EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; ophævet ved 32019R1793 . Latest consolidated version: 17/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009

af 24. juli 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne (1) overholdes, særlig artikel 15, stk. 5, og artikel 63, stk. 1, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastsat harmoniserede fællesskabsrammer med generelle bestemmelser for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol, herunder offentlig kontrol af foderstoffer og fødevarer, der føres ind fra tredjelande. Desuden skal der i henhold til forordningen udarbejdes en liste over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der på grundlag af kendte eller begyndende risici skal underkastes mere intensiv offentlig kontrol på indgangsstedet til områder anført i bilag I til nævnte forordning (listen). Denne mere intensive kontrol bør gøre det muligt at indføre mere effektive foranstaltninger mod den kendte eller begyndende risiko og at indsamle præcise overvågningsoplysninger om forekomsten og prævalensen af utilfredsstillende resultater af laboratorieundersøgelser.

(2)

For at udarbejde listen bør der tages højde for visse kriterier, som gør det muligt at identificere en kendt eller begyndende risiko vedrørende et bestemt foderstof eller en bestemt fødevare af ikke-animalsk oprindelse.

(3)

Indtil der er vedtaget en standardiseret metode og standardiserede kriterier for udarbejdelsen af listen, bør data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem for foder og fødevarer (RASFF) som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, rapporter fra tredjelande, informationsudvekslingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og videnskabelige vurderinger, anvendes med henblik på udarbejdelse og opdatering af listen.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne med henblik på tilrettelæggelsen af den mere intensive kontrol udpege særlige indgangssteder, hvor der er adgang til de nødvendige kontrolfaciliteter for de forskellige typer fødevarer og foderstoffer. På denne baggrund bør der i nærværende forordning fastsættes mindstekrav for de udpegede indgangssteder for at sikre en vis grad af ensartethed med hensyn kontrollens effektivitet.

(5)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal medlemsstaterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af den mere intensive kontrol kræve, at foderstof- og fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingerne, giver forhåndsmeddelelse om en sendings ankomst og art. På denne baggrund bør der udformes en model for et fælles importdokument (CED) for foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er omfattet af forordningen, for at sikre en ensartet tilgang i hele Fællesskabet. CED-dokumentet bør kunne anvendes af toldmyndighederne, når sendinger klareres med henblik på overgang til fri omsætning.

(6)

For desuden at sikre et vist niveau af ensartethed på fællesskabsplan med hensyn til den mere intensive offentlige kontrol bør det i nærværende forordning bestemmes, at en sådan kontrol skal omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol.

(7)

Der bør være tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for tilrettelæggelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Derfor bør medlemsstaterne opkræve nødvendige gebyrer til dækning af omkostninger i forbindelse med denne kontrol. Beregningen af disse gebyrer bør foretages i overensstemmelse med kriterierne i bilag VI til forordning (EF) nr. 882/2004.

(8)

I henhold til Kommissionens beslutning 2005/402/EF af 23. maj 2005 om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie (3) skal alle sendinger af sådanne produkter ledsages af en analyserapport, som godtgør, at produktet ikke indeholder nogen af følgende stoffer: Sudan I (CAS-nr. 842-07-9), Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6), Sudan III (CAS-nr. 85-86-9) eller Sudan IV (85-83-6). Efter vedtagelsen af disse foranstaltninger er hyppigheden af meddelelser til RASFF faldet, hvilket vidner om en betydelig forbedring med hensyn til forekomsten af Sudan-farvestoffer i de relevante produkter. Kravet om analyserapporter for hver sending af importerede produkter, som er fastsat i beslutning 2005/402//EF, bør derfor afskaffes, og der bør i stedet indføres en ensartet, mere intensiv kontrol af disse sendinger ved EF-indgangsstedet. Beslutning nr. 2005/402/EC bør derfor ophæves.

