EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1201

Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009 af 30. november 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtællinger for så vidt angår variablernes tekniske specifikationer samt deres opdelinger (EØS-relevant tekst)

OJ L 329, 15.12.2009, p. 29–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 258 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1201/oj

15.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1201/2009

30. november 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtællinger for så vidt angår variablernes tekniske specifikationer samt deres opdelinger

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og boligtællinger (1), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre sammenlignelighed mellem folke- og boligtællingsdataene fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på fællesskabsplan skal de variabler, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 763/2008, defineres og opdeles på samme måde i alle medlemsstaterne. Derfor skal Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 763/2008 fastlægge tekniske specifikationer for disse variabler og for opdelingen heraf.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Udvalg for Det Statistiske System —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Denne forordning fastlægger de tekniske specifikationer for folketællingsvariabler og deres opdeling i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 763/2008. De tekniske specifikationer, for de data, som skal sendes til Europa-Kommissionen for referenceåret 2011, er angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 30. november 2009

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 14.


BILAG

Tekniske specifikationer for folketællingsvariabler og for opdelingen heraf

De tekniske specifikationer følger dette mønster:

Den enkelte variabel angives med en overskrift.

Variablens overskrift kan være efterfulgt af generelle tekniske specifikationer for den pågældende variabel.

Derefter specificeres opdelingen/opdelingerne af variablen. Nogle variabler har mere end en opdeling med varierende detaljeringsgrader. I så fald angiver »H« opdelinger med højeste detaljeringsgrad, »M« opdelinger med middel detaljeringsgrad, mens »L« angiver opdelinger med laveste detaljeringsgrad.

De totaler, som opdelingerne vedrører, er også angivet. Hver opdeling kan være efterfulgt af yderligere tekniske specifikationer, som specifikt vedrører den pågældende opdeling.

De i artikel 2 i forordning (EF) nr. 763/2008 omhandlede definitioner gælder også i denne forordning.

Variabel: sædvanlig bopæl

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af definitionen »sædvanlig bopæl« i artikel 2, litra d), i forordning 763/2008 behandle særlige tilfælde som følger:

a)

Hvis en person i løbet af året regelmæssigt har mere end en bopæl, anses den bopæl, hvor vedkommende tilbringer størstedelen af året, for at være hans/hendes sædvanlige bopæl, uanset om den er beliggende andetsteds i landet eller i udlandet. En person, som arbejder uden for hjemmet i løbet af ugen, og som vender tilbage til familiens hjem i weekenden, skal anse familiens hjem for at være sin sædvanlige bopæl, uanset om vedkommendes arbejdssted ligger andetsteds i landet eller i udlandet.

b)

Elever og studerende i grundskolen og på gymnasiale uddannelser, som opholder sig uden for hjemmet i skoleåret, skal anse familiens hjem for at være deres sædvanlige bopæl, uanset om de går på en uddannelse andetsteds i landet eller i udlandet.

c)

Studerende på videregående uddannelser, som opholder sig uden for hjemmet, mens de går på en højere læreanstalt, skal anse deres adresse i løbet af semestret for at være deres sædvanlige bopæl, uanset om denne er en institution (f.eks. en kostskole) eller en privat bolig, og uanset om de går på en uddannelse andetsteds i landet eller i udlandet. Undtagelsesvis kan familiens hjem anses for at være den sædvanlige bopæl, hvis uddannelsesstedet er beliggende i samme land.

d)

En institution skal anses for at være den sædvanlige bopæl for de af dens beboere, som på tidspunktet for tællingen har tilbragt eller forventes at tilbringe mindst 12 måneder der.

e)

Den generelle regel i forhold til, om hvor størstedelen af den daglige hvile tilbringes, gælder for personer, der aftjener værnepligt, og for medlemmer af de væbnede styrker, som bor på kaserner eller i militærlejre.

f)

For hjemløse eller personer uden tag over hovedet, nomader, vagabonder og personer, som falder uden for bopælsbegrebet, sættes tællingsstedet som den sædvanlige bopæl.

g)

Et barn, som skifter mellem to bopæle (f.eks. hvis dets forældre er skilt), skal anse den bopæl, hvor det tilbringer størstedelen af tiden, som sin sædvanlige bopæl. Hvis der tilbringes lige lang tid med begge forældre, anses den sædvanlige bopæl for at være der, hvor barnet overnatter på tællingstidspunktet.

På baggrund af definitionen af sædvanlig bopæl anses personer, som sædvanligvis har bopæl på tællingsstedet, men er fraværende eller forventes at være fraværende på tidspunktet for tællingen i mindre end et år, som midlertidigt fraværende og skal således tælles med i den samlede befolkning. Modsat anses personer, som bor eller forventes at bo uden for tællingsstedet i et år eller mere, ikke for midlertidigt fraværende og tælles derfor ikke med i den samlede befolkning. Dette gælder uanset længden af de besøg, som de eventuelt aflægger hos deres familier fra tid til anden.

Personer, som optælles, men som ikke opfylder kriterierne om sædvanlig bopæl på tællingsstedet, dvs. ikke bor eller ikke forventer at bo på tællingsstedet i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder, anses for at være midlertidigt fraværende og tælles derfor ikke med i den samlede befolkning med sædvanlig bopæl.

Geografisk område (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

I alt (på medlemsstatens område)

0.

0.

0.

0.

x.

Alle NUTS 1-regioner i medlemsstaten

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Alle NUTS 2-regioner i medlemsstaten

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Alle NUTS 3-regioner i medlemsstaten

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Alle LAU 2-regioner i medlemsstaten

 

 

 

x.x.x.x.

Opdelingerne for »geografisk område« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer (sædvanlig bopæl). De kan også anvendes til at lave en regional opdeling af en total, som hverken refererer til variablen »sædvanlig bopæl« eller »arbejdsplads«.

Ved opdelingen af »geografisk område« anvendes versionerne af nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS) og klassifikationen for lokale administrative enheder (LAU) gældende pr. 1. januar 2011.

Variabel: arbejdspladsens beliggenhed

Arbejdspladsens beliggenhed er det geografiske område, hvor en person i beskæftigelse udfører sit arbejde.

Arbejdspladsens beliggenhed i forbindelse med personer, som overvejende arbejder hjemme, er den samme som deres sædvanlige bopæl. Udtrykket »arbejder« henviser til arbejde udført af en person i beskæftigelse som defineret under variablen »nuværende erhvervssituation«. »Overvejende« arbejder hjemme betyder, at personen tilbringer hele eller det meste af tiden hjemme og mindre eller ingen tid på en arbejdsplads, der ligger uden for hjemmet.

Arbejdspladsens beliggenhed (LPW) (2)

LPW.N.

LPW.L.

0.

I alt

0.

0.

1.

På medlemsstatens område

1.

1.

 

1.x.

Alle NUTS 1-regioner i medlemsstaten

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Alle NUTS 2-regioner i medlemsstaten

 

1.x.x.

2.

Ikke på medlemsstatens område

2.

2.

3.

Ikke relevant (arbejder ikke)

3.

3.

Opdelingerne for »arbejdspladsens beliggenhed« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Ved opdelingen af »arbejdspladsens beliggenhed« anvendes den version af nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS), som er gældende pr. 1. januar 2011.

Variabel: lokalitet

En lokalitet defineres som et tydeligt afgrænset beboet område, dvs. et område, hvor indbyggerne bor i nærliggende eller tilstødende bygninger. Sådanne bygninger kan enten

a)

danne et sammenhængende bebygget område med et klart genkendeligt vejnet eller

b)

uden at være en del af et sådant bebygget område, omfatte en gruppe bygninger, som er tildelt et unikt lokalt genkendeligt stednavn eller

c)

uden at opfylde nogen af de to ovenstående kriterier, udgøre en gruppe af bygninger, hvoraf ingen ligger mere end 200 meter fra den nærmeste nabo.

Ved anvendelse af denne definition anses visse kategorier af arealanvendelse for ikke at bryde sammenhængen af et bebygget område. Disse kategorier omfatter: industri- og erhvervsbygninger og -anlæg, offentlige parker, legepladser og haver, fodboldbaner og andre sportsanlæg, floder med bro over, jernbaner, kanaler, parkeringspladser og anden transportinfrastruktur, kirkegårde og gravpladser.

