EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1144

Kommissionens forordning (EF) nr. 1144/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 312, 27.11.2009, p. 16–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1144/oj

27.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1144/2009

af 26. november 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006 er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005 (2).

(2)

En række medlemsstater har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller – hvor dette ikke har været muligt – via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Fællesskabet eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (3).

(5)

De myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med de berørte luftfartsselskaber, er blevet konsulteret af Kommissionen og i nogle tilfælde også af nogle medlemsstater.

(6)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har hørt redegørelser fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og Kommissionen om de tekniske bistandsprojekter, der er udført i lande, som berøres af forordning (EF) nr. 2111/2005. Det er blevet underrettet om anmodningerne om yderligere teknisk bistand og samarbejde for at forbedre civile luftfartsmyndigheders administrative og tekniske kapacitet med sigte på at afhjælpe eventuel manglende overholdelse af gældende internationale standarder.

(7)

Udvalget for Luftfartssikkerhed er også blevet underrettet om de håndhævelsesforanstaltninger, som EASA og medlemsstaterne har iværksat for at sikre den fortsatte luftdygtighed og vedligeholdelse af luftfartøjer, der er registreret i Det Europæiske Fællesskab og drives af luftfartsselskaber, der er certificeret af civile luftfartsmyndigheder i tredjelande.

(8)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

På baggrund af resultater af SAFA-rampeinspektioner for luftfartøjer fra visse EF-luftfartsselskaber og områdespecifikke inspektioner og audit, som er udført af deres nationale luftfartsmyndigheder, har nogle medlemsstater iværksat visse håndhævelsesforanstaltninger. De oplyste Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om disse foranstaltninger: Litauens kompetente myndigheder tilbagekaldte luftfartsselskabet FLYLAL Lithuanian Airlines’ Air Operator Certificate (AOC), og Spaniens kompetente myndigheder iværksatte proceduren med henblik på at suspendere AOC for luftfartsselskabet Euro Continental den 30. oktober 2009.

(10)

Der foreligger bekræftede oplysninger om alvorlige sikkerhedsmangler hos Albanian Airlines MAK, der er certificeret i Albanien. Disse mangler er konstateret af Frankrig, Tyskland og Italien samt andre ECAC-lande under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (4). Manglerne vedrører hovedsagelig luftfartøjer af typen MD-82.

(11)

Albanian Airlines MAK har reageret hensigtsmæssigt og rettidigt på forespørgsler fra de civile franske, tyske og italienske luftfartsmyndigheder, hvad angår korrigerende foranstaltninger til afhjælpning af sikkerhedsmanglerne.

(12)

Albaniens kompetente myndigheder (DGCA) har dog bekræftet, at de mangler, der er konstateret ved SAFA-inspektionerne, faktisk peger på systemiske mangler i Albanian Airlines MAK’s drift og kvalitetssystem. DGCA foretog en tilbundsgående undersøgelse af luftfartsselskabets overholdelse af de gældende sikkerhedsstandarder og besluttede efterfølgende at pålægge luftfartsselskabet begrænsninger med hensyn til driften og strukturelle ændringer. DGCA har navnlig underrettet Udvalget for Luftfartssikkerhed om, at flåden er nedbragt fra 3 til 2 luftfartøjer, og at luftfartøjet af typen MD-82 med registreringsnummer ZA-ASA er udgået af Albanian Airlines’ AOC og afregistreret den 1. oktober 2009. Herudover havde DGCA den 23. oktober begrænset luftfartsselskabets flyveoperationer til det niveau og de destinationer, der var gældende på den dag, og havde opfordret luftfartsselskabet til omgående at ændre sin ledelse og styrke kvalitetsstyrings- og sikkerhedsstyringssystemerne.

(13)

DGCA forelagde den 11. november Udvalget for Luftfartssikkerhed oplysninger, som bekræftede, at disse afhjælpende foranstaltninger er gennemført og anses for at have løst de konstaterede sikkerhedsmangler på en effektiv måde.

(14)

Albaniens kompetente myndigheder har demonstreret, at de har grebet ind for at sikre varetagelsen af tilsynet med sikkerheden hos Albanian Airlines MAK.

(15)

Albaniens kompetente myndigheder opfordres til at fremskynde gennemførelsen af den handlingsplan, der er omhandlet i betragtning 32 i forordning (EF) nr. 787/2007 (5), og mindes om deres tilsagn som omhandlet i betragtning 33 i samme forordning, om ikke at udstede yderligere AOC, indtil omstruktureringsprogrammet er gennemført på tilfredsstillende vis. På denne baggrund opfordres Albanien til at fremskynde kapacitetsopbygningen hos DGCA, så det sikres, at det løbende tilsyn med luftfartsselskaber, der er certificeret i Albanien, udføres på en bæredygtig måde og i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder.

(16)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur gennemfører en standardinspektion hos Albanien i begyndelsen af 2010 for at overvåge gennemførelsen af de gældende sikkerhedskrav hos de kompetente myndigheder og de virksomheder, som de fører tilsyn med.

(17)

I overensstemmelse med forordning 619/2009 (6) og efter forelæggelse af en plan for afhjælpende foranstaltninger i juni 2009 har de egyptiske myndigheder fremsendt fire månedsrapporter for juli, august, september og oktober 2009, som viser status for gennemførelsen af planen, som verificeret af myndighederne. Ud over disse rapporter, som er fokuseret på rampeinspektioner af Egypt Air-luftfartøjer, blev de egyptiske kompetente myndigheder anmodet om at forelægge rapporter for audit af vedligehold, fortsat luftdygtighed og flyveoperationer, som de har udført hos luftfartsselskabet. Egyptens kompetente myndigheder fremsendte den 10. november rapporten om den base inspection hos Egypt Air i oktober 2009, som førte til fornyelsen af luftfartsselskabets AOC. Auditrapporterne vedrørende fortsat luftdygtighed og flyve- og jordoperationer blev ikke fremsendt. De fremsendte dokumenter viser, at der til trods for væsentlige fremskridt fra luftfartsselskabets side, stadig er behov for forbedringer inden for områderne vedligehold, teknik og flyveoperationer.

(18)

Egyptens kompetente myndigheder har også forpligtet sig til at forelægge oplysninger om en tilfredsstillende løsning på de problemer, der blev konstateret ved rampeinspektioner af Egypt Air-luftfartøjer i 2008 og 2009. Myndighederne har i denne forbindelse rettet skriftlig henvendelse til visse medlemsstater, hvor der var udført rampeinspektioner af Egypt Air-luftfartøjer i perioden 1. januar 2008 til 30. september 2009. Processen med at afslutte disse konstateringer er i gang og kontrolleres jævnligt.

(19)

Udvalget for Luftfartssikkerhed udtrykker sin anerkendelse af luftfartsselskabets indsats for at opfylde alle de krævede foranstaltninger og bringe sig i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsstandarder og af såvel luftfartsselskabets som de egyptiske kompetente myndigheders samarbejdsvilje. I lyset af omfanget af luftfartsselskabets plan for afhjælpende foranstaltninger og behovet for at finde bæredygtige løsninger på de tidligere konstaterede sikkerhedsmangler anmoder Kommissionen dog Egyptens kompetente myndigheder om fortsat at sende månedlige rapporter om verifikationen af gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger og afslutningen af de mangler, der er konstateret i forbindelse med SAFA-inspektioner, sammen med eventuelle andre rapporter om audit, som de udfører for Egypt Airs vedkommende.

(20)

Efter afslutningen af planen for afhjælpende foranstaltninger bør de egyptiske kompetente myndigheder gennemføre en endelig audit og meddele Kommissionen resultaterne sammen med eventuelle anbefalinger. Kommissionen forbeholder sig ret til at verificere luftfartsselskabets gennemførelse af de afhjælpende foranstaltninger ved et kontrolbesøg, der aflægges af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur med bistand fra medlemsstaterne. Indtil da sikrer medlemsstaterne, at antallet af inspektioner af Egypt Air øges for at skabe et grundlag for en fornyet vurdering af denne sag på det næste møde i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(21)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2008 (7) fortsatte medlemsstaterne med at kontrollere Yemenias faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af jævnlige rampeinspektioner af de af luftfartsselskabets luftfartøjer, der lander i Fællesskabets lufthavne. I 2009 indberettede Frankrig, Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige sådanne inspektioner. Kommissionen modtog dokumentation, som viste, at luftfartsselskabet reagerede hensigtsmæssigt og rettidigt for at løse problemer, der blev konstateret ved inspektionerne.