(9)

I henhold til bestemmelserne i Kommissionens beslutning 2006/504/EF af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (4) skal kontrolhyppigheden være mere intensiv (50 % af alle sendinger) for at afsløre aflatoksiner i jordnødder med oprindelse i Brasilien. Efter vedtagelsen af disse foranstaltninger er hyppigheden af meddelelser til RASFF vedrørende aflatoksiner i jordnødder fra Brasilien faldet. Foranstaltningerne i beslutning 2006/504/EF bør derfor afskaffes for sådanne varer, som i stedet bør underkastes et ensartet, mere intensivt kontrolniveau ved indgangsstedet til Fællesskabet. Beslutning 2006/504/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Anvendelsen af mindstekrav til de udpegede indgangssteder kan frembyde praktiske vanskeligheder for medlemsstaterne. Derfor bør der i denne forordning fastsættes en overgangsperiode, i hvilken disse krav gennemføres gradvist. Således bør de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i overgangsperioden have mulighed for at udføre den påkrævede identitetskontrol og fysiske kontrol ved andre kontrolsteder end de udpegede indgangssteder. Sådanne kontrolsteder bør opfylde de i nærværende forordning fastsatte mindstekrav til indgangssteder.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol, der skal udføres i overensstemmelse med artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004, for indgangsstederne til de områder, der er omhandlet bilag I til nævnte forordning, for så vidt angår import af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Ajourføring af bilag I

I forbindelse med udformningen af listen i bilag I og de regelmæssige ændringer heraf skal der som minimum anvendes følgende informationskilder:

a)

data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem RASFF

b)

rapporter og oplysninger stammende fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets aktiviteter

c)

rapporter og oplysninger fra tredjelande

d)

informationsudvekslingen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

e)

eventuelle videnskabelige vurderinger.

Listen i bilag I revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»fælles importdokument (CED)«: det dokument, der skal udfyldes af lederen af foderstof- og fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, jf. artikel 6, og som der findes en model for i bilag II, og af den kompetente myndighed, der bekræfter, at der er foretaget offentlig kontrol

b)

»udpeget indgangssted«: det indgangssted, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, første led, i forordning (EF) nr. 882/2004, til et af de i bilag I til nævnte forordning omhandlede områder; for så vidt angår sendinger, der ankommer ad søvejen og omlades til et andet skib, der skal transportere dem til en havn i en anden medlemsstat, er det udpegede indgangssted sidstnævnte havn

c)

»sending«: mængde foderstof eller fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i listen i bilag I til nærværende forordning, af samme klasse eller betegnelse, omfattet af de(t) samme dokument(er), og som befordres med samme transportmiddel og kommer fra samme tredjeland eller del af et tredjeland.

Artikel 4

Mindstekrav til de udpegede indgangssteder

Uden at artikel 19 derved tilsidesættes, skal de udpegede indgangssteder som minimum råde over:

a)

et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaringer til at udføre den foreskrevne kontrol af sendingerne

b)

relevante faciliteter, der gør det muligt for den kompetente myndighed at foretage den fornødne kontrol

c)

detaljerede anvisninger for prøveudtagning med henblik på analyse og forsendelse af sådanne prøver til et laboratorium, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 (det udpegede laboratorium)

d)

faciliteter, hvor tilbageholdte sendinger (og containergods) kan opbevares under de rette betingelser, indtil de i litra c) omhandlede analyseresultater foreligger, og et tilstrækkeligt antal opbevaringsrum, herunder kølerum i de tilfælde, hvor kontrollerede temperaturer er nødvendige på grund af sendingens art

e)

aflæsningsudstyr og passende udstyr til prøveudtagning med henblik på analyse

f)

mulighed for at foretage aflæsning og prøveudtagning med henblik på analyse på et afskærmet/overdækket sted, hvis dette er påkrævet

g)

et udpeget laboratorium, som kan foretage de i litra c) nævnte analyser, idet laboratoriet skal ligge så tæt på, at prøverne hurtigt kan fragtes derhen.

Artikel 5

Liste over udpegede indgangssteder

Medlemsstaterne skal for hvert af de i bilag I anførte produkter udarbejde en ajourført liste over de udpegede indgangssteder, som gøres offentligt tilgængelig på internettet. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen internetadresserne for disse lister.

Kommissionen skal angive de nationale links til disse lister på sit websted.

Artikel 6

Forhåndsmeddelelse om sendinger

Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter skal give forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for sendingens forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted og om sendingens art.

I den forbindelse skal de udfylde del I i det fælles importdokument og sende det til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted, mindst en arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst.

Artikel 7

Sproget i det fælles importdokument

Det fælles importdokument affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret.

En medlemsstat kan dog give sit samtykke til, at det fælles importdokument affattes på et andet af Fællesskabets officielle sprog.

