Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0707

Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2009 af 5. august 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakravene

OJ L 204, 6.8.2009, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 60 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/707/oj

6.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 707/2009

af 5. august 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakravene

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 184/2005 fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

(2)

Den økonomiske og tekniske udvikling på betalingsbalanceområdet kræver regelmæssig opdatering af datakravene og tilpasning af opdelingsniveauerne i forordning (EF) nr. 184/2005.

(3)

Vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 af 6. juli 2005 om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (2) har skabt behov for yderligere betalingsbalancestatistikker.

(4)

Det er nødvendigt at foretage en række ændringer i datakravene i tabel 1 »Euroindikatorer for betalingsbalancen« og tabel 2 »Kvartalsvise betalingsbalancestatistikker« i bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 for at forbedre nøjagtigheden af aggregaterne til indkomst og løbende poster på fællesskabsniveau, at sikre konsistens mellem den aggregeringsmetode, der anvendes for henholdsvis indkomst af porteføljeinvesteringer (løbende poster) og porteføljeinvesteringsstrømme (den finansielle konto), samt at sikre konsistens mellem henholdsvis Europa-Kommissionens (Eurostats) og Den Europæiske Centralbanks (ECB's) beregninger.

(5)

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og indførelsen af euroen i Slovenien, Cypern, Malta og Slovakiet kræver tilsvarende ændringer i tabel 6 »Geografisk opdeling« i bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005.

(6)

Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (3) er det nødvendigt at foretage tilpasninger i tabel 7 »Aktivitetsopdeling« i bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Betalingsbalanceudvalget, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 184/2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2009.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23.

(2)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 22.

(3)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 184/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Med virkning fra første referenceperiode i 2009 affattes punkt 1 således:

»1.   Euroindikatorer for betalingsbalancen

BOP EUR

Euroindikatorer

Frist: t + 2 måneder (1)

Hyppighed: kvartalsvis

Første referenceperiode: første kvartal 2009

Kredit

Debet

første kvartal 2009

Løbende poster

Varer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Tjenester

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Indkomst

Aflønning af ansatte

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

—   

Formueindkomst

Direkte investeringer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Porteføljeinvesteringer

Extra-EU

 

Verden

Andre investeringer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Løbende overførsler

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

2)

Med virkning fra første referenceperiode i 2009 affattes punkt 2 således:

»2.   Kvartalsvise betalingsbalancestatistikker

BOP Q

Kvartalsdata

Frist: t + 3 måneder

Hyppighed: kvartalsvis

Første referenceperiode: første kvartal 2009

Kredit

Debet

Netto

I.

Løbende poster

Verden

Verden

Verden

Varer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Tjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Transport

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Rejser

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Kommunikationstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Bygge- og anlægstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Forsikringstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Finansielle tjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Edb- og informationstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Royalties og licensafgifter

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Anden forretningsservice

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Offentlige tjenester i.a.n.

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Indkomst

Verden

Verden

Verden

Aflønning af ansatte

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Formueindkomst

Verden

Verden

Verden

Direkte investeringer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Aktieindkomst

 (2)

 (2)

 (2)

Dividende og distribueret overskud

 (2)

 (2)

 (2)

Reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud

 (2)

 (2)

 (2)

Indkomst af gæld (renter)

 (2)

 (2)

 (2)

Porteføljeinvesteringer

Niveau 1

 

Verden

Aktieindkomst

 (2)

 

Verden

Indkomst af gæld (renter)

 (2)

 

Verden

Andre investeringer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Renter iflg. BPM5 (ikke justeret for FISIM)

 (2)

 (2)

 (2)

Formueindkomst henført til forsikringstagere

 (2)

 (2)

 (2)

Andet

 (2)

 (2)

 (2)

Memorandumposter — indkomst

 

 

 

Formueindkomst — renter if. SNA 93 (justeret for FISIM)

 (2)

 

Verden

Værdien af FISIM

 (2)

 (2)

 (2)

Formueindkomst — renter if. BPM5(ikke justeret for FISIM)

 (2)

 

Verden

Formueindkomst — undtagen renter

 (2)

 

Verden

Løbende overførsler

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Offentlig forvaltning og service

 (2)

 (2)

 (2)

Produktskatter

 (2)

 (2)

 (2)

Andre produktionsskatter

 (2)

 (2)

 (2)

Produktsubsidier

 (2)

 (2)

 (2)

Andre produktionssubsidier

 (2)

 (2)

 (2)

Indkomst- og formueskatter mv.

