EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1211

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor (EØS-relevant tekst)

OJ L 337, 18.12.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 210 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2018; ophævet ved 32018R1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1211/oj

18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1211/2009

af 25. november 2009

om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (8) (samlet benævnt »rammedirektivet og særdirektiverne«) tager sigte på oprettelse af et indre marked for elektronisk kommunikation inden for Fællesskabet, samtidig med at der sikres et højt niveau for investeringer, innovation og forbrugerbeskyttelse gennem øget konkurrence.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Fællesskabet (9) supplerer og støtter, hvad angår roaming i Fællesskabet, EU-regelsættet for elektronisk kommunikation.

(3)

Det er nødvendigt, at EU-regelsættet anvendes ensartet i alle medlemsstater, for at der med succes kan udvikles et indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. EU-regelsættet fastsætter de mål, der skal opfyldes, og angiver en ramme for de nationale tilsynsmyndigheders handlinger, samtidig med at det giver dem fleksibilitet til på visse områder at anvende reglerne i lyset af nationale forhold.

(4)

Begrundet i behovet for at sikre udvikling af en konsekvent reguleringspraksis og ensartet anvendelse af EU-regelsættet har Kommissionen i henhold til sin afgørelse 2002/627/EF af 29. juli 2002 om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (10) nedsat De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe (ERG), der rådgiver og bistår Kommissionen i udviklingen af det indre marked og, mere generelt, fungerer som mellemled mellem nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen.

(5)

ERG har bidraget positivt til en konsekvent reguleringspraksis ved at lette samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen. Denne tilgang, der går ud på at opbygge større sammenhæng mellem de nationale tilsynsmyndigheder gennem udveksling af oplysninger og viden om praktiske erfaringer, har vist sig at være vellykket i den korte tid, den har været anvendt. Det vil være nødvendigt med fortsat og intensiveret samarbejde og koordination mellem nationale tilsynsmyndigheder for at videreudvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

(6)

Dette kræver en styrkelse af ERG og en anerkendelse af den i EU-regelsættet som Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC). BEREC bør hverken være et fællesskabsagentur eller have status som juridisk person. BEREC bør erstatte ERG og fungere som det eneste forum for samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen i udførelsen af samtlige deres opgaver i medfør af EU-regelsættet. BEREC bør yde ekspertise og skabe tillid på grund af sin uafhængighed, kvaliteten af sin rådgivning og information, gennemsigtigheden i de procedurer og metoder, den opererer efter, og den omhu, hvormed den udfører sine opgaver.

(7)

BEREC bør ved at samle ekspertisen ét sted bistå de nationale tilsynsmyndigheder uden at erstatte de nuværende funktioner eller overlappe det arbejde, der udføres fra anden side, samt bistå Kommissionen i udførelsen af dennes opgaver.

(8)

BEREC bør fortsætte ERG's arbejde, udvikle samarbejdet mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen for at sikre, at EU-regelsættet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester anvendes ensartet i alle medlemsstater og dermed bidrage til udviklingen af det indre marked.

(9)

BEREC bør også fungere som et organ for refleksion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for elektronisk kommunikation. BEREC bør således rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ.

(10)

BEREC bør udføre sine opgaver i samarbejde med eksisterende grupper og udvalg, og uden at det berører disses rolle, bl.a. Kommunikationsudvalget nedsat ved direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), Frekvensudvalget nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (11), Frekvenspolitikgruppen nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/622/EF af 26. juli 2002 om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (12) og Kontaktudvalget nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (13).

(11)

For at yde faglig og administrativ bistand til BEREC bør støttekontoret etableres som et fællesskabsorgan med status som juridisk person og bør udføre de opgaver, der pålægges det ved denne forordning. Støttekontoret bør have retlig, administrativ og finansiel autonomi for effektivt at kunne yde støtte til BEREC. Støttekontoret bør omfatte et forvaltningsudvalg og en administrerende direktør.

(12)

BEREC og støttekontoret bør have en slank organisatorisk struktur, der er egnet til de opgaver, de skal udføre.

(13)

Støttekontoret bør være et fællesskabsorgan, som omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (14) (finansforordningen). Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (15) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 47, bør gælde for støttekontoret.