LAU 2-regioner med en samlet befolkning på under 2 000 kan betragtes som én lokalitet.

Indbyggerne på en lokalitet defineres som personer, der har deres sædvanlige bopæl på lokaliteten.

En opdelt bygning placeres i den kategori, som svarer til antallet af personer, som har deres sædvanlige bopæl i bygningen.

Lokalitetens størrelse

LOC.

0.

I alt

0.

1.

1 000 000 eller flere indbyggere

1.

2.

500 000 - 999 999 indbyggere

2.

3.

200 000 - 499 999 indbyggere

3.

4.

100 000 - 199 999 indbyggere

4.

5.

50 000 - 99 999 indbyggere

5.

6.

20 000 - 49 999 indbyggere

6.

7.

10 000 - 19 999 indbyggere

7.

8.

5 000 - 9 999 indbyggere

8.

9.

2 000 - 4 999 indbyggere

9.

10.

1 000 - 1 999 indbyggere

10.

11.

500 - 999 indbyggere

11.

12.

200 - 499 indbyggere

12.

13.

under 200 indbyggere

13.

Opdelingen »lokalitetens størrelse« er beregnet til at opdele enhver total eller subtotal af enheder, som kan befinde sig i »lokaliteter«, herunder eventuelle totaler eller subtotaler, der henviser til personer.

Variabel: køn

Køn

SEX.

0.

I alt

0.

1.

Mand

1.

2.

Kvinde

2.

Opdelingerne »køn« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Variabel: Alder

Alderen på referencedatoen skal angives (i hele år).

Alder

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

I alt

0.

0.

0.

1.

under 15 år

1.

1.

1.

 

1.1.

under 5 år

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

under 1 år

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 år

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 år

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 år

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 år

 

 

1.1.5.

 

1.2.

5 til 9 år

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 år

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 år

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 år

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 år

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 år

 

 

1.2.5.

 

1.3.

10 til 14 år

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 år

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 år

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 år

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 år

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 år

 

 

1.3.5.

2.

15 til 29 år

2.

2.

2.

 

2.1.

15 til 19 år

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 år

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 år

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 år

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 år

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 år

 

 

2.1.5.

 

2.2.

20 til 24 år

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 år

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 år

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 år

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 år

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 år

 

 

2.2.5.

 

2.3.

25 til 29 år

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 år

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 år

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 år

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 år

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 år

 

 

2.3.5.

3.

30 til 49 år

3.

3.

3.

 

3.1.

30 til 34 år

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 år

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 år

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 år

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 år

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 år

 

 

3.1.5.

 

3.2.

35 til 39 år

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 år

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 år

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 år

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 år

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 år

 

 

3.2.5.

 

3.3.

40 til 44 år

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 år

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 år

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 år

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 år

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 år

 

 

3.3.5.

 

3.4.

45 til 49 år

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 år

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 år

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 år

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 år

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 år

 

 

3.4.5.

4.

50 til 64 år

4.

4.

4.

 

4.1.

50 til 54 år

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 år

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 år

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 år

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 år

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 år

 

 

4.1.5.

 

4.2.

55 til 59 år

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 år

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 år

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 år

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 år

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 år

 

 

4.2.5.

 

4.3.

60 til 64 år

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 år

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 år

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 år

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 år

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 år

 

 

4.3.5.

5.

65 til 84 år

5.

5.

5.

 

5.1.

65 til 69 år

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 år

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 år

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 år

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 år

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 år

 

 

5.1.5.

 

5.2.

70 til 74 år

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 år

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 år

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 år

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 år

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 år

 

 

5.2.5.

 

5.3.

75 til 79 år

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 år

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 år

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 år

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 år

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 år

 

 

5.3.5.

 

5.4.

80 til 84 år

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 år

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 år

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 år

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 år

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 år

 

 

5.4.5.

6.

85 år og derover

6.

6.

6.

 

6.1.

85 til 89 år

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 år

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 år

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 år

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 år

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 år

 

 

6.1.5.

 

6.2.

90 til 94 år

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 år

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 år

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 år

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 år

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 år

 

 

6.2.5.

 

6.3.

95 til 99 år

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 år

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 år

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 år

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 år

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 år

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 år og derover

 

6.4.

6.4.

Opdelingerne for »alder« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Variabel: civilstand

Civilstand defineres som en persons (retlige) civilstand i henhold til ægteskabsloven (eller sædvanen) i landet (dvs. »de jure«-civilstand).

En person klassificeres i overensstemmelse med vedkommendes aktuelle civilstand på referencedatoen.

Medlemsstaterne skal indberette data om registrerede partnerskaber, hvis de har en retlig ramme for partnerskaber, som

a)

medfører ægteskabelige forpligtelser mellem to personer og

b)

ikke er ægteskaber og

c)

udelukker en person, som er gift eller har retlige forpligtelser som følge af et sådant aktuelt partnerskab, fra samtidigt at påtage sig en retlig forpligtelse som følge af et nyt ægteskab eller et andet sådant partnerskab med en anden person.

Civilstand

LMS.

0.

I alt

0.

1.

Har aldrig indgået ægteskab eller registreret partnerskab

1.

2.

Gift

2.

 

2.1.

Gift med en person af modsatte køn (fakultativ)

2.1.

 

2.2.

Gift med en person af samme køn (fakultativ)

2.2.

3.

Enke/enkemand (og har ikke indgået nyt ægteskab eller registreret partnerskab)

3.

4.

Skilt (og har ikke indgået nyt ægteskab eller registreret partnerskab)

4.

5.

Registreret partnerskab

5.

 

5.1.

Registreret partnerskab med en person af modsatte køn (fakultativ)

5.1.

 

5.2.

Registreret partnerskab med en person af samme køn (fakultativ)

5.2.

6.

Registreret partnerskab endte ved partnerens død (og der er ikke indgået nyt ægteskab eller registreret partnerskab)

6.

7.

Registreret partnerskab retligt opløst (og der er ikke indgået nyt ægteskab eller registreret partnerskab)

7.

8.

Ikke oplyst

8.

Opdelingen »civilstand« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

I medlemsstater, hvor lovgivningen indeholder bestemmelser om »retlig separation« af gifte partnere, klassificeres sådanne »retligt separerede« personer under »gift« (LMS.2.).

Variabel: nuværende erhvervssituation

»Nuværende erhvervssituation« er en persons nuværende stilling med hensyn til erhvervsaktivitet baseret på en referenceperiode på en uge, som kan være enten en specificeret, nylig eller fast kalenderuge eller den seneste hele kalenderuge eller de sidste syv dage forud for tællingen.

Udtrykket »nuværende erhvervsaktive befolkning« omfatter alle personer, som opfylder kravene for at blive betragtet som beskæftigede eller arbejdsløse.

»Beskæftiget« omfatter alle personer på 15 år eller derover, som i referenceugen:

a)

udførte mindst en times lønnet eller på anden måde udbyttegivende arbejde mod kontant betaling eller naturalier eller

b)

midlertidigt var fraværende fra et job, i hvilket de allerede havde arbejdet, og som de havde opretholdt en formel tilknytning til, eller fra en selvstændig erhvervsaktivitet.

Ansatte, som midlertidigt ikke er på arbejde, anses for at være i lønnet beskæftigelse, under forudsætning af at de havde en formel tilknytning til jobbet. De mulige årsager til et sådant midlertidigt fravær er:

a)

sygdom eller tilskadekomst eller

b)

helligdage eller ferie eller

c)

strejke eller lockout eller

d)

uddannelsesorlov eller

e)

barsels- eller forældreorlov eller

f)

konjunkturbetinget fald i den økonomiske aktivitet eller

g)

midlertidig indstilling af arbejdet på grund af dårligt vejr, mekaniske eller elektriske nedbrud eller mangel på råmaterialer eller brændstof eller

h)

andet midlertidigt fravær med eller uden orlov.

