EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0822

Kommissionens forordning (EF) nr. 822/2009 af 27. august 2009 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin, atrazin, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamater, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, kaliumtriiodid, spirotetramat, tetraconazol og thiram i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 239, 10.9.2009, p. 5–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 248 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/822/oj

10.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 822/2009

af 27. august 2009

om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin, atrazin, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamater, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, kaliumtriiodid, spirotetramat, tetraconazol og thiram i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af hhv. azoxystrobin, atrazin, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamater, indoxacarb, fluroxypyr, tetraconazol og thiram. Der er i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af hhv. fludioxonil, mandipropamid og spirotetramat. Der er ikke fastsat specifikke maksimalgrænseværdier for kaliumtriiodid, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)

I forbindelse med en procedure, som blev indledt i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2), og som vedrører godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyprodinil og er bestemt til anvendelse på urter, bladbeder, rødbeder og spinat, blev der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier i bilag II og III.

(3)

Hvad angår mancozeb (dithiocarbamater), blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på hvidløg. Hvad angår indoxacarb, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på hindbær, brombær og rosenkål. Hvad angår fludioxonil, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på gulerødder, rødbeder, pastinakker, peberrod, løg, skorzoner, persillerod, spinat og bladbeder. Hvad angår fluroxypyr, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på porrer. Hvad angår mandipropamid, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på rød sennep, blade og skud af brassica, spinat, portulak og bladbeder. Hvad angår spirotetramat, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på citrusfrugter, kernefrugt, abrikoser, ferskner og druer. Hvad angår tetraconazol, blev der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på abrikoser.

(4)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 blev der indgivet ansøgninger om importtolerancer for azoxystrobin på passionsfrugter, cyprodinil og fludioxonil på rødder i urtete og krydderier, fluroxypyr på te og kaffebønner, kaliumtriiodid på bananer, meloner og druer samt thiram på bananer.

(5)

Hvad angår chlormequat indgav en medlemsstat en ansøgning om forlængelse af den gældende tidsbegrænsede maksimalgrænseværdi for pærer i bilag II med henvisning til den naturlige forekomst af chlormequat i miljøet.

(6)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede de berørte medlemsstater disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne blev sendt til Kommissionen.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, i det følgende benævnt »EFSA«, vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier. Den har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og givet offentligheden adgang til dem (3).

(8)

EFSA konkluderede i sine begrundede udtalelser, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Hverken livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde disse stoffer, eller kortvarig eksponering gennem et ekstremt forbrug af de pågældende afgrøder viste, at der er nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) eller den akutte referencedosis (ARfD) overskrides.

(9)

Hvad angår kaliumtriiodid konkluderede EFSA, at det er acceptabelt at optage dette stof i bilag IV, for så vidt angår forbrugersikkerheden.

(10)

Hvad angår atrazin, blev der for korn fastsat en midlertidig maksimalgrænseværdi indtil 1. juni 2009 i afventning af ansøgerens data vedrørende den nøjagtige restkoncentration.

(11)

Ansøgeren har for nylig forelagt sådanne data. Da der ikke er blevet konstateret nogen risiko for forbrugerne, bør gyldigheden af den midlertidige maksimalgrænseværdi forlænges med et år for at give EFSA mulighed for at evaluere disse data.

(12)

På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(13)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EFSA's videnskabelige rapporter kan findes på følgende websted: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of an import tolerance for azoxystrobin in passion fruits. EFSA Scientific Report (2008) 209, 1-25.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fluroxypyr in leeks. EFSA Scientific Report (2008) 211, 1-17.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for thiram in bananas. EFSA Scientific Report (2008) 210, 1-29.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for indoxacarb in Brussels sprouts. EFSA Scientific Report (2009) 225, 1-27.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for lambda-cyhalothrin in currant (black, red and white). EFSA Scientific Report (2009) 226, 1-26.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for mandipropamid in several leafy vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 229, 1-25.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRL for tetraconazole in apricots. EFSA Scientific Report (2009) 230, 1-25.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for chlormequat in pears. EFSA Scientific Report (2009) 232, 1-34.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for dithiocarbamates, expressed as CS2, in garlic. EFSA Scientific Report (2009) 237, 1-40.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for fludioxonil in various root vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 238, 1-27.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in various crops. EFSA Scientific Report (2009) 240, 1-26.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the inclusion of potassium tri-iodide in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Scientific Report (2009) 241, 1-20.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in various fruit crops. EFSA Scientific Report (2009) 242, 1-29.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fludioxonil in spinach and beet leaves (chard). EFSA Scientific Report (2009) 244, 1-23.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for cyprodinil in spinach. EFSA Scientific Report (2009) 245, 1-26.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in raspberries and blackberries. EFSA Scientific Report (2009) 246, 1-23.