(14)

Målene for denne forordning, nemlig videreudviklingen af en konsekvent reguleringspraksis gennem intensiveret samarbejde og koordination mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne i betragtning af, at denne forordnings anvendelsesområde er hele EU, og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

OPRETTELSE

Artikel 1

Oprettelse

1.   Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) oprettes hermed med de i denne forordning fastsatte ansvarsområder.

2.   BEREC handler inden for anvendelsesområdet for direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og direktiv 2002/19/EF, 2002/20/EF, 2002/22/EF og 2002/58/EF (særdirektiverne) samt forordning (EF) nr. 717/2007.

3.   BEREC udfører sine opgaver uafhængigt, upartisk og gennemsigtigt. BEREC forfølger i alle sine aktiviteter de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet). BEREC bidrager navnlig til at udvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og gøre det mere velfungerende, idet den bestræber sig på at sikre en ensartet anvendelsen af EU-regelsættet for elektronisk kommunikation.

4.   BEREC gør brug af ekspertisen hos de nationale tilsynsmyndigheder og udfører sine opgaver i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen. BEREC fremmer samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen. BEREC rådgiver endvidere Kommissionen, og efter anmodning Europa-Parlamentet og Rådet.

KAPITEL II

BEREC'S ORGANISATION

Artikel 2

BEREC's ansvarsområder

BEREC:

a)

udvikler og videreformidler bedste reguleringspraksis til de nationale tilsynsmyndigheder, som f.eks. fælles fremgangsmåder, metoder eller retningslinjer for EU-regelsættets gennemførelse

b)

yder efter anmodning bistand til de nationale tilsynsmyndigheder i reguleringsspørgsmål

c)

afgiver udtalelser om Kommissionens udkast til afgørelser/beslutninger, henstillinger og retningslinjer, jf. denne forordning, rammedirektivet og særdirektiverne

d)

aflægger rapport og yder rådgivning på begrundet anmodning af Kommissionen eller på eget initiativ og afgiver udtalelse efter begrundet anmodning eller på eget initiativ til Europa-Parlamentet og Rådet om alle spørgsmål vedrørende elektronisk kommunikation, som hører under dens kompetence

e)

bistår efter anmodning Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt de nationale tilsynsmyndigheder i forbindelser, drøftelser og udvekslinger med tredjeparter og bistår Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder med formidlingen af bedste reguleringspraksis til tredjeparter.

Artikel 3

BEREC's opgaver

1.   BEREC's opgaver er:

a)

at afgive udtalelser vedrørende udkast til nationale tilsynsmyndigheders foranstaltninger vedrørende markedsafgrænsning, udpegning af virksomheder med en stærk markedsposition og anvendelse af midler i overensstemmelse med artikel 7 og 7a i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) og at samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 7 og 7a i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

b)

at afgive udtalelser om udkast til henstillinger og/eller retningslinjer vedrørende form, indhold og detaljeringsgrad af underretninger i overensstemmelse med artikel 7b i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

c)

at blive hørt om udkast til henstillinger om relevante produkt- og tjenestemarkeder i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

d)

at afgive udtalelser om udkast til beslutninger om udpegning af transnationale markeder i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

e)

på anmodning at yde bistand til de nationale tilsynsmyndigheder i forbindelse med analysen af det relevante marked i overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

f)

at afgive udtalelser om udkast til afgørelser og henstillinger om harmonisering i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

g)

at blive hørt og afgive udtalelser om tvister mellem parter i forskellige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 21 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

h)

at afgive udtalelser om udkast til afgørelser om, hvorvidt en national tilsynsmyndighed må træffe særlige foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet)

i)

at blive hørt om udkast til foranstaltninger vedrørende effektiv adgang til alarmnummeret »112« i overensstemmelse med artikel 26 i direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet)

j)

at blive hørt om udkast til foranstaltninger vedrørende effektiv implementering af den nummerserie, der begynder med »116«, navnlig hotlinenummeret for efterlyste børn »116000« i overensstemmelse med artikel 27a i direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet)

k)

at bistå Kommissionen med opdateringen af bilag II til direktiv 2002/19/EF (adgangsdirektivet) i overensstemmelse med artikel 9 i samme direktiv

l)

på anmodning at yde bistand til de nationale tilsynsmyndigheder om spørgsmål vedrørende svig og misbrug af nummerressourcer inden for Fællesskabet, særlig i forbindelse med tjenester på tværs af landegrænserne

m)

at afgive udtalelser med henblik på at sikre udviklingen af fælles regler og krav til leverandører af grænseoverskridende forretningstjenester

n)

at overvåge og rapportere om sektoren for elektronisk kommunikation og offentliggøre en årsrapport om udviklingen i sektoren.