Den formelle tilknytning til jobbet bestemmes på baggrund af et eller flere af følgende kriterier:

a)

modtog fortsat løn eller

b)

sikkerhed for tilbagevenden til arbejdet eller en aftale om tidspunktet for tilbagevenden til arbejdet eller

c)

varigheden af jobfraværet som eventuelt kan være den periode, i hvilken arbejdstagere kan modtage understøttelse uden at være forpligtet til at acceptere andre job.

Selvstændige (med undtagelse af medarbejdende familiemedlemmer) anses for at være »beskæftigede«, hvis de har arbejdet i denne egenskab i løbet af referenceugen, eller hvis de er midlertidigt fraværende fra arbejdet, og deres virksomhed fortsætter med at eksistere i mellemtiden.

Medarbejdende familiemedlemmer anses for at være »beskæftigede«, hvis de har arbejdet i denne egenskab i referenceugen.

»Arbejdsløs« omfatter alle personer på 15 år eller derover, som var:

a)

»uden arbejde«, dvs. ikke var i lønnet beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse i referenceugen og

b)

»til rådighed for arbejdsmarkedet«, dvs. var til rådighed for lønnet beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse i referenceugen og i to uger derefter og

c)

»arbejdssøgende«, dvs. havde taget konkrete skridt til at søge lønnet beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse inden for en periode på fire uger, som sluttede med referenceugen.

Kategorien »ikke erhvervsaktiv for tiden« omfatter personer under den nationale mindstealder for erhvervsaktivitet.

Når en person skal placeres under en enkelt erhvervssituation, prioriteres situationen »beskæftiget« frem for »arbejdsløs« og situationen »arbejdsløs« frem for »ikke erhvervsaktiv«.

Nuværende erhvervssituation

CAS.L.

CAS.H.

0.

I alt

0.

0.

1.

For tiden erhvervsaktiv

1.

1.

 

1.1.

Beskæftiget

1.1.

1.1.

 

1.2.

Arbejdsløs

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Arbejdsløs, tidligere beskæftiget

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Arbejdsløs, aldrig arbejdet før

 

1.2.2.

2.

Ikke erhvervsaktiv for tiden

2.

2.

 

2.1.

Personer under den nationale mindstealder for erhvervsaktivitet

 

2.1.

 

2.2.

Modtagere af pension eller kapitalindkomst

 

2.2.

 

2.3.

Studerende (ikke erhvervsaktive)

 

2.3.

 

2.4.

Hjemmegående og andre

 

2.4.

 

 

2.4.1.

Hjemmegående (fakultativ)

 

2.4.1.

 

 

2.4.2.

Andre (fakultativ)

 

2.4.2.

3.

Ikke oplyst

3.

3.

Opdelingerne for »nuværende erhvervsaktivitet« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Når en person, som for tiden ikke er erhvervsaktiv, skal placeres under en enkelt erhvervssituation, prioriteres »personer under den nationale mindstealder for erhvervsaktivitet« frem for »modtagere af pension eller kapitalindkomst«, situationen »modtagere af pension eller kapitalindkomst« frem for »studerende (ikke erhvervsaktive)« og »studerende (ikke erhvervsaktive)« frem for »hjemmegående og andre«.

Kategorien »studerende (ikke erhvervsaktive)« (CAS.H.2.3.) udgør således studerende på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser, som:

har nået den nationale mindstealder for erhvervsaktivitet og

ikke er erhvervsaktive og

ikke modtager en pension eller kapitalindkomst.

Variabel: beskæftigelse

»Beskæftigelse« henviser til typen af arbejde, der udføres i et job. »Type af arbejde« beskrives gennem arbejdets hovedopgaver og -pligter.

Rubriceringen af en person under opdelingerne af variablerne »beskæftigelse«, »erhvervsgren« og »jobniveau« skal være baseret på det samme job. Personer, som udfører mere end et job, placeres under en beskæftigelse på baggrund af deres hovedjob, som fastslås i overensstemmelse med:

1)

den tid, der bruges på jobbet eller, hvis dette ikke er muligt,

2)

den modtagne indkomst.

Beskæftigelse

OCC.

0.

I alt

0.

1.

Ledere

1.

2.

Liberale erhverv

2.

3.

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau

3.

4.

Alment kontor- og kundeservicearbejde

4.

5.

Service- og salgsarbejde

5.

6.

Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp

6.

7.

Håndværkspræget arbejde

7.

8.

Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde

8.

9.

Andet manuelt arbejde

9.

10.

Militært arbejde

10.

11.

Ikke oplyst

11.

12.

Ikke relevant

12.

Opdelingen »beskæftigelse« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Personer på 15 år og derover, som var:

beskæftiget i referenceugen eller

arbejdsløse i referenceugen, men på et tidspunkt har været i beskæftigelse

klassificeres kun under en af kategorierne OOC.1. til OCC.11. i overensstemmelse med den beskæftigelse de senest havde. I kategorierne OCC.1. til OCC.10. i opdelingen »beskæftigelse« opregnes de 10 største grupper i ISCO-08 (COM)-klassifikationen.

Hvis betegnelsen i kategorierne i den pr. 1. januar 2011 gældende ISCO (COM)-klassifikation afviger fra den, som er opregnet i kategorierne OCC.1. til OCC.10., anvendes betegnelsen fra ISCO (COM)-klassifikationen pr. 1. januar 2011.

Personer under 15 år samt personer på 15 år og derover, som:

ikke var erhvervsaktive i referenceugen, eller

var arbejdsløse og aldrig har arbejdet før (dvs. de har på intet tidspunkt i livet være i beskæftigelse)

klassificeres under »ikke relevant« (OCC.12.).

Variabel: erhvervsgren

»Erhvervsgren« henviser til den type produktion eller aktivitet, der foregår på den virksomhed eller tilsvarende enhed, hvor den for tiden erhvervsaktive person har sit job. For personer, som rekrutteres og ansættes af én virksomhed, men hvis faktiske arbejdsplads er på en anden virksomhed (»vikaransatte« og »udsendte arbejdstagere«), indberettes den erhvervsgren i virksomheden eller tilsvarende enhed, hvor den faktiske arbejdsplads er.

Rubriceringen af en person under opdelingerne af variablerne »beskæftigelse«, »erhvervsgren« og »jobniveau« baseres på det samme job. Personer, som udfører mere end et job, klassificeres under en erhvervsgren, på baggrund af deres hovedjob, som fastslås i overensstemmelse med:

den tid, der bruges på jobbet eller, hvis dette ikke er muligt,

den modtagne indkomst.

Erhvervsgren

IND.L.

IND.H.

0.

I alt

0.

0.

1.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1.

1.

2.

Fremstilling, råstofindvinding og anden industri

2.

2.

 

2.1.

Råstofindvinding

 

2.1.

 

2.2.

Fremstillingsvirksomhed

 

2.2.

 

2.3.

El, gas og fjernvarmeforsyning.

 

2.3.

 

2.4.

Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

 

2.4.

3.

Bygge- og anlægsvirksomhed

3.

3.

4.

Engroshandel og detailhandel, transport og godshåndtering, overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

4.

4.

 

4.1.

Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler

 

4.1.

 

4.2.

Transport og godshåndtering

 

4.2.

 

4.3.

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed

 

4.3.

5.

Information og kommunikation

5.

5.

6.

Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring

6.

6.

7.

Fast ejendom

7.

7.

8.

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

8.

8.

 

8.1.

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser

 

8.1.

 

8.2.

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

 

8.2.

9.

Offentlig administration, forsvar, undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

9.

9.

 

9.1.

Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring

 

9.1.

 

9.2.

Undervisning

 

9.2.

 

9.3.

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

 

9.3.

10.

Andre serviceydelser

10.

10.

 

10.1.

Kultur, forlystelser og sport

 

10.1.

 

10.2.

Anden servicevirksomhed

 

10.2.

 

10.3.

Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

 

10.3.

 

10.4.

Ekstraterritoriale organisationer og organer

 

10.4.

11.

Ikke oplyst

11.

11.

12.

Ikke relevant

12.

12.

