Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0436

Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

OJ L 128, 27.5.2009, p. 15–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 227 - 265

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2018; ophævet ved 32018R0273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/436/oj

27.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 436/2009

af 26. maj 2009

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999 (1), særlig artikel 115, stk. 2, og artikel 121, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 479/2008 ændredes den tidligere ordning for vinsektoren, som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (2), og ophævedes Rådets forordning (EØF) nr. 2392/86 af 24. juli 1986 om udarbejdelse af en fællesskabsfortegnelse over vindyrkningsarealer (3) med virkning fra den 1. august 2009.

(2)

For øjeblikket er bestemmelserne om obligatoriske oplysninger og ajourføring og overvågning af fortegnelsen over vindyrkningsarealer fastlagt i forordning (EØF) nr. 2392/86, og gennemførelsesbestemmelserne vedrørende udarbejdelsen af fortegnelsen over vindyrkningsarealer er fastlagt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 649/87 (4).

(3)

Ifølge artikel 108 i forordning (EF) nr. 479/2008 fører visse medlemsstater en fortegnelse over vindyrkningsarealer, der indeholder ajourførte oplysninger om produktionskapaciteten.

(4)

Forordning (EØF) nr. 649/87 bør derfor ophæves, og der bør vedtages gennemførelsesbestemmelser til fortegnelsen over vindyrkningsarealer.

(5)

De overordnede formål med fortegnelsen over vindyrkningsarealer er at overvåge og kontrollere produktionskapaciteten. Ifølge artikel 116 i forordning (EF) nr. 479/2008 sikrer medlemsstaterne, at de forvaltnings- og kontrolprocedurer, der vedrører arealer, er forenelige med det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IACS). Det bør navnlig sikres, at identificeringen af producenterne og vindyrkningsparcellerne er forenelig med IACS.

(6)

For at undgå for megen administration uden at gå på kompromis med formålene med fortegnelsen over vindyrkningsarealer bør det ikke gøres obligatorisk at indsamle oplysninger fra producenter med en meget begrænset produktion.

(7)

For at sikre, at fortegnelsen over vindyrkningsarealer kan anvendes i praksis, bør de oplysninger, fortegnelsen skal indeholde, være tilpasset de oplysninger, der kræves i henhold til afsnit IV om produktionskapacitet i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (5), som fastlægger gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren.

(8)

For at opnå sammenhæng mellem de disponible data inden for vindyrkning bør visse data, der indsamles som led i Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne (6), medtages i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, navnlig data om vindyrkningsparcellernes beplantningsår.

(9)

For at sikre, at oplysningerne i fortegnelsen hele tiden svarer til de faktiske forhold i vinsektoren, bør den løbende ajourføres og regelmæssigt kontrolleres.

(10)

Ifølge artikel 111 i forordning (EF) nr. 479/2008 skal producenterne af druer til fremstilling af vin og producenterne af most og vin hvert år anmelde, hvor store mængder der er produceret af den seneste høst, og vin- og mostproducenterne og de handlende, bortset fra detailhandlere, skal hvert år anmelde størrelsen af deres lagre. Desuden kan medlemsstaterne også kræve, at forhandlere af druer skal anmelde, hvor store mængder af produktet der er afsat.

(11)

For at lette behandlingen af oplysningerne i anmeldelserne bør hver anmeldelse, der indgives i den administrative enhed, betragtes som uafhængig af de andre anmeldelser, som den samme producent måtte have indgivet i andre administrative enheder i medlemsstaten.

(12)

Det er ikke nødvendigt at kræve dobbeltanmeldelse fra producenter, som kan give alle nødvendige oplysninger i en enkelt anmeldelse af vinproduktionen. Mindre producenter kan fritages for anmeldelsespligt, da deres produktion som helhed kun udgør en forholdsvis beskeden del af EF's produktion.

(13)

Erhvervsdrivende, der afhænder vinavlsprodukter inden anmeldelsesfristens udløb, bør også være anmeldelsespligtige.

(14)

For at lette forvaltningen af markedet bør der fastsættes en anmeldelsesfrist. Da vinhøsten finder sted på forskellige tidspunkter i medlemsstaterne, bør fristerne for producenternes indgivelse af anmeldelser spredes over en vis periode.

(15)

For at gøre det lettere at anvende denne forordning bør det fastsættes, hvilke oplysninger der skal gives i anmeldelserne, idet det overlades til medlemsstaterne at vælge, hvordan de erhvervsdrivende skal give nævnte oplysninger.

(16)

Edb erstatter efterhånden manuel behandling af data inden for de forskellige forvaltningsområder. Derfor bør der også kunne anvendes elektronisk databehandling i forbindelse med obligatoriske anmeldelser.

(17)

De medlemsstater, der har en fuldstændig fortegnelse over vindyrkningsarealer, bør kunne udnytte visse oplysninger i fortegnelsen som f.eks. arealet. Derfor bør producenterne under visse omstændigheder fritages for at anmelde arealet.

(18)

De medlemsstater, hvis vindyrkningsareal ikke overstiger 500 ha, eller hvis vinproduktion ikke overstiger 50 000 hektoliter, bør kunne udelade visse oplysninger i anmeldelserne og kunne fritage producenterne for at indgive en eller flere af disse anmeldelser på betingelser, der skal fastlægges.

(19)

Der bør fastlægges frister for, hvornår de indsamlede oplysninger skal centraliseres på nationalt niveau.

(20)

På nuværende tidspunkt kan der kun fremskaffes tilstrækkelige oplysninger om produktion og lagre i vinsektoren på grundlag af høst- og lageranmeldelser fra de forskellige berørte parter. Der bør derfor vedtages bestemmelser for at sikre, at nævnte anmeldelser indgives, og at de er fuldstændige og nøjagtige, og der bør fastsættes sanktioner for såvel manglende indgivelse af anmeldelser som for indgivelse af forkerte eller ufuldstændige anmeldelser.

(21)

Af samme grund bør der fastlægges frister for, hvornår de indsamlede oplysninger fra de obligatoriske anmeldelser skal videresendes til Kommissionen, og hvordan de skal videresendes.

(22)

For at vinmarkedet kan overvåges, skal der foreligge oplysninger om det. Foruden oplysningerne fra sammendrag af de forskellige anmeldelser bør der være adgang til oplysninger om de disponible mængder og anvendelsen af vin og vinpriserne. Det bør derfor fastsættes, at medlemsstaterne skal indsamle disse oplysninger og sende Kommissionen dem på bestemte tidspunkter.

(23)

Nogle medlemsstater kan fritages for at meddele priser, da deres produktion som helhed kun udgør en forholdsvis beskeden del af EF-produktionen.

(24)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2001 (7), som fastlægger gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår indsamling af oplysninger til tilvejebringelse af viden om produkterne og overvågning af markedet i vinsektoren, bør derfor ophæves.

(25)

Af hensyn til det indre marked bør de instanser, som skal overvåge opbevaringen og omsætningen af vinavlsprodukter, have de instrumenter, der er nødvendige for, at der kan føres effektiv kontrol efter ensartede regler i hele EF.

(26)

I henhold til artikel 112, stk. 1, i forordning (EF) nr. 479/2008 må vinavlsprodukter kun omsættes i EF, hvis de ledsages af et dokument, der er godkendt af myndighederne. I henhold til nævnte artikels stk. 2 skal fysiske eller juridiske personer, der ligger inde med vinavlsprodukter, føre ind- og udgangsbøger for disse produkter.

(27)

Der skete fremskridt med hensyn til at harmonisere reglerne på det fiskale område i EF med vedtagelsen af Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftsbelagte varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (8). For at fastlægge ensartede regler for hele EF og for at forenkle de administrative formaliteter for de erhvervsdrivende og borgerne bør de dokumenter, der med henblik på anvendelsen af de fiskale bestemmelser ledsager vinavlsprodukter ved transport, også betragtes som anerkendte ledsagedokumenter.

(28)

Ved transport af vinavlsprodukter, der ikke er underlagt nævnte afgiftsbestemmelser, og ved transport af vinavlsprodukter fra mindre producenter bør der anvendes et ledsagedokument, så de ansvarlige instanser kan føre tilsyn med omsætningen af disse produkter. Ethvert handelsdokument, der mindst indeholder de oplysninger, som er nødvendige for at identificere produktet og følge transportforløbet, kan anerkendes til dette formål.

(29)

For ikke unødigt at besværliggøre de administrative formaliteter for transportvirksomhederne bør det fastsættes, at der ikke kræves noget ledsagedokument for vinavlsprodukter, som transporteres over en begrænset afstand, eller som er emballeret i små beholdere i begrænsede mængder.

(30)

Papirdokumenter afløses gradvis af edb i de erhvervsdrivendes administration. Derfor bør der også kunne anvendes edb ved udarbejdelsen og anvendelsen af ledsagedokumenter og ind- og udgangsbøger.

(31)

Ved eksport af vinavlsprodukter kræves der dokumenter, som supplerer ledsagedokumenterne, herunder en udførselsangivelse. Der bør derfor fastlægges supplerende procedurer for udarbejdelsen og godkendelsen af disse dokumenter.

(32)

Kontrollen med transport af uaftappede vinavlsprodukter kræver særlig opmærksomhed, da disse produkter er mere udsatte for svigagtig adfærd end produkter, der allerede er aftappet og forsynet med engangslukke og etiket. I sådanne tilfælde bør der kræves yderligere oplysninger og forhåndsgodkendelse af ledsagedokumentet.

(33)

For at lette myndighedernes kontrol bør det kræves, at der henvises til dokument VI 1 i ledsagedokumenterne ved transport af et tredjelandsprodukt, som er overgået til fri omsætning.

(34)

I bestemmelserne om udstedelse af administrative ledsagedokumenter og af det forenklede ledsagedokument henvises der til bestemmelser om attestering af visse vinkategoriers beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse. Der bør derfor fastlægges de fornødne bestemmelser for en sådan attestering. Der bør også fastsættes bestemmelser om attestering af visse vines oprindelse i forbindelse med transport, der ikke er underlagt fiskale formaliter, f.eks. ved eksport. For at forenkle de administrative formaliteter for borgerne og spare de ansvarlige instanser for rutinearbejde bør der fastsættes bestemmelser om, at instanserne kan tillade, at afsendere, der opfylder visse betingelser, selv kan fastlægge de angivelser i ledsagedokumentet, der attesterer vins oprindelse, uden at dette dog er til hinder for, at der føres passende kontrol.

(35)

Det bør fastlægges, hvilke foranstaltninger myndighederne skal træffe i forbindelse med en transport, hvis afsenderen har begået en alvorlig overtrædelse, eller i forbindelse med en uregelmæssig transport, idet det skal tilstræbes, at foranstaltningerne til afhjælpning af uregelmæssighederne i forbindelse med disse transporter ikke forsinker dem mere end højst nødvendigt.

(36)

For at de ansvarlige instanser via ind- og udgangsbøgerne bliver i stand til effektivt at overvåge omsætningen og opbevaringen af vinavlsprodukter, især ved samarbejde mellem disse myndigheder på EF-plan, bør bestemmelserne om, hvordan disse bøger skal føres, harmoniseres for hele EF.