2.   BEREC kan på begrundet anmodning af Kommissionen beslutte ved enstemmighed at påtage sig andre specifikke opgaver, der er nødvendige for at leve op til sin rolle inden for det i artikel 1, stk. 2, definerede anvendelsesområde.

3.   De nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen tager i videst mulig udstrækning hensyn til udtalelser, henstillinger, retningslinjer, rådgivning eller bedste reguleringspraksis vedtaget af BEREC. BEREC kan i givet fald høre relevante nationale konkurrencemyndigheder, inden den afgiver udtalelse til Kommissionen.

Artikel 4

BEREC's sammensætning og organisation

1.   BEREC består af repræsentantskabet.

2.   Repræsentantskabet sammensættes af ét medlem pr. medlemsstat, som skal være leder eller udpeget højtstående repræsentant for de nationale tilsynsmyndigheder i de enkelte medlemsstater, og som har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

BEREC handler uafhængigt i udførelsen af de opgaver, der pålægges den ved denne forordning.

Medlemmerne af repræsentantskabet må hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering, fra Kommissionen eller fra nogen anden offentlig eller privat enhed.

De nationale tilsynsmyndigheder udpeger én suppleant pr. medlemsstat.

Kommissionen deltager i BEREC's møder som observatør og repræsenteres på et passende niveau.

3.   Nationale tilsynsmyndigheder fra stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og EU-tiltrædelseskandidatlande har observatørstatus og repræsenteres på et passende niveau. BEREC kan indbyde andre eksperter og observatører til at deltage i møderne.

4.   Repræsentantskabet udnævner sin formand og sin næstformand (eller sine næstformænd) blandt sine medlemmer, såfremt forretningsordenen for BEREC tillader det. Næstformanden (eller næstformændene) påtager sig automatisk formandens opgaver, når denne er forhindret i at udføre sit hverv. Formandens og næstformandens (eller næstformændenes) mandatperiode er ét år.

5.   Med forbehold af repræsentantskabets rolle i forbindelse med formandens opgaver må formanden hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering, nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen eller nogen anden offentlig eller privat enhed.

6.   Formanden indkalder til repræsentantskabets plenarmøder, der finder sted mindst fire gange om året som ordinære møder. Ekstraordinære møder indkaldes ligeledes på initiativ af formanden eller på anmodning af Kommissionen eller mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer. Dagsordenen for mødet udarbejdes af formanden og offentliggøres.

7.   BEREC's arbejde kan foregå i ekspertarbejdsgrupper.

8.   Kommissionen indbydes til alle repræsentantskabets plenarmøder.

9.   Repræsentantskabet træffer beslutninger med et flertal på to tredjedele af alle medlemmerne, medmindre andet fastsættes i denne forordning, i rammedirektivet eller i særdirektiverne. Hvert medlem eller suppleant har én stemme. Repræsentantskabets beslutninger offentliggøres og skal angive en national tilsynsmyndigheds forbehold, hvis den anmoder herom.

10.   Repræsentantskabet vedtager og offentliggør BEREC's forretningsorden. De nærmere afstemningsregler, herunder reglerne for, hvornår et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt reglerne for, hvornår BEREC er beslutningsdygtig, og fristerne for mødeindkaldelse fastsættes i forretningsordenen. Endvidere sikrer forretningsordenen, at medlemmerne af repræsentantskabet altid modtager fuldstændige dagsordener og udkast til forslag forud for hvert møde, så de har mulighed for at stille ændringsforslag inden afstemningen. Forretningsordenen kan bl.a. også indeholde procedurer for afstemning ved hasteprocedure.

11.   Støttekontoret, jf. artikel 6, yder administrativ og faglig bistand til BEREC.

Artikel 5

Repræsentantskabets opgaver

1.   Repræsentantskabet udfører BEREC's opgaver i henhold til artikel 3 og træffer alle beslutninger vedrørende udøvelsen af BEREC's funktioner.