Artikel 8

Mere intensiv offentlig kontrol på udpegede indgangssteder

1.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal uden unødig forsinkelse foretage:

a)

dokumentkontrol af alle sendinger inden for to arbejdsdage efter deres ankomst til det udpegede indgangssted, med mindre der opstår særlige og uundgåelige forhold

b)

identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, med de hyppigheder, der er fastlagt i bilag I, på en sådan måde, at ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter ikke kan forudsige, om en bestemt sending vil blive underkastet sådan kontrol; resultaterne af den fysiske kontrol skal være tilgængelige så hurtigt som teknisk muligt.

2.   Når kontrollen i stk. 1 er gennemført, skal den kompetente myndighed:

a)

udfylde den relevante del i del II af det fælles importdokument; og den ansvarlige embedsmand i den kompetente myndighed skal stemple og underskrive originalen

b)

lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument.

Originalen af det fælles importdokument skal ledsage sendingen under den videre transport, indtil den ankommer til bestemmelsesstedet som angivet i CED-dokumentet

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted kan, i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol, give tilladelse til videre transport af sendingen. Hvis en sådan tilladelse gives, skal den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted underrette den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, og der træffes relevante foranstaltninger, som sikrer, at sendingen forbliver under de kompetente myndigheders konstante kontrol og på ingen måde kan ændres i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol.

I tilfælde, hvor sendingen transporteres, uden at resultaterne af den fysiske kontrol foreligger, udstedes i stedet en attesteret kopi af det originale CED-dokument

Artikel 9

Særlige omstændigheder

1.   På den pågældende medlemsstats anmodning kan Kommissionen give de kompetente myndigheder på visse udpegede indgangssteder med særlige geografiske forhold tilladelse til at udføre fysisk kontrol ved en foderstof- og fødevarevirksomhedsleders lokaler, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

effektiviteten af den kontrol, der foretages på det udpegede indgangssted, påvirkes ikke i negativ retning

b)

lokalerne opfylder kravene i artikel 4, i det omfang det er relevant, og er af medlemsstaten godkendt til dette formål

c)

der er truffet relevante foranstaltninger, som sikrer, at sendingen forbliver under de kompetente myndigheders og det udpegede indgangssteds konstante kontrol fra det øjeblik, den ankommer til det udpegede indgangssted, og på ingen måde kan ændres under hele kontrolforløbet.

2.   Uanset artikel 8, stk. 1, kan det i forbindelse med beslutningen om at medtage et nyt produkt i bilag I under ekstraordinære omstændigheder bestemmes, at identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af det pågældende produkt eventuelt kan udføres af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet som anført på CED-dokumentet ved en foderstof- og fødevarevirksomhedsleders lokaler, hvis betingelserne i stk. 1, litra b) og c), er opfyldt, og forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Produktets meget forgængelige art eller emballagens særlige egenskaber betyder, at prøveudtagning på det udpegede indgangssted uundgåeligt ville medføre en alvorlig risiko for fødevaresikkerheden eller beskadigelse af produktet i uacceptabel grad.

b)

De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted og de kompetente myndigheder, der udfører den fysiske kontrol, har indført relevante samarbejdstiltag for at sikre, at

i)

sendingen på ingen måde kan ændres under hele kontrolforløbet

ii)

kravene om afrapportering i artikel 15 overholdes fuldt ud.

Artikel 10

Overgang til fri omsætning

Overgangen til fri omsætning er betinget af, at foderstof-og fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne et fælles importdokument eller en elektronisk udgave heraf, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle de i artikel 8, stk. 1, foreskrevne kontroller er udført, og der foreligger gunstige resultater af en eventuel fysisk kontrol.

Artikel 11

Forpligtelser for ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder

Hvor sendingens særlige egenskaber berettiger det, skal foderstof- og fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant stille følgende til rådighed for den kompetente myndighed:

a)

tilstrækkelige menneskelige ressourcer og logistik til aflæsning af sendingen med henblik udførelse af den offentlige kontrol

b)

passende udstyr til prøveudtagning med henblik på analyse i forbindelse med særtransporter og/eller særlige emballeringsformer, såfremt det ikke er muligt at udtage repræsentative prøver med det standardprøveudtagningsudstyr.