(22)

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 619/2009 modtog Kommissionen oplysninger fra Republikken Yemens kompetente myndigheder og fra luftfartsselskabet Yemenia Yemen Airways om gennemførelsen af planen for afhjælpende foranstaltninger på områderne vedligeholdelse og flyveoperationer.

(23)

Republikken Yemens kompetente myndigheder oplyste Kommissionen om de verifikationer, som er gennemført for Yemenias vedligeholdsanlæg efter suspenderingen af vedligeholdelsesorganisationsgodkendelse EASA.145.0177, for at vurdere Yemenias overholdelse af yemenitiske standard YCAR-145. Republikken Yemens kompetente myndigheder fremsendte en revideret plan for afhjælpende foranstaltninger fra Yemenia, dateret den 15. september 2009, efter en audit (udført af den civile luftfarts- og meteorologimyndighed (CAMA)) af Yemenias vedligeholdsorganisation i overensstemmelse med de nationale krav (YCAR-145) og en opfølgende audit udført af CAMA, dateret den 20. september 2009. Begge dokumenter viste, at alle konstateringer er afsluttet. Herudover forelagde CAMA støttedokumentation vedrørende afslutning af hver konstatering ved mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 10. november 2009.

(24)

Udvalget for Luftfartssikkerhed blev også underrettet om den positive vurdering (for indeværende), som EASA og Frankrigs kompetente myndigheder har afgivet om Yemenias gennemførelse af de afhjælpende foranstaltninger, som skal hjælpe luftfartsselskabet med at få genudstedt sin europæiske vedligeholdsgodkendelse.

(25)

Der blev udtalt anerkendelse til den indsats, Yemenia har ydet for at rette op på de sikkerhedsmangler, der er konstateret i de forskellige audit. Yemenias gennemførelse af planen for afhjælpende foranstaltninger på vedligeholdsområdet – som rapporteret i CAMA's vurderinger for området – tages til efterretning. EASA og medlemsstaterne tilrettelægger et besøg i Yemen så snart, det kan lade sig gøre, for at kontrollere sikkerhedssituationen hos Yemenia med henblik på at evaluere luftfartsselskabets faktiske overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder og på at evaluere CAMA’s evne til at sikre tilsynet med den civile luftfarts sikkerhed i Yemen.

(26)

Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere Yemenias faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008. Udvalget for Luftfartssikkerhed gennemgår denne sag ved sit næste møde.

(27)

Myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo har oplyst Kommissionen om, at de har trukket følgende luftfartsselskabers AOC tilbage: Virunga Air Charter, Air Navette, Air Beni, Air Boyoma, Butembo Airlines, Sun Air services, Rwakabika Bushi Express, Aigle Aviation, Kivu Air, Comair, Free Airlines, Great Lake Business Company, Air Infini, Bel Glob Airlines, Safari Logistics, Tembo Air Services, Katanga Airways, Cargo Bull, Africa One, Malila Airlift, Transport Aérien Congolais (TRACO), El Sam Airlift, Thom's Airways, Piva Airlines og Espace Aviation Service. Disse luftfartsselskaber er ophørt med deres aktiviteter pr. 30. juli 2009.

(28)

Myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo har desuden oplyst Kommissionen om, at de har trukket AOC tilbage for følgende luftfartsselskaber, som Kommissionen ikke tidligere var blevet underrettet om, at der var udstedt AOC til: Air Fox, Trans Kasai Air, Wetrafa, Adala Airways, Executive Aviation, Flight Express, Katana Airways, Showa Air Cargo, Gloria Airways, Soft Trans Air, Lomami Aviation, Pegassus Aviation, African Trading and Transport og Brooks Trading. Disse luftfartsselskaber er ophørt med deres aktiviteter pr. 30. juli 2009.

(29)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at de nævnte luftfartsselskaber med licens i Den Demokratiske Republik Congo ikke længere bør være opført i bilag A.

(30)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at tilsynsmyndighederne for luftfartsselskaber med licenser fra Djibouti har udvist manglende evne til at afhjælpe sikkerhedsmangler, hvilket fremgik af resultaterne af den audit af Djibouti, som ICAO gennemførte inden for rammerne af det verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP) i marts 2008. I forbindelse med denne audit er der rapporteret et stort antal alvorlige sikkerhedsmangler med hensyn til Djiboutis civilluftfartsmyndigheds evne til at varetage sit ansvar for tilsynet med luftfartssikkerheden. På det tidspunkt, hvor ICAO's audit blev afsluttet, var 96% af ICAO's standarder ikke gennemført.

(31)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at Djiboutis kompetente myndigheder har utilstrækkelig evne til fuldt ud at afhjælpe ICAO's konstateringer af manglende overensstemmelse, hvilket fremgår af, at ICAO ifølge sin afsluttende rapport af februar 2009 er af den opfattelse, at en meget betydelig del af myndighedernes foreslåede eller gennemførte afhjælpende foranstaltninger ikke reelt afhjælper de konstaterede mangler. Bl.a. på området luftfartøjsoperationer betragtede ICAO mere end to tredjedele af Djiboutis foreslåede tiltag som ikke fuldt acceptable.

(32)

Desuden underrettede ICAO alle kontraherende parter i Chicagokonventionen om betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, idet Djibouti ikke har etableret et pålideligt system for tilsyn med luftfartsselskaber, som Djiboutis kompetente myndigheder har udstedt en AOC (Air Operator Certificate) til, og der er heller ikke etableret en handlingsplan for at afhjælpe denne situation.

(33)

På baggrund af ovenstående indledte Kommissionen drøftelser med Djiboutis kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af luftfartsselskaber med licens fra dette land og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som Djiboutis kompetente myndigheder har truffet for at følge op på ICAO's konstateringer og bemærkninger vedrørende acceptabiliteten af disse afhjælpende foranstaltninger.

(34)

Djiboutis kompetente myndigheder (DACM) underrettede Kommissionen om, at gennemførelsen af handlingsplanen, som er rettet mod at finde løsninger på ICAO’s konstateringer, er forsinket, og der er kun afsluttet et begrænset antal konstateringer. DACM gav ikke nærmere oplysninger om de iværksatte foranstaltninger, og der blev ikke forelagt dokumentation for en tilfredsstillende afslutning af de tilhørende konstateringer. DACM reagerede ikke på ICAO’s bemærkninger om 34 foranstaltningers relevans, som organisationen anså for utilstrækkelige til at finde løse problemerne.

(35)

DACM bekræftede, at der skete to ulykker med omkomne i 2002 og 2007, som berørte luftfartøjer af typen Let 410 og Antonov 26. DACM gav dog ikke nogen oplysninger om undersøgelserne af ulykkerne eller foranstaltningerne for at afhjælpe årsagerne til ulykkerne.

(36)

DACM har meddelt Kommissionen, at de har trukket AOC for Djibouti Airlines tilbage den 30. juli 2009, og at luftfartsselskabet på det tidspunkt var ophørt med sine aktiviteter. De har også oplyst, at de har trukket AOC for Daallo Airlines tilbage den 15. september. Daallo Airlines har dog stadig en licens og anvender luftfartøjer af typen DC-9, som er er registreret i Comorerne, luftfartøjer af typen Antonov 24, der er registreret i Armenien, og luftfartøjer af typen Ilyushin 18, der er registreret i Kasakhstan. Der blev ikke forelagt dokumentation for identiteten af de faktiske operatører af disse luftfartøjer. Djiboutis kompetente myndigheder har ikke påvist, at de er i stand til at varetage deres ansvar for tilsynet med sikkerheden hos luftfartsselskaber, der er certificeret i Djibouti.

(37)

På denne baggrund mener Kommissionen, at ud fra de fælles kriterier bør alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Djibouti, optages i bilag A.

