EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0899

Kommissionens forordning (EF) nr. 899/2009 af 25. september 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen for et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (EØS-relevant tekst)

OJ L 256, 29.9.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 108 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/899/oj

29.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 899/2009

af 25. september 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2008 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen for et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1) særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1290/2008 (2) blev det tilladt indehaveren af godkendelsen, Sorbial SAS, at anvende et præparat af Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, som fodertilsætningsstof.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan godkendelsen af et tilsætningsstof ændres efter anmodning fra indehaveren af godkendelsen og på basis af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Sorbial SAS har indgivet en ansøgning med en anmodning om at ændre navnet på indehaveren af godkendelsen fra Sorbial SAS til Danisco France SAS i forordning (EF) nr. 1290/2008

(3)

Ansøgeren oplyser, at Sorbial SAS blev omdannet til Danisco France SAS med virkning fra den 18. maj 2009. Danisco France SAS ejer nu markedsføringsrettighederne for tilsætningsstoffet. Ansøgeren har forelagt behørig dokumentation til støtte herfor.

(4)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af det pågældende tilsætningsstof. EFSA er blevet underrettet om ansøgningen.

(5)

For at give ansøgeren mulighed for at udnytte sine markedsføringsrettigheder under navnet Danisco France SAS er det nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne.

(6)

Forordning (EF) nr. 1290/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Der bør fastsættes en overgangsperiode, inden for hvilken eksisterende lagerbeholdninger kan opbruges.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning (EF) nr. er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I kolonne 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1290/2008 erstattes navnet »Sorbial SAS« med »Danisco France SAS«.

Artikel 2

Eksisterende lagre, som er i overensstemmelse med bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 20.


Top