Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0824

Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2009 af 9. september 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Accounting Standard (WAS) 39 og International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (EØS-relevant tekst)

OJ L 239, 10.9.2009, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 176 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/824/oj

10.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 824/2009

af 9. september 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Accounting Standard (WAS) 39 og International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 27. november 2008 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til International Accounting Standard 39 og International Financial Reporting Standard 7 (Omklassifikation af finansielle aktiver — Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang), i det følgende benævnt »ændringer til IAS 39 og IFRS 7«. Ændringerne til IAS 39 og IFRS 7 skaber klarhed om ikrafttrædelsestidspunktet og overgangsforanstaltningerne for ændringerne af de standarder, der blev udstedt af IASB den 13. oktober 2008.

(3)

Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 39 og IFRS 7 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Eftersom denne forordning ikke behøver at anvendes med tilbagevirkende kraft, behøver årsregnskaber, der allerede er udarbejdet og præsenteret på grundlag af Kommissionens forordning (EF) nr. 1004/2008 (4), ikke at ændres med tilbagevirkende kraft.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008, International Accounting Standard (IAS) 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling samt International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger, ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Har en virksomhed allerede præsenteret sit årsregnskab i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1004/2008, behøver den ikke offentliggøre sit årsregnskab på ny.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. september 2009.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 33.

(4)  EUT L 275 af 16.10.2008, s. 37.


BILAG

INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER

IAS 39 og IFRS 7

Omklassifikation af finansielle aktiver — Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang (ændringer til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, og af IFRS 7 Finansielle Instrumenter: Oplysninger)

Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS, med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for »fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen www.iasb.org

Omklassifikation af finansielle aktiver — Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang (Ændringer til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling, og til IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger)

Ændring til IAS 39

Afsnit 103G udgår, og afsnit 103H og 103I tilføjes.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

103H

Omklassifikation af finansielle aktiver (ændringer til IAS 39 og IFRS 7), der blev udstedt i oktober 2008, medførte en ændring af afsnit 50 og AG8 sammen med en tilføjelse af afsnit 50B-50F. Virksomhederne skal anvende disse ændringer den 1. juli 2008 eller derefter. En virksomhed må ikke klassificere et finansielt aktiv i henhold til afsnit 50B, 50D eller 50E før den 1. juli 2008. En eventuel omklassifikation af et finansielt aktiv den 1. november eller derefter får først virkning fra omklassificeringsdatoen. En omklassifikation af et finansielt aktiv i henhold til afsnit 50B, 50D eller 50E skal ikke anvendes med tilbagevirkende kraft før den 1. juli 2008.

103I

Omklassifikation af finansielle aktiver — Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang (ændringer til IAS 39 og IFRS 7), der blev udstedt i november 2008, medførte en ændring af afsnit 103H. Virksomhederne skal anvende denne ændring den 1. juli 2008 eller derefter.

Ændring til IFRS 7

Afsnit 44E ændres, og afsnit 44F tilføjes.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

44E

Omklassifikation af finansielle aktiver (ændringer til IAS 39 og IFRS 7), der blev udstedt i oktober 2008, medførte en ændring af afsnit 12 sammen med en tilføjelse af afsnit 12A. Virksomhederne skal anvende disse ændringer den 1. juli 2008 eller derefter.

44F

Omklassifikation af finansielle aktiver — Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang (ændringer til IAS 39 og IFRS 7), der blev udstedt i november 2008, medførte en ændring af afsnit 44E. Virksomhederne skal anvende denne ændring den 1. juli 2008 eller derefter.


Top