(37)

Forpligtelserne til at føre ind- og udgangsbøger kan påføre nogle erhvervsdrivende en uforholdsmæssig stor administrativ byrde. Derfor bør medlemsstaterne kunne fritage disse erhvervsdrivende for visse forpligtelser.

(38)

De produkter, der anvendes i forbindelse med visse ønologiske fremgangsmåder, som f.eks. tilsætning, syring og sødning, er udsat for en særlig stor risiko for svigagtig anvendelse. Det bør derfor kræves, at der ved opbevaring af disse produkter skal føres bøger, der giver de ansvarlige instanser mulighed for at overvåge omsætningen og anvendelsen af produkterne.

(39)

Der skal udvises særlig opmærksomhed ved kontrol af mousserende vin og hedvin, da der tilsættes andre produkter til disse vine. Derfor bør det kræves, at der anføres yderligere oplysninger i ind- og udgangsbøgerne.

(40)

Det dokument, der ifølge EF-bestemmelserne skal ledsage vinavlsprodukter ved transport, udgør en meget nyttig oplysningskilde for de instanser, der skal sikre, at EF's og medlemsstaternes bestemmelser for vinavlsprodukter overholdes. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte supplerende bestemmelser for anvendelsen af denne forordning i forbindelse med transporter, der begynder på deres eget område.

(41)

Ifølge artikel 18, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2001 af 24. april 2001 om gennemførelsesbestemmelser for dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og om til- og afgangsbøger i vinsektoren (9), kan medlemsstaterne kræve yderligere eller specifikke oplysninger for de pågældende produkter, som omsættes på deres område. Ifølge en af disse bestemmelser kan densiteten udtrykt i Oechsle-grader anføres i stedet for druemostens massefylde indtil den 31. juli 2010. Denne traditionelle praksis anvendes især af mindre landbrugsproducenter, der har brug for endnu nogle år til at tilpasse sig til de nye regler for angivelse af massefylden. Derfor bør denne undtagelse forlænges, samtidig med at forordning (EF) nr. 884/2001 ophæves.

(42)

Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen navn og adresse på de instanser, der er ansvarlige for anvendelsen af afsnittet om ledsagedokumenter og ind- og udgangsbøger, således at Kommissionen kan videregive disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

(43)

De oplysninger, der er nødvendige for at overvåge og kontrollere anvendelsen af denne forordning, bør medlemsstaterne opbevare i et passende tidsrum til kontrolformål.

(44)

Der bør fastsættes regler for afgørelse af sager i tilfælde af indlysende fejl, force majeure og andre usædvanlige omstændigheder for at sikre ligebehandling af transportvirksomhederne. Der bør ligeledes fastsættes regler for kunstigt skabte situationer for at undgå, at der kan drages fordel af sådanne situationer.

(45)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I

FORTEGNELSE OVER VINDYRKNINGSAREALER

Artikel 1

Genstand

I dette afsnit fastlægges gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer.

Artikel 2

Definitioner

I dette afsnit forstås ved:

a)   »producent«: en fysisk eller juridisk person eller sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til national ret, hvis bedrift befinder sig på EF's område, jf. traktatens artikel 299, og som dyrker et areal beplantet med vinstokke

b)   »vindyrkningsparcel«: en landbrugsparcel beplantet med vinstokke som defineret i artikel 2, nr. 1a, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 (10).

c)   »opgivet dyrkningsareal«: det samlede areal beplantet med vinstokke, som ikke længere regelmæssigt dyrkes for at opnå et handelsprodukt.

Artikel 3

Oplysninger i fortegnelsen over vindyrkningsarealer

1.   Med henblik på at udarbejde og ajourføre en fortegnelse over vindyrkningsarealer indsamler medlemsstaterne:

a)

for hver producent, der har et vindyrkningsareal på mindst 0,1 hektar, eller som er anmeldelsespligtig i henhold til EF-reglerne eller nationale regler, oplysninger om:

i)

vedkommendes identitet

ii)

vindyrkingsparcellernes beliggenhed

iii)

vindyrkingsparcellernes areal

iv)

kendetegnene ved de vinstokke, der er plantet på vindyrkningsparcellerne

v)

ulovlige beplantninger, plantningsrettigheder og rydningsordning, jf. afsnit V i forordning (EF) nr. 479/2008

vi)

støtte til omstrukturering, omstilling og grøn høst, jf. artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 479/2008

b)

oplysninger om størrelsen af vindyrkningsparceller, der ikke er nævnt i litra a)

c)

for alle fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, der i henhold til artikel 9 skal indgive en produktionsanmeldelse, oplysninger om:

i)

deres identitet

ii)

de obligatoriske anmeldelser, der er omhandlet i afsnit II.

2.   Oplysningerne om vindyrkningsparcellernes kendetegn anføres særskilt i producentdossieret. Hvis vindyrkningsparcellerne er ensartede, kan oplysningerne dog anføres for et samlet hele bestående af flere sammenhængende parceller eller dele af sammenhængende parceller, såfremt de enkelte parceller kan identificeres.

3.   Fortegnelsen over vindyrkningsarealer skal mindst indeholde de oplysninger, der er indsamlet i henhold til stykke 1, jf. nærmere detaljer og specifikationer i bilag I til denne forordning.

4.   Nogle medlemsstater skal imidlertid hverken indsamle eller anføre følgende oplysninger i fortegnelsen over vindyrkningsarealer:

a)

oplysningerne i punkt 1.1, nr. 3, og punkt 1.2, nr. 5-7, i bilag I, hvis medlemsstaterne ikke er omfattet af den overgangsordning for plantningsrettigheder, der er omhandlet i artikel 95 i forordning (EF) nr. 479/2008

b)

oplysningerne i punkt 1.2, nr. 9 og 10, i bilag I, hvis medlemsstaterne ikke er omfattet af den rydningsordning, der er omhandlet i artikel 105 i forordning (EF) nr. 479/2008

c)

oplysningerne i punkt 1.2, nr. 3, litra b) og c), i bilag I, hvis medlemsstaterne er fritaget for at klassificere druesorter til vinfremstilling i henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 479/2008.

Artikel 4

Opbevaring og ajourføring af oplysninger

Medlemsstaterne sørger for, at oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer opbevares, så længe det er nødvendigt for overvågningen og kontrollen af de pågældende foranstaltninger, og under alle omstændigheder i mindst fem produktionsår efter det år, de vedrører.

Medlemsstaterne sørger for, at fortegnelsen over vindyrkningsarealer ajourføres regelmæssigt, efterhånden som de indsamlede oplysninger foreligger.

Artikel 5

Kontrol af oplysninger

Medlemsstaterne skal mindst hvert femte år for hver producent og for hver fysisk eller juridisk person eller sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, der i henhold til artikel 9 skal indgive en produktionsanmeldelse, kontrollere, om der er overensstemmelse mellem de strukturforhold, der fremgår af producent- og produktionsdossiererne, og de faktiske forhold. Dossiererne tilpasses på grundlag af denne kontrol.

AFSNIT II

OBLIGATORISKE ANMELDELSER OG INDSAMLING AF OPLYSNINGER TIL OVERVÅGNING AF MARKEDET I VINSEKTOREN

Artikel 6

Genstand

I dette afsnit fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet i vinsektoren.

Artikel 7

Definitioner

I dette afsnit forstås ved:

a)   »druehøstere«: fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, der producerer druer

b)   »detailhandlere«: fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, som omfatter direkte salg til forbrugerne i små mængder, som hver medlemsstat fastsætter under hensyntagen til de særlige forhold for handel og distribution, med undtagelse af personer, der har lokaler indrettet til oplagring og emballering af vin i store mængder.

KAPITEL I

Obligatoriske anmeldelser

Artikel 8

Høstanmeldelser

1.   Druehøsterne indgiver hvert år en høstanmeldelse, der mindst indeholder de oplysninger, som er angivet i bilag II og eventuelt i bilag III, til medlemsstaternes myndigheder i den fastlagte administrative enhed.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at der skal indgives en anmeldelse pr. bedrift.

2.   Fritaget for høstanmeldelsen er:

a)

druehøstere, hvis samlede drueproduktion skal forbruges i uforarbejdet stand, tørres eller forarbejdes direkte til druesaft

b)

druehøstere, hvis bedrifter omfatter et vindyrkningsareal på under 0,1 hektar, og som hverken har afsat eller vil afsætte nogen del af deres høst under nogen form

c)

druehøstere, hvis bedrifter omfatter et vindyrkningsareal på under 0,1 hektar, og som leverer hele deres høst til et vinkooperativ eller en sammenslutning, de er medlem af eller tilsluttet.

I det tilfælde, der er nævnt i første afsnit, litra c), skal druehøsterne indgive en anmeldelse til vinkooperativet eller sammenslutningen med angivelse af:

a)

vindyrkerens navn og adresse

b)

den leverede druemængde

c)

vinbrugets areal og beliggenhed.

Vinkooperativet eller sammenslutningen kontrollerer på basis af de oplysninger, det eller den råder over, om oplysningerne i anmeldelsen er nøjagtige.

3.   Uanset stk. 1, og uden at dette indskrænker forpligtelserne i henhold til artikel 9, kan medlemsstaterne fritage følgende for høstanmeldelser:

a)

druehøstere, som selv forarbejder hele deres druehøst til vin eller for egen regning lader en sådan forarbejdning foretage

b)

druehøstere, som er tilsluttet eller medlem af et vinkooperativ eller en sammenslutning, og som leverer hele deres høst i form af druer og/eller most til vinkooperativet eller sammenslutningen, herunder druehøstere omhandlet i artikel 9, stk. 3.

Artikel 9

Produktionsanmeldelser

1.   Fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, herunder vinkooperativer, der i forbindelse med det igangværende produktionsårs høst har fremstillet vin og/eller most, indgiver hvert år en produktionsanmeldelse, der mindst indeholder de oplysninger, som er nævnt i bilag IV, til de myndigheder, medlemsstaterne har udpeget.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at der skal indgives en anmeldelse pr. vinfremstillingsanlæg.

2.   De druehøstere, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, og de producenter, som på egne anlæg af opkøbte produkter fremstiller under 10 hl vin, der ikke er blevet eller vil blive afsat under nogen form, er fritaget for at indgive produktionsanmeldelse.

3.   Endvidere er druehøstere, der er tilsluttet eller medlem af et anmeldelsespligtigt vinkooperativ, og som leverer deres drueproduktion til dette kooperativ, men som forbeholder sig ret til at fremstille en mængde vin på under 10 hl til deres families eget forbrug, fritaget for at indgive produktionsanmeldelse.

4.   For fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, der afhænder produkter til fremstilling af vin, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til, at de anmeldelsespligtige producenter får adgang til de forskellige oplysninger, de skal anføre i anmeldelserne.

Artikel 10

Behandlings- og/eller afsætningsanmeldelser

1.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at fysiske og juridiske personer og sammenslutninger af sådanne, herunder vinkooperativer, der inden det tidspunkt, der er fastsat i artikel 16, stk. 1, har behandlet og/eller afsat produkter til fremstilling af vin for det igangværende produktionsår, skal indgive en behandlings- og/eller afsætningsanmeldelse til myndighederne.