2.   Repræsentantskabet godkender frivillige finansielle bidrag fra medlemsstater eller nationale tilsynsmyndigheder, inden de ydes i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra b), under forudsætning af:

a)

enstemmighed, når alle medlemsstater eller nationale tilsynsmyndigheder har besluttet at yde et bidrag

b)

simpelt flertal, når en række medlemsstater eller nationale tilsynsmyndigheder med enstemmighed har besluttet at yde et bidrag.

3.   Repræsentantskabet vedtager på BEREC's vegne de særlige bestemmelser om aktindsigt i BEREC's dokumenter i overensstemmelse med artikel 22.

4.   Repræsentantskabet vedtager efter høring af interesserede parter i overensstemmelse med artikel 17 BEREC's årlige arbejdsprogram inden udgangen af det år, der går forud for det år, som arbejdsprogrammet vedrører. Repræsentantskabet fremsender det årlige arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, så snart det er vedtaget.

5.   Repræsentantskabet vedtager årsrapporten om BEREC's virksomhed og fremsender den hvert år senest den 15. juni til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten. Europa-Parlamentet kan anmode formanden for repræsentantskabet om at høre det om relevante spørgsmål i forbindelse med BEREC's virksomhed.

Artikel 6

Støttekontoret

1.   Støttekontoret oprettes hermed som et fællesskabsorgan med status som juridisk person, som omhandlet i artikel 185 i finansforordningen. Punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 finder anvendelse på støttekontoret.

2.   Under repræsentantskabets vejledning fortager støttekontoret sig følgende:

yder faglig og administrativ bistand til BEREC

indsamler oplysninger fra nationale tilsynsmyndigheder og videregiver oplysninger vedrørende dens rolle og opgaver i henhold til artikel 2, litra a), og artikel 3

formidler bedste reguleringspraksis blandt nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 2, litra a)

bistår formanden ved forberedelsen af repræsentantskabets arbejde

opretter ekspertarbejdsgrupper på anmodning af repræsentantskabet og yder bistand for at sikre, at disse grupper fungerer tilfredsstillende.

3.   Støttekontoret består af:

a)

et forvaltningsudvalg

b)

en administrerende direktør.

4.   Støttekontoret har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Kontoret kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

5.   Støttekontoret ledes af den administrerende direktør og har et antal ansatte, der er strengt begrænset til det antal, der er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver. Antallet af ansatte foreslås af medlemmerne af forvaltningsudvalget og den administrerende direktør i overensstemmelse med artikel 11. Ethvert forslag om forhøjelse af antallet af ansatte kan kun vedtages ved enstemmig afgørelse i forvaltningsudvalget.

Artikel 7

Forvaltningsudvalget

1.   Forvaltningsudvalget sammensættes af ét medlem pr. medlemsstat, som skal være leder af eller udpeget højtstående repræsentant for de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder i den enkelte medlemsstat, og som har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, og ét medlem, der repræsenterer Kommissionen.

Hvert medlem har én stemme.

Artikel 4 finder tilsvarende anvendelse på forvaltningsudvalget.

2.   Forvaltningsudvalget udnævner den administrerende direktør. Den ansøger, der skal udnævnes til administrerende direktør, deltager ikke i udarbejdelsen af eller afstemningen om sådanne afgørelser.

3.   Forvaltningsudvalget vejleder den administrerende direktør i varetagelsen af dennes opgaver.

4.   Forvaltningsudvalget er ansvarligt for ansættelse af personale.

5.   Forvaltningsudvalget bistår ekspertarbejdsgrupperne i deres arbejde.

Artikel 8

Den administrerende direktør

1.   Den administrerende direktør er ansvarlig over for forvaltningsudvalget. I udøvelsen af sine funktioner må den administrative direktør hverken søge eller modtage instrukser fra nogen medlemsstat, nogen national tilsynsmyndighed, Kommissionen eller nogen tredjepart.