Opdelingerne for »erhvervsgren« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Personer på 15 år og derover, som var:

beskæftiget i referenceugen eller

arbejdsløse i referenceugen, men på et tidspunkt har været i beskæftigelse

klassificeres henholdsvis under IND.L.1. til IND.L.10. og IND.H.1. til IND.H.10.4. i overensstemmelse med den erhvervsgren de senest arbejdede indenfor. I kategorierne IND.H.1. til IND.H.10.4. i opdelingen »erhvervsgren« opregnes de 21 hovedafdelinger i NACE rev. 2-nomenklaturen og relevante aggregater.

Hvis betegnelsen i hovedafdelingerne i den pr. 1. januar 2011 gældende NACE-klassifikation afviger fra den, som er opregnet i opdelingen »erhvervsgren«, anvendes betegnelsen i den pr. 1. januar 2011 gældende NACE-nomenklarur.

Personer under 15 år samt personer på 15 år og derover, som:

ikke var erhvervsaktive i referenceugen, eller

var arbejdsløse og aldrig har arbejdet før (dvs. de har på intet tidspunkt i livet være i beskæftigelse)

klassificeres under »ikke relevant« (IND.L.12., IND.H.12.).

Variabel: jobniveau

En »ansat« er en person, som er »i lønnet beskæftigelse«, dvs. har et job, hvor en eksplicit eller implicit ansættelseskontrakt sikrer den pågældende en grundløn, som er uafhængig af ansættelsesenhedens indtægt (denne enhed kan være en virksomhed, en nonprofitinstitution, et offentligt forvaltningsorgan eller en husstand). Personer i »lønnet beskæftigelse« modtager typisk uge- eller månedsløn, men kan også modtage betaling i form af salgsprovision, akkordløn, bonusser eller naturalier, som f.eks. kost, logi eller uddannelse. Nogle eller alle de redskaber, kapitalgoder, informationssystemer og/eller lokaler, som den ansatte benytter, kan være ejet af andre, og den ansatte kan arbejde under direkte opsyn af eller efter retningslinjer, som nøje er fastsat af ejeren/ejerne eller personer, som er ansat af ejerne.

En »arbejdsgiver« er en person, som arbejder for egen regning eller med et mindre antal partnere, har en selvstændig beskæftigelse og i denne egenskab på kontinuerlig basis (herunder i referenceugen) har antaget en eller flere personer til at arbejde for sig som sine »ansatte«. Arbejdsgiveren træffer beslutningerne vedrørende virksomhedens drift eller uddelegerer sådanne beslutninger, men forbliver ansvarlig for virksomhedens sundhed.

Hvis en person både er arbejdsgiver og ansat, skal vedkommende kun placeres under én af grupperne i overensstemmelse med:

den tid, der bruges på jobbet eller, hvis dette ikke er muligt,

den modtagne indkomst.

En »selvstændig uden ansatte« er en person, som arbejder for egen regning eller med en eller et mindre antal partnere, har en »selvstændig beskæftigelse« og ikke på kontinuerlig basis (herunder i referenceugen) har antaget personer til at arbejde for sig som sine »ansatte«.

Et »medarbejdende familiemedlem« er en person, som

har en selvstændig beskæftigelse i en markedsorienteret virksomhed, som drives af et familiemedlem, der bor i samme husstand, og

ikke kan anses for at være en partner (dvs. en arbejdsgiver eller selvstændig uden ansatte), fordi forpligtelserne i forbindelse med virksomhedens drift for så vidt angår arbejdstid eller andre faktorer, som bestemmes ud fra nationale forhold, ikke udgør et niveau, der kan sammenlignes med virksomhedslederens.

Et »medlem af et producentkooperativ« er en person, som har en selvstændig beskæftigelse i en virksomhed, der er organiseret som et kooperativ, hvor hvert enkelt medlem deltager på lige fod med andre medlemmer, når der træffes beslutninger om produktionens tilrettelæggelse, salg og/eller andet arbejde, investeringer og fordelingen af indtægterne blandt medlemmerne.

Rubriceringen af en person inden for opdelingerne af variablerne »beskæftigelse«, »erhvervsgren« og »jobniveau« baseres på det samme job. Personer, som udfører mere end ét job, klassificeres på et jobniveau på baggrund af deres hovedjob, som fastslås i overensstemmelse med:

den tid, der bruges på jobbet eller, hvis dette ikke er muligt,

den modtagne indkomst.

Jobniveau

SIE.

0.

I alt

0.

1.

Ansatte

1.

2.

Arbejdsgivere

2.

3.

Selvstændige uden ansatte

3.

4.

Andet (»medarbejdende familiemedlemmer« og »medlemmer af producentkooperativer«)

4.

 

4.1.

Medarbejdende familiemedlemmer (fakultativ)

4.1.

 

4.2.

Medlemmer af producentkooperativer (fakultativ)

4.2.

5.

Ikke oplyst

5.

6.

Ikke relevant

6.

Opdelingen »jobniveau« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Personer på 15 år og derover, som var:

beskæftiget i referenceugen eller

arbejdsløse i referenceugen, men på et tidspunkt har været i beskæftigelse

klassificeres kun under en af kategorierne SIE.1. til SIE.5., i overensstemmelse med deres jobniveau ved seneste beskæftigelse.

Personer under 15 år samt personer på 15 år og derover, som:

ikke var erhvervsaktive i referenceugen, eller

var ledige og aldrig har arbejdet før (dvs. de har på intet tidspunkt i livet være i beskæftigelse)

klassificeres under »ikke relevant« (SIE.6.).

Variabel: uddannelsesniveau

Uddannelsesniveau refererer til det højeste afsluttede niveau i uddannelsessystemet i det land, hvor uddannelsen fandt sted. Der tages højde for al uddannelse, som er relevant for afslutningen af et niveau, selv hvis den er modtaget uden for skoler og universiteter.

Uddannelsesniveau (højeste afsluttede niveau)

EDU.

0.

I alt

0.

1.

Ingen formel uddannelse

1.

2.

ISCED-niveau 1. Grundskoleuddannelse

2.

3.

ISCED-niveau 2. Lavere sekundær uddannelse

3.

4.

ISCED-niveau 3. Ungdomsuddannelser

4.

5.

ISCED-niveau 4. Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau

5.

6.

ISCED-niveau 5. Videregående uddannelse, første trin

6.

7.

ISCED-niveau 6. Videregående uddannelse, andet trin

7.

8.

»Ikke oplyst« (om personer på 15 år eller derover)

8.

9.

Ikke relevant (personer under 15 år)

9.

Opdelingen »uddannelsesniveau (højeste afsluttede niveau)« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Personer på 15 år og derover klassificeres kun i en af kategorierne fra EDU.1. til EDU.8. i overensstemmelse med deres uddannelsesniveau (højeste afsluttede niveau). Personer under 15 klassificeres under »ikke relevant« (EDU.9.).

Hvis betegnelsen i kategorierne i den pr. 1. januar 2011 gældende ISCED-klassifikation afviger fra den, som er opregnet i kategorierne EDU.2. til EDU.7., anvendes betegnelsen fra ISCED-klassifikationen pr. 1. januar 2011.

Variabel: fødeland/fødested

Oplysninger om »fødested« indsamles i henhold til moderens sædvanlige bopæl på fødselstidspunktet eller, hvis denne ikke foreligger, det sted, hvor fødslen fandt sted.

Oplysninger om fødeland indsamles på baggrund af de pr. 1. januar 2011 gældende internationale grænser.

»EU-medlemsstat« betyder et land, som pr. 1. januar 2011 er medlem af Den Europæiske Union.

Fødeland/fødested

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

I alt

0.

0.

0.

1.

Fødested i det indberettende land

1.

1.

1.

2.

Fødested ikke i det indberettende land

2.

2.

2.

 

2.1.

Anden EU-medlemsstat

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgien

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarien

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Tjekkiet

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danmark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Tyskland

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estland

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irland

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grækenland

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spanien

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Frankrig

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Italien

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Cypern

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Letland

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Litauen

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Luxembourg

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Ungarn

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Malta

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Nederlandene

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Østrig

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Polen

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Portugal

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Rumænien

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Slovenien

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovakiet

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Finland

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Sverige

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Det Forenede Kongerige

 

 

2.1.27.