2.   Druehøstere, der er tilsluttet eller medlem af et anmeldelsespligtigt vinkooperativ, og som leverer deres drueproduktion til dette kooperativ, men som forbeholder sig ret til at fremstille en mængde vin på under 10 hl til privat forbrug, er fritaget for at indgive behandlings- og/eller afsætningsanmeldelse.

Artikel 11

Lageranmeldelser

Fysiske og juridiske personer og sammenslutninger af sådanne, bortset fra private forbrugere og detailhandlere, indgiver hvert år til medlemsstaternes myndigheder en anmeldelse af deres lagre af druemost, koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost og vin pr. 31. juli, som mindst indeholder de oplysninger, som er nævnt i bilag V. EF-vinavlsprodukter, der er fremstillet af druer høstet samme kalenderår, medtages ikke i denne anmeldelse.

De medlemsstater, hvis vinproduktion ikke overstiger 50 000 hl pr. år, kan dog fritage handlende — bortset fra detailhandlere — som ligger inde med små mængder, for den anmeldelse, der er nævnt i stk. 1, hvis myndighederne er i stand til at give Kommissionen et statistisk skøn over medlemsstatens lagre.

KAPITEL II

Fælles bestemmelser

Artikel 12

Blanketter

1.   Medlemsstaterne udarbejder blanketter til de forskellige anmeldelser og sørger for, at disse blanketter mindst indeholder de oplysninger, der er nævnt i bilag II, III, IV og V.

Blanketterne kan udstedes og anvendes i elektronisk form i henhold til nærmere regler, der fastsættes af medlemsstaternes myndigheder.

2.   Blanketterne behøver ikke at indeholde nogen direkte henvisning til arealet, hvis medlemsstaten med sikkerhed kan bestemme arealet på grundlag af andre oplysninger i anmeldelsen, især bedriftens produktionsareal og samlede høst, eller i fortegnelsen over vindyrkningsarealer.

3.   Oplysningerne i de anmeldelser, der er nævnt i stk. 1, behandles centralt i medlemsstaten.

Artikel 13

Sammenhæng med fortegnelsen over vindyrkningsarealer

Uanset nærværende forordnings artikel 8 og 9 og bilag II og IV kan medlemsstater, der i overensstemmelse med artikel 108 i forordning (EF) nr. 479/2008 har udarbejdet en fortegnelse over vindyrkningsarealer, der ajourføres hvert år, eller et andet tilsvarende administrativt kontrolinstrument, fritage de fysiske eller juridiske personer, sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer og druehøstere, der er omhandlet i nævnte artikler, for at anmelde arealet.

I så fald anfører medlemsstaternes myndigheder selv arealet i anmeldelserne på grundlag af oplysningerne i fortegnelsen.

Artikel 14

Undtagelser

1.   Medlemsstater, der har et vindyrkningsareal på højst 500 ha, og som på grundlag af andre administrative dokumenter har adgang til nogle af de oplysninger, der skal anføres i de anmeldelser, som er nævnt i artikel 8, 9 og 10, kan udelade de pågældende oplysninger i disse anmeldelser.

Medlemsstater, der har et vindyrkningsareal på højst 500 ha, og som på grundlag af andre administrative dokumenter har adgang til nogle af de oplysninger, der skal anføres i de anmeldelser, som er nævnt i artikel 8, 9 og 10, kan udelade de pågældende oplysninger i disse anmeldelser.

2.   Medlemsstater, hvis vinproduktion højst er på 50 000 hl pr. vinproduktionsår, og som på grundlag af andre administrative dokumenter har adgang til nogle af de oplysninger, der skal anføres i de anmeldelser, som er nævnt i artikel 11, kan udelade de pågældende oplysninger i disse anmeldelser.

Medlemsstater, hvis vinproduktion højst er på 50 000 hl pr. vinproduktionsår, og som på grundlag af andre administrative dokumenter har adgang til nogle af de oplysninger, der skal anføres i de anmeldelser, som er nævnt i artikel 11, kan udelade de pågældende oplysninger i disse anmeldelser.

3.   Medlemsstater, der har et edb-system, som kan bruges til at kæde anmelderne sammen med den anmeldte produktion og de pågældende vindyrkingsparceller, kan fritage producenterne for at anføre parcelkoder, jf. bilag II, i henhold til artikel 8. Sammenkædningen kan bl.a. foregå ved hjælp af bedriftskoden, henvisning til en blok af parceller eller en henvisning i fortegnelsen over vindyrkningsarealer.

Artikel 15

Kriterier, der skal overholdes

1.   Til omregning af mængder af andre produkter end vin til hl vin kan medlemsstaterne fastsætte koefficienter, der kan gradueres efter forskellige objektive kriterier, som har indflydelse på omregningen. Medlemsstaterne sender Kommissionen koefficienterne samtidig med den oversigt, der er nævnt i artikel 19, stk. 1.

2.   Den mængde vin, der skal anføres i produktionsanmeldelsen, jf. artikel 9, er den samlede mængde, som er fremstillet efter hovedgæringen, herunder vinbærme.

Artikel 16

Anmeldelsesfrister

1.   De anmeldelser, der er nævnt i artikel 8 og 9, indgives senest den 15. januar. Medlemsstaterne kan dog fastsætte en eller flere tidligere frister. De kan desuden fastsætte en dato for, hvornår de mængder, der er på lager, skal medtages i anmeldelserne.

2.   De anmeldelser, der er nævnt i artikel 11, indgives senest den 10. september for de mængder, der er på lager pr. 31. juli. Medlemsstaterne kan dog fastsætte en eller flere tidligere frister.

Artikel 17

Kontrol

Medlemsstaterne træffer de fornødne kontrolforanstaltninger til at sikre, at anmeldelserne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Artikel 18

Sanktioner

1.   Personer, der er forpligtet til at indgive høst-, produktions- eller lageranmeldelser, og som ikke har indgivet disse anmeldelser inden for de frister, der er fastsat i artikel 16 i nærværende forordning, kan, medmindre der foreligger force majeure, ikke drage fordel af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 12, 15, 17, 18 og 19 i forordning (EF) nr. 479/2008, for det pågældende produktionsår og det følgende produktionsår.

Overskrides de frister, der er fastsat i stk. 16 i nærværende forordning, med højst ti arbejdsdage, nedsættes de beløb, der skal udbetales for det igangværende produktionsår, dog kun forholdsmæssigt med en procentdel, som den ansvarlige instans fastsætter afhængigt af overskridelsen, uden at muligheden for nationale sanktioner dog tilsidesættes.

2.   Fastslår medlemsstaternes myndigheder, at de anmeldelser, der er nævnt i stk. 1, er ufuldstændige eller unøjagtige, og er kendskab til de manglende eller unøjagtige oplysninger en væsentlig forudsætning for en korrekt anvendelse af de foranstaltninger, som er nævnt i artikel 12, 15, 17, 18 og 19 i forordning (EF) nr. 479/2008, nedsættes den støtte, der skal udbetales, medmindre der foreligger force majeure, forholdsmæssigt med et beløb, som den ansvarlige instans fastsætter afhængigt af, hvor alvorlig overtrædelsen er, uden at muligheden for nationale sanktioner dog tilsidesættes.

KAPITEL III

Medlemsstaternes informationsforpligtelser

Artikel 19

Meddelelser fra medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne giver Kommissionen elektronisk meddelelse om følgende:

a)

For det igangværende produktionsår:

i)

senest den 15. september skønnene over den forventede produktion af vinavlsprodukter på deres område

ii)

senest den 30. november skønnene over disponible mængder og anvendte mængder af vinavlsprodukter på deres område

iii)

senest den 15. april de endelige tal fra produktionsanmeldelserne.

b)

For tidligere produktionsår:

i)

senest den 30. november oversigten over anmeldelserne af lagrene ved produktionsårets udgang

ii)

senest den 15. december den foreløbige opgørelse for det foregående produktionsår

iii)

senest den 15. marts den endelige opgørelse for året før det foregående produktionsår.

2.   Disse opgørelser skal sendes til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Eurostat.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om ethvert nyt vigtigt forhold, der mærkbart kan ændre det skøn over disponible mængder og anvendte mængder, der blev foretaget på grundlag af de endelige oplysninger for de tidligere år.

3.   For at prisudviklingen kan følges, sender de medlemsstater, hvis vinproduktion i de seneste fem år gennemsnitligt har været på over 5 % af EF's samlede vinproduktion, Kommissionen følgende oplysninger om de vine, der er nævnt i punkt 1 i bilag IV til forordning (EF) nr. 479/2008:

a)

senest den 15. i hver måned en oversigt over noteringerne for den foregående måned eller

b)

den 1. august 2009 de offentlige informationskilder, som de anser for troværdige til konstatering af priserne.

Medlemsstaterne sørger for, at Kommissionen har ret til at offentliggøre oplysningerne fra de informationskilder, som er nævnt i første afsnit, litra b).

Medlemsstaterne udvælger et begrænset antal markeder, der skal følges, og bestemmer de i alt otte mest repræsentative noteringer for hvidvin og rødvin produceret på deres område.

Priserne gælder for en uaftappet vare, ab bedrift, og udtrykkes i euro pr. %/hl eller pr. hl.

KAPITEL IV

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 20

Almindelig bestemmelse

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes bestemmelser om høst-, produktions-, behandlings- og/eller afsætnings- eller lageranmeldelser, der indebærer, at der skal gives mere detaljerede oplysninger, fx som følge af at ordningen omfatter bredere kategorier af anmeldelsespligtige end fastsat i artikel 8, 9 og 11.

AFSNIT III

DOKUMENTER, DER LEDSAGER VINAVLSPRODUKTER VED TRANSPORT, OG IND- OG UDGANGSBØGER I VINSEKTOREN

KAPITEL I

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 21

Formål og anvendelsesområde

1.   I denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til artikel 112 i forordning (EF) nr. 479/2008, for så vidt angår det dokument, der skal ledsage vinavlsprodukter, jf. del XII i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (11), uden at dette dog indskrænker anvendelsen af direktiv 92/12/EØF. Forordningen indeholder:

a)

bestemmelser om udstedelse af ledsagedokumenter ved transport af vinavlsprodukter:

i)

inden for en medlemsstats område, hvis transporten ikke ledsages af et dokument, der er foreskrevet i EF-bestemmelser baseret på direktiv 92/12/EØF

ii)

ved eksport til et tredjeland

iii)

ved samhandel inden for EF:

når transporten foretages af en mindre producent, som den medlemsstat, i hvilken transporten påbegyndes, har fritaget for at udstede et forenklet ledsagedokument, eller

når der er tale om transport af et vinavlsprodukt, som ikke er punktafgiftspligtigt

b)

supplerende bestemmelser om udstedelse af:

i)

det administrative ledsagedokument og det handelsdokument, der kan erstatte det

ii)

det forenklede ledsagedokument og det handelsdokument, der erstatter det administrative dokument

c)

bestemmelser om attestering af oprindelsen for vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller beskyttet geografiske betegnelse (BGB) i ledsagedokumenter ved transport af vin.

