EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0637

Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 95 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; ophævet ved 32021R0384 . Latest consolidated version: 28/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/637/oj

23.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 637/2009

af 22. juli 2009

om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 9, stk. 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF er der fastsat almindelige regler for sortsbetegnelsers egnethed ved henvisning til artikel 63 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (5).

(3)

Med henblik på anvendelse af direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF bør der fastsættes detaljerede regler for anvendelsen af kriterierne i artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94, især med hensyn til hindringer for fastsættelsen af en sortsbetegnelse som anført i nævnte artikels stk. 3 og 4. I første omgang bør sådanne detaljerede regler begrænses til følgende hindringer:

anvendelsen hindret af en ældre rettighed tilhørende tredjemand

vanskeligheder med hensyn til genkendelse eller gengivelse

betegnelser, der er identiske eller kan forveksles med en anden sorts sortsbetegnelse

betegnelser, der er identiske eller kan forveksles med andre betegnelser

betegnelser, der virker vildledende eller skaber forvirring med hensyn til sortens kendetegn eller andre træk.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning fastsættes der med henblik på anvendelse af artikel 9, stk. 6, første afsnit, i direktiv 2002/53/EF og artikel 9, stk. 6, første afsnit, i direktiv 2002/55/EF detaljerede regler for anvendelsen af visse kriterier i artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse.

Artikel 2

1.   Hvis en tredjepart har en ældre rettighed til et varemærke, anses der at foreligge en hindring for anvendelsen af en sortsbetegnelse i Fællesskabet, når den myndighed, der er kompetent til at godkende sortsbetegnelsen, er blevet underrettet om et varemærke, der er registreret i en eller flere medlemsstater eller i Fællesskabet før godkendelsen af sortsbetegnelsen, og som er identisk med eller ligner sortsbetegnelsen og er registreret for varer, der er identiske med eller ligner den pågældende plantesort.

2.   Hvis en tredjepart har en ældre rettighed til en geografisk betegnelse eller en oprindelsesbetegnelse for landbrugsprodukter og fødevarer, anses det for en hindring for anvendelsen af en sortsbetegnelse i Fællesskabet, når sortsbetegnelsen ville udgøre en overtrædelse af artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (6), for så vidt angår geografiske betegnelser eller oprindelsesbetegnelser, der er beskyttet i en medlemsstat eller i Fællesskabet i henhold til forordningens artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 4, andet afsnit, artikel 5, stk. 6, artikel 6 og artikel 7, stk. 4, eller den tidligere artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 (7) for varer, der er identiske med eller ligner den pågældende plantesort.

3.   En hindring for egnetheden af en betegnelse som følge af en ældre rettighed, jf. stk. 2, anses ikke længere for at bestå, såfremt der opnås skriftlig tilladelse fra indehaveren af den ældre rettighed til at anvende den pågældende sortsbetegnelse, forudsat at en sådan tilladelse ikke kan virke vildledende på offentligheden med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

4.   Hvis anmelderen har en ældre rettighed med hensyn til hele eller en del af den foreslåede betegnelse, finder artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2100/94 tilsvarende anvendelse.

Artikel 3

1.   En sortsbetegnelse anses for at forvolde brugerne vanskeligheder med hensyn til genkendelse eller gengivelse i følgende tilfælde:

a)

den har form af et fantasinavn, der

i)

består af et enkelt bogstav

ii)

består af eller indeholder som et særskilt element en række bogstaver, der ikke danner et ord, der kan udtales på et officielt fællesskabssprog; hvis denne række er en fast forkortelse, begrænses denne faste forkortelse imidlertid til højst to sæt på hver højst tre tegn placeret i hver sin ende af betegnelsen

iii)

indeholder et tal, undtagen hvis dette tal er en integreret del af navnet eller angiver, at sorten er eller vil være en af en nummereret serie af sorter, der er avlsmæssigt beslægtede

iv)

består af mere end tre ord eller elementer, medmindre rækken af ord eller elementer gør det let at genkende eller gengive sortsbetegnelsen

v)

består af eller indeholder et for langt ord eller element

vi)