 

2.2.

Uden for EU

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Uden for EU, men i Europa

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanien

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Belarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Kroatien

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (3)

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Gibraltar

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Guernsey

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Island

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Øen Man

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Jersey

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Kosovo (UN SCR 1244/99)

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Moldova

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Monaco

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Montenegro

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Norge

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Bosnien-Hercegovina

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Den Russiske Føderation

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

San Marino

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Sark

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Serbien

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Schweiz

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Ukraine

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Vatikanstaten

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Færøerne

 

 

2.2.1.25.

 

 

2.2.2.

Afrika

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeriet

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Cameroun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kap Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Den Centralafrikanske Republik

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comorerne

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d’Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Den Demokratiske Republik Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egypten

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Ækvatorialguinea

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopien

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libyen

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauretanien

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Mayotte

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Marokko

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Mozambique

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Namibia

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Niger

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Nigeria

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Rwanda

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Saint Helena

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

São Tomé og Principe

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Senegal

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Seychellerne

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Somalia

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sydafrika

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunesien

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

2.2.3.

Vestindien, Syd- eller Mellemamerika

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua og Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bermuda

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Bolivia

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brasilien

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

De Britiske Jomfruøer

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Caymanøerne

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Chile

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Colombia

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Costa Rica

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Cuba

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominica

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Den Dominikanske Republik

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ecuador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falklandsøerne

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Grenada

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guatemala

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Guyana

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Haiti

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Honduras

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Jamaica

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Mexico

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Montserrat

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

De Nederlandske Antiller

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Nicaragua

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Panama

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Paraguay

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Peru

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint-Barthélémy

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint Christopher og Nevis

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint-Martin

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Saint Pierre og Miquelon

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Saint Vincent og Grenadinerne

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Surinam

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Trinidad og Tobago

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Turks- og Caicosøerne

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Uruguay

 

 

2.2.3.45.

 

 

 

2.2.3.46.

Venezuela

 

 

2.2.3.46.

 

 

2.2.4.

Nordamerika

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Grønland

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

USA

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Asien

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenien

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Aserbajdsjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrain

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodja

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Kina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgien

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indien

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesien

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israel

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japan

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordan

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kasakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Nordkorea

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Sydkorea

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgisistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldiverne

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongoliet

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippinerne

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudi-Arabien

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrien

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadsjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailand

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Østtimor

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Tyrkiet

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Usbekistan

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Vietnam

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

2.2.6.

Oceanien

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australien

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Mikronesiens Forenede Stater

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fiji

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fransk Polynesien

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Kiribati

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Marshalløerne

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nauru

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Ny Kaledonien

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

New Zealand

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Palau

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Papua Ny Guinea

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Samoa

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Salomonøerne

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Tonga

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Tuvalu

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Pitcairn

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Vanuatu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Øerne Wallis og Futuna

 

 

2.2.6.18.

3.

Andet

3.

3.

3.

 

3.1.

Oplysninger, som ikke kan klassificeres i overensstemmelse med de nuværende grænser (fakultativ)

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.01.

Tjekkoslovakiet (fakultativ)

 

 

3.1.01.

 

 

3.1.02.

Sovjetunionen (fakultativ)

 

 

3.1.02.

 

 

3.1.03.

Jugoslavien (fakultativ)

 

 

3.1.03.

 

 

3.1.04.

Andet (fakultativ)

 

 

3.1.04.

 

3.2.

Kan ikke henføres til noget bestemt land (fakultativ)

 

3.2.

3.2.

4.

Ikke oplyst

4.

4.

4.

Opdelingerne for »land/fødested« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Fortegnelsen over lande i fordelingen »land/fødested« anvendes kun til statistiske formål.

For indberettende lande, som er EU-medlemsstater, finder underkategorien under kategorien »anden EU-medlemsstat« (POB.H.2.1.), som henviser til deres medlemsstat, ikke anvendelse. For indberettende lande, som ikke er EU-medlemsstater, ændres kategorien »anden EU-medlemsstat« (POB.L.2.1., POB.M.2.1., POB.H.2.1.) til »EU-medlemsstat«.

Kategorien »oplysninger, som ikke kan klassificeres i overensstemmelse med de nuværende grænser« (POB.M.3.1., POB.H.3.1.) omfatter personer, hvis fødeland eksisterede på fødselstidspunket, men ikke eksisterede på tællingstidspunktet, og som ikke kan placeres under et enkelt land, der eksisterer på tællingstidspunktet, dvs. i overensstemmelse med de nuværende grænser.

Kategorien »kan ikke henføres til noget bestemt land« (POB.M.3.2, POB.H.3.2.) omfatter personer, hvor moderens sædvanlige bopæl på fødselstidspunktet er ukendt, og som ikke blev født inden for nogen landegrænse, f.eks. til søs eller i luften.

Variabel: Statsborgerskabsland

Statsborgerskab defineres som det særlige retlige bånd, der er mellem en person og hans eller hendes stat, og som er erhvervet ved fødsel eller naturalisation, ved erklæring, valg, ægteskab eller ad anden vej i overensstemmelse med national ret.

En person med to eller flere statsborgerskaber, anføres kun som statsborger i ét land, som bestemmes ud fra følgende prioriterede rækkefølge:

1.

Indberettende land eller

2.

hvis personen ikke har statsborgerskab i det indberettende land: anden EU-medlemsstat eller

3.

hvis personen ikke har statsborgerskab i en anden EU-medlemsstat: andet land uden for EU.

I tilfælde af dobbelt statsborgerskab, hvor begge lande er EU-medlemsstater, men ingen af dem er det indberettende land, afgør medlemsstaterne, hvilket statsborgerskabsland der skal angives.

»EU-medlemsstat« betyder et land, som pr. 1. januar 2011 er medlem af Den Europæiske Union.

Statsborgerskabsland

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

I alt

0.

0.

0.

1.

Statsborgerskab i det indberettende land

1.

1.

1.

2.

Ikke statsborgerskab i det indberettende land

2.

2.

2.

 

2.1.

Ikke statsborgerskab i det indberettende land, med i anden EU-medlemsstat

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgien

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bulgarien

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Tjekkiet

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danmark

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Tyskland

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estland

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irland

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grækenland

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Spanien

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Frankrig

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Italien

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Cypern

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Letland

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Litauen

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Luxembourg

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Ungarn

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Malta

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Nederlandene

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Østrig

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Polen

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Portugal

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Rumænien

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Slovenien

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovakiet

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Finland

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Sverige

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Det Forenede Kongerige

 

 

2.1.27.

 

2.2.

Statsborgerskabsland ikke medlem af EU

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Andet europæisk land

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanien

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andorra

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Belarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Kroatien

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Bruges ikke

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Guernsey

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Island

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Øen Man

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Jersey

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Bruges ikke

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Liechtenstein

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Moldova

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Monaco

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Montenegro

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Norge

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Bosnien-Hercegovina

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Den Russiske Føderation

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

San Marino

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Sark

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Serbien

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Schweiz

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Ukraine

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Vatikanstaten

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Anerkendte ikke-statsborgere

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Andet

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Et land i Afrika

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Algeriet

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Botswana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Cameroun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kap Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Den Centralafrikanske Republik

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Tchad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Comorerne

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Congo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d’Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Den Demokratiske Republik Congo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Djibouti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egypten

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Ækvatorialguinea

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritrea

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopien

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambia

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Ghana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Guinea

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Guinea-Bissau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenya

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesotho

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberia

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libyen

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malawi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauretanien

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauritius

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Mayotte

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Marokko

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Mozambique

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Namibia

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Niger

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Nigeria

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Rwanda

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Saint Helena

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

São Tomé og Principe

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Senegal

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Seychellerne

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Sierra Leone

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Somalia

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sydafrika

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Sudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Swaziland

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunesien

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzania

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambia

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabwe

 

 

2.2.2.55.

 

 

2.2.3.