2.   I denne forordning fastsættes endvidere bestemmelser om, hvordan ind- og udgangsbøgerne skal føres af de personer, der i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv ligger inde med vinavlsprodukter.

Artikel 22

Definitioner

I dette afsnit forstås ved:

a)   »producenter«: fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, der råder over eller har rådet over friske druer, druemost eller ung, ikke færdiggæret vin, og som forarbejder disse produkter eller lader dem forarbejde til vin

b)   »mindre producenter«: producenter, der gennemsnitligt producerer under 1 000 hl vin om året

c)   »detailhandlere«: fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, som omfatter direkte salg til forbrugerne i små mængder, som hver medlemsstat fastsætter under hensyntagen til de særlige forhold for handel og distribution, med undtagelse af personer, der har lokaler indrettet til oplagring og eventuelt anlæg til aftapning af vin i store mængder, eller som sælger uaftappet vin uden fast udsalgssted

d)   »administrativt ledsagedokument«: et dokument, der opfylder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2719/92 (12)

e)   »forenklet ledsagedokument«: et dokument, der opfylder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/92 (13)

f)   »handlende uden fast udsalgssted«: fysiske eller juridiske personer eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, som i erhvervsmæssigt øjemed køber eller sælger vinavlsprodukter uden at råde over lageranlæg til disse produkter

g)   »lukkeanordning«: et middel til lukning af beholdere med et nominelt volumen på 5 l eller derunder

h)   »aftapning«: erhvervsmæssig påfyldning af det pågældende produkt i beholdere med indhold af 60 liter eller derunder

i)   »aftapningsvirksomhed«: fysisk eller juridisk person eller sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, der foretager eller for egen regning lader foretage aftapning.

Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), lægger medlemsstaterne den gennemsnitlige årlige produktion i mindst tre på hinanden følgende produktionsår til grund. Medlemsstaterne må ikke betragte producenter, der køber friske druer eller druemost for at forarbejde produkterne til vin, som mindre producenter.

KAPITEL II

Dokumenter, der ledsager vinavlsprodukter ved transport

Artikel 23

Genstand

Også selv om der eventuelt anvendes edb, er fysiske og juridiske personer og sammenslutninger af sådanne, herunder handlende uden fast udsalgssted, der har bopæl eller sæde på EF's toldområde og foretager transport af et vinavlsprodukt eller lader en sådan transport foretage, ansvarlige for, at der udstedes et dokument, som skal ledsage den pågældende transport, i det følgende benævnt »ledsagedokument«.

Artikel 24

Anerkendte ledsagedokumenter

1.   Som ledsagedokument anerkendes følgende:

a)

for produkter, der er undergivet omsætningsformaliteterne i direktiv 92/12/EØF:

i)

og som bringes i omsætning med suspension af punktafgifter, et administrativt ledsagedokument eller et handelsdokument, der er udfærdiget i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2719/92

ii)

og som forsendes inden for EF og bringes i omsætning i afgangsmedlemsstaten, et forenklet ledsagedokument eller et handelsdokument, der er udfærdiget i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3649/92

b)

for produkter, der ikke er underlagt omsætningsformaliteterne i direktiv 92/12/EØF, herunder eventuelt vin produceret af mindre producenter, alle dokumenter, der mindst indeholder de oplysninger, som er nævnt i bilag VI, punkt C, og de supplerende oplysninger, som medlemsstaterne eventuelt har foreskrevet, og som er udfærdiget i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.   Uanset stk. 1, litra b), gælder følgende:

a)

Medlemsstaterne kan for transporter af produkter, der begynder på deres område, fastsætte, at ledsagedokumentet skal udfærdiges som vist i bilag VII.

b)

Medlemsstaterne kan for transporter af produkter, der begynder og slutter på deres område, tillade, at ledsagedokumentet ikke opdeles i rubrikker, og at de foreskrevne oplysninger ikke nummereres som vist i bilag VII.

Artikel 25

Undtagelser

Uanset artikel 23 kræves der ikke noget ledsagedokument:

a)

for vinavlsprodukter i beholdere med et nominelt volumen på over 60 l:

i)

ved transport af persede eller upersede druer eller druemost, der foretages af drueproducenten selv eller for hans regning fra hans eget vinbrug eller et andet anlæg, der tilhører ham, hvis den samlede vejlængde ikke overstiger 40 km, og transporten,

for så vidt den angår en producent, der ikke er medlem af en producentsammenslutning, finder sted til denne producents vinfremstillingsanlæg

for så vidt den angår en producent, der er medlem af en producentsammenslutning, finder sted til sammenslutningens vinfremstillingsanlæg

ii)

ved transport af persede eller upersede druer, der foretages af drueproducenten selv eller for hans regning af en anden tredjemand end modtageren, fra hans eget vinbrug, når

transporten finder sted til modtagerens vinfremstillingsanlæg i samme vindyrkningszone, og

den samlede vejlængde ikke overstiger 40 km; i undtagelsestilfælde kan de ansvarlige instanser øge vejlængden til 70 km

iii)

ved transport af vineddike

iv)

ved transport inden for samme lokale administrative enhed eller til en umiddelbart tilstødende lokal administrativ enhed, hvis den ansvarlige instans har givet tilladelse hertil, og ved transport inden for samme regionale administrative enhed, hvis den ansvarlige instans har givet en individuel tilladelse hertil, når produktet:

transporteres mellem to anlæg tilhørende samme virksomhed, jf. dog artikel 38, stk. 2, litra a), eller

ikke skifter ejer, og transporten foretages med henblik på vinfremstilling, behandling, oplagring eller aftapning

v)

ved transport af presserester fra vindruer og vinbærme

til en destillationsvirksomhed, når der med transporten følger et leveringsbevis som foreskrevet af de ansvarlige instanser i den medlemsstat, hvor transporten begynder

som foretages for under tilsyn at trække disse biprodukter fra vinfremstilling tilbage, jf. artikel 22 i forordning (EF) nr. 555/2008

b)

for produkter i beholdere med et nominelt volumen på højst 60 l, jf. dog direktiv 92/12/EØF:

i)

ved transport af produkter i beholdere med et nominelt volumen på højst 5 l, forsynet med etiket samt en engangslukkeanordning, når den samlede transporterede mængde ikke overstiger:

5 l for så vidt angår koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

100 l for så vidt angår alle andre produkter

ii)

ved transport af vin eller druesaft til diplomatiske repræsentationer, konsulater og lignende organer inden for den toldfritagelse, der er indrømmet dem

iii)

ved transport af vin eller druesaft:

der indgår i privatpersoners ejendele under flytning og ikke er bestemt til salg

der udgør proviant til fortæring om bord på skibe, i luftfartøjer eller i tog

iv)

ved privatpersoners transport af vin og druemost i gæring, der er bestemt til modtagerens private forbrug, undtagen den transport, der er nævnt i litra a), når den samlede transporterede mængde ikke overstiger 30 l

v)

ved transport af et produkt, der er bestemt til videnskabelige eller tekniske forsøg, når den samlede transporterede mængde ikke overstiger 1 hl

vi)

ved transport af vareprøver

vii)

ved transport af prøver, der er bestemt til et officielt organ eller laboratorium.

I særlige tilfælde kan de ansvarlige instanser øge afstanden på 40 km, jf. stk. 1, litra a), nr. i), til 70 km.

Ved fritagelse for kravet om ledsagedokument, jf. stk. 1, litra b), nr. i) til v), skal afsendere, der ikke er detailhandlere eller privatpersoner, og som lejlighedsvis afsætter vinavlsprodukter til andre privatpersoner, dog på et hvilket som helst tidspunkt kunne bevise rigtigheden af alle de påtegninger, der er foreskrevet for de ind- og udgangsbøger, der er omhandlet i bilag III, eller for andre fortegnelser, som den pågældende medlemsstat har foreskrevet.

Artikel 26

Udfærdigelse af et ledsagedokument

1.   Ledsagedokumentet betragtes som behørigt udfærdiget, når det indeholder alle de oplysninger, der er fastsat i bilag VI.

2.   Ledsagedokumentet må kun anvendes til én transport.

3.   De ledsagedokumenter, der er nævnt i artikel 24, stk. 1, litra b), og artikel 24, stk. 2, kan udfærdiges og udstedes i elektronisk form i henhold til nærmere regler, der fastsættes af medlemsstaternes myndigheder

Ledsagedokumentet skal indeholde det samme, uanset om det er udfærdiget i elektronisk form eller på papir.

Artikel 27

Anvendelse af et ledsagedokument ved eksport

1.   Er modtageren etableret uden for EF's toldområde, fremlægges originaleksemplaret og en kopi af ledsagedokumentet, eventuelt eksemplar nr. 1 og 2, sammen med udførselsangivelsen på det ansvarlige toldsted i eksportmedlemsstaten. Dette toldsted skal sørge for, dels at der på udførselsangivelsen anføres arten af samt datoen og nummeret på det fremlagte dokument, dels at der på ledsagedokumentet og kopien heraf eller eventuelt på de to eksemplarer af ledsagedokumentet anføres arten af, samt datoen og nummeret på udførselsangivelsen.

Udgangstoldstedet i EF's toldområde anfører en af angivelserne i bilag IX bekræftet ved dets stempel på de to nævnte eksemplarer: Det afleverer de pågældende eksemplarer af ledsagedokumentet forsynet med stempel og angivelse til eksportøren eller dennes repræsentant. Denne sørger for, at et eksemplar ledsager det eksporterede produkt.

2.   Henvisningerne i stk. 1, første afsnit, skal mindst omfatte arten af og datoen og nummeret på dokumentet samt, for så vidt angår udførselsangivelsen, navnet og adressen på den instans, der er ansvarlig for eksporten.

3.   Når et vinavlsprodukt i henhold til den procedure for passiv forædling, der er fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (14) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (15), udføres midlertidigt til et EFTA-land med henblik på oplagring, lagring og/eller aftapning, udstedes der ud over ledsagedokumentet et oplysningsskema i overensstemmelse med Toldsamarbejdsrådets anbefaling af 3. december 1963. Skemaet skal i rubrikkerne, der er beregnet til varebeskrivelse, indeholde en beskrivelse af varerne i overensstemmelse med EF-retsforskrifterne og de nationale bestemmelser samt oplysning om de transporterede mængder vin.

Oplysningerne hentes fra originaleksemplaret af det ledsagedokument, på grundlag af hvilket vinen er blevet transporteret til det toldsted, hvor oplysningsskemaet udstedes. I skemaet anføres desuden arten af og datoen og nummeret på nævnte dokument, der indtil da har ledsaget transporten.

Hvis oplysningsskemaet ved genindførsel til EF's toldområde af de produkter, der er nævnt i første afsnit, er behørigt udfyldt af det ansvarlige EFTA-toldsted, kan skemaet benyttes som ledsagedokument for transporten til bestemmelsestoldstedet i EF eller til det toldsted i EF, hvor produktet overgår til frit forbrug, hvis skemaet i varebeskrivelsesrubrikken indeholder de oplysninger, som er foreskrevet i første afsnit.

Det pågældende toldsted i EF påtegner en kopi eller fotokopi af nævnte dokument, som modtageren eller dennes repræsentant fremlægger, og udleverer det til den pågældende med henblik på anvendelsen af denne forordning.