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II ændres således:

a)

oplysningerne for azoxystrobin, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamater, indoxacarb, fluroxypyr, tetraconazol og thiram affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (3)

Azoxystrobin

Chlormequat

Cyprodinil (F) (R)

Dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram)

Fluroxypyr (fluroxypyr og estere heraf, udtrykt som fluroxypyr) (R)

Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer (F)

Tetraconazol (F)

Thiram (udtrykt som thiram)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

1

0,05 (1)

0,05 (1)

5 (mz)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,1 (1)

0110010

Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo, ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner (Cedrat, citron)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner (Klementin, tangerin og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,1 (1)

0120010

Mandler

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder (Lambertsnød)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,05 (1)

 

1

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

 

 

0,3 (1)

 

0130010

Æbler (Vildæble)

 

0,05 (1)

 

 

 

0,5

 

5

0130020

Pærer (Kinesisk pære)

 

0,1 ft

 

 

 

0,3

 

5

0130030

Kvæder

 

0,05 (1)

 

 

 

0,3

 

0,1 (1)

0130040

Mispel

 

0,05 (1)

 

 

 

0,3

 

0,1 (1)

0130050

Japanmispel

 

0,05 (1)

 

 

 

0,3

 

0,1 (1)

0130990

Andet

 

0,05 (1)

 

 

 

0,3

 

0,1 (1)

0140000

iv)

Stenfrugter

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

2

2 (mz, t)

 

0,3

0,1

3

0140020

Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær )

 

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

3

0140030

Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger)

 

 

2

2 (mz, t)

 

0,3

0,1

3

0140040

Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle)

 

 

2

2 (mz, me, t, z)

 

0,02 (1)

0,05

2

0140990

Andet

 

 

0,5

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,1 (1)

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

2

 

5

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

 

2

0,5

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

3

0152000

b)

Jordbær

2

 

5

10 (t)

 

0,02 (1)

0,2

10

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,2

0,1 (1)

0153010

Brombær

3

 

10

 

 

0,5

 

 

0153020

Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

0153030

Hindbær (Vinbrombær)

3

 

10

 

 

0,5

 

 

0153990

Andet

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,2

0,1 (1)

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, tyttebær)

 

 

5

5

 

0,02 (1)

 

 

0154020

Tranebær

 

 

2

5

 

0,02 (1)

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

5

5 (mz)

 

1

 

 

0154040

Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

5

5

 

1

 

 

0154050

Hyben

 

 

5

5

 

1

 

 

0154060

Morbær (Bær fra jordbærtræ)

 

 

5

5

 

1

 

 

0154070

Azarol-hvidtjørn

 

 

5

5

 

1

 

 

0154080

Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, azarol, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

2

0,05 (1)

 

1

 

 

0154990

Andet

 

 

2

5

 

0,02 (1)

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0161000

a)

Spiselig skræl

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0161010

Dadler

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0161020

Figner

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

0,1 (1)

 

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi, nagami)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0161050

Karambol (Bilimbi)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0161070

Jambolan (javablomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær (grumichama), surinamkirsebær)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0161990

Andet

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0162010

Kiwifrugter

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi))

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter

4

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Stjerneæble

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey))

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Andet

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163020

Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan)

2

 

 

2 (mz, me)

 

0,2

 

0,2

0163030

Mangofrugter

0,2

 

 

2 (mz)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163040

Papaja

0,2

 

 

7 (mz)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163050

Granatæbler

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163060

Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstorefrugter af Annona-familien)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163070

Guava

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163080

Ananas

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163090

Brødfrugt (Jackfrugt)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163100

Durian

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163110

Pigget annona (guanabana)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0163990

Andet

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (1)

0211000

a)

Kartofler

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,3 (ma, mz, me, pr, z)

 

0,02 (1)

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0212010

Maniok (Taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamsbønne, mexikansk yamsbønne)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

0,05 (1)

 

1

0,5 (mz)

 

0,02 (1)

 

 

0213020

Gulerødder

0,2

 

2

0,2 (mz)

 

0,02 (1)

 

 

0213030

Knoldselleri

0,3

 

0,05 (1)

0,3 (ma, mz, me, pr, t, z)

 

0,02 (1)

 

 

0213040

Peberrod

0,2

 

2

0,2 (mz)

 

0,02 (1)

 

 

0213050

Jordskokker

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0213060

Pastinakker

0,2

 

