EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1165

Kommissionens forordning (EF) nr. 1165/2009 af 27. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 4 og IFRS 7 (EØS-relevant tekst)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 192 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1165/oj

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1165/2009

af 27. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 4 og IFRS 7

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 5. marts 2009 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRS 4 Forsikringskontrakter og IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger (herefter benævnt »ændringer til IFRS 4 og IFRS 7«). Ændringerne til IFRS 4 og IFRS 7 tjener til at skærpe kravene til oplysninger om målinger til dagsværdi og likviditetsrisikoen i forbindelse med finansielle instrumenter.

(3)

Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 4 og IFRS 7 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

1)

IFRS 4 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

2)

IFRS 7 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne til IFRS 4 og IFRS 7 som beskrevet i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 31. december 2008.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IFRS 4

Ændringer til IFRS 4 Forsikringskontrakter

IFRS 7

Ændringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org

Ændringer til IFRS 7

Finansielle instrumenter: Oplysninger

Afsnit 27 ændres. Afsnit 27A og 27B tilføjes.

FINANSIELLE INSTRUMENTERS BETYDNING FOR DEN FINANSIELLE STILLING OG INDTJENINGEN

Andre oplysninger

Dagsværdi

27

Virksomheden skal for hver kategori af finansielle instrumenter give oplysning om de anvendte metoder og, såfremt der er anvendt en værdiansættelsesmetode, de forudsætninger, der er lagt til grund ved opgørelsen af dagsværdien af hver kategori af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser. Eksempelvis skal virksomheden oplyse om de forudsætninger, der knytter sig til forudbetalingssatser, skønnede kredittab og rente- eller diskonteringssatser, såfremt det er relevant. Hvis der er foretaget en ændring af værdiansættelsesmetode, skal virksomheden give oplysning om denne ændring og begrundelsen for den.

27A

For at give de oplysninger, som kræves i afsnit 27B, skal virksomheden klassificere dagsværdimålinger ud fra et dagsværdihierarki, der afspejler væsentligheden af de input, der ligger til grund for målingen. Dagsværdihierarkiet skal være opdelt i følgende niveauer:

(a)

officielle (ikke-korrigerede) kurser på aktive markeder for samme type aktiver eller forpligtelser (niveau 1),

(b)

input, bortset fra officielle kurser, som er omfattet af niveau 1, der direkte (dvs. i form af kurser) eller indirekte (dvs. udledt af kurser) er observeret for aktivet eller forpligtelsen (niveau 2), og

(c)

input for aktivet eller forpligtelsen, som ikke er baseret på observerede markedsdata (ikke-observerede input) (niveau 3).

Det niveau i dagsværdihierarkiet, dagsværdimålingen som helhed kategoriseres på, bestemmes på grundlag af det laveste niveau af input, som er af betydning for dagsværdimålingen som helhed. Med henblik herpå vurderes betydningen af input i forhold til dagsværdimålingen som helhed. Hvis en dagsværdimåling foretages på grundlag af observerede input, som kræver væsentlig regulering på basis af ikke-observerede input, er målingen en niveau 3-måling. Vurderingen af, hvor betydningsfuldt et bestemt input er for dagsværdimålingen i sin helhed, forudsætter en vurdering af de specifikke forhold, der gælder for aktivet eller forpligtelsen.

27B

For dagsværdireguleringer, der indregnes i opgørelsen af finansiel stilling, skal virksomheden for hver kategori af finansielle instrumenter give oplysning om:

(a)

på hvilket niveau i dagsværdihierarkiet, dagsværdimålingerne som helhed er kategoriseret. Til dette formål opdeles dagsværdimålingerne i henhold til de i afsnit 27A definerede niveauer,

(b)

eventuelle væsentlige overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet samt baggrunden for disse. Overførsler til det enkelte niveau skal oplyses og beskrives separat fra overførsler fra det enkelte niveau. I den forbindelse skal væsentlighed vurderes med hensyn til resultatet og samlede aktiver eller forpligtelser,

