Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1162

Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2009 af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 (EØS-relevant tekst)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 258 - 260

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; se art 8 og ophævet ved 32013R1079

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1162/oj

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1162/2009

af 30. november 2009

om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 16, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), særlig artikel 63, stk. 1, første afsnit, og andet afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (4), (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 medfører betydelige ændringer af de regler og procedurer, der skal følges af fødevarevirksomhedsledere og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Forordningerne fandt anvendelse fra den 1. januar 2006. Det ville imidlertid i visse tilfælde bevirke praktiske problemer, hvis nogle af foranstaltningerne fandt anvendelse med øjeblikkelig virkning fra den 1. januar 2006.

(2)

Derfor blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 (5) fastsat visse overgangsordninger i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2009 for at muliggøre en gnidningsfri overgang til en komplet gennemførelse af de nye regler og procedurer. Overgangsperiodens varighed blev fastsat under hensyntagen til revisionen af hygiejneforskrifterne.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 skal Kommissionen senest den 20. maj 2009 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af de nye hygiejneforskrifter.

(4)

Rapporten blev forelagt i juli 2009. Rapporten indeholder imidlertid ikke forslag til detaljerede løsninger af de rapporterede problemer og er derfor ikke ledsaget af forslag. Kommissionen vil på grundlag af de konstaterede problemer overveje behovet for forslag til forbedring af fødevarehygiejneforskrifterne.

(5)

På baggrund af oplysninger fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, medlemsstaternes kompetente myndigheder og relevante europæiske sektorer inden for fødevareerhvervet bør visse af overgangsordningerne fastsat i forordning (EF) nr. 2076/2005 videreføres, så længe revisionsarbejdet ikke er færdigt.

(6)

Der bør derfor fastsættes bestemmelser om en supplerende overgangsperiode, hvor visse af overgangsordningerne fastsat i forordning (EF) nr. 2076/2005 fortsat finder anvendelse. For at få en harmoniseret fremgangsmåde bør overgangsperioden i princippet vare i fire år, idet den dog bør kunne være kortere, når det er berettiget.

(7)

Direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer kød direkte til den endelige forbruger som fersk kød af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der er slagtet på bedriften, falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 853/2004. Det ville imidlertid være en supplerende byrde for små producenter at begrænse denne bestemmelse til kun at omfatte fersk kød, indtil revisionsarbejdet er færdigt. Forordning (EF) nr. 2076/2005 omfatter derfor en undtagelse fra de generelle krav i forordning (EF) nr. 853/2004 vedrørende direkte levering af sådanne varer på visse betingelser, uden at det begrænses til fersk kød. Denne mulighed bør bibeholdes i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(8)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er der fastsat visse bestemmelser om import til Fællesskabet af animalske produkter og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter. Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 er der fastsat overgangsordninger, der omfatter undtagelser fra visse af disse bestemmelser med hensyn til bestemte importvarer, for hvilke de folkesundhedsmæssige betingelser for import til Fællesskabet endnu ikke er blevet harmoniseret på fællesskabsplan. De pågældende betingelser bliver ikke fuldt harmoniserede før den 31. december 2009. Indtil den kommende harmonisering af fællesskabslovgivningen er det derfor nødvendigt at fastsætte undtagelser i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(9)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat visse krav til råvarer, der bruges til hakket kød, og mærkningskrav. Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 er der dog fastsat overgangsordninger med undtagelser fra visse af kravene i en overgangsperiode, hvor kriterierne for sammensætningen af hakket kød, navnlig vedrørende fedtindholdet og forholdet mellem bindevæv og kødprotein, skulle tages op til vurdering. På grundlag af vurderingen blev disse kriterier indarbejdet i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne (6). Kommissionen vedtog forslaget den 30. januar 2008, og forslaget blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet. Indtil der foreligger et resultat af forslaget, bør sådanne undtagelser fra visse krav til hakket kød bibeholdes i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning.

(10)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratorier, der analyserer prøver, som er udtaget i forbindelse med offentlig kontrol, akkrediteres. Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 er der fastsat en overgangsordning med undtagelse fra dette krav for visse laboratorier, der ifølge de tidligere fællesskabsbestemmelser ikke var omfattet af et krav om akkreditering. Erfaringerne har vist, at laboratorier, der foretager officielle trikinundersøgelser, og som befinder sig på slagterier eller vildthåndteringsvirksomheder, har behov for ekstra tid til at opnå fuld akkreditering, idet akkreditering er en kompleks og omstændelig proces. Nærværende forordning bør derfor på visse betingelser foreskrive yderligere overgangsforanstaltninger for sådanne laboratorier.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Overgangsperioden

Ved denne forordning fastsættes overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 gældende i en overgangsperiode fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2013 (i det følgende benævnt »overgangsperioden«).

