EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1022

Kommissionens forordning (EF) nr. 1022/2009 af 29. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 for så vidt angår den internationale standardfagklassifikation ISCO (EØS-relevant tekst)

OJ L 283, 30.10.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 253 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1022/oj

30.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1022/2009

af 29. oktober 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 for så vidt angår den internationale standardfagklassifikation ISCO

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (2), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 577/98 er blevet gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 377/2008 af 25. april 2008 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet for så vidt angår den harmoniserede liste over de variabler, der fra 2009 skal anvendes ved indberetning af data, og anvendelsen af en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler og definitionen af referencekvartalerne (3). Forordning (EF) nr. 530/1999 er blevet gennemført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1738/2005 af 21. oktober 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1916/2000 for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 698/2006 af 5. maj 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 for så vidt angår evaluering af kvaliteten af statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer (5).

(2)

Bilagene til disse gennemførelsesforordninger indeholder henvisninger til den internationale standardfagklassifikation ISCO-88 eller den europæiske udgave af denne klassifikation herefter benævnt ISCO-88 (COM).

(3)

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har revideret den hidtil gældende udgave af den internationale standardfagklassifikation (ISCO-88) for at udvikle en mere hensigtsmæssig klassifikation, som landene kan anvende ved næste runde folketællinger samt i de nationale arbejdsformidlinger og til andre kundeorienterede formål. For at sikre, at EU-medlemsstaternes og den øvrige verdens data om stillinger er sammenlignelige, er det nødvendigt at anvende den reviderede klassifikation (ISCO-08) i det europæiske statistiske systems vigtigste undersøgelser, som omfatter indsamling af data om stillinger før næste runde af folketællingerne, som finder sted i 2011.

(4)

Indførelsen af en revideret standardfagklassifikation gør det nødvendigt navnlig at ændre henvisningerne til ISCO-88 og til den europæiske udgave af denne klassifikation ISCO-88 (COM). Forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Det tilrådes, at der som første referenceår for ISCO-08-data så vidt muligt vælges samme år for alle relevante statistikområder ligesom for næste runde folketællinger, der har 2011 som referenceår. Det anbefales således at anvende 2011 som det første referenceår for ISCO-08-data om stillinger med undtagelse af undersøgelsen af lønstrukturer, som foretages hvert fjerde år, og hvortil den reviderede ISCO-klassifikation vil blive anvendt i 2010.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1738/2005 ændres »ISCO-88 (COM)« til »ISCO-08« i hele bilag I, II og III.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 698/2006 ændres »ISCO-88« til »ISCO-08« i hele bilaget.

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 377/2008 ændres »ISCO-88 (COM)« til »ISCO-08« i hele bilaget.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 og 2 anvendes fra den 1. januar 2010. Artikel 3 anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6.

(3)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 57.

(4)  EUT L 279 af 22.10.2005, s. 32.

(5)  EUT L 121 af 6.5.2006, s. 30.


Top