Artikel 12

Opdeling af sendinger

Sendinger må ikke opdeles, før den intensiverede offentlige kontrol er fuldendt, og det fælles importdokument er blevet udfyldt af den kompetente myndighed, jf. artikel 8.

Hvis sendingen efterfølgende opdeles, skal hver del af den ledsages af en bekræftet kopi af det fælles importdokument, indtil det er overgået til fri omsætning.

Artikel 13

Manglende overholdelse

Hvis den offentlige kontrol afslører manglende overholdelse, skal den ansvarlige embedsmand ved den kompetente myndighed udfylde det fælles importdokuments del III, og der skal træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 14

Gebyrer

1.   Medlemsstaterne skal sikre opkrævning af gebyrer, som foranlediges af den i nærværende forordning foreskrevne mere intensive offentlige kontrol, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 882/2004 og kriterierne i bilag VI til forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder eller disses repræsentanter, som er ansvarlige for sendingen, skal betale de i stk. 1 omhandlede gebyrer.

Artikel 15

Rapportering til Kommissionen

1.   Medlemsstaterne skal til Kommissionen indsende en rapport om sendinger med henblik på en løbende vurdering af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I.

Denne rapport indsendes inden udgangen af den måned, der følger efter hvert kvartal.

2.   Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

oplysninger om sendingen, herunder:

i)

størrelsen angivet som sendingens nettovægt

ii)

oprindelseslandet for hver sending

b)

antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse

c)

resultaterne af den i artikel 8, stk. 1, omhandlede kontrol.

3.   Kommissionen samler de rapporter, der er modtaget i overensstemmelse med stk. 2, og stiller dem til rådighed for medlemsstaterne.

Artikel 16

Ændring af beslutning 2006/504/EF

I beslutning 2006/504/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra a), nr. iii), iv) og v), udgår

2)

Artikel 5, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

alle fødevaresendinger fra Brasilien«.

3)

Artikel 7, stk. 3, udgår.

Artikel 17

Ophævelse af beslutning 2005/402/EF

Kommissionens beslutning 2005/402/EF ophæves.

Artikel 18

Anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 25. januar 2010.

Artikel 19

Overgangsforanstaltninger

1.   Såfremt et udpeget indgangssted ikke råder over de nødvendige faciliteter til at foretage den i artikel 8, stk. 1, litra b), omhandlede fysiske kontrol, kan denne kontrol i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato foretages ved et andet kontrolsted i samme medlemsstat, som af den kompetente myndighed er godkendt hertil, før varerne klareres med henblik på overgang til fri omsætning, forudsat at dette kontrolsted opfylder mindstekravene i artikel 4.

2.   Medlemsstaterne skal på deres websted offentliggøre en liste over de kontrolsteder, der er godkendt i overensstemmelse med stk. 1.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 135 af 28.5.2005, s. 34.

(4)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 21.


BILAG I

A.   Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (2)

(%)

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brasilien

Aflatoksiner

50

Sporstoffer (foderstoffer og fødevarer) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Kina

Cadmium og bly

50

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer), især jordnøddesmør (fødevarer)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoksiner

50

Krydderier (fødevarer):

Capsicum spp (tørrede frugter deraf, hele eller formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika)

Myristica fragrans (muskatnød)

Zingiber officinale (ingefær)

Curcuma longa (gurkemeje)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indien

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indien

Aflatoksiner

10

Melonfrø (egusi) og deraf afledte produkter (5) (fødevarer)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoksiner

50

Tørrede druer (fødevarer)

0806 20

Usbekistan

Ochratoksin A

50

Chili, chiliprodukter, gurkemeje og palmeolie (fødevarer)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Alle tredjelande

Sudan-farvestoffer

20

Jordnødder (peanuts) og deraf afledte produkter (foderstoffer og fødevarer)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoksiner

10

Basmatiris til direkte konsum (fødevarer)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksiner

50

Basmatiris til direkte konsum (fødevarer)

ex 1006 30

Indien

Aflatoksiner

10

Mango, meterbønner (Vigna sesquipedalis), Kavela (Momordica charantia), flaskegræskar (Laganaria siceraria), peberfrugter og auberginer (fødevarer)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Den Dominikanske Republik

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS (1)

50

Bananer

0803 00 11

Den Dominikanske Republik

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS (1)