(c)

for så vidt angår dagsværdimålinger på niveau 3 i dagsværdihierarkiet, en afstemning fra primo til ultimo dagsværdier, idet der separat oplyses om ændringer i regnskabsåret, der kan henføres til følgende:

(i)

årets samlede gevinster eller tab, der er indregnet i resultatet, samt en beskrivelse af, hvor de præsenteres i totalindkomstopgørelsen eller den separate resultatopgørelse (hvor en sådan præsenteres),

(ii)

samlede gevinster eller tab, der er indregnet i øvrig totalindkomst,

(iii)

køb, salg, udstedelser og indfrielser (idet hver type bevægelse oplyses separat), og

(iv)

overførsler til eller fra niveau 3 (eksempelvis overførsler, der skyldes ændringer i observerbarheden af markedsdata) samt baggrunden for sådanne overførsler. For så vidt angår væsentlige overførsler, skal overførsler til niveau 3 oplyses og beskrives separat fra overførsler fra niveau 3,

(d)

årets samlede gevinster eller tab, jf. litra (c), nr. (i), som er medtaget i årets resultat og som kan henføres til gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser, som besiddes ved regnskabsårets slutning, samt en beskrivelse af, hvor disse gevinster eller tab præsenteres i totalindkomstopgørelsen eller den separate resultatopgørelse (hvor en sådan præsenteres),

(e)

for så vidt angår dagsværdimålinger på niveau 3, skal virksomheden, hvis en ændring af et eller flere input til et rimeligt sandsynligt alternativ ville medføre en væsentligt anderledes dagsværdi, angive dette og oplyse om virkningen af sådanne ændringer. Virksomheden skal oplyse, hvordan virkningen af en ændring til et rimeligt sandsynligt alternativ er beregnet. I den forbindelse skal væsentlighed vurderes med hensyn til resultatet og de samlede aktiver eller forpligtelser eller, hvis ændringer i dagsværdi indregnes i øvrig totalindkomst, den samlede egenkapital.

Virksomheden skal præsentere de i dette afsnit krævede kvantitative oplysninger i tabelform, medmindre en anden form er mere hensigtsmæssig.

Afsnit 39 ændres. Afsnit 44G tilføjes.

Likviditetsrisiko

39

En virksomhed skal oplyse:

(a)

en løbetidsanalyse af ikke-afledte finansielle forpligtelser (herunder udstedte finansielle garantikontrakter), som viser de kontraktlige restløbetider,

(b)

en løbetidsanalyse af afledte finansielle forpligtelser. Denne løbetidsanalyse skal omfatte de kontraktlige restløbetider for de afledte finansielle forpligtelser, for hvilke kontraktlige løbetider er væsentlige for forståelsen af tidspunktet for pengestrømmene (jf. afsnit B11B),

(c)

en beskrivelse af, hvordan virksomheden styrer den likviditetsrisiko, der er forbundet med de i medfør af (a) og (b) oplyste løbetider.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

44G

Forbedring af oplysninger om finansielle instrumenter (ændringer til IFRS 7), udstedt i marts 2009, tilføjede afsnit 27, 39 og B11 og tilføjede afsnit 27A, 27B, B10A og B11A–B11F. Virksomheden skal anvende disse ændringer for regnskabsår, som begynder 1. januar 2009 eller derefter. I det første anvendelsesår skal virksomheden ikke nødvendigvis præsentere sammenligningstal for de som følge af ændringerne krævede oplysninger. Det er tilladt at anvende ændringerne før dette tidspunkt Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

Appendiks A

Definerede termer

Følgende term ændres.

likviditetsrisiko

Risikoen for, at en virksomhed vil have vanskeligt ved at imødekomme forpligtelser tilknyttet finansielle forpligtelser, som indfries ved overdragelse af likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver.

Appendiks B

Anvendelsesvejledning

En overskrift samt afsnit B11 ændres. Afsnit B10A og B11A-B11F tilføjes, og afsnit B12-B16 udgår. Afsnit B12 og B13 erstattes af afsnit B11C(a) og (b). Afsnit B14 og B16 erstattes af afsnit B11D.