4.   Hvad angår vin med BOB eller BGB, der udføres til et tredjeland, og som er omfattet af et dokument, der ledsager transporten i overensstemmelse med nærværende forordning, skal nævnte dokument, når der hverken er tale om produkter, der opfylder betingelserne i stk. 3, eller om returvarer som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2913/92 og (EØF) nr. 2454/93, ved produkternes overgang til fri omsætning i EF forelægges for den ansvarlige instans som støtte for andre indgivne bevisdokumenter. Anses bevisdokumenterne for fyldestgørende, påtegner det pågældende toldsted en kopi eller fotokopi af attesteringen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse, som modtageren eller dennes repræsentant har forelagt, og udleverer den til den pågældende med henblik på anvendelsen af denne forordning.

Artikel 28

Bulktransport

1.   Når der udstedes et ledsagedokument i forbindelse med transport af et vinavlsprodukt i beholdere med et nominelt volumen på over 60 l, skal dokumentets referencenummer tildeles af den ansvarlige instans, hvis navn og adresse er anført på ledsagedokumentet. Denne instans kan være en myndighed, der foretager afgiftskontrol.

2.   Referencenummeret skal:

a)

være en del af et løbenummer, og

b)

være fortrykt.

Betingelsen i litra b) kan fraviges, hvis der anvendes edb.

3.   I det tilfælde, der er nævnt i stk. 1, bekræftes gyldigheden af originaleksemplaret af det behørigt udfærdigede ledsagedokument og en kopi heraf inden hver transport:

a)

ved at den ansvarlige instans i den medlemsstat, på hvis område transporten begynder, påtegner dokumentet, eller

b)

ved at afsenderen forsyner det med det foreskrevne mærke eller påstempler det med en stempelmaskine, der er godkendt af den instans, som er nævnt i litra a).

4.   Anvendes der et administrativt ledsagedokument eller et handelsdokument i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2719/92 eller et forenklet ledsagedokument eller et handelsdokument i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3649/92, påtegnes eksemplar nr. 1 og 2 inden transporten efter proceduren i stk. 3.

Artikel 29

Transport af en mængde på over 60 l

Ved transport af mere end 60 l af et af nedenstående, uaftappede vinavlsprodukter kræves der ud over et dokument, som er foreskrevet for den pågældende transport, en bekræftet kopi fra den ansvarlige instans:

a)

produkter med oprindelse i EF:

i)

vin, der er bestemt til fremstilling af vin med BOB

ii)

druemost i gæring

iii)

koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

iv)

most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol

v)

druesaft

vi)

koncentreret druesaft

b)

produkter, som ikke har oprindelse i EF:

i)

friske druer undtagen druer til spisebrug

ii)

druemost

iii)

koncentreret druemost

iv)

druemost i gæring

v)

koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

vi)

most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol

vii)

druesaft

viii)

koncentreret druesaft

ix)

hedvin bestemt til fremstilling af andre produkter end dem, der henhører under KN-kode 2204.

Stk. 1 gælder også for nedenstående produkter uanset deres oprindelse eller den transporterede mængde, jf. dog undtagelserne i artikel 25:

a)

vinbærme

b)

presserester fra vindruer bestemt til et destilleri eller til anden industriel forarbejdning

c)

piquettevin

d)

vin, tilsat alkohol, bestemt til destillation

e)

vin fremstillet af druer af sorter, der i den klassificering, som medlemsstaterne har opstillet i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 479/2008, ikke er opført blandt druesorterne til vinfremstilling for den administrative enhed, hvor druerne er høstet

f)

produkter, der ikke må udbydes eller leveres til direkte konsum.

Senest den første arbejdsdag efter, at produktet er afsendt, sender afsenderen ad den hurtigst mulige vej den kopi, der er nævnt i stk. 1, til den myndighed, som områdemæssigt er ansvarlig for indladningsstedet. Denne myndighed sender senest den første arbejdsdag efter, at kopien er blevet afleveret eller udstedt, hvis den selv udsteder den, ad den hurtigst mulige vej denne kopi til den myndighed, som områdemæssigt er ansvarlig for udladningsstedet.

Artikel 30

Transport af et tredjelandsprodukt, der er overgået til fri omsætning

Ved al transport på EF's toldområde af tredjelandsprodukter, der er overgået til fri omsætning, skal ledsagedokumentet indeholde angivelse af:

a)

nummeret på det dokument VI 1, der er udstedt i henhold til artikel 43 i forordning (EF) nr. 555/2008

b)

dokumentets udstedelsesdato

c)

navn og adresse på det organ i tredjelandet, der har udstedt dokumentet eller bemyndiget producenten til at udstede dokumentet.

Artikel 31

Attestering af beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse

1.   Ledsagedokumentet attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse, når det er behørigt udstedt:

a)

af en afsender, der selv har produceret den pågældende transporterede vin, og som hverken køber eller sælger vinavlsprodukter fremstillet af druer høstet i andre områder end dem, hvis navne han anvender som betegnelse for vine af egen produktion

b)

af en afsender, der ikke er omhandlet i litra a), og hvis rigtigheden af oplysningerne er blevet bekræftet på ledsagedokumentet af den ansvarlige instans på grundlag af oplysningerne i de dokumenter, der ledsagede tidligere transporter af det pågældende produkt

c)

i henhold til artikel 33, stk. 1, og hvis følgende betingelser er opfyldt:

i)

ledsagedokumentet er udfærdiget i overensstemmelse med forlægget til:

det administrative ledsagedokument

det forenklede ledsagedokument

det ledsagedokument, som er vist i bilag VII

det dokument, der er nævnt i artikel 24, stk. 2, litra b)

ii)

følgende angivelser er anført i de dertil beregnede rubrikker på ledsagedokumentet:

for vin med BOB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse for de deri anførte vine«

for vin med BGB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede geografiske betegnelse for de deri anførte vine«

iii)

de angivelser, der er nævnt i nr. ii), bekræftes af den ansvarlige instans ved påstempling, datering og den ansvarliges underskrift på henholdsvis:

eksemplar nr. 1 og 2 ved anvendelse af det dokument, der er nævnt i nr. i), første og andet led, eller

originaleksemplaret af ledsagedokumentet og på en kopi heraf ved anvendelse af det dokument, der er nævnt i nr. i), tredje og fjerde led

iv)

ledsagedokumentets referencenummer er blevet tildelt af den ansvarlige instans

v)

ved forsendelse fra en anden medlemsstat end producentmedlemsstaten, og dokumentet indeholder:

referencenummer

udstedelsesdato

navn og adresse på den ansvarlige instans, som er anført i de dokumenter, på grundlag af hvilke produktet blev transporteret inden videreforsendelsen, og hvori den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse er attesteret.

2.   En medlemsstat kan gøre det obligatorisk, at rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse for vin, der produceres på deres område, skal attesteres.

3.   Medlemsstaternes ansvarlige instanser kan give tilladelse til, at afsendere, der opfylder kravene i stk. 4, selv anfører de pågældende angivelser til attestering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse på ledsagedokumentet eller lader disse angivelser fortrykke:

a)

hvis angivelserne i forvejen bekræftes af den ansvarlige instans ved påstempling, datering og den ansvarliges underskrift, eller

b)

hvis angivelserne bekræftes af afsenderne ved påstempling med et særligt stempel, som de ansvarlige instanser har givet dem tilladelse til at anvende, og som er i overensstemmelse med forlægget i bilag VIII; dette stempel kan være fortrykt på blanketterne, når trykningen foregår på et hertil godkendt trykkeri.

4.   Den tilladelse, der er omhandlet i stk. 3, gives kun til afsendere, der normalt forsender vin med BOB eller BGB, og hos hvem det efter en første ansøgning er konstateret, at ind- og udgangsbøgerne føres i henhold til kapitel III og derfor gør det muligt at kontrollere, at angivelserne i dokumenterne er nøjagtige.

De ansvarlige instanser kan nægte at give tilladelse til afsendere, der ikke frembyder de garantier, som instanserne finder nødvendige. De kan tilbagekalde en tilladelse, navnlig hvis afsenderne ikke længere opfylder betingelserne i første afsnit eller ikke længere frembyder de fornødne garantier.

5.   Afsendere, der har fået den tilladelse, der er nævnt i stk. 3, skal træffe alle fornødne foranstaltninger til sikker opbevaring af det særlige stempel og de blanketter, der er forsynet med den ansvarlige instans' stempel eller med aftryk af det særlige stempel.

6.   I samhandelen med tredjelande er det kun ledsagedokumenter, der er udstedt i henhold til stk. 1 i forbindelse med eksport fra producentmedlemsstaten, som for vin med BOB eller BGB kan attestere, at produktets beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse er i overensstemmelse med EF-bestemmelserne og de nationale bestemmelser. Ved eksport fra en anden medlemsstat end producentmedlemsstaten kan et ledsagedokument, der er udstedt i henhold til stk. 1, og på grundlag af hvilket produktet eksporteres, dog attestere rigtigheden af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, når dokumentet indeholder:

a)

referencenummer

b)

udstedelsesdato

c)

navn og adresse på den instans, der er nævnt i stk. 1, og som er anført i de dokumenter, på grundlag af hvilke produktet blev transporteret inden eksporten, og hvori den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse er attesteret.

7.   Ledsagedokumentet attesterer rigtigheden af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske angivelse af et tredjeland for en importeret vin, når dokumentet er udstedt i henhold til nærværende artikel og i form af et af de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, litra c), nr. i).

Artikel 32

Afvist af modtageren

Når det produkt, der transporteres på grundlag af et ledsagedokument, helt eller delvis afvises af modtageren, anfører denne på dokumentets bagside »Afvist af modtageren« samt dato og underskrift, i givet fald suppleret med en angivelse af, hvor stor en mængde, udtrykt i liter eller kilogram, der er blevet afvist.

I så fald kan produktet returneres til afsenderen på grundlag af det samme ledsagedokument eller opbevares i fragtførernes lokaler, indtil der udstedes et nyt dokument til at ledsage produktet under dets videreforsendelse.

Artikel 33

Transport foretaget af en afsender, der har begået en alvorlig overtrædelse

1.   Konstaterer den ansvarlige instans, at en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, der foretager eller lader foretage transport af et vinavlsprodukt, har begået en alvorlig overtrædelse af EF-bestemmelserne eller de nationale gennemførelsesbestemmelser for vin, eller har denne instans begrundet mistanke om en sådan overtrædelse, kan den bestemme, at afsenderen skal udfærdige ledsagedokumentet og anmode den ansvarlige instans om at påtegne det.

Påtegningen kan, hvis den gives, eventuelt være forbundet med betingelser vedrørende den senere anvendelse af produktet. Påtegningen omfatter stempel, underskrift af den ansvarlige person i den pågældende instans samt angivelse af dato.

2.   Stk. 1 gælder også for transporter af produkter, hvis produktionsbetingelser eller sammensætning ikke opfylder EF-bestemmelserne eller de nationale bestemmelser.