10

Grøntsager, ferske, kølede eller frosne (peberfrugter, courgetter og tomater)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Tyrkiet

Pesticider: methomyl og oxamyl

10

Pærer

0808 20 10

Tyrkiet

Pesticid: amitraz

10

Grøntsager, ferske, kølede eller frosne (fødevarer)

meterbønner (Vigna sesquipedalis)

auberginer

kål (Brassica)

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thailand

Fosfororganiske pesticidrester

50

B.   Definitioner

I dette bilag forstås ved:

a)

»chili«: krydderier af slægten Capsicum, tørrede og knuste eller formalede, henhørende under KN-kode 0904 20 90, uanset form, bestemt til konsum

b)

»chiliprodukter«: karrypulver henhørende under KN-kode 0910 99 60, uanset form, bestemt til konsum

c)

»gurkemeje«: tørret og knust eller formalet gurkemeje henhørende under KN-kode 0910 30 00, uanset form, bestemt til konsum

d)

»palmeolie«: palmeolie henhørende under KN-kode 1511 10 90, uanset form, bestemt til direkte konsum

e)

»Sudan-farvestoffer« henviser til følgende kemiske stoffer:

i)

Sudan I (CAS-nr. 842-07-9)

ii)

Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6)

iii)

Sudan III (CAS-nr. 85-86-9)

iv)

Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).


(1)  Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoate, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(2)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er koden markeret med »Ex« (f.eks. Ex20079997: kun produkter, der indeholder hasselnødder, er omfattet).

(3)  De i dette punkt omhandlede sporstoffer, er sporstoffer, som tilhører den funktionelle gruppe af forbindelser af sporstoffer, jf. bilag I, punkt 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

(4)  De fastsatte grænseværdier for bly og cadmium i tilsætningsstoffer, som tilhører den funktionelle gruppe af forbindelser af sporstoffer, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10), skal danne grundlag for foranstaltninger. Hvis sporstofferne er mærket som kosttilskud, jf. definitionen i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10.6.2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51), finder grænseværdierne i forordning (EF) nr. 1881/2006 anvendelse.

(5)  De fastsatte grænseværdier for aflatoksiner i jordnødder og deraf afledte produkter i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5, skal danne grundlag for foranstaltningen.


BILAG II

DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

Image

Image

Vejledning i udfyldelse af CED-dokumentet

Generelt

:

Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubriknumre.

Del I

Denne del udfyldes af lederen af foderstof- eller fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, med mindre andet er angivet.

Rubrik I.1.

Afsender: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af foderstof- og fødevarevirksomhed), som afsender sendingen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.2.

Denne rubrik udfyldes af myndighederne på det udpegede indgangssted (DPE), jf. artikel 2.

Rubrik I.3.

Modtager: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af foderstof- og fødevarevirksomhed), som sendingen sendes til. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.4.

Den ansvarlige for sendingen (herunder agent, klarerer eller leder af foderstof- og fødevarevirksomhed): Den person, som er ansvarlig for sendingen, når den frembydes på det udpegede indgangssted, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de ansvarlige myndigheder på importørens vegne. Der angives navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.5.

Oprindelsesland: Det land, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.6.

Afsendelsesland: Det land, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til Fællesskabet.

Rubrik I.7.

Importør: Navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.8.

Bestemmelsessted: Leveringsadresse i Fællesskabet. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mail-adresse.

Rubrik I.9.

Ankomst til det udpegede indgangssted: Angiv den dato, hvor sendingen forventes at ankomme til det udpegede indgangssted.

Rubrik I.10.

Dokumenter: Angiv udstedelsesdato og nummer på officielle dokumenter, der eventuelt ledsager sendingen.

Rubrik I.11.

Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: For fly flynummer, for skibe skibsnavn, for lastbiler registreringsnummerpladen på denne og på en eventuel anhænger, for tog togets og godsvognens nummer. Dokumentreference: Luftfragtbrevsnummer, konossementnummer eller handelsnummer for tog eller lastbil.

Rubrik I.12.

Varebeskrivelse: Giv en udførlig beskrivelse af varen (for foderstoffer angives typen).

Rubrik I.13.

Varekode eller HS-kode i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system.

Rubrik I.14.