Arten og omfanget af risici hidrørende fra finansielle instrumenter (afsnit 31–42)

Kvantitative oplysninger om likviditetsrisiko (afsnit 34(a) samt 39(a) og (b))

B10A

I henhold til afsnit 34(a) præsenterer virksomheden sammenfattende kvantitative data om de likviditetsrisici, virksomheden er udsat for, baseret på de oplysninger, som formidles internt til nøglepersoner i ledelsen. Virksomheden skal forklare, hvordan disse data er opgjort. Hvis pengestrømme (eller strømme af andre finansielle aktiver) fra virksomheden, der indgår i disse data, enten kunne:

(a)

ske væsentligt tidligere end angivet i oplysningerne eller

(b)

vedrøre væsentligt andre beløb end angivet i oplysningerne (eksempelvis for et afledt finansielt instrument, som er medtaget på nettoafregningsbasis, men modparten har ret til at kræve bruttoafregnet),

skal virksomheden angive dette og give kvantitative oplysninger, som gør det muligt for brugere af virksomhedens årsregnskab at vurdere omfanget af denne risiko, medmindre disse oplysninger er indeholdt i analyser af kontraktlige løbetider, der kræves i henhold til afsnit 39(a) og (b).

B11

Ved udarbejdelsen af de analyser af løbetider, der kræves i henhold til afsnit 39(a) og (b), baserer virksomheden sig på sin egen vurdering af det mest hensigtsmæssige antal tidsintervaller. Virksomheden kan eksempelvis beslutte, at følgende tidsintervaller er hensigtsmæssige:

(a)

højst en måned,

(b)

mindst en måned og højst tre måneder,

(c)

mindst tre måneder og højst et år og

(d)

mindst et år og højst fem år.

B11A

I overensstemmelse med afsnit 39(a) og (b) skal virksomheden ikke adskille et indbygget afledt finansielt instrument fra et kombineret finansielt instrument. For sådanne instrumenter skal virksomheden anvende afsnit 39(a).

B11B

Afsnit 39(b) kræver, at virksomheden oplyser en kvantitativ løbetidsanalyse for afledte finansielle forpligtelser, som viser de kontraktlige restløbetider, hvis de kontraktlige løbetider er væsentlige for forståelsen af tidspunktet for pengestrømmene. Dette gælder eksempelvis:

(a)

en renteswap med en restløbetid på 5 år ved sikring af pengestrømme for et variabelt forrentet finansielt aktiv eller en variabelt forrentet forpligtelse,

(b)

alle lånetilsagn.

B11C

Afsnit 39(a) og (b) kræver, at virksomheden oplyser en løbetidsanalyse for finansielle forpligtelser, som viser de kontraktlige restløbetider for visse finansielle forpligtelser. For denne oplysning gælder følgende:

(a)

hvis en modpart selv kan vælge, hvornår et beløb skal betales, allokeres forpligtelsen til den periode, hvor virksomheden tidligst kan afkræves betaling. Eksempelvis medtages finansielle forpligtelser, som kan kræves tilbagebetalt af virksomheden på anfordring (f.eks. anfordringsindskud) i det tidligste tidsinterval,

(b)

hvis en virksomhed har givet tilsagn om at stille beløb til rådighed i rater, medtages hver rate i den periode, hvor virksomheden tidligst kan afkræves betaling. Eksempelvis medtages et uudnyttet lånetilsagn i det tidsinterval, der omfatter det tidligste tidspunkt, der kan hæves på det,

(c)

for udstedte finansielle garantikontrakter allokeres det maksimale garantibeløb til den periode, hvor garantien tidligst kan kræves indfriet.