2

0,2 (mz)

 

0,02 (1)

 

 

0213070

Persillerod

0,2

 

2

0,2 (mz)

 

0,02 (1)

 

 

0213080

Radiser (Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter)

0,2

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,2

 

 

0213090

Havrerod (Skorzoner, have-skorzoner (vegetabilsk østersplante))

0,2

 

2

0,2 (mz)

 

0,02 (1)

 

 

0213100

Kålroer

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0213110

Majroer

0,2

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0213990

Andet

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0220000

ii)

Løg

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,1 (1)

0220010

Hvidløg

0,05 (1)

 

0,3

0,5 (mz)

 

 

 

 

0220020

Kepaløg (Perleløg)

0,05 (1)

 

0,3

1 (ma, mz)

 

 

 

 

0220030

Skalotteløg

0,05 (1)

 

0,3

1 (ma, mz)

 

 

 

 

0220040

Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter)

2

 

1

1 (ma, mz)

 

 

 

 

0220990

Andet

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

0,1 (1)

0231000

a)

Solanacea

2

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater (Kirsebærtomat)

 

 

1

3 (pr, mz)

 

0,5

0,1

 

0231020

Peberfrugter (Chilipeber)

 

 

1

5 (mz, pr)

 

0,3

0,1

 

0231030

Auberginer (æggeplanter) (Melonpære)

 

 

1

3 (mz, me)

 

0,5

0,02 (1)

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

0,5

0,5 (mz)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0231990

Andet

 

 

0,5

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

1

 

0,5

 

 

0,2

0,2

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter (Sommersquash, mandelgræskar (patisson))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,5

 

0,05 (1)

1 ft

 

0,1

0,05

 

0233010

Meloner (Hornmelon)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar (Vintersquash)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0240000

iv)

Kål

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (1)

0241000

a)

Blomsterkål

0,5

 

 

 

 

0,3

 

 

0241010

Broccoli (Calabrese, kailankål, cime di rapa)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

2 (mz)

 

0,1

 

 

0242020

Hovedkål (Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

 

 

3 (mz)

 

3

 

 

0242990

Andet

 

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0243000

c)

Bladkål

5

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0243010

Kinakål (Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, pe-tsai, fodermarvkål)

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0243020

Grønkål (Foderkål)

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0243990

Andet

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

3

 

10

 

 

 

 

 

0251010

Vårsalat (Feldsalat)

 

 

 

 

 

1

 

0,1 (1)

0251020

Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluksalat), icebergsalat, romersk salat (cossalat))

 

 

 

 

 

2

 

2

0251030

Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf)

 

 

 

 

 

2

 

2

0251040

Havekarse

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0251060

Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep)

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0251070

Rød sennep

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0251080

Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna)

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0251990

Andet

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

0252010

Spinat (Newzealandsk spinat, majroetoppe)

0,05 (1)

 

8

0,05 (1)

 

2

 

 

0252020

Portulak (Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt)

3

 

10

5

 

0,02 (1)

 

 

0252030

Bladbeder (Blade af rødbeder)

0,05 (1)

 

10  (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0252990

Andet

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

2

 

0,1 (1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,3 (mz)

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0255000

e)

Julesalat

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,1 (1)

0256000

f)

Urter

3

 

10

 

 

2

 

0,1 (1)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie (Vintersar, almindelig sar)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Timian (Merian, oregano)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum (Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon (Isop)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0260010

Bønner, med bælg (Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne)

1

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0260020

Bønner, uden bælg (Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

0,2

 

0,5

0,1 (mz)

 

 

 

 

0260030

Ærter, med bælg (Mangetout (sukkerært))

0,5

 

2

1 (me, mz)

 

 

 

 

0260040

Ærter, uden bælg (Haveært/ grønært, kikært)

0,2

 

0,1

0,1 (mz)

 

 

 

 

0260050

Linser

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0260990

Andet

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

0270010

Asparges

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (mz)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0270020

Kardoner

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0270030

Bladselleri

5

 

5

0,05 (1)

0,05 (1)

2

0,05

 

0270040

Fennikel

5

 

0,2

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0270050

Artiskokker

1

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,2

 

0270060

Porrer

2

 

0,05 (1)

3 (ma, mz)

0,2

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0270070

Rabarber

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (mz)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0270080

Bambusskud

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (mz)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0270090

Palmehjerter

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (mz)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0270990

Andet

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0280000

viii)

Svampe

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,1 (1)

0280010

Dyrkede (Havechampignon, østershat, shitake)

 

10

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde (Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0280990