Et land i Vestindien, Syd- eller Mellemamerika

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Anguilla

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigua og Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahamas

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bermuda

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Bolivia

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Brasilien

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

De Britiske Jomfruøer

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Caymanøerne

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Chile

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Colombia

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Costa Rica

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Cuba

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominica

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Den Dominikanske Republik

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ecuador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falklandsøerne

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Grenada

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Guatemala

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Guyana

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Haiti

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Honduras

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Jamaica

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Mexico

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Montserrat

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

De Nederlandske Antiller

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Nicaragua

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Panama

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Paraguay

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Peru

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Saint-Barthélémy

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Saint Christopher og Nevis

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Saint Lucia

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Saint-Martin

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Saint Pierre og Miquelon

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Saint Vincent og Grenadinerne

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Surinam

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Trinidad og Tobago

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Turks- og Caicosøerne

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Uruguay

 

 

2.2.3.45.

 

 

 

2.2.3.46.

Venezuela

 

 

2.2.3.46.

 

 

2.2.4.

Et land i Nordamerika

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Canada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Bruges ikke

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

USA

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Et land i Asien

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afghanistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenien

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Aserbajdsjan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrain

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladesh

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Bhutan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunei

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Cambodja

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Kina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Georgien

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indien

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonesien

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Israel

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japan

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordan

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kasakhstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Nordkorea

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Sydkorea

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuwait

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgisistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laos

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malaysia

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldiverne

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongoliet

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Myanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filippinerne

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Qatar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudi-Arabien

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapore

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Sri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Syrien

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Taiwan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadsjikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Thailand

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Østtimor

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Tyrkiet

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Usbekistan

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Vietnam

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Yemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

2.2.6.

Et land i Oceanien

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australien

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Mikronesiens Forenede Stater

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fiji

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fransk Polynesien

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Kiribati

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Marshalløerne

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Nauru

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Ny Kaledonien

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

New Zealand

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Palau

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Papua Ny Guinea

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Samoa

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Salomonøerne

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Tonga

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Tuvalu

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Pitcairn

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Vanuatu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Øerne Wallis og Futuna

 

 

2.2.6.18.

3.

Statsløs

3.

3.

3.

4.

Ikke oplyst

4.

4.

4.

Opdelingerne for »statsborgerskabsland« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Fortegnelsen over lande i fordelingen »statsborgerskabsland« anvendes kun til statistiske formål.

For indberettende lande, som er EU-medlemsstater, finder underkategorien i kategorien »ikke statsborgerskab i det indberettende land, men i anden EU-medlemsstat« (COC.H.2.1.), som henviser til deres medlemsstat, ikke anvendelse. For indberettende lande, som ikke er EU-medlemsstater, ændres kategorien »ikke statsborgerskab i det indberettende land, men i anden EU-medlemsstat« (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) til »statsborgerskab i en EU-medlemsstat«.

Personer, som hverken er statsborgere i et land eller statsløse, og som har nogle, men ikke alle de rettigheder og forpligtelser, som er forbundet med statsborgerskab, placeres under »anerkendte ikke-statsborgere« (COC.H.2.2.1.25.).

Variabel: Hvorvidt personen har boet i udlandet og år for ankomst til landet (1980 eller senere)

Ankomståret sættes til det kalenderår, hvor personen senest etablerede sædvanlig bopæl i landet. Året for seneste ankomst til landet angives frem for første ankomst (dvs. variablen »år for ankomst til landet« giver ingen oplysninger om afbrudte ophold).

År for ankomst til landet 2000 eller senere

YAT.

0.

I alt

0.

1.

Personen har boet i udlandet og er ankommet i 2000 eller senere

1.

2.

Har boet i udlandet og ankom i 1999 eller før eller har aldrig boet i udlandet

2.

3.

Ikke oplyst

3.

Opdelingen »år for ankomst til landet 2000 eller senere« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Opdelingen »år for ankomst til landet 2000 eller senere« fokuserer på international ud- og indvandring efter 2000.

År for ankomst til landet 1980 eller senere

YAE.L.

YAE.H.

0.

I alt

0.

0.

1.

Personen har boet i udlandet og er ankommet i 1980 eller senere

1.

1.

 

1.1.

2010 til 2011

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2011

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2010

 

1.1.2.

 

1.2.

2005 til 2009

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2009

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2008

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2007

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2006

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2005

 

1.2.5.

 

1.3.

2000 til 2004

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2004

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2003

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2002

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2001

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2000

 

1.3.5.

 

1.4.

1995 til 1999

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

1999

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

1998

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

1997

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

1996

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

1995

 

1.4.5.

 

1.5.

1990 til 1994

1.5.

1.5.

 

 

1.5.1.

1994

 

1.5.1.

 

 

1.5.2.

1993

 

1.5.2.

 

 

1.5.3.

1992

 

1.5.3.

 

 

1.5.4.

1991

 

1.5.4.

 

 

1.5.5.

1990

 

1.5.5.

 

1.6.

1985 til 1989

1.6.

1.6.

 

 

1.6.1.

1989

 

1.6.1.

 

 

1.6.2.

1988

 

1.6.2.

 

 

1.6.3.

1987

 

1.6.3.

 

 

1.6.4.

1986

 

1.6.4.

 

 

1.6.5.

1985

 

1.6.5.

 

1.7.

1980 til 1984

1.7.

1.7.

 

 

1.7.1.

1984

 

1.7.1.

 

 

1.7.2.

1983

 

1.7.2.

 

 

1.7.3.

1982

 

1.7.3.

 

 

1.7.4.

1981

 

1.7.4.

 

 

1.7.5.

1980

 

1.7.5.

2.

Har boet i udlandet og ankom i 1979 eller før eller har aldrig boet i udlandet

2.

2.

 

2.1.

Personen har boet i udlandet og er ankommet i 1979 eller før (fakultativ)

2.1.

2.1.

 

2.2.

Har aldrig boet i udlandet (fakultativ)

2.2.

2.2.

3.

Ikke oplyst

3.

3.

Opdelingen »år for ankomst til landet 1980 eller senere« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Opdelingen »år for ankomst til landet 1980 eller senere« fokuserer på international ud- og indvandring efter 1980.

Oplysningerne for 2011 skal henvise til forløbet mellem 1. januar 2011 og referencedatoen.

Variabel:   tidligere sædvanlig bopæl og dato for ankomst til nuværende bopæl eller sædvanlig bopæl ét år før tællingen

Forholdet mellem den nuværende sædvanlige bopæl og den sædvanlige bopæl et år før tællingen skal indberettes.

Sædvanlig bopæl et år før tællingen

ROY.

0.

I alt

0.

1.

Sædvanlig bopæl uændret

1.

2.

Sædvanlig bopæl ændret

2.

 

2.1.

Flytning inden for det indberettende land

2.1.

 

 

2.1.1.

Sædvanlig bopæl et år før tællingen inden for samme NUTS 3-område som nuværende sædvanlige bopæl

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Sædvanlig bopæl et år før tællingen uden for NUTS 3-området for nuværende sædvanlige bopæl

2.1.2.

 

2.2.

Tilflytning fra land uden for det indberettende land

2.2.

3.

Ikke oplyst

3.

4.

Ikke relevant

4.

Opdelingen »sædvanlig bopæl et år før tællingen« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

I opdelingen »sædvanlig bopæl et år før tællingen« skal en eventuel bopælsændring henvise til tidsforløbet mellem et år før referencedatoen og referencedatoen.

Personer under et år klassificeres under »ikke relevant« (ROY.4.).

Lande, der indsamler oplysninger om variablen »tidligere sædvanlig bopæl og dato for ankomst til nuværende bopæl«, skal klassificere alle personer, som har skiftet sædvanlig bopæl mere end én gang i løbet af året forud for referencedatoen, i overensstemmelse med deres tidligere sædvanlige bopæl, dvs. den sædvanlige bopæl, fra hvilken de flyttede til deres nuværende sædvanlige bopæl.

Variabel: husstandsstatus

Medlemsstater skal anvende »husholdningsbegrebet« til at kortlægge private husstande eller, hvis dette ikke er muligt, »husstandsbopælsbegrebet«.