B11D

De kontraktlige beløb, der oplyses i løbetidsanalysen i overensstemmelse med afsnit 39(a) og (b), er de kontraktlige udiskonterede pengestrømme, eksempelvis:

(a)

bruttobeløbet for finansielle leasingforpligtelser (før fradrag af finansieringsomkostninger),

(b)

kurser fastsat i terminsaftaler om køb af finansielle aktiver for likvide beholdninger,

(c)

nettobeløb for receiver-renteswaps, for hvilke der udveksles nettopengestrømme,

(d)

kontraktlige beløb, der udveksles i et afledt finansielt instrument (eksempelvis en valutaswap), for hvilket der udveksles bruttopengestrømme, og

(e)

bruttolånetilsagn.

Sådanne udiskonterede pengestrømme adskiller sig fra det beløb, der fremgår af opgørelsen af finansiel stilling, eftersom beløbet i denne opgørelse er baseret på diskonterede pengestrømme. Hvis det ikke er et fast beløb, der skal betales, opgøres det oplyste beløb på grundlag af de gældende forhold ved regnskabsårets afslutning. Eksempelvis kan det oplyste beløb, hvis det beløb, der skal betales, varierer i takt med ændringer i et indeks, baseres på niveauet for det pågældende indeks ved regnskabsårets afslutning.

B11E

Afsnit 39(c) kræver, at virksomheden beskriver, hvordan den styrer den likviditetsrisiko, der er forbundet med de poster, der er angivet i de kvantitative oplysninger i medfør af afsnit 39(a) og (b). Virksomheden skal oplyse en løbetidsanalyse af de finansielle aktiver, den besidder til styring af likviditetsrisiko (eksempelvis finansielle aktiver, som umiddelbart kan sælges, eller som forventes at frembringe pengestrømme til virksomheden, der modsvarer pengestrømme fra virksomheden til finansielle forpligtelser), hvis denne oplysning er nødvendig for, at brugere af virksomhedens årsregnskab kan vurdere arten og omfanget af likviditetsrisiko.

B11F

Andre faktorer, virksomheden kan overveje i forbindelse med de i afsnit 39(c) krævede oplysninger, omfatter (men er ikke begrænset til), om virksomheden:

(a)

har garanterede lånefaciliteter (eksempelvis commercial paper-faciliteter) eller andre kreditfaciliteter (eksempelvis kredittilsagn), som den kan trække på for at opfylde sit likviditetsbehov,

(b)

har indeståender i centralbanker til opfyldelse af sit likviditetsbehov,

(c)

har meget forskelligartede finansieringskilder,

(d)

har store koncentrationer af likviditetsrisiko i forbindelse med enten sine aktiver eller sine finansieringskilder,

(e)

har interne kontrolprocedurer og beredskabsplaner til at styre sin likviditetsrisiko,

(f)

har instrumenter, hvis betingelser omfatter fremrykket betaling (eksempelvis ved en nedjustering af virksomhedens kreditværdighed),

(g)

har instrumenter, som kan kræve sikkerhedsstillelse (eksempelvis margin calls for afledte finansielle instrumenter),

(h)

har instrumenter, som tillader virksomheden at vælge mellem at indfri sine finansielle forpligtelser ved overdragelse af likvide beholdninger (eller andre finansielle aktiver) eller ved overdragelse af egne aktier, eller

(i)

har instrumenter, som indgår i nettingaftaler.

B12-B16

[Udgår]

Ændringer til IFRS 4

Forsikringskontrakter

Afsnit 39(d) ændres.

OPLYSNINGER

Arten og omfanget af risici hidrørende fra forsikringskontrakter

39

(d)

oplysninger om kreditrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko, som ville kræves i henhold til afsnit 31–42 i IFRS 7, hvis forsikringskontrakterne var omfattet af IFRS 7, med følgende undtagelser:

(i)

forsikringsgiver behøver ikke fremlægge de løbetidsanalyser, der kræves i henhold til afsnit 39(a) og (b) i IFRS 7, hvis han i stedet oplyser det skønnede tidspunkt for de udgående nettopengestrømme, der kan henføres til indregnede forsikringsforpligtelser. Det kan være i form af en analyse, baseret på skønnede tidspunkter, af de i balancen indregnede beløb.

(ii)


Top