Andet

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Tang

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,1 (1)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,1

0,05 (1)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,1 (1)

0300010

Bønner (Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

0300040

Lupiner

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (1)

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,05 (1)

7

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401020

Jordnødder

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401030

Valmuefrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401040

Sesamfrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401050

Solsikkefrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401060

Rapsfrø (Frø af agerkål, rybs)

0,5

7

 

0,5 (ma, mz)

 

0,05 (1)

 

 

0401070

Sojabønner

0,5

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,5

 

 

0401080

Sennepsfrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401090

Bomuldsfrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401100

Græskarfrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401110

Safflor

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401120

Hjulkrone

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401130

Sæddodder

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401140

Hampfrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401150

Kristpalmefrø

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0401990

Andet

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

5 (pr, mz)

 

 

 

 

0402020

Palmenødder (oliepalmekerner)

 

 

 

5 (pr, mz)

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

5 (pr, mz)

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

5 (pr, mz)

 

 

 

 

0402990

Andet

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

 

0500000

5.

KORN

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,1 (1)

0500010

Byg

0,3

2

3

2 (ma, mz)

0,1

 

0,1

 

0500020

Boghvede

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

 

0,05

 

0500030

Majs

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05

 

0500040

Hirse (Kolbehirse, teff)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05

 

0500050

Havre

0,3

5

2

2 (ma, mz)

0,1

 

0,1

 

0500060

Ris

5

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05

 

0500070

Rug

0,3

2

0,5

1 (ma, mz)

0,1

 

0,05

 

0500080

Durra

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05

 

0500090

Hvede (Spelt, triticale)

0,3

2

0,5

1

0,1

 

0,1

 

0500990

Andet

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (1)

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

 

 

 

0,1  (1)

 

 

 

0620000

ii)

Kaffebønner

 

 

 

 

0,1  (1)

 

 

 

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Blomster af kamille

 

 

 

 

2

 

 

 

0631020

Blomster af hibiscus

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0631030

Kronblade af roser

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0631040

Blomster af jasmin

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0631050

Blomster af lind

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0632010

Jordbærblade

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibosblade

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0633010

Baldrianrod

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginsengrod

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

20

0,1 (1)

0,05 (1)

25 (pr)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (1)

0800000

8.

KRYDDERIER

20

0,1 (1)

0,05 (1)

25

0,1 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (1)

0810000

i)

Frø

 

 

 

 

 

 

 

 

0810010

Anis

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Sellerifrø (Løvstikkefrø)

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Korianderfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Spidskommenfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Dildfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikelfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatnød

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

 

 

 

 

 

 

 

 

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Anispeber (kinesisk peber)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Peber, hvid og sort (Lang peber, rosapeber)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanillestænger

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

 

 

 

 

0830010

Kanel (Cassia)

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

 

 

 

 

 

 

 

 

0840020

Ingefær

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840040

Peberrod

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0850000

v)

Knopper

 

 

 

 

 

 

 

 

0850010

Krydder-nellike

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Støvfang

 

 

 

 

 

 

 

 

0860010

Saffrankrokus

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

 

 

 

 

 

 

 

 

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER

20

0,1 (1)

0,05 (1)

25 (pr)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (1)

0900010

Sukkerroer (roden)

 

 

 

 

 

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

 

 

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

 

 

 

 

 

0900990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel, andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

1011000

a)

Svin

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

1011010

Kød

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05

 

1011020

Fedt, uden kødindhold

 

 

 

 

0,05 (1)

0,3

0,5

 

1011030

Lever

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

1

 

1011040

Nyre

 

 

 

 

0,5

0,01 (1)

0,2

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05

 

1011990

Andet

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05

 

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Kød

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05

 

1012020

Fedt

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,3

0,5

 

1012030

Lever

 

0,1 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

1

 

1012040

Nyre

 

0,2 (1)

 

 

0,5

0,01 (1)

0,2

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,5

 

1012990

Andet

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05

 

1013000

c)

Får

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

1013010

Kød

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05

 

1013020

Fedt

 

 

 

 

0,05 (1)

0,3

0,5

 

1013030

Lever

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

1

 

1013040

Nyre

 

 

 

 

0,5

0,01 (1)

0,5

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,5

 

1013990

Andet

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,5

 

1014000

d)

Geder

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

1014010

Kød

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,5

 

1014020

Fedt

 

 

 

 

0,05 (1)

0,3

0,5

 

1014030

Lever

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

1

 

1014040

Nyre

 

 

 

 

0,5

0,01 (1)

0,5

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,5

 

1014990

Andet