indeholder et tegnsætningstegn eller et andet symbol, en blanding af store og små bogstaver (undtagen hvis første bogstav er stort og resten af betegnelsen er skrevet med små bogstaver), tegn anbragt over eller under skrivelinjen eller en tegning

b)

den har form af en kode, der

i)

kun består af et tal eller flere tal, undtagen i tilfælde af indavlede linjer eller tilsvarende særlige sortstyper

ii)

består af et enkelt bogstav

iii)

indeholder over ti bogstaver eller bogstaver og tal

iv)

indeholder over fire skiftende grupper af et bogstav eller bogstaver og et tal eller flere tal

v)

indeholder et tegnsætningstegn eller et andet symbol, tegn anbragt over eller under skrivelinjen eller en tegning.

2.   Anmelderen meddeler ved indsendelsen af et forslag til en sortsbetegnelse, om den foreslåede betegnelse skal være et fantasinavn eller en kode.

3.   Giver anmelderen ikke oplysning om den foreslåede betegnelses form, skal betegnelsen anses for at være et fantasinavn.

Artikel 4

Følgende gælder for vurdering af identiteten af eller forveksling med sortsbetegnelsen for en anden sort:

a)

»kan forveksles med« anses for at dække bl.a. en sortsbetegnelse, der indeholder en forskel på kun et bogstav eller accenter over bogstaver i forhold til sortsbetegnelsen på en sort af en nærbeslægtet art, der er officielt godkendt til markedsføring i Fællesskabet, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i et land, som er en kontraherende part i den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV), eller er underlagt sortsbeskyttelse i nævnte områder. En forskel på kun et bogstav i en etableret forkortelse som en særskilt enhed i sortsbetegnelsen anses dog ikke for at kunne give anledning til forveksling. Det anses heller ikke for at kunne give anledning til forveksling, når det bogstav, der er forskelligt, er så fremtrædende, at det klart adskiller betegnelsen fra en allerede registreret sortsbetegnelse. En forskel på to eller flere bogstaver anses ikke for at kunne give anledning til forveksling, medmindre der er tale om en ombytning af to bogstaver. En forskel på et tal i talrækker (når talrækken tillades som et fantasinavn) anses ikke for at kunne give anledning til forveksling.

Uanset artikel 6 finder første afsnit ikke anvendelse på en sortsbetegnelse i form af en kode, hvis referencesortsbetegnelsen også har form af en kode. En forskel på kun et tegn, bogstav eller tal i en kode anses for at muliggøre en klar sondring mellem to koder. Mellemrum tages ikke i betragtning ved sammenligning af betegnelser, der har form af en kode

b)

definitionen af »nærbeslægtede arter« er fastsat i bilag I

c)

»en sort, der ikke længere findes« anses for at betyde en sort, der ikke længere markedsføres

d)

»et officielt register over plantesorter« skal betragtes som henvisning til den fælles sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter eller til et register, der er oprettet af, og som ajourføres af EF-Sortsmyndigheden, et officielt organ i Fællesskabets medlemsstater eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller en kontraherende part i UPOV

e)

»en sort, hvis betegnelse ikke har opnået nogen særlig betydning«: en situation, hvor en sortsbetegnelse, der på et tidspunkt er indført i et officielt register over plantesorter, og som derved fik en særlig betydning, anses for at have mistet denne særlige betydning ti år efter, at sorten er slettet fra registret.

Artikel 5

Som betegnelser, der normalt bruges til markedsføringen af varer, eller som skal holdes fri efter anden lovgivning, betragtes især:

a)

valutabetegnelser eller betegnelser med tilknytning til mål og vægt

b)

udtryk, der i henhold til lovgivningen ikke må anvendes til andre formål end dem, der er forudsat i lovgivningen.