1.   Husholdningsbegrebet

I overensstemmelse med husholdningsbegrebet er en privat husstand enten:

a)

en enpersonshusstand, dvs. en person, som bor alene i en separat boligenhed, eller som i egenskab af logerende bebor et eller flere separat(e) rum i en boligenhed, men som ikke sammen med andre beboere i boligenheden udgør en flerpersonershusstand som defineret nedenfor eller

b)

en flerpersonershusstand, dvs. en gruppe af to eller flere personer, som sammen bebor hele eller en del af boligenheden og forsørger sig selv med fødevarer og eventuelle andre fornødenheder. Gruppens medlemmer kan i større eller mindre udstrækning dele deres indkomster.

2.   Husstandsbopælsbegrebet

Ifølge husstandsbopælsbegrebet anses alle personer, der bor i en boligenhed, som medlemmer af samme husstand, således at der er én husstand pr. beboet boligenhed. Derfor er antallet af beboede boligenheder og antallet af husstande i dem samt boligenhedernes og husstandenes beliggenhed identiske efter husstandsbopælsbegrebet.

Kategorien »personer, der bor i en privat husstand«, omfatter »personer i en kernefamilie« (kategori 1.1) og »personer ikke i en kernefamilie« (kategori 1.2.). Kategorien »personer i kernefamilie« omfatter alle personer, som tilhører en privat husholdning, som indeholder en kernefamilie, som de er medlem af. »Personer ikke i kernefamilie« omfatter alle personer, som enten tilhører en ikke-familiehusstand eller en familiehusstand, uden at være medlem af en kernefamilie i den pågældende husstand.

Husstandsstatus

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

I alt

0.

0.

0.

1.

Personer, der bor i en privat husstand

1.

1.

1.

 

1.1.

Personer i kernefamilie

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Personer i ægteskabsforhold

 

 

1.1.1.

 

 

 

1.1.1.1.

Personer i ægteskab - ægtemand/hustru (fakultativ)

 

 

1.1.1.1.

 

 

 

1.1.1.2.

Personer i ægteskab med partner af samme køn (fakultativ)

 

 

1.1.1.2.

 

 

1.1.2.

Partnere i et registreret partnerskab

 

 

1.1.2.

 

 

 

1.1.2.1.

Partnere i et registreret partnerskab mellem personer af modsatte køn (fakultativ)

 

 

1.1.2.1.

 

 

 

1.1.2.2.

Partnere i et registreret partnerskab mellem personer af samme køn (fakultativ)

 

 

1.1.2.2.

 

 

1.1.3.

Partnere i et samlivsforhold

 

 

1.1.3.

 

 

 

1.1.3.1.

Partnere i et samlivsforhold mellem personer af modsatte køn (fakultativ)

 

 

1.1.3.1.

 

 

 

1.1.3.2.

Partnere i et samlivsforhold mellem personer af samme køn (fakultativ)

 

 

1.1.3.2.

 

 

1.1.4.

Enlige forældre

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

Sønner/døtre

 

 

1.1.5.

 

 

 

1.1.5.1.

Ikke af enlig forælder (fakultativ)

 

 

1.1.5.1.

 

 

 

1.1.5.2.

Af enlig forælder (fakultativ)

 

 

1.1.5.2.

 

1.2.

Personer ikke i kernefamilie

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Bor alene

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Bor ikke alene

 

 

1.2.2.

 

 

 

1.2.2.1.

Personer, der bor i en husstand med slægtning(e) (fakultativ)

 

 

1.2.2.1.

 

 

 

1.2.2.2.

Personer, der bor i en husstand udelukkende med personer, de ikke er i familie med (fakultativ)

 

 

1.2.2.2.

 

1.3.

Personer, der bor i en privat husstand, hvor kategorien ikke er angivet

 

1.3.

1.3.

2.

Personer, der ikke bor i en privat husstand

2.

2.

2.

 

2.1.

Personer på en institutionel husstand

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

Personer ikke i kernefamilie (fakultativ)

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Personer i kernefamilie (fakultativ)

 

 

2.1.2.

 

 

 

2.1.2.1.

Partnere (fakultativ)

 

 

2.1.2.1.

 

 

 

2.1.2.2.

Enlige forældre (fakultativ)

 

 

2.1.2.2.

 

 

 

2.1.2.3.

Sønner/døtre (fakultativ)

 

 

2.1.2.3.

 

2.2.

Primært hjemløse personer

 

2.2.

2.2.

 

2.3.

Personer, der ikke bor i en privat husstand, hvor kategorien ikke er angivet

 

2.3.

2.3.

Opdelingerne for »husstandsstatus« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

En ikke-familiehusstand kan være en enpersonshusstand (personen »bor alene« (HST.H.1.2.1.)) eller en flerpersonershusstand uden nogen kernefamilie. Kategorien »bor ikke alene« (HST.H.1.2.2.) omfatter personer, som enten bor i en flerpersonershusstand uden nogen kernefamilie eller på en familiehusstand uden at være medlem af nogen kernefamilie i den pågældende husstand. Personer, som tilhører en husstand uden forældregenerationen, og som ikke er medlem af nogen kernefamilie på husstanden, placeres i den fakultative kategori »personer«, der bor i en husstand med slægtning(e) (HST.H.1.2.2.1.).

Udtrykket »søn/datter« defineres som udtrykket »barn« i de tekniske specifikationer for variablen »familiestatus«.

»Par - ægtemand/hustru« betyder et ægtepar med personer af modsatte køn.

»Registreret partnerskab« er defineret i de tekniske specifikationer for variablen »civilstand«. »Samlivsforhold« er defineret i de tekniske specifikationer for variablen »familiestatus«.

Kategorien »partnere« (HST.H.2.1.2.1.) omfatter »personer, som er ægtepar«, »partnere i et registreret partnerskab« og »partnere i et samlivsforhold«.

Primært hjemløse personer (HST.H.2.2.) er personer, der bor på gaden uden et tag over hovedet, som ville falde ind under betegnelsen bolig som defineret i de tekniske specifikationer af variablen »boligtype«.

Variabel: familiestatus

Kernefamilien defineres i snæver betydning, dvs. som to eller flere personer, som tilhører samme husstand, og som er i familie som ægtemand og hustru, som partnere i et registreret partnerskab, som partnere i et samlivsforhold eller som forælder og barn. Således omfatter en familie et par uden børn eller et par med et eller flere børn eller en enlig forælder med et eller flere børn. Dette familiebegreb begrænser forholdene mellem børn og voksne til direkte slægtsskabsforhold (i første grad), dvs. mellem forældre og børn.

Barn (søn/datter) henviser til en søn eller datter i blodets bånd, en stedsøn/steddatter eller en adoptivsøn/adoptivdatter (anset alder eller civilstatus), som har sin sædvanlige bopæl på samme husstand som mindst en af forældrene, og som ikke har nogen partner eller egne børn på samme husstand. Plejebørn er ikke omfattet. En søn eller datter, som bor sammen med en ægtefælle, en registreret partner, en partner i et samlivsforhold eller med et eller flere egne børn, anses ikke for at være et barn. Et barn, som skifter mellem to husstande (f.eks. hvis dets forældre er skilt), skal anse den husstand, hvor det tilbringer størstedelen af tiden, som sin sædvanlige husstand. Hvis der tilbringes lige lang tid med begge forældre, anses husstanden for at være der, hvor barnet overnattede på tællingstidspunktet.

Udtrykket par omfatter ægtepar, par i registrerede partnerskaber og par, som lever i samlivsforhold. »Registreret partnerskab« er defineret i de tekniske specifikationer for variablen »civilstand«.

To personer anses for at være partnere i et »samlivsforhold«, når de

tilhører samme husstand og

har et ægteskabslignende forhold til hinanden og

ikke er gift med eller har indgået registreret partnerskab med hinanden.

»Husstande uden forældregenerationen« (husstande, der består af en bedsteforælder eller bedsteforældre og et eller flere børnebørn, men ikke disse børnebørns forældre) er ikke omfattet af definitionen af en familie.

