Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0719

Kommissionens forordning (EF) nr. 719/2009 af 6. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår listen over tredjelande og områder, hvorfra visse krebsdyr og vandlevende pryddyr kan importeres til Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 205, 7.8.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 123 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/719/oj

7.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 719/2009

af 6. august 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1251/2008 for så vidt angår listen over tredjelande og områder, hvorfra visse krebsdyr og vandlevende pryddyr kan importeres til Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbestemmelser for markedsføring og import og transit af akvakulturdyr og produkter deraf i Fællesskabet. I henhold til direktivet må akvakulturdyr og produkter deraf kun føres ind i Fællesskabet fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på en liste, som udarbejdes og ajourføres efter proceduren i direktivet.

(2)

Ved artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarter (2) er der fastsat bestemmelser om import af vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(3)

I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/2008 må medlemsstaterne kun tillade import af prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Bestemmelsen sikrer, at relevante epidemiologiske data vedrørende de pågældende dyr stilles til rådighed for alle OIE-medlemmer.

(4)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 er der opstillet en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra det er tilladt at importere akvakulturdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg samt prydfisk, der er modtagelige for en eller flere af de sygdomme, der er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og som er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(5)

Secretariat of the Pacific Community (SPC) er en international organisation, der giver teknisk bistand, politikrådgivning, uddannelse og forskningstjenester til 22 østater og territorier i Stillehavet inden for sundhed, menneskelig udvikling, landbrug, skovbrug og fiskeri. Visse SPC-medlemmer er ikke medlemmer af OIE.

(6)

OIE og SPC indgik en aftale i september 1999. Ifølge aftalen skal SPC anspore de af sine medlemmer, der ikke er medlemmer af OIE, til at deltage i OIE's informationsnetværk vedrørende dyresundhed og vanddyrs sundhed.

(7)

I bilaget til aftalen, som SPC og OIE vedtog den 10. april 2003, er der fastsat betingelser for samarbejdet mellem parterne om udvikling, vedligeholdelse og distribution af et regionalt dyresundhedsinformationssystem for østater og territorier i Stillehavet.

(8)

Ved breve af 31. marts 2009 og 30. april 2009 har SPC meddelt Kommissionen, at SPC-medlemmer, der ikke er medlemmer af OIE, er i stand til fra maj 2009 at indlæse relevant sygdomsinformation i OIE's verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem (World Animal Health Information System) i overensstemmelse med OIE-kriterierne.

(9)

Artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres med henblik på også at tillade import af prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande og tredjelandsområder, der ikke er medlemmer af OIE, men som har indgået en officiel aftale med OIE med henblik på at deltage i OIE's informationsnetværk vedrørende dyresundhed og vanddyrs sundhed.

(10)

USA har bekræftet, at Puerto Rico, De Amerikanske Jomfruøer, Amerikansk Samoa, Guam og Nordmarianerne betragtes som USA-områder, og at USA's kompetente myndighed er ansvarlig for anmeldelse af dyresygdomme til OIE.

(11)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 bør ligeledes ændres i overensstemmelse hermed for at medtage de pågældende SPC-medlemmer.

(12)

I henhold til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (3) skulle medlemsstaterne sikre, at import fra tredjelande af akvakulturdyr og -produkter var omfattet af betingelser, der mindst var ligestillet med dem, der gælder for produktion og markedsføring af EF-produkter.

(13)

Da direktiv 91/67/EØF var i kraft, var det i medlemsstaterne tilladt at importere krebsdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg fra USA. Direktiv 91/67/EØF blev ophævet og afløst af direktiv 2006/88/EF, som harmoniserede dyresundhedskravene til sådan import.

(14)

Ved artikel 20, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1251/2008 er der fastsat en overgangsperiode, hvor sendinger af krebsdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg fortsat kan importeres i overensstemmelse med den ordning, der eksisterede, før direktiv 2006/88/EF trådte i kraft. Overgangsperioden udløb den 30. juni 2009.