(38)

ICAO gennemførte en USOAP-audit i Republikken Congo i november 2008. Følgende konstatering gav anledning til en betydelig sikkerhedsmæssig betænkelighed: »Den nationale civile luftfartsmyndighed (ANAC) har udstedt en række Air Operator Certificates (AOC) uden først at have etableret og indført en procedure for certificering og løbende tilsyn med luftfartsselskaber. Følgelig er disse AOC udstedt, uden at ANAC har sikret, at selskaberne overholder standarderne i Chicagokonventionens bilag 6 eller bestemmelserne i ICAO-dokument 8335. Herudover er der luftfartsselskaber, som opererer med en foreløbig licens og uden en AOC«. Denne væsentlige sikkerhedsmæssige betænkelighed er stadig i kraft.

(39)

I løbet af denne ICAO-audit var der 63 konstateringer af manglende effektiv gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder. Republikken Congo forelagde efterfølgende en plan for afhjælpende foranstaltninger. Mere end en tredjedel af de foreslåede afhjælpende foranstaltninger blev ikke accepteret af ICAO.

(40)

Den 26. august 2009 styrtede et transportfly, som drives af luftfartsselskabet Aero Fret Business, som er certificeret i Republikken Congo, ned i nærheden af Brazzaville lufthavn, og alle seks ombordværende blev dræbt. Som det land, hvor begivenheden fandt sted, er det Republikken Congo, der er ansvarlig for sikkerhedsundersøgelsen, som skal gennemføres i henhold til Chicagokonventionens bilag 13 for at fastslå årsagerne og undgå, at en tilsvarende ulykke sker igen. Under ICAO’s audit blev der dog også konstateret 11 mangler på området ulykkesefterforskning i Congo, og 6 af de foreslåede afhjælpende foranstaltninger blev ikke anset for at være tilfredsstillende.

(41)

Republikken Congos kompetente myndigheder underrettede ved to møder, som blev afholdt i Bruxelles, Kommissionen om, at de agtede at certificere tre luftfartsselskaber på ny med bistand fra ICAO-sagkyndige. Myndighederne har også fremsendt deres beslutninger af 15. oktober 2009, hvorved der udstedes etårige Air Operators Certificates til luftfartsselskaberne Aero-Service, Equaflight Services, Société Nouvelle Air Congo og Trans Air Congo. På samme tidspunkt underrettede Republikken Congos kompetente myndighed luftfartsselskaberne Aero Fret Business, Canadian Airways, Congo Airways (WAC), Emeraude, Equajet, Heli-Union Congo, Mani Air Fret, Mistral Aviation og Protocole Aviation om, at deres AOC var trukket tilbage, indtil afslutning af undersøgelsen af den nødvendige dokumentation for at opnå en ny AOC. Herudover blev AOC for følgende luftfartsselskaber trukket tilbage: Air Cargo International, BIP Congo, Brazza Airways, Clesh Aviation, Finalair, Heavy Lift Congo, Ligne Aérienne Colombe, Locair Craft, Maouene, Natalco Airlines og United Express Service. Republikken Congos kompetente myndighed har dog ikke påvist, at certificeringsprocessen, som blev anvendt til udstedelse af AOC, overholder de relevante ICAO-standarder, eller at tilsynet med luftfartsselskaber, som de har udstedt AOC til, overholder disse standarder.

(42)

Republikken Congos kompetente myndigheder har indgivet skriftlige redegørelser til Udvalget for Luftfartssikkerhed om foranstaltninger til at afhjælpe den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed, som ICAO har fremført, og andre manglende overholdelser, som er anført i ICAO’s USOAP-auditrapport. Kommissionen noterer sig alle de foranstaltninger, som Republikken Congos kompetente myndigheder har iværksat indtil nu og opfordrer dem til at intensivere deres indsats for at gennemføre bæredygtige afhjælpende foranstaltninger. Kommissionen vil i nært samarbejde med ICAO nøje overvåge udviklingen i den civile luftfart i Republikken Congo og er villig til at yde teknisk bistand med henblik på at forbedre den administrative og tekniske kapacitet hos den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet i landet.

(43)

Republikken Congos kompetente myndighed har dog ikke vist, at de magter at gennemføre de relevante sikkerhedsstandarder. På baggrund af ovenstående – og i afventning af en bæredygtig løsning på de manglende overensstemmelser med internationale standarder, herunder også den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed – vurderes det derfor på grundlag af de fælles kriterier, at der bør nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Congo, og at de bør optages i bilag A.

(44)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos Executive Jet Services, der er certificeret i São Tomé og Príncipe. Disse mangler er konstateret af Belgien og Frankrig under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (8). Executive Jet Services har ikke reageret hensigtsmæssigt og har ikke påvist, at det er lykkedes at afhjælpe manglerne på en bæredygtig måde.

(45)

Der er beviser for alvorlige sikkerhedsmangler hos STP Airways, der er certificeret i São Tomé og Príncipe. Disse mangler er konstateret af Frankrig og Det Forenede Kongerige under rampeinspektioner i SAFA-programmets regi (9). STP Airways har imidlertid reageret hensigtsmæssigt og rettidigt på forespørgsler fra den civile franske luftfartsmyndighed vedrørende de sikkerhedsmæssige aspekter ved selskabets drift.

(46)

Det er dokumenteret, at visse luftfartsselskaber, der i øjeblikket har flyveforbud i EU, har flyttet en del af deres aktiviteter til São Tomé og Príncipe.

(47)

Der foreligger navnlig bekræftede oplysninger om, at luftfartsselskabet Hewa Bora Airways, der er certificeret i Den Demokratiske Republik Congo, og i øjeblikket har flyveforbud i EU, under en lease back-aftale fortsætter med at bruge flyet af typen Boeing 767 med serienummer 23178, som er afregistreret i Den Demokratiske Republik Congo og registreret i São Tomé og Príncipe med nummer S9-TOP (10).

(48)

Herudover anvender luftfartsselskabet Africa’s Connection luftfartøjet af typen Dornier 228 med serienummer 8068, der er registreret i São Tomé og Príncipe under nummer S9-RAS, et luftfartøj, som tidligere var registreret i Gabon og drevet af SCD Aviation, der er certificeret i Gabon, og som i øjeblikket har flyveforbud i Fællesskabet.

(49)

Herudover er der bekræftet dokumentation på, at luftfartsselskabet British Gulf International, der er certificeret i São Tomé, er det samme luftfartsselskab British Gulf International, som tidligere var certificeret i Kirgisistan og fik flyveforbud i oktober 2006 (11). British Gulf International anvender også fortsat luftfartøjet af typen Antonov 12 med serienummer 401901. Et luftfartøj af denne type, som drives af luftfartsselskabet, havde et havari i Al Habniaya (Irak) den 13. november 2008, hvor luftfartøjet blev totalskadet og seks personer omkom.

(50)

På baggrund af ovennævnte situation indledte Kommissionen drøftelser med São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder, gav udtryk for alvorlige betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med driften af Executive Jet Services og STP Airways og i forbindelse med flytningen af luftfartøjer ejet af luftfartsselskaber, som aktuelt har flyveforbud i Fællesskabet, til São Tomés register, og anmodede om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har truffet for at imødegå disse betænkeligheder.

(51)

São Tomés kompetente myndigheder (INAC) underrettede Kommissionen om, at man under proceduren for gencertificering af Executive Jet Services den 26. oktober 2009 havde besluttet midlertidigt at suspendere driften af luftfartøjet af typen Boeing 767 med serienummer 23178 og registreringsnummer S9-TOP, der drives af dette luftfartsselskab.

(52)

Luftfartsselskabet Executive Jet Services airways anmodede om at måtte forelægge Udvalget for Luftfartssikkerhed sagen og berettede om de foranstaltninger, der er iværksat for at afhjælpe de sikkerhedsmangler, der er konstateret i SAFA-programmets regi.