 (2)

 (2)

 (2)

Bidrag til sociale ordninger

 (2)

 (2)

 (2)

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

 (2)

 (2)

 (2)

Andre løbende overførsler inden for offentlig forvaltning og service i.a.n.

 (2)

 (2)

 (2)

Andre sektorer

 (2)

 (2)

 (2)

Arbejdstageres overførsler

 (2)

 (2)

 (2)

Andre private overførsler

 (2)

 (2)

 (2)

Produktskatter

 (2)

 (2)

 (2)

Andre produktionsskatter

 (2)

 (2)

 (2)

Produktsubsidier

 (2)

 (2)

 (2)

Andre produktionssubsidier

 (2)

 (2)

 (2)

Indkomst- og formueskatter mv.

 (2)

 (2)

 (2)

Bidrag til sociale ordninger

 (2)

 (2)

 (2)

Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier

 (2)

 (2)

 (2)

Skadesforsikringspræmier, netto

 (2)

 (2)

 (2)

kadesforsikringserstatninger

 (2)

 (2)

 (2)

Andre løbende overførsler fra andre sektorer i.a.n.

 (2)

 (2)

 (2)

Korrektion for ændringer i husholdningernes nettoformue i pensionskassereserver

 (2)

 (2)

 (2)

II.

Kapitalkonto

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Kapitaloverførsler

 (2)

 (2)

 (2)

Kapitalskatter

 (2)

 (2)

 (2)

Investeringstilskud og andre kapitaloverførsler

 (2)

 (2)

 (2)

Anskaffelser minus afhændelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver

 (2)

 (2)

 (2)

 

Nettoaktiver

Nettopassiver

Netto

III.

Finansiel konto

 

 

 

Direkte investeringer

 

 

Niveau 1

Abroad

 

 

Niveau 1

I udlandet

 

 

Niveau 1

Egenkapital

 

 

Niveau 1

Anden kapital

 

 

Niveau 1

I den indberettende økonomi

 

 

Niveau 1

Egenkapital

 

 

Niveau 1

Reinvesteret indtjening

 

 

Niveau 1

Anden kapital

 

 

Niveau 1

Porteføljeinvesteringer

Niveau 1

Verden

 

Finansielle derivater

 

 

Verden

Andre investeringer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Officielle reserveaktiver

Verden

 

 

IV.

Fejl og udeladelser, netto

 

 

Verden

3)

I punkt 6 foretages følgende ændringer:

a)

I tabellen ændres kolonnen »Niveau 1« således:

i)

»D3 EU-25 (Intra-EU-25)« erstattes af »V1 EU-27 (Intra-EU-27)«.

ii)

»D5 Extra-EU-25« erstattes af »V2 Extra-EU-27«.

iii)

»Z8 Extra-EU-25 ikke fordelt« erstattes af »Z8 Extra-EU-27 (ikke fordelt)«.

b)

I tabellen ændres kolonnen »Niveau 2« således:

i)

»D3 EU-25 (Intra-EU-25)« erstattes af »V1 EU-27 (Intra-EU-27)«.

ii)

»D5 Extra-EU-25« erstattes af »V2 Extra-EU-27«.

iii)

»BG Bulgarien«udgår.

iv)

»RO Rumænien« udgår.

v)

»Z8 Extra-EU-25 ikke fordelt« erstattes af »Z8 Extra-EU-27 (ikke fordelt)«.

c)

I tabellen ændres kolonnen »Niveau 3« således:

i)

»CS Serbien og Montenegro« udgår.

ii)

»ME Montenegro« indsættes efter »MD Moldova«.

iii)

»RS Serbien« indsættes efter »QA Qatar«.