(15)

USA bør derfor opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008, indtil afslutningen af den kontrol på stedet, der skal gennemføres i henhold til direktiv 2006/88/EF med henblik på at verificere, om EF-bestemmelserne om vanddyrs sundhed overholdes.

(16)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1251/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, må kun importeres til Fællesskabet fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er:

a)

medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) eller

b)

opført i bilag III, og som har en formel aftale med OIE om regelmæssigt at meddele oplysninger om deres dyresundhedsstatus til OIE's medlemmer.«

2)

Bilag III erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 41.

(3)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1.


BILAG

»BILAG III

LISTE OVER TREDJELANDE, TREDJELANDSOMRÅDER, -ZONER OG -SEGMENTER  (1)

(jf. artikel 10, stk. 1, og artikel 11)

Land/område

Akvakulturart

Zone/segment

ISO-kode

Navn

Fisk

Bløddyr

Krebsdyr

Kode

Beskrivelse

AU

Australien

X (2)

 

 

 

 

BR

Brasilien

X (3)

 

 

 

 

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (5)

Hele området

CA 1 (6)

British Columbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

New Brunswick

CA 6 (6)

Nova Scotia

CA 7 (6)

Prince Edward Island

CA 8 (6)

Newfoundland og Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Northwest Territories

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chile

X (2)

 

 

 

Hele landet

CN

Kina

X (3)

 

 

 

Hele landet

CO

Colombia

X (3)

 

 

 

Hele landet

CG

Congo

X (3)

 

 

 

Hele landet

CK

Cookøerne

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

HR

Kroatien

X (2)

 

 

 

Hele landet

HK

Hongkong

X (3)

 

 

 

Hele landet

IN

Indien

X (4)

 

 

 

Hele landet

ID

Indonesien

X (2)

 

 

 

Hele landet

IL

Israel

X (2)

 

 

 

Hele landet

JM

Jamaica

X (3)

 

 

 

Hele landet

JP

Japan

X (3)

 

 

 

Hele landet

KI

Kiribati

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Hele landet

MH

Marshalløerne

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

MK (7)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

X (3)

 

 

 

Hele landet

MY

Malaysia

X (3)

 

 

 

Vestmalaysia (Malaccahalvøen)

NR

Nauru

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

NU

Niue

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

NZ

New Zealand

X (2)

 

 

 

Hele landet

PF

Fransk Polynesien

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

PG

Papua Ny Guinea

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

PN

Pitcairn

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

PW

Palau

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

RU

Rusland

X (2)

 

 

 

Hele landet

SB

Salomonøerne

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

SG

Singapore

X (3)

 

 

 

Hele landet

ZA

Sydafrika

X (2)

 

 

 

Hele landet

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

Hele landet

TH

Thailand

X (3)

 

 

 

Hele landet

TR

Tyrkiet

X (2)

 

 

 

Hele landet

TK

Tokelau

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

TO

Tonga

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

TV

Tuvalu

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

US

USA (9)

X

 

X

US 0 (5)

Hele landet

X

 

 

US 1 (6)

Hele landet, undtagen følgende stater: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota og Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Californien)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay og Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 

WF

Wallis og Futuna

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet

WS

Samoa

X (8)

X (8)

X (8)

 

Hele landet


(1)  I henhold til artikel 11 kan prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, importeres til Fællesskabet fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(2)  Gælder alle fiskearter.

(3)  Gælder kun fiskearter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, samt Cyprinidae.

(4)  Gælder kun fiskearter, der er modtagelige for epizootisk ulcerativt syndrom, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, og er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(5)  Gælder ikke fiskearter, der er modtagelige for eller vektorer for egtvedsyge, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(6)  Gælder kun fiskearter, der er modtagelige for eller vektorer for egtvedsyge, jf. del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(7)  Foreløbig kode, som på ingen måde foregriber landets endelige betegnelse, som vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(8)  Gælder kun import af prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(9)  I denne forordning omfatter USA Puerto Rico, De Amerikanske Jomfruøer, Amerikansk Samoa, Guam og Nordmarianerne.«


Top