(53)

INAC underrettede Kommissionen om, at man under proceduren for gencertificering af STP Airways den 26. oktober 2009 havde besluttet midlertidigt at suspendere driften af to luftfartøjer af typen Boeing 767 med serienummer 25411 (registreringsnummer ukendt) og 26208 (registreringsnummer S9-DBY), som siden er afregistreret. INAC meddelte, at selv om STP Airways har et gyldigt AOC, er der for tiden ingen luftfartøjer på certifikatet.

(54)

Luftfartsselskabet STP Airways anmodede om at måtte forelægge Udvalget for Luftfartssikkerhed sagen og berettede om de foranstaltninger, der er iværksat for at afhjælpe de mangler, der er konstateret i SAFA-programmets regi. Selskabet bekræftede, at det ikke driver nogen luftfartøjer mere, og at det agter at anmode om en suspendering af sit AOC.

(55)

INAC berettede, at der er udstedt 13 AOC, hvoraf 3 fremstår som suspenderet eller trukket tilbage. INAC forelagde dog ikke nogen dokumentation for, at der er sket en suspendering eller en tilbagetrækning for luftfartsselskaberne Sky Wind, Styron Trading og Jet Line.

(56)

Dokumentationen, som INAC har forelagt, viser, at mere end halvdelen af luftfartsselskaberne med gyldige AOC udstedt af denne myndighed, har deres hovedvirksomhed andre steder end São Tomé og Príncipe. Navnlig British Gulf International Company Ltd, Global Aviation Operation, Goliaf Air, Transafrik International Ltd, Transcargo og Transliz Aviation har ikke deres hovedvirksomhed i São Tomé, hvilket fremgik af deres svar på en forespørgsel fra Kommissionen og de adresser, der er anført i deres respektive AOC.

(57)

INAC har ikke påvist, at den varetager sine pligter vedrørende tilsyn med sikkerheden for luftfartsselskaber, der er certificeret i São Tomé og Príncipe, i overensstemmelse med de internationale sikkerhedskrav, da en væsentlig del af disse luftfartsselskaber ikke jævnligt flyver i São Tomé og Príncipe, og INAC har fremført, at man delvis forlader sig på, at tilsynet udføres af de kompetente myndigheder i de lande, hvor luftfartsselskabernes aktiviteter faktisk udføres. INAC har dog ikke forelagt passende aftaler med disse myndigheder.

(58)

Herudover afslørede en analyse af de AOC, som er udstedt af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder, betydelige uoverensstemmelser med hensyn til godkendelser af den fortsatte luftdygtighed for flåderne i drift, godkendelser til transport af farligt gods og tilladelser til flyveoperationer ved dårlig sigtbarhed, som ikke kunne afklares i løbet af drøftelserne.

(59)

Det er dokumenteret, at der er en høj havarirate blandt luftfartsselskaber, der er certificeret i São Tomé og Príncipe. INAC bekræftede, at fire ulykker med omkomne vedrørte luftfartøjer af typen Antonov 12, Ilyushin 76 og DHC 6, som drives af luftfartsselskaber registreret i São Tomé og Príncipe. Som reaktion på denne situation meddelte INAC, at man den 21. februar 2009 havde besluttet at suspendere alle aktiviteter med luftfartøjer af typen Antonov 12, der er registreret i São Tomé og Príncipe. INAC bekræftede dog, at luftfartøjer af denne type stadig benyttes af luftfartsselskaberne British Gulf International, Transliz Aviation og Goliaf Air, der er certificeret i São Tomé og Príncipe.

(60)

Der foreligger bekræftede oplysninger om, at São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder ikke har villet opfylde de internationale sikkerhedsstandarder, hvilket også fremgår af, at São Tomé og Príncipe gentagne gange har udsat den audit, som ICAO skulle gennemføre inden for rammerne af det verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP). ICAO-auditten, som var programsat til maj 2007 og april 2008, kunne ikke gennemføres på disse tidspunkter.

(61)

Det vurderes derfor i lyset af ovenstående og på grundlag af de fælles kriterier, at luftfartsselskaber, der er certificeret i São Tomé og Príncipe, ikke opfylder de relevante sikkerhedsstandarder og derfor bør opføres i bilag A.

(62)

Ukraines kompetente myndigheder oplyste den 22. september 2009 Kommissionen om deres beslutning nr. 574 af 17. august 2009 om, at aktiviteter under AOC nr. 145 af 20. november 2008, som indehavedes af Ukraine Cargo Airways, var ophørt med virkning fra beslutningens dato. Ukraines kompetente myndigheder bekræftede under deres redegørelse den 11. november 2009 i Udvalget for Luftfartssikkerhed, at »virksomheden Ukraine Cargo Airways ikke længere er på listen over registrerede luftfartsselskaber i Ukraine«.

(63)

På grundlag af de fælles kriterier kan luftfartsselskabet Ukraine Cargo Airways derfor på nuværende tidspunkt slettes fra bilag A.

(64)

Ukraines kompetente myndigheder oplyste den 31. juli 2009 Kommissionen om deres beslutning nr. 357 af 25. maj 2009 om at trække luftfartsselskabet Volares AOC tilbage med øjeblikkelig virkning.

(65)

På grundlag af de fælles kriterier kan luftfartsselskabet Volare derfor på nuværende tidspunkt slettes fra bilag A.

(66)

Efter vedtagelsen af forordning nr. 619/2009 besøgte et hold EU-sagkyndige under ledelse af Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur det ukrainske luftfartsselsskab Motor Sich (MSI) den 27. oktober 2009 for at kontrollere status for gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger og den reelle afslutning af disse foranstaltninger med henblik på at finde en bæredygtig løsning på de konstaterede sikkerhedsproblemer.

(67)

Inspektionsholdets rapport anførte, at MSI har påvist, at der er foretaget en grundig årsagsanalyse af konstateringerne under SAFA-inspektioner. Det lod til, at denne analyse og planen for afhjælpende foranstaltninger på en hensigtsmæssig måde afhjælper de konstaterede mangler. Under besøget erklærede MSI, at tidligere SAFA-konstateringer for selskabets flåde af luftfartøjer alle er løst og korrigeret, herunder forbedrede EGPWS-systemer, sikkerhedsseler til sæder i cockpittet og sikkerhedsnet til fastspænding af fragt. MSI erklærede også, at der er take-off performance charts for alle anvendte luftfartøjstyper og startbaner. Inspektionsholdet under ledelse af det Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur finder efter fysisk inspektion og/eller gennemgang af dokumenter følgende gennemført: a) retrofitting af sædesikkerhedsseler i cockpittet på luftfartøjer af typen AN-12, AN-72 og YAK-40; b) retrofitting af cockpit med iltmasker til hurtig iførelse på AN-12 (monteringen var i gang på luftfartøj UR-11316 på tidspunktet for inspektionsholdets besøg og blev gennemgået af holdet); c) montering af EGPWS på luftfartøjer af typen AN-12 og AN-140; d) take-off performance charts for alle startbaner, som i øjeblikket bruges af luftfartøjer af typen AN-12 og YAK-40. Ukraines kompetente myndigheder bekræftede under deres redegørelse i Udvalget for Luftfartssikkerhed, at luftfartsselskabet er i stand til at anvende kvalitetsstyringssystemet og forpligtede sig til at underrette Kommissionen om resultaterne af verifikationen heraf.

(68)

Med hensyn til flyveoperationer undersøgte inspektionsholdet navnlig MEL-lister (Minimum Equipment Lists), driftshåndbøger, ordninger for flyvetidsbegrænsning, operations control og flight dispatch-dokumenter og -procedurer og stikprøver af returnerede og udfyldte flight folders. Der blev ikke fundet uoverensstemmelser i forhold til ICAO’s standarder. Under besøget demonstrerede MSI også for inspektionsholdet, at selskabet foretager en analyse af registrerede flyvedata for alle flyvninger med alle fly i drift.

(69)

Luftfartsselskabet anmodede om en høring i Udvalget for Luftfartssikkerhed og forelagde sin sag den 11. november 2009 og fremlagde skriftlig dokumentation til støtte for de foranstaltninger, der er iværksat for at afhjælpe de tidligere konstaterede sikkerhedsmangler.