4)

Med virkning fra den årlige indberetning i 2011 affattes punkt 7 således:

»7.   Aktivitetsopdeling

Niveau 1

Niveau 2

NACE rev. 2

 

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Hovedafd. A

RÅSTOFINDVINDING

RÅSTOFINDVINDING

Hovedafd. B

 

Indvinding af råolie og naturgas og serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding

Hovedgr. 06, 09

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

Hovedafd. C

 

Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

Hovedgr. 10, 11, 12

 

Tekstil- og træaktiviteter I ALT

Hovedgr. 13, 14, 16, 17, 18

 

Tekstiler og beklædningsartikler

Hovedgr. 13, 14

 

Træ, papir, trykning og reproduktion

Hovedgr. 16, 17, 18

Olieprodukter, kemiske produkter, farmaceutiske produkter, gummi- og plastprodukter

Olieprodukter, kemiske produkter, farmaceutiske produkter, gummi- og plastprodukter I ALT

Hovedgr. 19, 20, 21, 22

 

Koks og raffinerede mineralolieprodukter

Hovedgr. 19

 

Kemiske produkter

Hovedgr. 20

 

Gummi- og plastprodukter

Hovedgr. 22

 

Metalprodukter og maskiner I ALT

Hovedgr. 24, 25, 26, 28

 

Metal og færdige metalprodukter

Hovedgr. 24, 25

Computere, elektroniske og optiske produkter

Computere, elektroniske og optiske produkter

Hovedgr. 26

 

Maskiner og udstyr i.a.n.

Hovedgr. 28

Køretøjer og andre transportmidler

Køretøjer og andre transportmidler I ALT

Hovedgr. 29, 30

 

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

Hovedgr. 29

 

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

Hovedgr. 30

 

Anden fremstillingsvirksomhed I ALT

Hovedgr. 15, 23, 27, 31, 32, 33

EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING

EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING

Hovedafd. D

VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

Hovedafd. E

 

Vandforsyning

Hovedgr. 36

 

Kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

Hovedgr. 37, 38, 39

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

Hovedafd. F

TJENESTER I ALT

TJENESTER I ALT

Hovedafd. G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

Hovedafd. G

 

Handel med biler og motorcykler og reparation heraf

Hovedgr. 45

 

Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Hovedgr. 46

 

Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Hovedgr. 47

TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

Hovedafd. H

 

Transport og godshåndtering I ALT

Hovedgr. 49, 50, 51, 52

 

Landtransport; rørtransport

Hovedgr. 49

 

Skibsfart

Hovedgr. 50

 

Luftfart

Hovedgr. 51

 

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

Hovedgr. 52

 

Post- og kurertjenester

Hovedgr. 53

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOM-HED

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOM-HED

Hovedafd. I

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

Hovedafd. J

 

Produktion af film, video- og tv-programmer, anden underholdning

Hovedgr. 59, 60

 

Telekommunikation

Hovedgr. 61

 

Anden informations- og kommunikationsvirksomhed

Hovedgr. 58, 62, 63

PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING

PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING

Hovedafd. K

 

Bank- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

Hovedgr. 64

 

Holdingselskabers virksomhed

Gruppe 64.2

 

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring

Hovedgr. 65

 

Andre finansielle tjenester

Hovedgr. 66

 

FAST EJENDOM

Hovedafd. L

LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER

LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER

Hovedafd. M

 

Juridisk bistand, bogføring og revision

Hovedgr. 69

 

Juridisk bistand

Gruppe 69.1

 

Bogføring og revision; skatterådgivning

Gruppe 69.2

 

Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

Hovedgr. 70

 

Hovedsæders virksomhed

Gruppe 70.1

 

Virksomhedsrådgivning

Gruppe 70.2

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

Hovedgr. 71

Videnskabelig forskning og udvikling

Videnskabelig forskning og udvikling

Hovedgr. 72

 

Reklame og markedsanalyse

Hovedgr. 73

 

Reklame

Gruppe 73.1

 

Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

Gruppe 73.2

 

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, dyrlæger

Hovedgr. 74, 75

 

ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER

Hovedafd. N

 

Udlejning og leasing

Hovedgr. 77

 

Andre administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

Hovedgr. 78, 79, 80, 81, 82

 

UNDERVISNING

Hovedafd. P

 

SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

Hovedafd. Q

KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT

KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT

Hovedafd. R

 

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

Hovedgr. 90

 

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed

Hovedgr. 91

 

Sport og andre fritidsaktiviteter; lotteri- og anden spillevirksomhed

Hovedgr. 92, 93

 

ANDRE SERVICEYDELSER

Hovedafd. S

 

Organisationer og foreninger

Hovedgr. 94

 

Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug, andre personlige serviceydelser

Hovedgr. 95, 96

 

Ikke fordelt

 

 

Privat køb og salg af fast ejendom«

 


(1)  

t

=

referenceperiode (år eller kvartal).«

(2)  Verden, intra-EU, extra-EU, intra-euro-området, extra-euro-området, EU-institutioner.«


Top