EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1150

Kommissionens forordning (EF) nr. 1150/2009 af 10. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1564/2005 for så vidt angår standardformularerne til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser ved indgåelse af offentlige kontrakter i henhold til Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF (EØS-relevant tekst)

OJ L 313, 28.11.2009, p. 3–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2011; ophævet ved 32011R0842

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1150/oj

28.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1150/2009

af 10. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1564/2005 for så vidt angår standardformularerne til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser ved indgåelse af offentlige kontrakter i henhold til Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs-, samt bygge- og anlægskontrakter (1), særlig artikel 3a,

under henvisning til Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (2), særlig artikel 3a,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (3), særlig artikel 44, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (4), særlig artikel 36, stk. 1,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF (5) kan medlemsstaterne afkorte fristen for at anmode om, at en offentlig kontrakt anses for at være uden virkning, hvis ordregiveren eller den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om kontraktindgåelsen i henhold til hhv. direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, forudsat at bekendtgørelsen om kontraktindgåelsen indeholder en begrundelse for beslutningen om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Standardformularerne for bekendtgørelser om indgåede kontrakter findes i bilag III og VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/2005 af 7. september 2005 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser under procedurer til indgåelse af offentlige kontrakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (6). For at sikre den fulde virkning af direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF som ændret ved direktiv 2007/66/EF bør standardformularerne for disse bekendtgørelser ændres, så ordregiverne og de ordregivende myndigheder kan lade den begrundelse, der er omhandlet i artikel 2f i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, indgå i disse bekendtgørelser.

(3)

Direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF indeholder bestemmelser om bekendtgørelser med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, der kan anvendes for at sikre gennemsigtighed på frivillig basis før indgåelse af kontrakten. Det er nødvendigt at fastlægge en standardformular for sådanne bekendtgørelser.

(4)

Forordning (EF) nr. 1564/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1564/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Efter første henvisning indsættes følgende retsgrundlag:

»under henvisning til Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (7), særlig artikel 3a

under henvisning til Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (8), særlig artikel 3a

3)

Som artikel 2a indsættes:

»Artikel 2a

De ordregivende myndigheder og ordregiverne anvender fra ikrafttrædelsen af de respektive nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF (9) og senest fra den 21. december 2009 ved offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af den bekendtgørelse, der er omhandlet i artikel 3a i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, den standardformular, der er fastsat i bilag XIV til nærværende forordning.

4)

Bilag III erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

5)

Bilag VI erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

6)

Teksten i bilag III til nærværende forordning indsættes som bilag XIV.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(2)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(5)  EUT L 335 af 20.12.2007, s. 31.

(6)  EUT L 257 af 1.10.2005, s. 1.

(7)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(8)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14

(9)  EUT L 335 af 20.12.2007, s. 31


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top