EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0904

Kommissionens forordning (EF) nr. 904/2009 af 28. september 2009 om godkendelse af guanidineddikesyre som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (EØS-relevant tekst)

OJ L 256, 29.9.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 24/10/2016; ophævet ved 32016R1768

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/904/oj

29.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 904/2009

af 28. september 2009

om godkendelse af guanidineddikesyre som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og i den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger« af guanidineddikesyre (CAS-nr. 352-97-6) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Af udtalelsen fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) af 3. marts 2009 (2) fremgår det, at guanidineddikesyre (CAS-nr. 352-97-6) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2009) 988, s. 1.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: aminosyrer, deres salte og analoger.

3c3.7.2

Guanidineddikesyre

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Guanidineddikesyre med en renhed på mindst 98 % (i tørstof)

 

Aktivstoffets karakteristika:

Guanidineddikesyre CAS-nr. 352-97-6 (C3H7N3O2) produceret ved kemisk syntese med:

 

≤ 0,5 % dicyanamid

 

≤ 0,03 % cyanamid

 

Analysemetode (1):

Ionkromatografi (IC) med UV-detektion (λ = 200 nm)

Slagtekyllinger

600

600

Vandindholdet skal angives.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

19.10.2019


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top