EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0690

Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2009 af 30. juli 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 199, 31.7.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 65 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 10/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/690/oj

31.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 690/2009

af 30. juli 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 skal materiel, dele og apparatur opfylde miljøbeskyttelseskravene i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart (herefter benævnt »Chicago-konventionen«) i udgaven af 24. november 2005 for så vidt angår bind I og II, bortset fra tillæggene.

(2)

Chicago-konventionens bilag 16 er ændret efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 216/2008 med en ændring 9 til bind I og en ændring 6 til bind II af 7. marts 2008, og begge trådte i kraft den 20. november 2008.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelsen fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008. Agenturet har anbefalet, at forordning (EF) nr. 216/2008 ændres med henblik på at tage højde for ændringerne af Chicago-konventionen.

(4)

Forordning (EF) nr. 216/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 affattes således:

»1.   Materiel, dele og apparatur skal opfylde miljøbeskyttelseskravene i ændring 9 til bind I og i ændring 6 til bind II i bilag 16 til Chicago-konventionen i udgaven af 20. november 2008, bortset fra tillæggene til bilag 16.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.


Top