KAPITEL II

OVERGANGSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 853/2004

Artikel 2

Direkte levering af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer

Uanset artikel 1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004, og uden at artikel 1, stk. 4, i samme forordning derved tilsidesættes, finder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 ikke anvendelse på direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer.

Artikel 3

Sundhedsbetingelser for import

1.   Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004 finder ikke anvendelse på import af animalske fødevarer, for hvilke der ikke er fastlagt harmoniserede folkesundhedsbetingelser for import, herunder lister over tredjelande og dele af tredjelande samt over virksomheder, hvorfra import er tilladt.

Import af sådanne produkter skal opfylde de pågældende medlemsstaters folkesundhedsbetingelser for import.

2.   Uanset artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 853/2004 fritages ledere af fødevarevirksomheder, der importerer fødevarer indeholdende både produkter af vegetabilsk oprindelse og forarbejdede produkter af animalsk oprindelse, fra den i samme artikel fastsatte forpligtelse.

Import af sådanne produkter skal ske i overensstemmelse med de harmoniserede fællesskabsbestemmelser, i det omfang sådanne findes, og hvis ikke, da i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, medlemsstaterne har gennemført.

Artikel 4

Kriterier for sammensætningen af hakket kød og krav til mærkning heraf

1.   Uanset afsnit V, kapitel II, punkt 1, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal fødevarevirksomhedslederen kontrollere de råvarer, der anvendes i virksomheden, for at sikre, at kriterierne angivet ud for produktets navn i nedenstående skema er overholdt i slutproduktet.

Skema

Kriterier for sammensætningen i dagsproduktionen som gennemsnit

 

Fedtindhold

Bindevæv/kødproteinforhold

hakket magert kød

≤ 7 %

≤ 12

hakket rent oksekød

≤ 20 %

≤ 15

hakket kød med svinekød

≤ 30 %

≤ 18

hakket kød af andre dyrearter

≤ 25 %

≤ 15

2.   Uanset afsnit V, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal mærkningen desuden indeholde følgende angivelse:

»Fedtindhold mindre end…«

»Bindevæv/kødprotein-forhold mindre end …«.

3.   Medlemsstaterne kan tillade, at hakket kød, der ikke overholder disse kriterier, markedsføres på det nationale marked med et nationalt mærke, som ikke kan forveksles med de mærker, der er foreskrevet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004.

KAPITEL III

OVERGANGSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 854/2004

Artikel 5

Sundhedsbetingelser for import

Kapitel III i forordning (EF) nr. 854/2004 finder ikke anvendelse på import af animalske fødevarer, for hvilke der ikke er fastlagt harmoniserede folkesundhedsbetingelser for import, herunder lister over tredjelande og dele af tredjelande samt over virksomheder, hvorfra import er tilladt.

Import af sådanne produkter skal opfylde de pågældende medlemsstaters folkesundhedsbetingelser for import.

KAPITEL IV

OVERGANGSFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) Nr. 882/2004

Artikel 6

Akkreditering af officielle laboratorier, der foretager trikinundersøgelser

Uanset artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 kan den kompetente myndighed udpege et laboratorium, der foretager officielle trikinundersøgelser, og som befinder sig på slagterier eller vildthåndteringsvirksomheder, forudsat at laboratoriet, selv om det ikke er akkrediteret:

a)

dokumenterer, at det har iværksat og er i gang med de fornødne akkrediteringsprocedurer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004

b)

giver den kompetente myndighed tilfredsstillende garantier for, at der er etableret kvalitetskontrolordninger for de analyser, laboratoriet gennemfører i forbindelse med offentlig kontrol.

Medlemsstater, der anvender denne overgangsforanstaltning, forelægger i slutningen af hvert år Kommissionen en rapport om, hvordan det skrider frem med hensyn til akkrediteringen af således udpegede laboratorier.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7

Rådets forordning (EF) nr. 2076/2005 ophæves.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(3)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(4)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(5)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.

(6)  KOM(2008) 40 endelig.


Top