(70)

Efter de kompetente ukrainske myndigheders og luftfartsselskabets redegørelser anmodede Udvalget for Luftfartssikkerhed om, at Ukraines luftfartsstyrelse fremlægger følgende dokumentation, så det kan afgøres, om der er grund til at slette Motor Sich på nuværende tidspunkt: a) verifikationsauditten for luftfartsselskabets kvalitetsstyringssystem; b) bekræftelse af, at alt udstyr i alle Motor Sich-luftfartøjer, som benyttes til internationale flyvninger, er i overensstemmelse med ICAO’s standarder, herunder navnlig: i) sædesikkerhedsseler i cockpittet på luftfartøjer af typen AN-12, AN-72 og YAK-40; ii) iltmasker til hurtig iførelse i cockpittet på AN-12; c) EGPWS på luftfartøjer af typen AN-12 og AN-140; d) bekræftelse af, at startpræstationsdata for alle startbaner, som i øjeblikket bruges af Motor Sich-luftfartøjer af typen AN-12 og YAK-40, findes i luftfartsselskabets driftshåndbog; d) dokumentation for en tilfredsstillende løsning på de 38 konstateringer, som Ukraines luftfartsstyrelse har gjort i løbet af 2009 i forbindelse med tilsynet med luftfartsselskabet. Ukraines kompetente myndigheder fremsendte disse oplysninger den 16. november.

(71)

Efter modtagelse af de ønskede oplysninger fra Ukraines kompetente myndigheder og på grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at Motor Sich ikke længere bør være opført i bilag A.

(72)

Efter vedtagelsen af forordning nr. 619/2009 besøgte et hold EU-sagkyndige det ukrainske luftfartsselsskab UMAir den 28. oktober 2009 for at kontrollere status for gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger og den reelle afslutning af disse foranstaltninger med henblik på at finde en bæredygtig løsning på de konstaterede sikkerhedsproblemer.

(73)

Under besøget blev holdet forevist en ajourført plan for afhjælpende foranstaltninger, hvor det blev anført, at kvalitetschefen havde afsluttet en kontrol af de gennemførte afhjælpende foranstaltninger. Kontrollen af status for konstateringer, der var gjort af et hold EU-sagkyndige under et besøg hos luftfartsselskabet den 28. maj 2009, viste, at selv om der er gjort en væsentlig indsats siden dette besøg for at finde hensigtsmæssige løsninger for konstateringerne, så kan visse konstateringer, der berører flyvesikkerheden (flyvedataovervågning på luftfartøjer af typen DC-9) og fortsat luftdygtighed og vedligeholdelse og teknik (der anvendes endnu ikke motorovervågningsprogrammer på luftfartøjer af typen DC-9 og MD-80), endnu ikke anses for afsluttet. Flyveoperationerne gav også anledning til en ny konstatering, idet der blev konstateret manglende overensstemmelse i den godkendte MEL-liste for luftfartøjer af typen DC-9.

(74)

Under mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 11. november 2009 erklærede UMAir, at de havde bedt om en begrænsning af selskabets AOC, så DC-9-luftfartøjer ikke kan benyttes til flyvninger til Fællesskabet. Ukraines kompetente myndigheder udstedte den 11. november 2009 et nyt AOC, som udelukker flyvninger ind i EU med denne type luftfartøj.

(75)

De fremskridt, som UMAir har gjort i perioden siden de EU-sagkyndiges besøg i maj 2009, og begrænsningerne i luftfartsselskabets AOC tages til efterretning. På baggrund af den betydelige indsats, som luftfartsselskabet har gjort for at sørge for at flyveoperationerne overholder de internationale sikkerhedsstandarder, bør det have tilladelse til at genoptage sine flyveoperationer ind i Fællesskabet med en del af flåden.

(76)

På grundlag af de fælles kriterier, bør UMAir derfor flyttes fra bilag A til bilag B og bør have tilladelse til at genoptage flyveoperationerne ind i Fællesskabet med luftfartøjet af typen MD-83 med registreringsnummer UR-CFF.

(77)

Som fastsat i forordning nr. 619/2009, har Kommissionen fortsat den tætte overvågning af gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger, som Ukraines kompetente myndigheder forelagde på mødet i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 1. juli 2009. Med dette mål for øje besøgte EU-sagkyndige Ukraines luftfartsstyrelse fra den 26. til den 29. oktober. Formålet med besøget var at kontrollere status for gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger, der var foreslået til at løse de konstaterede problemer i rapporten om de EU-sagkyndiges besøg fra 25. til 29. maj 2009, og de foranstaltninger, som Ukraines luftfartsstyrelse præsenterede i planen for afhjælpende foranstaltninger den 23. juni, og som tager sigte på en forbedring af sikkerhedstilsynet med luftfartsselskaber under denne myndigheds lovpligtige kontrol.

(78)

Rapporten om besøget anfører, at 14 ud af de 33 konstateringer, som blev gjort under besøget i maj 2009, kan anses for afsluttet på grundlag af den dokumentation, som Ukraines kompetente myndigheder forelagde under besøget. 19 konstateringer er endnu ikke afsluttet.

(79)

De forbedringer, som de kompetente myndigheder har gennemført siden besøget i maj 2009, og navnlig stigningen i tilsynet med de ukrainske luftfartsselskaber og fjernelsen af et betydeligt antal luftfartøjer fra Ukraines register (mere end 800 ud af 1 600 luftfartøjer i 2008) tages til efterretning. Myndighederne opfordres til yderligere at intensivere indsatsen med henblik på at styrke deres tilsyn med sikkerheden.

(80)

Ud fra dokumentation fra luftfartsselskabet bemærker Kommissionen, at Ariana Afghan Airlines har fået ny ledelse, at selskabet har rekrutteret eksterne sagkyndige til at bistå med at omarbejde politikker, procedurer og manualer, at der er indkøbt to Airbus A310-fly og at selskabet i driften bistås af Turkish Technic. Kommissionen har også noteret sig luftfartsselskabets intentioner om at blive auditeret af Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA).

(81)

Det afghanske ministerium for transport og civil luftfart (MoTCA) har fremsendt en skriftlig redegørelse for de fremskridt, der er gjort, både af MoTCA og Ariana for at opfylde de internationale standarder. Ministeriet bekræftede, at Ariana Afghan Airlines havde foretaget væsentlige ændringer for så vidt angår luftfartøjers udstyr, ledelse og dokumentation, men de bekræftede også, at der endnu ikke er foretaget en audit af luftfartsselskabet, selv om det var planlagt, at en audit skulle være afsluttet ved udgangen af 2009. MoTCA kan således endnu ikke bekræfte, at Ariana Afghan Airlines overholder ICAO’s standarder, og at der er et effektivt sikkerhedsstyringssystem på plads. MoTCA fremførte, at der havde fundet en række tilsynsaktiviteter (f.eks. flight og base inspektions) i år, men der blev ikke fremlagt nogen dokumentation for resultaterne af disse inspektioner.

(82)

Kommissionen noterer sig de fremskridt, der gøres hos Ariana Afghan Airlines med hensyn til at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Indtil der foreligger yderligere dokumentation for at have løst de tilgrundliggende årsager til tidligere konstaterede sikkerhedsmangler, vurderes det dog på grundlag af de fælles kriterier, at luftfartsselskabet fortsat bør være opført i bilag A.

(83)

TAAG Angolan Airlines har siden juli 2009 haft tilladelse til at operere i Portugal udelukkende med luftfartøjerne af typen Boeing 777-200 med registreringsmærke D2-TED, D2-TEE og D2-TEF på de betingelser, der er redegjort for i betragtning 58 og 59 i forordning (EF) Nr. 619/2009 (12).

(84)

Kommissionen anmodede Angolas kompetente myndigheder (INAVIC) om at forelægge oplysninger om tilsynet med luftfartsselskabet TAAG Angolan Airlines, herunder navnlig for så vidt angår øget tilsyn med flyvningerne til Portugal og resultaterne heraf.

(85)

INAVIC underrettede Kommissionen om, at den har forstærket det løbende tilsyn med TAAG Angolan Airlines, herunder navnlig via rampeinspektioner, og at resultaterne ikke viser nogen sikkerhedsmangler eller repetitive mangler.