Artikel 34

Uregelmæssige transporter

1.   Konstateres det, at en transport, for hvilken der kræves ledsagedokument, finder sted uden et sådant dokument eller på grundlag af et dokument, der indeholder forkerte, fejlbehæftede eller ufuldstændige oplysninger, træffer den ansvarlige instans i den medlemsstat, hvor dette konstateres, eller et andet organ, der er ansvarligt for kontrollen med EF-retsforskrifterne og de nationale bestemmelser for vin, de fornødne foranstaltninger:

a)

til at bringe transporten i overensstemmelse med bestemmelserne, enten ved at de pågældende fejl rettes, eller ved at der udstedes et nyt dokument

b)

til eventuelt at iværksætte sanktioner som følge af den konstaterede uregelmæssighed afhængigt af uregelmæssighedens alvor, navnlig ved anvendelse af artikel 33, stk. 1.

Den ansvarlige instans eller det organ, der er nævnt i første afsnit, påstempler de dokumenter, der er blevet rettet eller udstedt i henhold til nævnte bestemmelse. Afhjælpningen af uregelmæssigheden må ikke sinke transporten mere end absolut nødvendigt.

I tilfælde af alvorlige eller gentagne uregelmæssigheder giver den myndighed, der områdemæssigt er ansvarlig for aflæsningsstedet, den myndighed, der områdemæssigt er ansvarlig for afsendelsesstedet, underretning herom. Ved transport inden for EF gives denne underretning i henhold til forordning (EF) nr. 555/2008.

2.   Kan en transport ikke bringes i overensstemmelse med forskrifterne som omhandlet i stk. 1, første afsnit, standser den ansvarlige instans eller det organ, der har konstateret uregelmæssigheden, den pågældende transport. Instansen eller det pågældende organ underretter afsenderen om, at den pågældende transport er standset, og om følgerne deraf. Disse foranstaltninger kan omfatte forbud mod at bringe produktet i handelen.

Artikel 35

Uforudset hændelse eller force majeure

Indtræffer der under transporten en uforudset hændelse eller force majeure, der medfører deling eller tab af en del af eller hele den ladning, for hvilken der kræves et ledsagedokument, anmoder fragtføreren myndighederne i den medlemsstat, hvor den uforudsete hændelse eller den pågældende force majeure er indtruffet, om at optage rapport herom.

I det omfang, det er muligt, underretter fragtføreren ligeledes den ansvarlige instans, der er nærmest det sted, hvor den uforudsete hændelse eller den pågældende force majeure er indtruffet, så denne kan træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på en forskriftsmæssig gennemførelse af transporten.

KAPITEL III

Ind- og udgangsbøger

Artikel 36

Genstand

1.   Fysiske og juridiske personer og sammenslutninger af sådanne, der med henblik på udøvelsen af deres erhverv af en eller anden grund ligger inde med et vinavlsprodukt, er forpligtet til at føre bog over ind- og udgående leverancer af dette produkt, i det følgende benævnt »ind- og udgangsbøger«.

2.   Medlemsstaterne kan bestemme, at handlende uden fast udsalgssted skal føre ind- og udgangsbøger efter de regler og på de betingelser, medlemsstaterne fastsætter.

3.   De personer, der skal føre ind- og udgangsbøger, fører bog over, hvert parti produkter der indgår til eller udgår fra deres anlæg, jf. stk. 1, og over de behandlinger, der er foretaget, jf. artikel 41, stk. 1. De skal desuden for hver indføring i ind- og udgangsbøgerne kunne fremlægge et dokument, der har ledsaget den pågældende transport, eller anden form for dokumentation, herunder et handelsdokument.

Artikel 37

Undtagelser

1.   Kravet om at føre ind- og udgangsbøger gælder ikke for:

a)

detailhandlere

b)

udskænkningssteder, hvor varen udelukkende indtages på stedet.

2.   Der skal ikke føres ind- og udgangsbøger for vineddike.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at fysiske og juridiske personer og sammenslutninger af sådanne, der udelukkende ligger inde med eller sælger vinavlsprodukter i små beholdere på de præsentationsbetingelser, der er fastsat i artikel 25, litra b), nr. i), ikke skal føre ind- og udgangsbøger, forudsat at det til enhver tid er muligt at føre kontrol med ind- og udgående leverancer og lagre på grundlag af anden dokumentation, herunder de handelsdokumenter, der anvendes i forretningsbogholderiet.

Artikel 38

Ind- og udgangsbøgernes udformning

1.   Ind- og udgangsbøgerne skal:

a)

enten etableres elektronisk i overensstemmelse med de regler, som medlemsstaternes myndigheder fastsætter, og de elektroniske bøger skal indeholde det samme som bøgerne i papirudgave

b)

eller bestå af fast indbundne blade med fortløbende nummerering

c)

eller være indrettet efter moderne regnskabsprincipper, der er godkendt af de ansvarlige instanser, og indeholde alle de oplysninger, der skal anføres i ind- og udgangsbøgerne.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte,

a)

at ind- og udgangsbøgerne for handlende, der ikke foretager nogen af de behandlinger, som er nævnt i artikel 41, stk. 1, eller nogen ønologisk behandling, kan bestå af samtlige ledsagedokumenter

b)

at producenternes ind- og udgangsbøger kan bestå af indføringer på bagsiden af eller i bilag til de høst-, produktions- eller lageranmeldelser, der er fastsat i afsnit II.

2.   Ind- og udgangsbøgerne føres separat for hver virksomhed på det sted, hvor produkterne opbevares.

På betingelse af, at det til enhver tid er muligt at føre kontrol med ind- og udgående leverancer og lagre på de steder, hvor produkterne befinder sig, på grundlag af andre bilag, kan de ansvarlige instanser dog, eventuelt under udstedelse af instrukser, give tilladelse til:

a)

at ind- og udgangsbøgerne føres på virksomhedens hovedsæde, hvis produkterne opbevares på forskellige lagre i en og samme virksomhed i en og samme lokale administrative enhed eller i en sådan umiddelbart tilstødende enhed

b)

at det overlades til en specialiseret virksomhed at føre ind- og udgangsbøgerne.

Hvis detailforretninger, der sælger direkte til den endelige forbruger, tilhører samme virksomhed og får forsyninger fra et eller flere centrallagre, der tilhører denne virksomhed, er disse centrallagre forpligtet til at føre ind- og udgangsbøger, jf. dog artikel 37, stk. 3; i disse ind- og udgangsbøger indføres leverancerne til disse detailforretninger som udlagrede mængder.

Artikel 39

Bogførte produkter

1.   For de produkter, der skal indføres i ind- og udgangsbøgerne, føres særskilt regnskab:

a)

over hver af de kategorier, der er nævnt i bilag IV til forordning (EF) nr. 479/2008

b)

over hver vin med BOB og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin

c)

over hver vin med BGB og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin

d)

over hver enkelt druevin uden BOB/BGB og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin.

Vine med BOB af forskellig oprindelse, der er aftappet i beholdere på højst 60 liter og mærket ifølge EF-bestemmelserne, og som er erhvervet fra tredjemand og opbevares med henblik på salg, kan bogføres i samme regnskab, hvis den ansvarlige instans eller et kontor eller organ, som denne har bemyndiget, er indforstået hermed, og hvis de ind- og udgående leverancer af hver vin med BOB angives særskilt; det samme gælder for vin med BGB.

Må den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse ikke længere anvendes, skal dette anføres i ind- og udgangsbøgerne.

2.   Medlemsstaterne fastsætter, hvordan der i ind- og udgangsbøgerne tages hensyn til:

a)

producentens private forbrug

b)

eventuelle ændringer i produktmængderne som følge af uheld.

Artikel 40

Oplysninger, der indføres i ind- og udgangsbøgerne

1.   I ind- og udgangsbøgerne anføres for hver ind- og udgående leverance:

a)

produktets kontrolnummer, hvis et sådant nummer er fastsat i EF-bestemmelserne eller de nationale bestemmelser

b)

indlagrings- eller udlagringsdato

c)

faktisk indgået eller udgået mængde

d)

produktet betegnet efter gældende EF-bestemmelser og nationale bestemmelser

e)

en henvisning til det dokument, der ledsager eller har ledsaget den pågældende transport.

2.   For de vine, der er nævnt i punkt 1 til 9 og punkt 15 og 16 i bilag IV til forordning (EF) nr. 479/2008, skal betegnelsen i de ind- og udgangsbøger, som de erhvervsdrivende fører, omfatte de fakultative angivelser, som er nævnt i artikel 60 i samme forordning, hvis de er anført eller planlægges anført i mærkningen.

De fakultative angivelser, der er nævnt i først afsnit, kan i de ind- og udgangsbøger, som føres af andre personer end producenterne, erstattes af nummeret på ledsagedokumentet og datoen for udfærdigelsen af det.

3.   Beholderne til opbevaring af de vine, der er nævnt i stk. 2, identificeres i ind- og udgangsbøgerne, og beholdernes nominelle volumen angives også. Desuden skal disse beholdere være forsynet med de angivelser, som medlemsstaterne har foreskrevet i så henseende, og som giver kontrolorganet mulighed for at identificere beholdernes indhold ved hjælp af ind- og udgangsbøgerne eller de dokumenter, der fungerer i deres sted.

For beholdere med et volumen på højst 600 l, som er påfyldt samme produkt, og som opbevares sammen i et og samme parti, kan mærkningen af beholderne i ind- og udgangsbøgerne dog erstattes af en mærkning af det samlede parti, hvis partiet holdes klart adskilt fra andre partier.

4.   I de tilfælde, der er nævnt i artikel 31, stk. 6, anføres i udgangsbøgerne en henvisning til det dokument, på grundlag af hvilket produktet tidligere er blevet transporteret.

Artikel 41

Behandlinger, der skal anføres i ind- og udgangsbøgerne

1.   I ind- og udgangsbøgerne anføres følgende behandlinger:

a)

forhøjelse af alkoholindholdet

b)

syring

c)

afsyring

d)

sødning

e)

forskæring

f)

aftapning

g)

destillation

h)

fremstilling af alle kategorier af mousserende vin, perlevin og perlevin tilsat kulsyre

i)

fremstilling af hedvin

j)

fremstilling af koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

k)

behandling med kul til ønologisk brug

l)

behandling med kaliumferrocyanid

m)

fremstilling af vin, tilsat alkohol, bestemt til destillation

n)

øvrige tilfælde af tilsætning af alkohol

o)

forarbejdning til et produkt i en anden kategori, f.eks. aromatiseret vin.

p)

behandling med elektrodialyse eller behandling med kationbyttere for at stabilisere vinens vinsyreindhold

q)

tilsætning af dimethyldicarbonat (DMDC) til vin

r)

anvendelse af egetræsstykker ved fremstillingen af vin

s)

delvis fjernelse af alkohol fra vin

t)

anvendelse af nye ønologiske fremgangsmåder i forsøgsøjemed, herunder henvisning til godkendelse fra den berørte medlemsstat

u)

tilsætning af svovldioxid, kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit.

Hvis en virksomhed får tilladelse til at føre forenklede ind- og udgangsbøger, jf. artikel 38, stk. 1, litra c), i nærværende forordning, kan den ansvarlige instans tillade, at kopier af de anmeldelser, der er nævnt i del D, punkt 4, i bilag V til forordning (EF) nr. 479/2008, ligestilles med registreringerne i ind- og udgangsbøgerne af foranstaltningerne til forhøjelse af alkoholindholdet, syring og afsyring.