Bruttovægt: Samlet vægt i kg. Denne defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

Nettovægt: Det faktiske produkts vægt i kg uden emballage. Denne defineres som produkternes masse uden container eller emballage.

Rubrik I.15.

Antal kolli.

Rubrik I.16.

Temperatur: Der sættes kryds ved den relevante type transporttemperatur/opbevaringstemperatur.

Rubrik I.17.

Emballagetype: Angiv emballagetype for produkterne.

Rubrik I.18.

Vare bestemt til: Afkryds den relevante rubrik afhængigt af, om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk behandling (i så fald afkrydses rubrikken »konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses rubrikken »yderligere forarbejdning«) eller er beregnet til »foderstoffer« (i så fald afkrydses rubrikken »foderstoffer«).

Rubrik I.19.

Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

Rubrik I.20.

Overførsel til et kontrolsted: I den i artikel 17 nævnte overgangsperiode skal det udpegede indgangssted afkrydse denne rubrik for at tillade videre transport til et andet kontrolsted.

Rubrik I.21.

Ikke relevant.

Rubrik I.22.

Ved import: Denne rubrik afkrydses, såfremt sendingen er bestemt til import (artikel 8).

Rubrik I.23.

Ikke relevant.

Rubrik I.24.

Sæt kryds ved det relevante transportmiddel.

Del II

Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik II.1.

Brug samme referencenummer som i rubrik I.2.

Rubrik II.2.

Eventuelt til toldmyndighedernes brug.

Rubrik II.3.

Dokumentkontrol: Skal udfyldes for alle sendinger.

Rubrik II.4.

Myndigheden på det udpegede indgangssted skal angive, om sendingen udtages til fysisk kontrol, som i den i artikel 17 omhandlede overgangsperiode kan udføres på et andet kontrolsted.

Rubrik II.5.

I den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, skal myndigheden på det udpegede indgangssted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol/identitetskontrol angive, til hvilket kontrolsted sendingen kan transporteres med henblik på fysisk kontrol.

Rubrik II.6.

Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af utilfredsstillende resultat af dokumentkontrollen eller identitetskontrollen. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« angives i rubrik II.7.

Rubrik II.7.

I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnumre og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, f.eks. i rubrik II.6 »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.8.

Til den kompetente DPE-myndigheds officielle stempel.

Rubrik II.9.

Underskrift af den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted.

Rubrik II.10.

Ikke relevant.

Rubrik II.11.

Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af identitetskontrol.

Rubrik II.12.

Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af den fysiske kontrol.

Rubrik II.13.

Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her resultatet af laboratoriekontrollen. Denne rubrik udfyldes med den stof- eller patogengruppe, for hvilken der skal foretages laboratorieundersøgelse.

Rubrik II.14.

Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der skal overgå til fri omsætning i Fællesskabet.

Rubrik II.15.

Ikke relevant.

Rubrik II.16.

Angiv tydeligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis sendingen afvises som følge af utilfredsstillende resultat af den fysiske kontrol. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« og »anvendelse til andre formål« angives i rubrik II.18.

Rubrik II.17.

Årsag til afvisning: Anvendes i givet fald for at tilføje relevante oplysninger. Der sættes kryds i den relevante rubrik.

Rubrik II.18.

I det omfang, det er relevant, angives godkendelsesnumre og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, f.eks. i rubrik II.16 »videresending«, »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål«.

Rubrik II.19.

Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål.

Rubrik II.20.

Her sætter myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, sit officielle stempel.

Rubrik II.21.

Her sætter den ansvarlige embedsmand på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, på kontrolstedets kompetente myndighed sin underskrift.

Del III

Denne del udfyldes af den kompetente myndighed

Rubrik III.1.

Oplysninger om videresending: Myndigheden på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, den kompetente myndighed på kontrolstedet, angiver her det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og videresendingsdato, så snart disse kendes.

Rubrik III.2.

Opfølgning: Angiv den enhed inden for den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål« af sendingen. Denne kompetente myndighed skal her angive resultatet af sendingens ankomst, og om sendingen er i overensstemmelse med angivelserne.

Rubrik III.3.

Her sætter den ansvarlige embedsmand på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 17, på kontrolstedet, sin underskrift i tilfælde af »videresending«. Underskrift for den tjenestemand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed i tilfælde af »destruktion«, »forarbejdning« eller »anvendelse til andre formål« af sendingen.


Top