2.   Den administrerende direktør udnævnes af forvaltningsudvalget på grundlag af sine præstationer samt kvalifikationer og erfaring af relevans for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester gennem en åben udvælgelsesprøve. Før udnævnelsen kan den af forvaltningsudvalgets valgte ansøgers egnethed gøres til genstand for en ikke-bindende udtalelse fra Europa-Parlamentet. Med henblik herpå kan ansøgeren opfordres til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

3.   Den administrerende direktørs embedsperiode er tre år.

4.   Forvaltningsudvalget kan forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang med højst tre år under hensyntagen til den evalueringsrapport, som formanden udarbejder, men kun såfremt det kan begrundes i BEREC's opgaver og behov.

Forvaltningsudvalget underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode.

Hvis den administrerende direktørs embedsperiode ikke forlænges, forbliver vedkommende i embedet, indtil efterfølgeren er udnævnt.

Artikel 9

Den administrerende direktørs opgaver

1.   Den administrerende direktør er ansvarlig for støttekontorets ledelse.

2.   Den administrerende direktør bistår ved forberedelsen af dagsordenen for repræsentantskabet, forvaltningsudvalget og ekspertarbejdsgrupperne. Den administrerende direktør deltager uden stemmeret i repræsentantskabets og forvaltningsudvalgets arbejde.

3.   Hvert år bistår den administrerende direktør forvaltningsudvalget ved forberedelsen af udkastet til støttekontorets arbejdsprogram for det efterfølgende år. Udkastet til arbejdsprogram for det efterfølgende år fremsendes til forvaltningsudvalget senest den 30. juni og vedtages af forvaltningsudvalget inden den 30. september uden at foregribe den endelige afgørelse om tilskuddet truffet af Europa-Parlamentet og Rådet (samlet benævnt »budgetmyndigheden«).

4.   Den administrerende direktør overvåger under repræsentantskabets vejledning gennemførelsen af støttekontorets årlige arbejdsprogram.

5.   Den administrerende direktør iværksætter under tilsyn af forvaltningsudvalget de nødvendige foranstaltninger, især fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at støttekontoret fungerer i overensstemmelse med denne forordning.

6.   Den administrerende direktør gennemfører under tilsyn af forvaltningsudvalget støttekontorets budget i henhold til artikel 13.

7.   Hvert år bistår den administrerende direktør ved forberedelsen af udkastet til årsrapport om BEREC's virksomhed i henhold til artikel 5, stk. 5.

Artikel 10

Personale

1.   Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, som er fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (16), og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på støttekontorets personale, herunder den administrerende direktør.

2.   Forvaltningsudvalget vedtager efter aftale med Kommissionen i overensstemmelse med de i artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber fastsatte ordninger de nærmere bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af vedtægten.

3.   De beføjelser, som er tillagt ansættelsesmyndigheden i henhold til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, og de beføjelser, som er tillagt den myndighed, der i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, udøves af næstformanden for forvaltningsudvalget.

4.   Forvaltningsudvalget kan vedtage bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udstationerer til støttekontoret på midlertidig basis og i højst tre år.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 11

Støttekontorets budget

1.   Støttekontorets indtægter og midler udgøres navnlig af:

a)

et tilskud fra Fællesskabet, der opføres under det relevante udgiftsområde på Den Europæiske Unions almindelige budget (Kommissionens sektion) som vedtaget af budgetmyndigheden og i overensstemmelse med punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006

b)

frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller fra deres nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2. Disse bidrag anvendes til at finansiere bestemte former for driftsudgifter som fastsat i den aftale, der skal indgås mellem støttekontoret og medlemsstaterne eller deres nationale tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 19, stk. 1, litra b), i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (17). De enkelte medlemsstater sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder råder over de finansielle midler, der er nødvendige for at kunne deltage i støttekontorets arbejde. Inden udarbejdelsen af det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget fremsender støttekontoret tilstrækkelig, rettidig og detaljeret dokumentation om formålsbestemte indtægter i henhold til denne artikel til budgetmyndigheden.

2.   Støttekontorets udgifter omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift.

3.   Indtægter og udgifter skal balancere.

4.   Der udarbejdes for hvert regnskabsår, som altid følger kalenderåret, overslag over indtægter og udgifter, og overslaget opføres på støttekontorets budget.

5.   Støttekontorets organisatoriske og finansielle struktur revideres senest fem år efter datoen for etableringen af kontoret.