(86)

TAAG Angolan Airlines anmodede om at blive hørt af Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed og fremlagde sin redegørelse den 10. november 2009 med henblik på at forelægge dokumentation for, at selskabet gør fremskridt med gennemførelsen af sin handlingsplan, og for selskabets sikkerhedspræstationer på flyvninger til Lissabon. Det blev bemærket, at mere end 100 flyvninger med luftfartøjer af typen Boeing 777 er gennemført til Lissabon uden sikkerhedsbetænkeligheder, og at INAVIC den 23. oktober 2009 har certificeret TAAG til at udføre ETOPS 120 min-flyveoperationer med Boeing 777. Luftfartsselskabet har anmodet om, at de bestemmelser, der gælder for B777-flåden, også anvendes på B737-700-flåden.

(87)

Portugals kompetente myndigheder bekræftede, at rampeinspektionerne af TAAG Angolan Airline, som er udført, siden luftfartsselskabet genoptog sine flyvninger til Lissabon, ikke viser nogen sikkerhedsmangler eller repetitive mangler.

(88)

Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at TAAG i første omgang bør bibeholdes i bilag B på den betingelse, at luftfartsselskabet ikke udfører mere end ti ugentlige flyvninger med luftfartøjer af typen Boeing B-777 med registreringsnummer D2-TED, D2-TEE og D2-TEF eller af typen Boeing B-737-700 med registreringsnumrene D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og D2-TBJ fra Luanda til Lissabon. Disse flyvninger må først udføres, efter at Angolas myndigheder har udført rampeinspektioner af det luftfartøj, der skal udføre flyvningen, før hver afgang fra Angola, og de portugisiske myndigheder har udført rampeinspektioner af luftfartøjer i Portugal. Dette er en midlertidig foranstaltning, og Kommissionen vil gennemgå situationen ud fra alle disponible oplysninger og navnlig ud fra Portugals kompetente myndigheders evaluering.

(89)

INAVIC berettede om væsentlige fremskridt med at finde løsninger på konstateringerne efter det seneste EU-sikkerhedsevalueringsbesøg fra 8. til 11. juni 2009. Der er navnlig tale om en yderligere ajourføring af de særlige driftsregulativer i tråd med ICAO’s krav og fortsat rekruttering af kvalificeret personale, herunder navnlig flyveoperationsinspektører med kompetence i luftfartøjer af typen Boeing 737-700, hvilket har bevirket en 30 % stigning i tilsynsaktiviteterne.

(90)

INAVIC berettede om fremskridt med den fornyede certificering af Angolas luftfartsselskaber, og processen forventes afsluttet i udgangen af 2010; der er dog ingen luftfartsselskaber ud over TAAG Angolan Airlines, der er certificeret påny endnu.

(91)

Kommissionen opfordrer INAVIC til at fortsætte den fornyede certificering af luftfartsselskaber med beslutsomhed og behørig hensyntagen til sikkerhedsbetænkeligheder, der konstateres i denne forbindelse. Indtil der er sket en fornyet certificering af Aerojet, Air26, Air Gemini, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Pha, Rui & Conceicao, Sal, Servisair og Sonair i fuld overensstemmelse med Angolas nye luftfartssikkerhedsbestemmelser, bør disse 18 luftfartsselskaber på grundlag af de fælles kriterier fortsat være opført i bilag A.

(92)

Berkut State Aircompany underrettede Kommissionen om, at selskabet har fjernet et luftfartøj af typen IL-76 og et luftfartøj af typen AN-12 fra sin flåde, og at det i august 2009 havde besluttet at begrænse sine aktiviteter til indenlandske flyvninger.

(93)

Kasakhstans kompetente myndigheder har bekræftet, at det er tilfældet, og har fremlagt dokumentation for, at de har udstedt et »Operations Certificate« til Berkut State Aircompany den 30. oktober 2009, som udelukker erhvervsmæssige flyvninger.

(94)

På denne baggrund og på grundlag af de fælles kriterier, vurderes det, at dette luftfartsselskab kan udgå af bilag A.

(95)

Luftfartsselskabet Prime Aviation, der er certificeret i Kasakhstan, anmodede om at blive hørt af Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det fremlagde sin redegørelse den 11. november 2009. Selskabet erklærede, at dets kommercielle flåde består af et luftfartøj af typen Challenger 604 med registreringsnummer P4-CHV, der er registreret uden for Kasakhstan (i Aruba).

(96)

Arubas kompetente myndighed er ansvarlig for tilsynet med luftfartøjet af typen Challenger 604 med registreringsnummer P4-CHV i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1 og 8 til Chicago-konventionen samt dennes bilag 6 for så vidt angår fortsat luftdygtighed. Den gennemførte en audit for luftfartsselskabet Prime Aviation i marts 2009, som afslørede en lang række mangler. Det fremgår ikke af den dokumentation, som luftfartsselskabet har fremsendt til Udvalget for Luftfartssikkerhed, at alle afhjælpende foranstaltninger er gennemført på tilfredsstillende måde. For såvidt angår ICAO-kravene i bilag 6, så var der under auditten ikke noget bevis for, at tilsynet med flyveoperationerne faktisk finder sted. Det fremgik navnlig ikke, at MEL-listen er behørigt godkendt, og betingelserne for at kunne udsætte udbedring af mangler skal fortsat afklares.

(97)

På grundlag af ovenstående og de fælles kriterier vurderes det derfor, at luftfartsselaskabet fortsat bør være opført i bilag A.

(98)

Kasakhstans kompetente myndigheder anmodede om at blive hørt af Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det fremlagde sin redegørelse den 11. november 2009 for at berette om forbedringerne af tilsynet med sikkerheden.

(99)

Myndighederne underrettede Udvalget for Luftfartssikkerhed om de foranstaltninger, der var iværksat for at udrydde to betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som blev offentliggjort af ICAO den 30. oktober 2009. Foranstaltninger er gradvis ved at blive gennemført, og det er hensigten, at foranstaltninger i forbindelse med luftfartøjer, der udfører erhvervsmæssig lufttransport, skal være afsluttet i oktober 2010.

(100)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste også, at de havde iværksat en række håndhævelsesforanstaltninger, som havde medført suspendering eller tilbagetrækning af en række AOC. De havde navnlig suspenderet AOC for luftfartsselskaberne Pankh Center Kazakhstan, Air Flamingo, Arkhabay, Air Company Atyrau Aue Joly og Turgay Avia. De havde også suspenderet luftdygtighedscertifikaterne for 66 luftfartøjer af typen Antonov 2 og fjernet 13 luftfartøjer fra Kasakhstans register, herunder 10 af typen Ilyushin 76, et af typen Illyushin 62, et af typen Antonov 28 og et af typen Antonov 2.

(101)

Kasakhstans kompetente myndigheder har også oplyst og dokumenteret, at AOC for de følgende ti luftfartsselskaber, som er certificeret i Kasakhstan, er trukket tilbage: Irbis, Aerotur, MAK Air, Excellent Glide, Tulpar Avia Service, Takhmid Air, Starline KZ, Olimp Air, EOL Air (trukket tilbage den 1. april 2009) og Sayat Air (trukket tilbage den 19. august 2009). På grundlag af de fælles kriterier kan disse luftfartsselskaber derfor slettes fra bilag A.

(102)

På grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at alle luftfartsselskaber med licens fra Kasakhstan, undtagen Air Astana, fortsat bør være opført i bilag A.

(103)

Det er taget til efterretning, at Kasakhstan har iværksat en ambitiøs reform af landets luftfartssektor, herunder navnlig for at forbedre sikkerheden. Den igangværende revision af luftfartslovgivningen og oprettelsen af et Flight Assessment Centre hilses velkommen; det vil give en bedre regulering af den civile luftfart i Kasakhstan og burde bane vejen for betydelige fremskridt hen imod en overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder. Kasakhstans kompetente myndigheder opfordres i denne forbindelse til at samarbejde fuldt ud med ICAO for at sikre, at de foreslåede handlingsplaner kan accepteres af ICAO og gennemføres rettidigt.

