EGE kan beslutte at ajourføre udtalelser, hvis den finder det nødvendigt.

7.   EGE fastsætter selv sin forretningsorden.

8.   Der udarbejdes under formandens ansvar en rapport om EGE’s virksomhed inden udløbet af dens mandatperiode. Rapporten offentliggøres.

Artikel 5

Mødeudgifter

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med EGE’s møder afholdes af Kommissionen efter Kommissionens gældende regler.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på dagen for udnævnelsen af de nye medlemmer af EGE. Den erstatter afgørelse 2009/757/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 17.

(2)  EUT L 270 af 15.10.2009, s. 18.


Top