Artikel 12

Opstilling af budgettet

1.   Senest den 15. februar hvert år bistår den administrerende direktør forvaltningsudvalget ved udarbejdelsen af et foreløbigt budgetforslag, der omfatter de forventede driftsudgifter for det følgende regnskabsår tillige med en foreløbig stillingsfortegnelse. Hvert år udarbejder forvaltningsudvalget på grundlag af budgetforslaget et overslag over støttekontorets indtægter og udgifter i det efterfølgende regnskabsår. Forvaltningsudvalget fremsender dette overslag tillige med et udkast til stillingsfortegnelse til Kommissionen senest den 31. marts.

2.   Overslaget fremsendes af Kommissionen til budgetmyndigheden sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   På grundlag af overslagene opfører Kommissionen på det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og foreslår størrelsen af tilskuddet.

4.   Budgetmyndigheden vedtager støttekontorets stillingsfortegnelse.

5.   Støttekontorets budget udarbejdes af forvaltningsudvalget. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Det justeres om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

6.   Forvaltningsudvalget underretter straks budgetmyndigheden, hvis det agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af budgettet, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger. Det underretter Kommissionen herom. Hvis en af budgetmyndighedens parter agter at fremsætte en udtalelse, meddeler den inden to uger efter datoen for modtagelsen af underretningen om projektet forvaltningsudvalget, at den har til hensigt at afgive en sådan udtalelse. Hvis budgetmyndigheden ikke reagerer, kan forvaltningsudvalget gå videre med det planlagte projekt.

Artikel 13

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1.   Den administrerende direktør varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører støttekontorets budget under tilsyn af forvaltningsudvalget.

2.   Forvaltningsudvalget udarbejder en årlig aktivitetsrapport til støttekontoret sammen med en revisionserklæring. Disse dokumenter offentliggøres.

3.   Senest den 1. marts efter afslutningen af hvert regnskabsår sender støttekontorets regnskabsfører det foreløbige regnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten. Støttekontorets regnskabsfører sender også beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer derefter institutionernes og de decentrale organers foreløbige regnskaber i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

4.   Senest den 31. marts efter afslutningen af hvert regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører støttekontorets foreløbige regnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes desuden til Europa-Parlamentet og Rådet.

5.   Efter at have modtaget Revisionsrettens bemærkninger om støttekontorets foreløbige regnskab i overensstemmelse med artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 udarbejder den administrerende direktør på eget ansvar støttekontorets endelige regnskab og sender det til forvaltningsudvalget til udtalelse.

6.   Forvaltningsudvalget afgiver udtalelse om støttekontorets endelige regnskab.

7.   Senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår fremsender den administrerende direktør dette endelige regnskab ledsaget af forvaltningsudvalgets udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

8.   Det endelige regnskab offentliggøres.

9.   Senest den 15. oktober sender forvaltningsudvalget Revisionsretten sit svar på dennes bemærkninger. Forvaltningsudvalget sender desuden en kopi af dette svar til Europa-Parlamentet og Kommissionen.

10.   På anmodning af Europa-Parlamentet forelægger forvaltningsudvalget i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 alle de oplysninger for Europa-Parlamentet, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.

11.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 decharge til forvaltningsudvalget for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

Artikel 14

Interne kontrolsystemer

Kommissionens interne revisor er ansvarlig for at revidere støttekontoret.

Artikel 15

Finansielle bestemmelser

Forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 finder anvendelse på støttekontoret. De for støttekontoret gældende yderligere finansielle bestemmelser udarbejdes af forvaltningsudvalget efter samråd med Kommissionen. Disse bestemmelser kan kun afvige fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, hvis det er nødvendigt på grund af de særlige forhold, der karakteriserer støttekontorets drift, og kun hvis Kommissionens på forhånd giver sit samtykke.

Artikel 16

Forholdsregler mod svig

1.   Med henblik på bekæmpelse af svig, bestikkelse og andre ulovlige handlinger finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (18), ubegrænset anvendelse.

2.   Støttekontoret tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (19), og vedtager omgående de nødvendige bestemmelser, som gælder for alle støttekontorets ansatte.