Artikel 6

En sortsbetegnelse betragtes som vildledende eller årsag til forveksling, hvis:

a)

den giver det forkerte indtryk, at sorten har særlige kendetegn eller særlig værdi

b)

den giver det forkerte indtryk, at sorten er beslægtet med eller afledt af en anden særlig sort

c)

den henviser til særlige kendetegn eller værdier på en måde, der giver det forkerte indtryk, at kun denne sort har dem, selv om andre sorter af samme art kan have samme kendetegn eller værdi

d)

den på grund af sin lighed med et velkendt handelsnavn, som ikke er et registreret varemærke eller en sortsbetegnelse, giver det indtryk, at sorten er en anden sort, eller giver et forkert indtryk med hensyn til identiteten af anmelderen, den ansvarlige for sortens vedligeholdelse eller sortsejeren

e)

den består af eller indeholder:

i)

komparativer eller superlativer

ii)

det botaniske navn eller det almindelige navn på en art inden for den gruppe af enten landbrugsplantearter eller grøntsagsarter, som sorten tilhører

iii)

navnet på en fysisk eller juridisk person eller en henvisning dertil, der giver et forkert indtryk med hensyn til identiteten af anmelderen, den ansvarlige for sortens vedligeholdelse eller sortsejeren

f)

den indeholder et geografisk navn, der kan vildlede offentligheden med hensyn til sortens kendetegn eller værdi.

Artikel 7

Sortsbetegnelser, der er godkendt i form af en kode, skal angives tydeligt som sådan i medlemsstaternes relevante officielle sortsliste eller sortslister over officielt godkendte plantesorter eller i den relevante fælles sortsliste ved en fodnote med følgende forklaring: »sortsbetegnelse godkendt i form af en kode«.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 930/2000 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 9

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sortsbetegnelser, som anmelderen har foreslået myndighederne til godkendelse før 25. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(3)  EFT L 108 af 5.5.2000, s. 3.

(4)  Se bilag II.

(5)  EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(6)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(7)  EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.


BILAG I

NÆRBESLÆGTEDE ARTER

Ved »nærbeslægtede arter«, jf. artikel 4, litra b), forstås følgende:

a)

Hvis der er mere end én klasse inden for en slægt, anvendes listen over klasser i punkt 1.

b)

Hvis klasser omfatter mere end én slægt, anvendes listen over klasser i punkt 2.

c)

Generelt betragtes en slægt som en klasse for så vidt angår slægter og arter, der ikke er omfattet af listerne over klasser i punkt 1 og 2.

1.   Klasser inden for en slægt

Klasse

Videnskabeligt navn

Klasse 1.1

Brassica oleracea

Klasse 1.2

Brassica, undtagen Brassica oleracea

Klasse 2.1

Beta vulgaris — sukkerroe, foderroe

Klasse 2.2

Beta vulgaris — bede, herunder Cheltenham beet, bladbede eller sølvbede

Klasse 2.3

Beta, undtagen klasse 2.1 og 2.2

Klasse 3.1

Cucumis sativus

Klasse 3.2

Cucumis melo

Klasse 3.3

Cucumis, undtagen klasse 3.1 og 3.2

Klasse 4.1

Solanum tuberosum

Klasse 4.2

Solanum, undtagen klasse 4.1


2.   Klasser, der omfatter mere end én slægt

Klasse

Videnskabeligt navn

Klasse 201

Secale, Triticale, Triticum

Klasse 203 (1)

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum og Poa

Klasse 204 (1)

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Klasse 205

Cichorium, Lactuca


(1)  Klasse 203 og 204 er ikke udelukkende fastlagt på basis af nærbeslægtede arter.


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 930/2000

(EFT L 108 af 5.5.2000, s. 3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1831/2004

(EUT L 321 af 22.10.2004, s. 29)

Kommissionens forordning (EF) nr. 920/2007

(EUT L 201 af 2.8.2007, s. 3)


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 930/2000

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, litra a)

Artikel 5, litra a)

Artikel 5, litra c)

Artikel 5, litra b)

Artikel 6, litra a) til d)

Artikel 6, litra a) til d)

Artikel 6, litra e), nr. i) og ii)

Artikel 6, litra e), nr. i) og ii)

Artikel 6, litra e), nr. iv)

Artikel 6, litra e), nr. iii)

Artikel 6, litra f)

Artikel 6, litra f)

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bilag

Bilag I

Bilag II og III


Top