EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1293

Kommissionens forordning (EU) nr. 1293/2009 af 23. december 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 32 (EØS-relevant tekst)

OJ L 347, 24.12.2009, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 202 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1293/oj

24.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1293/2009

af 23. december 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 32

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 8. oktober 2009 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en ændring til IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation – Klassifikation af tegningsretsudstedelser (herefter benævnt »ændring til IAS 32«). Med ændringen til IAS 32 præciseres det, hvordan visse rettigheder skal behandles regnskabsmæssigt, når de udstedte instrumenter er denomineret i en anden valuta end udstederens funktionelle valuta. Hvis sådanne instrumenter udstedes på pro rata-basis til udstederens eksisterende ejere for et fast kontant beløb, bør de klassificeres som egenkapitalinstrumenter, selv når deres udnyttelsespris er denomineret i en anden valuta end udstederens funktionelle valuta.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringen til IAS 32 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres den internationale regnskabsstandard IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation, som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringen til IAS 32 som anført i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 31. januar 2010.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IAS 32

Ændring til IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation

»Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org«

KLASSIFIKATION AF TEGNINGSRETSUDSTEDELSER

Ændring af IAS 32

Finansielle Instrumenter: Præsentation

Afsnit 11 og 16 er ændret. Afsnit 97E er tilføjet.

DEFINITIONER (SE DESUDEN AFSNIT AG3-AG23)

11

Nedenstående udtryk anvendes i denne standard med følgende betydning:

En finansiel forpligtelse er enhver forpligtelse, der består af:

a)

b)

en kontrakt, som skal eller kan afregnes i virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, og som er:

i)

et ikke-afledt finansielt instrument, for hvilket virksomheden er eller kan blive forpligtet til at levere et variabelt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter, eller

ii)

et afledt finansielt instrument, som skal eller kan afregnes på anden måde end ved udveksling af et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. I denne forbindelse udgør rettigheder, optioner eller warrants til erhvervelse af et fast antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter for et fast beløb i en hvilken som helst valuta egenkapitalinstrumenter, hvis virksomheden tilbyder rettighederne, optionerne eller warrantene på pro rata-basis til alle sine eksisterende ejere af samme kategori af ikke-afledte egenkapitalinstrumenter. I samme forbindelse omfatter virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter …

PRÆSENTATION

Forpligtelser og egenkapital (jf. desuden afsnit AG13-AG14J og AG25-AG29A)

16

Når udsteder anvender definitionerne i afsnit 11 for at afgøre, hvorvidt et finansielt instrument er et egenkapitalinstrument frem for en finansiel forpligtelse, skal instrumentet udelukkende anses for et egenkapitalinstrument, hvis både betingelse a) og b) nedenfor er opfyldt.

a)

b)

Hvis instrumentet skal eller kan afregnes i udsteders egne egenkapitalinstrumenter, er det:

i)

et ikke-afledt finansielt instrument, som ikke indeholder nogen kontraktlig forpligtelse for udsteder til at overdrage et variabelt antal af dennes egne egenkapitalinstrumenter, eller

ii)

et afledt finansielt instrument, som udelukkende kan afregnes ved, at udsteder udveksler et fast beløb i likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver med et bestemt antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. I denne forbindelse udgør rettigheder, optioner eller warrants til erhvervelse af et fast antal af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter for et fast beløb i en hvilken som helst valuta egenkapitalinstrumenter, hvis virksomheden tilbyder rettighederne, optionerne eller warrantene på pro rata-basis til alle sine eksisterende ejere af samme kategori af ikke-afledte egenkapitalinstrumenter. I samme forbindelse omfatter udsteders egne egenkapitalinstrumenter ikke instrumenter, der har alle de kendetegn og opfylder de betingelser, der er beskrevet i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D, eller instrumenter, der udgør kontrakter vedrørende fremtidig modtagelse eller overdragelse af udsteders egne egenkapitalinstrumenter.

En kontraktlig forpligtelse …

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

97E

Afsnit 11 og 16 blev ændret ved Klassifikation af tegningsretsudstedelser, der blev udgivet i oktober 2009. Virksomheder skal anvende denne ændring for regnskabsår, som begynder 1. februar 2010 eller derefter. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender denne standard for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.


Top