3.   Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de dertil knyttede gennemførelsesaftaler og -instrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler udbetalt af støttekontoret og hos det personale, der er ansvarligt for tildelingen af disse midler.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 17

Høring

Når det er relevant, hører BEREC, før den vedtager udtalelser, bedste reguleringspraksis eller rapporter, interesserede parter og giver dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden for en rimelig frist. BEREC offentliggør resultaterne af høringsproceduren, jf. dog artikel 20.

Artikel 18

Åbenhed og ansvar

BEREC og støttekontoret udøver deres virksomhed i fuld åbenhed. BEREC og støttekontoret sikrer, at offentligheden og alle interesserede parter modtager objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, især om resultaterne af deres arbejde.

Artikel 19

Oplysninger til BEREC og støttekontoret

Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder giver BEREC og støttekontoret de oplysninger, de anmoder om for at kunne udføre deres opgaver. Oplysningerne forvaltes efter bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Artikel 20

Fortrolig behandling af oplysninger

Med forbehold af artikel 22 offentliggør eller videregiver hverken BEREC eller støttekontoret oplysninger, som de behandler eller modtager, og som ønskes behandlet fortroligt, til tredjeparter.

Medlemmerne af repræsentantskabet og af forvaltningsudvalget, den administrerende direktør, eksterne eksperter, herunder eksperterne i ekspertarbejdsgrupperne, og støttekontorets personale er omfattet af bestemmelserne i traktatens artikel 287 om fortrolig behandling af oplysninger, selv efter at deres hverv er ophørt.

BEREC og støttekontoret fastsætter i deres respektive forretningsordener de konkrete procedurer for implementeringen af de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolig behandling af oplysninger.

Artikel 21

Interesseerklæring

Medlemmerne af repræsentantskabet og af forvaltningsudvalget, den administrerende direktør og støttekontorets personale afgiver en årlig loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører enhver direkte eller indirekte interesse, der kan anses for at påvirke deres uafhængighed. Disse erklæringer afgives skriftligt. Interesseerklæringerne fra medlemmerne af repræsentantskabet og forvaltningsudvalget samt den administrerende direktør offentliggøres.

Artikel 22

Aktindsigt

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (20) finder anvendelse på BEREC's og støttekontorets dokumenter.

2.   Repræsentantskabet og forvaltningsudvalget vedtager senest seks måneder efter, at BEREC og støttekontoret reelt har startet deres virke, nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   De afgørelser, der træffes i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan indklages for ombudsmanden eller indbringes for De Europæiske Fællesskabers Domstol på de betingelser, som er fastsat i henholdsvis artikel 195 og 230 i traktaten.

Artikel 23

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for støttekontoret og dets personale.

Artikel 24

Støttekontorets ansvar

1.   Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter støttekontoret i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af støttekontoret eller af dets ansatte som led i udøvelsen af deres hverv. De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

2.   De ansattes personlige økonomiske og disciplinære ansvar over for støttekontoret bestemmes efter de relevante regler, der gælder for støttekontorets ansatte.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Evaluering og gennemgang

Senest tre år efter, at driften af BEREC og støttekontoret reelt er startet, offentliggør Kommissionen en evalueringsrapport om de erfaringer, der er indhøstet fra BEREC's og støttekontorets virksomhed. Evalueringen omfatter BEREC's og støttekontorets resultater og arbejdsmetoder sammenholdt med deres respektive mål, mandat og opgaver, således som de er defineret i denne forordning og i deres respektive årlige arbejdsprogrammer. I evalueringsrapporten tages der hensyn til synspunkter hos interesserede parter både på fællesskabsplan og på nationalt plan, og rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet. Europa-Parlamentet afgiver udtalelse om evalueringsrapporten.

Artikel 26

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. november 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

Å. TORSTENSSON

Formand


(1)  EUT C 224 af 30.8.2008, s. 50.

(2)  EUT C 257 af 9.10.2008, s. 51.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 24.9.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 16.2.2009 (EUT C 75 E af 31.3.2009, s. 67), Europa-Parlamentets holdning af 6.5.2009 og Rådets afgørelse af 26.10.2009.

(4)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(5)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7.

(6)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(7)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.

(8)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

(9)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32.

(10)  EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38.

(11)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(12)  EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49.

(13)  EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60.

(14)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(15)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(16)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(17)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(18)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(19)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(20)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


Top