(104)

Kirgisistans kompetente myndigheder kom med en redegørelse den 11. november 2009 og berettede om fremskridtene med at gennemføre handlingsplanen, der skal afhjælpe de konstaterede sikkerhedsmangler. Myndighederne erklærede navnlig, at lovgivningen om luftfartssikkerhed er revideret, at der oprettes et uafhængigt civilt luftfartsagentur, og at betingelseren for at blive certificeret som et luftfartsselskab er blevet strengere. Myndighederne erklærede også, at en stor del af AOC'erne var trukket tilbage som følge heraf, og at størstedelen af luftfartøjerne faktisk var blevet fjernet fra registeret.

(105)

Kirgisistans kompetente myndigheder oplyste, at de har udstedt et nyt AOC til luftfartsselskabet Asian Air: På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at Asian Air bør optages i bilag A.

(106)

Det er taget til efterretning, at Kirgisistan iværksatte en ambitiøs reform af landets luftfartssektor, herunder navnlig for at forbedre sikkerheden. Vigtigheden af den audit, der blev gennemført af ICAO i april 2009 som led i det verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP), understreges. Kirgisistans kompetente myndigheder opfordres i denne forbindelse til at samarbejde fuldt ud med ICAO for at sikre, at de foreslåede handlingsplaner kan accepteres af organisationen og gennemføres rettidigt.

(107)

Det blev besluttet, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur skal gennemføre en inspektion hos Kirgisistan for at overvåge gennemførelsen af de gældende sikkerhedskrav hos de kompetente myndigheder og de virksomheder, som de fører tilsyn med. Inspektionen finder sted, når handlingsplanen er aftalt med ICAO og gennemført.

(108)

På grundlag af bekræftede oplysninger (13) om alvorlige konstaterede sikkerhedsmangler i forbindelse med flyveoperationer udført af luftfartsselskabet YAK Service, der er certificeret af Den Russiske Føderations kompetente myndigheder, iværksatte Kommissionen en formel undersøgelse af dette luftfartsselskab den 15. juli 2009. Den Russiske Føderations kompetente myndigheder oplyste den 4. august 2009, at de efter egne inspektioner, som bekræftede resultaterne, havde begrænset luftfartsselskabets flyveoperationer med luftfartøjer af typen YAK-42 og YAK-40, jf. de russiske myndigheders beslutning af 24. juli 2009.

(109)

Den Russiske Føderations kompetente myndigheder oplyste den 6. oktober 2009 Kommissionen om, at de efter luftfartsselskabets gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger havde ophævet begrænsningerne for selskabets luftfartøjer. Luftfartsselskabet med bistand fra myndighederne blev hørt af Kommissionen og en medlemsstat den 30. oktober.

(110)

Den Russiske Føderations kompetente myndigheder forelagde en redegørelse i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 11. november og forklarede de forskellige tilsynsaktiviteter og håndhævelsesforanstaltninger, som de havde iværksat for at sikre, at luftfartsselskabet ville finde bæredygtige løsninger for de tidligere konstaterede sikkerhedsmangler. De erklærede desuden, at der jævnligt vil blive foretaget rampeinspektion af luftfartøjer, der drives af YAK Services, for at sikre, at de overholder de internationale standarder. På grundlag af disse oplysninger, mener Kommissionen og medlemmerne af Udvalget for Luftfartssikkerhed, at de tidligere konstaterede sikkerhedsmangler hos YAK Service er løst under Den Russiske Føderations kompetente myndigheders ansvar.

(111)

På grundlag af de oplysninger, som myndighederne har forelagt og på grundlag af de fælles kriterier vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for yderligere foranstaltninger. Medlemsstaterne vil systematisk kontrollere YAK Services faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder med opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 351/2008.

(112)

Den Russiske Føderations kompetente myndigheder oplyste den 9. november 2009 skriftligt Kommissionen om deres certificeringsudvalgs beslutning om at ophæve de tidligere pålagte begrænsninger af luftfartsselskabet Aeroflot Nords operationer.

(113)

Den Russiske Føderations kompetente myndigheder oplyste den 9. november 2009 Kommissionen om, at de havde ændret deres beslutning af 25. april 2008, hvorefter de havde forbudt luftfartøjer opført på 13 russiske luftfartsselskabers AOC at flyve ind i Fællesskabet. Luftfartøjerne var ikke udstyret til at udføre internationale flyvninger i henhold til ICAO-standarder (ikke udstyret med TAWS/EGPWS), og deres luftdygtighedscertifikat var udløbet og ikke blevet fornyet.

(114)

Ifølge den nye afgørelse udelukkes følgende luftfartøjer fra at operere til, i eller fra Fællesskabet:

a)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353 og RA-47360; AN-26: RA-26660

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 og RA-85682

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 og RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 og RA-88300; Yak-40K: RA-21505 og RA-98109; Yak-42D: RA-42437; alle (22) helikoptere Kamov Ka-26 (registreringsnummer ukendt); alle (49) helikoptere Mi-8 (registreringsnummer ukendt); alle (11) helikoptere Mi-171 (registreringsnummer ukendt); alle (8) helikoptere Mi-2 (registreringsnummer ukendt); alle (1) helikopter EC-120B: RA-04116

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85494 og RA-85457

e)

Krasnoyarsky Airlines: Luftfartøjet TU-154M RA-85683, som tidligere var opført på Krasnoyarsky Airlines’ AOC, som blev trukket tilbage tidligere på året, drives i øjeblikket af et andet luftfartsselskab, som er certificeret i Den Russiske Føderation

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 og RA-42541

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; alle TU-134 (registreringsnummer ukendt); alle Antonov An-24 (registreringsnummer ukendt); alle An-2 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mi-2 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mi-8 (registreringsnummer ukendt)

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 og RA-85690

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374 og RA-42433; alle Tupolev TU-134A herunder: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 og RA-65973. alle Antonov AN-24RV herunder: RA-46625 og RA-47818; luftfartøjerne af typen AN24RV med registreringsnummer RA-46625 og RA-47818 drives på nuværende tidspunkt af et andet russisk luftfartsselskab

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 og RA-85508

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85813, RA-85733, RA-85755, RA-85806 og RA-85820. alle (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, og RA-65977; luftfartøjerne RA-65143 og RA-65916 drives af et andet russisk luftfartsselskab; alle (1) TU-134B: RA-65726 drives af et andet russisk luftfartsselskab; alle (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 og RA-88280; alle helikoptere Mil-26: (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mil-10: (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere Mil-8 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere AS-355 (registreringsnummer ukendt); alle helikoptere BO-105 (registreringsnummer ukendt); luftfartøjer af typen AN-24B (RA-46267 og RA-47289) og luftfartøjer af typen AN-24RV (RA-46509, RA-46519 og RA-47800) drives af et andet russisk luftfartsselskab

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 og RA-65979; TU-214: RA-64504 og RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 og RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 og RA-88200; luftfartøjet RA-65555 drives af et andet russisk luftfartsselskab.

(115)

Kommissionen har indtil videre ikke modtaget dokumentation for en fuldstændig gennemførelse af passende afhjælpningsforanstaltninger hos de andre luftfartsselskaber, som er medtaget på den fællesskabsliste, der blev ajourført den 13. juli 2009, eller hos de myndigheder, der er ansvarlige for det lovpligtige tilsyn med disse luftfartsselskaber, til trods for specifikke anmodninger herom fra Kommissionen. Det vurderes derfor på grundlag af de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber fortsat skal være pålagt driftsforbud (bilag A) eller driftsmæssige begrænsninger (bilag B) alt efter omstændighederne.

(116)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1.

Bilag A erstattes af teksten i bilag A til nærværende forordning.

2.

Bilag B erstattes af teksten i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2009.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(4)  DGAC/F-2009-541, -798, LBA/D-2008-805, LBA/D-2009-8, -921, ENAC-IT-2008-602, -750, -648, ENAC-IT-2009-126, -198, -359, -374, -451, -597, -686, -730, DGCATR-2008-519, -347, DGCATR-2009-445, -559.

(5)  EUT L 175 af 5.7.2007, s. 12.

(6)  EUT L 182 af 15.7.2009, s. 4.