2.   For hver af de behandlinger, der er nævnt i stk. 1, anføres følgende i ind- og udgangsbøgerne, undtagen i de bøger, der er nævnt i artikel 42:

a)

behandlingens art og behandlingsdato

b)

arten og mængden af anvendte produkter

c)

den produktmængde, der opnås ved denne behandling, herunder den alkohol, der fremkommer ved delvis fjernelse af alkohol fra vin

d)

den produktmængde, der er anvendt til forhøjelse af alkoholindholdet, syring, afsyring, sødning og tilsætning af alkohol

e)

produkternes betegnelse før og efter behandlingen i overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter og nationale bestemmelser

f)

mærkningen af de beholdere, som de bogførte produkter opbevares i inden behandlingen og efter behandlingen

g)

ved aftapning, antallet af flasker og deres indhold

h)

ved aftapning i lønarbejde, navn og adresse på aftapningsvirksomheden.

Hvis et produkt skifter kategori efter en forarbejdning, der ikke er en følge af en af de behandlinger, som er nævnt i stk. 1, første afsnit, f.eks. ved gæring af druemost, anføres mængden og arten af det produkt, der er fremstillet ved forarbejdningen, i ind- og udgangsbøgerne.

Artikel 42

Ind- og udgangsbøger for mousserende vin og hedvin

1.   Ved fremstilling af mousserende vin skal der i bøgerne over cuvé'er for hver tilberedt cuvé anføres følgende:

a)

tilberedningsdato

b)

aftapningsdato for alle kategorier af mousserende kvalitetsvin

c)

cuvé-mængde samt angivelse af dens enkelte bestanddele, mængden af dem og deres virkelige og potentielle alkoholindhold

d)

den anvendte mængde tiragelikør

e)

den anvendte mængde ekspeditionslikør

f)

antal fyldte flasker, eventuelt med angivelse af den mousserende vins type, udtrykt ved dens restsukkerindhold, for så vidt dette er anført på etiketten.

2.   Ved fremstilling af hedvin skal der i ind- og udgangsbøgerne for hvert parti hedvin under fremstilling anføres:

a)

dato for tilsætning af et af de produkter, der er nævnt i punkt 3, litra e) og f), i bilag IV til forordning (EF) nr. 479/2008

b)

det tilsatte produkts art og mængde.

Artikel 43

Ind- og udgangsbøger eller særlige regnskaber

1.   Bogføringspligtige skal føre ind- og udgangsbøger eller særlige regnskaber over ind- og udgående leverancer af følgende produkter, som de ligger inde med i lige meget hvilken forbindelse, herunder til anvendelse i deres egne anlæg:

a)

saccharose

b)

koncentreret druemost

c)

rektificeret koncentreret druemost

d)

produkter, der anvendes til syring

e)

produkter, der anvendes til afsyring

f)

alkohol og vinbrændevin.

Det forhold, at der føres ind- og udgangsbøger eller særlige regnskaber, fritager ikke for indgivelse af de anmeldelser, der er omhandlet i del D, punkt 4, i bilag V til forordning (EF) nr. 479/2008.

2.   I de ind- og udgangsbøger og særlige regnskaber, der er nævnt i stk. 1, anføres følgende særskilt for hvert produkt:

a)

for så vidt angår indgående leverancer:

i)

leverandørens navn eller firmanavn og adresse, eventuelt med henvisning til det dokument, der ledsager produktet under transport

ii)

produktmængde

iii)

modtagelsesdato

b)

for så vidt angår udgående leverancer:

i)

produktmængde

ii)

anvendelses- eller afsendelsesdato

iii)

eventuelt modtagerens navn eller firmanavn og adresse.

Artikel 44

Svind

Medlemsstaterne fastsætter maksimale procentsatser for tilladt svind, der skyldes fordampning under oplagringen og forskellige behandlinger af produktet, eller at produktet skifter kategori.

Den bogføringspligtige giver den områdemæssigt ansvarlige instans skriftlig meddelelse herom inden for en frist, som medlemsstaterne fastsætter, hvis det faktiske svind

a)

under transporten overstiger de tolerancer, der er fastsat i del B, punkt 1.3, i bilag VI

b)

i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, overstiger de maksimumsprocentsatser, som medlemsstaterne har fastsat.

Den ansvarlige instans, der er nævnt i stk. 2, træffer de nødvendige foranstaltninger.

Artikel 45

Bogføringsfrister

1.   Ind- og udgangsbøgerne eller de særlige regnskaber føres:

a)

for så vidt angår angivelserne i artikel 39, 40 og 44 ved indgående leverancer senest den første arbejdsdag efter modtagelsen og ved udgående leverancer senest den tredje arbejdsdag efter afsendelsen

b)

for så vidt angår angivelserne i artikel 41 senest den første arbejdsdag efter behandlingsdagen og ved tilsætning på selve behandlingsdagen

c)

for så vidt angår angivelserne i artikel 43 ved ind- og udgående leverancer senest den første arbejdsdag efter modtagelsen eller afsendelsen og ved anvendelse på selve anvendelsesdagen.

Medlemsstaterne kan dog tillade længere frister, dog højst 30 dage, især hvis lagerregnskabet er elektronisk, såfremt det på ethvert tidspunkt er muligt at føre kontrol med indgående og udgående leverancer og de behandlinger, som er nævnt i artikel 41, på grundlag af anden dokumentation, for så vidt den ansvarlige instans eller et af denne bemyndiget kontor eller organ anser denne for fyldestgørende.

2.   Uanset stk. 1, første afsnit, og medmindre andet er fastsat i de bestemmelser, der vedtages af medlemsstaterne i henhold til artikel 47, stk. 1, litra j) og k), kan udgangsbøgerne ved forsendelser af samme produkt føres i form af månedsopgørelser, når produktet er aftappet udelukkende i beholdere som omhandlet i artikel 25, litra b), nr. i).

Artikel 46

Afslutning af ind- og udgangsbøgerne

Ind- og udgangsbøgerne afsluttes en gang om året (årsopgørelse) på en dato, som medlemsstaterne kan fastsætte. I forbindelse med årsopgørelsen foretages der en optælling af lagrene. De bestående lagre bogføres på en dato efter årsopgørelsen i bøgerne som »indgået«. Hvis der ved årsopgørelsen konstateres forskelle mellem de regnskabsmæssige og de faktiske lagre, skal dette anføres i de afsluttede bøger.

KAPITEL IV

Fælles bestemmelser for kapitel II og III

Artikel 47

Almindelige bestemmelser og overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstaterne kan:

a)

kræve lagerregnskab over de lukkeanordninger, der anvendes ved aftapningen af produkterne i beholdere med et nominelt volumen på højst 5 liter, jf. artikel 25, litra b), nr. i), der vil blive bragt i omsætning på deres område, samt anførelse af særlige oplysninger på disse

b)

kræve yderligere oplysninger på dokumenter, der skal ledsage transporter af vinavlsprodukter fremstillet på deres område, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for kontrollen

c)

foreskrive, hvor bestemte obligatoriske oplysninger skal anføres på de dokumenter, der skal ledsage vinavlsprodukter ved transport, som begynder på deres område, hvis dette er begrundet i anvendelsen af elektroniske lagerregnskaber, og hvis udformningen af de dokumenter, der er nævnt i artikel 31, stk. 1, litra c), nr. i), ikke ændres

d)

for transporter, der begynder og slutter på deres område uden at passere en anden medlemsstats eller et tredjelands område, i en overgangsperiode, der udløber den 31. juli 2015, tillade, at densiteten udtrykt i Oechsle-grader anføres i stedet for druemostens massefylde

e)

for de dokumenter, der ledsager transporter af vinavlsprodukter fremstillet på deres område, fastsætte, at der heri ud over datoen også skal anføres klokkeslættet for transportens påbegyndelse

f)

i tilslutning til artikel 25, litra a), nr. i), fastsætte, at der ikke kræves noget ledsagedokument ved transport af druer, også persede, eller druemost, når transporten foretages af en producent, som er medlem af en producentsammenslutning og selv har fremstillet produkterne, eller af en producentsammenslutning, der selv råder over sådanne produkter, eller foretages for en af de to ovennævntes regning, til et modtagelsessted eller producentsammenslutningens vinfremstillingsanlæg, når transporten begynder og slutter inden for én og samme vindyrkningszone, og, når det drejer sig om et produkt, der skal forarbejdes til vin med BOB, inden for det pågældende dyrkningsområde eller i et umiddelbart tilstødende område

g)

med angivelse af, hvad kopierne skal anvendes til, fastsætte

i)

at afsenderen udfærdiger en eller flere kopier af ledsagedokumentet for de transporter, der begynder på deres område

ii)

at modtageren udfærdiger en eller flere kopier af ledsagedokumentet for de transporter, der begynder i en anden medlemsstat eller et tredjeland, og som slutter på deres område

h)

fastsætte, at undtagelsesbestemmelsen i artikel 25, litra a), nr. ii), i henhold til hvilken der ikke kræves ledsagedokument for visse druetransporter, ikke gælder for transporter, der begynder og slutter på deres område

i)

for de transporter, der er nævnt i artikel 29, og som begynder på deres område og slutter på en anden medlemsstats område, foreskrive, at afsenderen skal oplyse navn og adresse på den ansvarlige instans på aflæsningsstedet ved fremsendelsen af kopier, der er udfærdiget i henhold til nævnte artikel.

j)

tillade, at de eksisterende ind- og udgangsbøger ændres, og kan fastsætte supplerende regler eller strengere krav for bogføring og kontrol af ind- og udgangsbøgerne

k)

ved anvendelse af artikel 33, stk. 1, fastsætte, at den ansvarlige instans selv kan føre ind- og udgangsbøgerne eller overdrage bogføringen til et hertil bemyndiget kontor eller organ.

I det tilfælde, der er omhandlet i litra j), kan medlemsstaterne bl.a. kræve, at der føres separate regnskaber i ind- og udgangsbøgerne over de produkter, som de fastsætter, eller at der føres separate ind- og udgangsbøger for visse kategorier af produkter eller for visse behandlinger, jf. artikel 41, stk. 1.

2.   Uden at dette indskrænker anvendelsen af direktiv 92/12/EØF, må medlemsstaterne ikke som følge af de anvendte lukkeordninger forbyde eller begrænse omsætningen af produkter i beholdere med et nominelt volumen på højst 5 liter, jf. artikel 25, litra b), nr. i).

Medlemsstaterne kan dog for produkter aftappet på deres eget område forbyde anvendelsen af visse lukkeanordninger eller emballagetyper eller stille visse betingelser for anvendelsen af sådanne lukkeanordninger.

Artikel 48

Opbevaring af ledsagedokumenter og ind- og udgangsbøger

1.   De foreskrevne ledsagedokumenter og kopier skal opbevares i mindst fem år efter udløbet af det kalenderår, i hvilket de er udstedt, uden at dette dog indskrænker anvendelsen af strengere bestemmelser, som medlemsstaterne i anden sammenhæng måtte have vedtaget med henblik på anvendelsen af deres lovgivning eller nationale procedurer.