Angivelsen af, hvorvidt et par består af personer af det modsatte køn eller af samme køn, er fakultativ. »Par - ægtemand/hustru« betyder et ægtepar med personer af modsatte køn.

Familiestatus

FST.L.

FST.H.

0.

I alt

0.

0.

1.

Partnere

1.

1.

 

1.1.

Personer i ægteskabsforhold

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Personer i ægteskab - ægtemand/hustru (fakultativ)

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Personer i ægteskab med partner af samme køn (fakultativ)

 

1.1.2.

 

1.2.

Partnere i et registreret partnerskab

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Partnere i et registreret partnerskab mellem personer af modsatte køn (fakultativ)

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Partnere i et registreret partnerskab mellem personer af samme køn (fakultativ)

 

1.2.2.

 

1.3.

Partnere i et samlivsforhold

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Partnere i et samlivsforhold mellem personer af modsatte køn (fakultativ)

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Partnere i et samlivsforhold mellem personer af samme køn (fakultativ)

 

1.3.2.

2.

Enlige forældre

2.

2.

3.

Sønner/døtre

3.

3.

 

3.1.

Ikke af enlig forælder (fakultativ)

 

3.1.

 

3.2.

Af enlig forælder (fakultativ)

 

3.2.

4.

Ikke oplyst

4.

4.

5.

Ikke relevant

5.

5.

Opdelingerne for »familiestatus« er beregnet til at opdele totaler eller subtotaler vedrørende personer.

Kategorien »partnere« (FST.L.1.) omfatter »personer, som er ægtepar«, »partnere i et registreret partnerskab« og »partnere i et samlivsforhold«.

Personer, som ikke lever i en kernefamilie, placeres under »ikke relevant« (FST.L.5., FST.H.5.).

Variabel: Type kernefamilie

Specifikationerne for familiebegreber og definitionerne af udtrykkene »kernefamilie«, »barn«, »par« og »samlivsforhold«, som er angivet under variablen »familiestatus«, finder også anvendelse på variablen »type kernefamilie«.

Type kernefamilie

TFN.L.

TFN.H.

0.

I alt

0.

0.

1.

Familier med ægtepar

1.

1.

 

1.1.

Familier med ægtepar uden hjemmeboende børn

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Familier med et par, som er ægtemand/hustru (fakultativ)

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Familier med et ægtepar af samme køn (fakultativ)

 

1.1.2.

 

1.2.

Familier med ægtepar med mindst et hjemmeboende barn under 25

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Familier med par, som er ægtemand/hustru (fakultativ)

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Familier med et ægtepar af samme køn (fakultativ)

 

1.2.2.

 

1.3.

Familier med ægtepar, hvor yngste hjemmeboende søn/datter er 25 år eller derover

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Familier med par, som er ægtemand/hustru (fakultativ)

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Familier med et ægtepar af samme køn (fakultativ)

 

1.3.2.

2.

Familier med par i registreret partnerskab

2.

2.

 

2.1.

Par i registreret partnerskab uden hjemmeboende børn

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Familier med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Familier med par af samme køn (fakultativ)

 

2.1.2.

 

2.2.

Par i registreret partnerskab med mindst et hjemmeboende barn under 25

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Familier med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Familier med par af samme køn (fakultativ)

 

2.2.2.

 

2.3.

Par i registreret partnerskab, hvor yngste hjemmeboende søn/datter er 25 år eller derover

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Familier med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

Familier med par af samme køn (fakultativ)

 

2.3.2.

3.

Familier med par i et samlivsforhold

3.

3.

 

3.1.

Par i et samlivsforhold uden hjemmeboende børn

 

3.1.

 

 

3.1.1.

Familier med par af modsatte køn (fakultativ)

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

Familier med par af samme køn (fakultativ)

 

3.1.2.

 

3.2.

Par i et samlivsforhold med mindst et hjemmeboende barn under 25

 

3.2.

 

 

3.2.1.

Familier med par af modsatte køn (fakultativ)

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

Familier med par af samme køn (fakultativ)

 

3.2.2.

 

3.3.

Par i et samlivsforhold, hvor yngste hjemmeboende søn/datter er 25 år eller derover

 

3.3.

 

 

3.3.1.

Familier med par af modsatte køn (fakultativ)

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

Familier med par af samme køn (fakultativ)

 

3.3.2.

4.

Familier med en enlig far

4.

4.

 

4.1.

Familier med en enlig far med mindst et hjemmeboende barn under 25

 

4.1.

 

4.2.

Familier med en enlig far, hvor yngste hjemmeboende søn/datter er 25 år eller derover

 

4.2.

5.

Familier med en enlig mor

5.

5.

 

5.1.

Familier med en enlig mor med mindst et hjemmeboende barn under 25

 

5.1.

 

5.2.

Familier med en enlig mor, hvor yngste hjemmeboende søn/datter er 25 år eller derover

 

5.2.

Opdelingerne for »type kernefamilie« er beregnet til at opdele totaler og eventuelle subtotaler vedrørende »kernefamilier«.

Variabel: Størrelse af kernefamilie

Den definition af udtrykket »kernefamilie«, som er angivet under variablen »familiestatus«, finder også anvendelse på variablen »størrelse af kernefamilie«.

Størrelse af kernefamilie

SFN.L.

SFN.M.

SFN.H.

0.

I alt

0.

0.

0.

1.

2 personer

1.

1.

1.

2.

3-5 personer

2.

2.

2.

 

2.1.

3 personer

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

4 personer

 

2.2.

2.2.

 

2.3.

5 personer

 

2.3.

2.3.

3.

6 eller flere personer

3.

3.

3.

 

3.1.

6-10 personer

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

6 personer

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

7 personer

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

8 personer

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

9 personer

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

10 personer

 

 

3.1.5.

 

3.2.

11 eller flere personer

 

3.2.

3.2.

Opdelingerne for »størrelse af kernefamilie« er beregnet til at opdele totaler og eventuelle subtotaler vedrørende »kernefamilier«.

Variabel: Type privat husstand

De specifikationer, som er angivet under variablen »husstandsstatus«, finder også anvendelse på variablen »type privat husstand«.

Type privat husstand

TPH.L.

TPH.H.

0.

I alt

0.

0.

1.

Ikke-familiehusstand

1.

1.

 

1.1.

Enpersonshusstand

1.1.

1.1.

 

1.2.

Flerpersonershusstand

1.2.

1.2.

2.

Enfamiliehusstand

2.

2.

 

2.1.

Husstande med ægtepar

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Ægtepar uden hjemmeboende børn

 

2.1.1.

 

 

 

2.1.1.1.

Husstande med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.1.1.1.

 

 

 

2.1.1.2.

Husstande med par af samme køn (fakultativ)

 

2.1.1.2.

 

 

2.1.2.

Ægtepar med mindst et hjemmeboende barn under 25

 

2.1.2.

 

 

 

2.1.2.1.

Husstande med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.1.2.1.

 

 

 

2.1.2.2.

Husstande med par af samme køn (fakultativ)

 

2.1.2.2.

 

 

2.1.3.

Ægtepar, hvor yngste hjemmeboende søn/datter er 25 år eller derover

 

2.1.3.

 

 

 

2.1.3.1

Husstande med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.1.3.1.

 

 

 

2.1.3.2

Husstande med par af samme køn (fakultativ)

 

2.1.3.2.

 

2.2.

Husstande med par, som har indgået registreret partnerskab

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Registrerede partnerskaber uden hjemmeboende børn

 

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.1.

Husstande med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.2.1.1.

 

 

 

2.2.1.2.

Husstande med par af samme køn (fakultativ)

 

2.2.1.2.

 

 

2.2.2.

Registrerede partnerskaber med mindst et hjemmeboende barn under 25

 

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.1.

Husstande med par af modsatte køn (fakultativ)

 

2.2.2.1.

 

 

 

2.2.2.2.

Husstande med par af samme køn (fakultativ)

 

2.2.2.2.

 

 

2.2.3.

Registrerede partnerskaber, hvor yngste hjemmeboende søn/datter er 25 år eller derover

 

2.2.3.