(7)  EUT L 197 af 25.7.2008, s. 39, og EUT L 306 af 15.11.2008, s. 49.

(8)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(9)  CAA-UK-2009-126, DGAC/F-2009-137, DGAC/F-2009-257, DGAC/F-2009-779, DGAC/F-2009-1776.

(10)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113

(11)  EUT L 283 af 14.10.2006, s. 28.

(12)  EUT L 182 af 15.7.2009, s. 8.

(13)  FOCA-2008-320, ACG-2009-82, ACG-2009-150, CAA-N-2008-98, CAALAT-2009-11, ACG-2008-300, CAA-NL-2008-72, HCAAGR-2008-53, LBA/D-2008-482, ACG-2009-176, DGAC/F-2008-545, DGAC/F-2008-2646, DGAC/F-2009-372, ENAC-IT-2009-226.


BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I FÆLLESSKABET  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

AIR KORYO

GACA-AOC/KOR-01

KOR

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Republikken Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kongeriget Cambodja

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ukendt

VRB

Republikken Rwanda

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

015

Ukendt

Republikken Angola

AIR26

004

DCD

Republikken Angola

AIR GEMINI

002

GLL

Republikken Angola

AIR GICANGO

009

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

003

MBC

Republikken Angola

AIR NAVE

017

Ukendt

Republikken Angola

ALADA

005

RAD

Republikken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ukendt

Republikken Angola

DIEXIM

007

Ukendt

Republikken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republikken Angola

HELIANG

010

Ukendt

Republikken Angola

HELIMALONGO

011

Ukendt

Republikken Angola

MAVEWA

016

Ukendt

Republikken Angola

PHA

019

Ukendt

Republikken Angola

RUI & CONCEICAO

012

Ukendt

Republikken Angola

SAL

013

Ukendt

Republikken Angola

SERVISAIR

018

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

014

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

Republikken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Ukendt

Republikken Benin

AFRICA AIRWAYS

Ukendt

AFF

Republikken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republikken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Ukendt

Republikken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republikken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republikken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republikken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republikken Benin

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Congo, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Ukendt

Republic of Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (RDC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

Demokratiske Republik Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratiske Republik Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratiske Republik Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratiske Republik Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratiske Republik Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Demokratiske Republik Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratiske Republik Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Ukendt

Demokratiske Republik Congo (RDC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Djibouti, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

DJIBOUTI AIRLINES

Ukendt

DJB

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Ækvatorialguinea, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ukendt

CEL

Ækvatorialguinea

EGAMS

Ukendt

EGM

Ækvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ækvatorialguinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Ækvatorialguinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ækvatorialguinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ækvatorialguinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, and Ekspres Transportasi Antarbenua, herunder:

 

 

Republikken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Republikken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ukendt

Republikken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Ukendt

Republikken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Republikken Indonesien

CARDIG AIR

121-013

Ukendt

Republikken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Republikken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republikken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republikken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republikken Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Republikken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republikken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Republikken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Ukendt

Republikken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republikken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republikken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republikken Indonesien

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Republikken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Republikken Indonesien

MEGANTARA

121-025

MKE

Republikken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republikken Indonesien

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Republikken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Ukendt

Republikken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ukendt

Republikken Indonesien

NYAMAN AIR

135-042

Ukendt

Republikken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republikken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Republikken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Republikken Indonesien

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Republikken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republikken Indonesien

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republikken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Republikken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Ukendt

Republikken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republikken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republikken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Republikken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republikken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Republikken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republikken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republikken Indonesien

UNINDO

135-040

Ukendt

Republikken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republikken Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, herunder:

 

 

Republikken Kasakhstan

AERO AIR COMPANY

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AEROPRAKT KZ

Ukendt

APK

Republikken Kasakhstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republikken Kasakhstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republikken Kasakhstan

AIR DIVISION OF EKA

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AIR FLAMINGO

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Ukendt

AKS

Republikken Kasakhstan

ALMATY AVIATION

Ukendt

LMT

Republikken Kasakhstan

ARKHABAY

Ukendt

KEK

Republikken Kasakhstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republikken Kasakhstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republikken Kasakhstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republikken Kasakhstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republikken Kasakhstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republikken Kasakhstan

AVIA-JAYNAR

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republikken Kasakhstan

BERKUT KZ

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republikken Kasakhstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republikken Kasakhstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republikken Kasakhstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republikken Kasakhstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Ukendt

KZE

Republikken Kasakhstan

FENIX

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republikken Kasakhstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republikken Kasakhstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republikken Kasakhstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republikken Kasakhstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republikken Kasakhstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republikken Kasakhstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republikken Kasakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republikken Kasakhstan

KAZAIRWEST

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

KAZAVIA

Ukendt

KKA

Republikken Kasakhstan

KAZAVIASPAS

Ukendt

KZS

Republikken Kasakhstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republikken Kasakhstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republikken Kasakhstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republikken Kasakhstan

NAVIGATOR

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Ukendt

KOV

Republikken Kasakhstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

PRIME AVIATION

 

 

Republikken Kasakhstan

SALEM AIRCOMPANY

Ukendt

KKS

Republikken Kasakhstan

SAMAL AIR

Ukendt

SAV

Republikken Kasakhstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republikken Kasakhstan

SEMEYAVIA

Ukendt

SMK

Republikken Kasakhstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republikken Kasakhstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republikken Kasakhstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republikken Kasakhstan

SKYSERVICE

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

TYAN SHAN

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republikken Kasakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Ukendt

JTU

Republikken Kasakhstan

ZHERSU AVIA

Ukendt

RZU

Republikken Kasakhstan

ZHEZKAZGANAIR

Ukendt

Ukendt

Republikken Kasakhstan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Den Kirgisiske Republik, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

ASIAN AIR

Ukendt

AAZ

Den Kirgisiske Republik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Den Kirgisiske Republik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

DAMES

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

EASTOK AVIA

15

EEA

Den Kirgisiske Republik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Den Kirgisiske Republik

ITEK AIR

04

IKA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MAX AVIA

33

MAI

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

SGL

Den Kirgisiske Republik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Den Kirgisiske Republik

SKY WAY AIR

21

SAB

Den Kirgisiske Republik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Den Kirgisiske Republik

TRAST AERO

05

TSJ

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i São Tomé and Príncipe, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

São Tomé og Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé og Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé og Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Ukendt

São Tomé og Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé og Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé og Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé og Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Ukendt

São Tomé og Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé og Príncipe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ukendt

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Ukendt

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ukendt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ukendt

Ukendt

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ukendt

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Zambia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.


BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I FÆLLESSKABET  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dens AOC (og firmanavnet, hvis dette er anderledes)

Nummer på Air Operator's Certificate (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Operatørens hjemland

Type luftfartøj

Registreringsnummer eller -numre og serie-nummer eller -numre, hvis dette/disse er kendt

Registreringsstat

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50; 1 luftfartøj af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Den Gabonesiske Republik

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kasakhstan

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen B767; 4 luftfartøjer af typen B757; 10 luftfartøjer af typen A319/320/321; 5 luftfartøjer af typen Fokker 50

Hele flåden, undtagen: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Kongeriget Nederlandene)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336)

Comorerne

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonesiske Republik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøjer af typen Challenger; CL601; 1 luftfartøj af typen HS-125-800

Hele flåden, undtagen: TR-AAG, ZS-AFG

Den Gabonesiske Republik; Den Sydafrikanske Republik

TAAG ANGOLA AIRLINES (5)

001

DTA

Republikken Angola

Hele flåden, undtagen: 3 luftfartøjer af typen Boeing B-777 og 4 luftfartøjer af typen Boeing B-737-700

All fleet with the exception of: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBG, D2-TBJ

Republikken Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraine

Hele flåden, undtagen 1 luftfartøj af typen MD-83

Hele flåden, undtagen: UR-CFF

Ukraine


(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Afrijet må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(3)  Air Astana må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(4)  Gabon Airlines må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Det Europæiske Fællesskab.

(5)  TAAG Angola Airlines må kun beflyve Portugal og kun med de specifikke luftfartøjer og på de betingelser, der er fastsat i denne forordnings 58. og 59. betragtning.


Top