2.   Ind- og udgangsbøgerne og dokumentationen for de deri anførte behandlinger skal opbevares i mindst fem år, efter at de deri indeholdte regnskaber er afsluttet. Indeholder en bog et eller flere uafsluttede regnskaber vedrørende mindre vinmængder, kan disse overføres til en anden bog, idet der i så fald anføres en henvisning til overførslen i den oprindelige bog. I så fald regnes tidsrummet på fem år, jf. stk. 1, fra datoen for overførslen.

Artikel 49

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysning om følgende:

a)

navn og adresse på den eller de instanser, der er ansvarlige for anvendelsen af dette afsnit

b)

eventuelt navn og adresse på de kontorer eller organer, som en ansvarlig instans har bemyndiget med henblik på anvendelsen af dette afsnit.

2.   Medlemsstaterne giver også Kommissionen oplysning om følgende:

a)

senere ændringer vedrørende de instanser, kontorer og organer, der er nævnt i stk. 1

b)

de foranstaltninger, de har truffet med henblik på anvendelse af dette afsnit, for så vidt disse foranstaltninger er af særlig interesse for det samarbejde mellem medlemsstaterne, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 555/2008.

3.   Kommissionen opstiller og ajourfører på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne en liste over navne og adresser på de ansvarlige instanser og eventuelt bemyndigede kontorer og organer. Kommissionen offentliggør listen på internettet.

AFSNIT IV

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 50

Meddelelser

1.   Medmindre der er fastsat særlige bestemmelser i denne forordning, træffer medlemsstaterne alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de kan overholde de frister for fremsendelse af meddelelser, som er fastsat i denne forordning.

2.   Medlemsstaterne opbevarer de oplysninger, der registreres i henhold til denne forordning, i mindst fem produktionsår efter det produktionsår, hvor de blev registreret.

3.   De meddelelser, der kræves i henhold til denne forordning, ændrer ikke ved medlemsstaternes forpligtelser i henhold til forordning (EØF) nr. 357/79 om statistiske undersøgelser vedrørende vindyrkningsarealerne.

Artikel 51

Åbenbare fejl

Alle meddelelser, krav eller anmodninger, der rettes til en medlemsstat i henhold til denne forordning, kan på et hvilket som helst tidspunkt efter indgivelsen korrigeres, hvis der foreligger en åbenbar fejl, som myndighederne anerkender som sådan.

Artikel 52

Force majeure og usædvanlige omstændigheder

De sanktioner, der er omhandlet i denne forordning, anvendes ikke, hvis der foreligger force majeure eller usædvanlige omstændigheder, jf. artikel 31 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (16).

Artikel 53

Ophævede retsakter og henvisninger

Forordning (EØF) nr. 649/87, (EF) nr. 884/2001 og (EF) nr. 1282/2001 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellerne i bilag X.

Artikel 54

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(2)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(3)  EFT L 208 af 31.7.1986, s. 1.

(4)  EFT L 62 af 5.3.1987, s. 10.

(5)  EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1.

(6)  EFT L 54 af 5.3.1979, s. 124.

(7)  EFT L 176 af 29.6.2001, s. 14.

(8)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1.

(9)  EFT L 128 af 10.5.2001, s. 32.

(10)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.

(11)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(12)  EFT L 276 af 19.9.1992, s. 1.

(13)  EFT L 369 af 18.12.1992, s. 17.

(14)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(15)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(16)  EUT L 30 af 19.1.2009, s. 16.


BILAG I

Oplysninger, der mindst skal med i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, og nærmere bestemmelser om disse oplysninger, jf. artikel 3

1.   PRODUCENTDOSSIER

1.1.   Identifikation og beliggenhed

1)

Identifikation af producenten (forenelig med det fælles system til registrering af støtteansøgernes identitet, jf. artikel 15, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 73/2009).

2)

Liste over vindyrkningsparceller og deres beliggenhed (forenelig med systemet til identifikation af landbrugsparceller, jf. artikel 15, stk. 1, litra b), og artikel 17 i forordning (EF) nr. 73/2009).

3)

Plantningsrettigheder, der er tildelt, men endnu ikke udnyttet og genplantningsrettigheder (oplysninger forenelige med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 74 og tabel 15 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008).

1.2.   Vindyrkningsparcellens kendetegn

1)

Identifikation af vindyrkningsparcellen: systemet til identifikation af vindyrkningsparceller oprettes på grundlag af kort eller matrikeldokumenter eller andre kartografiske referencer. Der anvendes elektroniske geografiske informationssystemteknikker, herunder fortrinsvis luft- eller rum-ortobilleder, med en ensartet standard, der sikrer en nøjagtighed, som mindst svarer til kartografi i skalaen 1:10 000.

2)

Vindyrkningsparcellens areal

Dyrkes vinen sammen med andre kulturer:

a)

den pågældende parcels samlede areal

b)

vindyrkningsareal omregnet til enkeltkultur (omregningen foretages ved hjælp af koefficienter, der fastsættes af medlemsstaten).

3)

Vindyrkningsparcellens areal eller eventuelt arealet omregnet til enkeltkultur opdelt efter vinstokkenes kendetegn:

a)

areal beplantet med druesorter til vinfremstilling (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 74 og tabel 14 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008):

i)

egnet til fremstilling af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse

hvid

rød/rosé

ii)

egnet til fremstilling af vin med beskyttet geografisk betegnelse

hvid

rød/rosé

iii)

egnet til fremstilling af vin uden BOB/BGB

hvid

rød/rosé

b)

areal beplantet med druesorter, der i den klassificering af druesorter, som medlemsstaterne har opstillet i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 479/2008 for samme administrative enhed er opført både som druesorter til vinfremstilling og som druesorter til henholdsvis spisebrug, tørring eller fremstilling af vinbrændevin.

c)

areal beplantet med druesorter til vinfremstilling, der ikke er klassificeret, eller som ikke må klassificeres af medlemsstaterne, jf. artikel 24 i forordning (EF) nr. 479/2008

d)

areal beplantet med druesorter til tørring

e)

beplantet areal, som kun er beregnet til produktion af vegetativt formeringsmateriale (moderpodestammer)

f)

areal beplantet med ikke-podede vinstokke

g)

opgivet dyrkningsareal

h)

andet.

4)

Druesorter til vinfremstilling, tilsvarende anslåede arealer og andel af den pågældende vindyrkningsparcel (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 74 og tabel 16 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008).

5)

Areal beplantet efter den 31. august 1998 uden plantningsrettigheder (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 58 og tabel 2 og 3 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008).

6)

Areal ulovligt beplantet før den 1. september 1998 (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 58 og tabel 4-7 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008).

7)

Areal, der er tildelt nye plantningsrettigheder (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 61 og tabel 8 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008).

8)

Beplantet areal, der er godkendt til rydningspræmie (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 73 og tabel 11 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008).

9)

Areal, der er ryddet med rydningspræmie (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 73 og tabel 12 i bilag XIII til forordning (EF) nr. 555/2008).

10)

Beplantet areal, der er omstruktureret eller omstillet i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 479/2008 (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i tabellerne i bilag VII og VIIIa til forordning (EF) nr. 555/2008).

11)

Beplantet areal, der er høstet grønt i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 479/2008 (oplysning forenelig med de meddelelser, der er omhandlet i tabellerne i bilag VII og VIIIb til forordning (EF) nr. 555/2008)

12)

Plantningsår eller, hvis det ikke er bekendt, vindyrkningsparcellens anslåede alder (oplysning forenelig med forordning (EØF) nr. 357/79).

1.3.   Obligatoriske anmeldelser

1)

Høstanmeldelse (oplysning forenelig med høstanmeldelserne omhandlet i artikel 8 og tabellerne i bilag II og III).

2)

Produktionsanmeldelse (oplysning forenelig med produktionsanmeldelserne omhandlet i artikel 9 og tabellen i bilag IV).

3)

Lageranmeldelse (oplysning forenelig med lageranmeldelserne omhandlet i artikel 11 og tabellen i bilag V).

2.   PRODUKTIONSDOSSIER

2.1.   Identifikation

Identifikation af de fysiske eller juridiske personer eller sammenslutninger af fysiske eller juridiske personer, der i henhold til artikel 9 skal indgive en produktionsanmeldelse.

2.2.   Obligatoriske anmeldelser

1)

Produktionsanmeldelse (oplysning forenelig med produktionsanmeldelserne omhandlet i artikel 9 og tabellen i bilag IV).

2)

Lageranmeldelse (oplysning forenelig med lageranmeldelserne omhandlet i artikel 11 og tabellen i bilag V).

3.   ANDET

Samlet beplantet vindyrkningsareal, der ikke er med i producentdossieret, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i nærværende forordning.


BILAG II

Anmeldelse af druehøst (jf. artikel 8)

Den anmeldeldelsespligtige:

Vindyrkningsareal (ha): …

Produktionsareal

Høstet druemængde

(hl eller hkg)

Druernes anvendelse (hl)

Vin fremstillet af den anmeldelsespligtige

Leveret til et kooperativ (1)

Solgt til en vinproducent (1)

Anden anvendelse (1)

Ha (2)

Parcelkoder

Rød

Hvid

Rød

Hvid

Druer

Most

Druer

Most

Rød

Hvid

Rød

Hvid

Rød

Hvid

Rød

Hvid

 

1.

Vinmarker til produktion af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vinmarker til produktion af vin med beskyttet geografisk betegnelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vinmarker til produktion af vin af druesorter uden beskyttet oprindelsesbetegnelse/geografisk betegnelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vinmarker til produktion af vin uden beskyttet oprindelsesbetegnelse/geografisk betegnelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vinmarker til produktion af anden vin (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Det er de samlede mængder druer, som den anmeldelsespligtige har leveret eller solgt, der skal anmeldes. Nærmere oplysninger om leverancer og salg anføres i bilag III.

(2)  Det areal, der skal angives i anmeldelsen, er vinproduktionsarealet i den administrative enhed, som medlemsstaten har fastlagt.

(3)  Ved »anden vin« forstås vin fremstillet af druesorter, der i den klassificering af druesorter til vinfremstilling, som medlemsstaterne har opstillet i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 479/2008 for samme administrative enhed er opført både som druesorter til vinfremstilling og som druesorter til henholdsvis spisebrug, tørring eller fremstilling af vinbrændevin.


BILAG III

Anmeldelse af druehøst (jf. artikel 8)

(Vedrører produkter, der er solgt eller leveret inden produktionsanmeldelsen)

Modtagere

Arten af de produkter, der er solgt til en vinproducent eller leveret til et kooperativ (hl eller hkg)

Druer og/eller most til vinfremstilling

Med BOB

Med BGB

Af druesort uden BOB/BGB

Uden BOB/BGB

Anden vin

Rød

Hvid

Rød

Hvid

Rød

Hvid

Rød

Hvid

Rød

Hvid

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOB — Beskyttet oprindelsesbetegnelse; BGB — Beskyttet geografisk betegnelse


BILAG IV

Produktionsanmeldelse (jf. artikel 9)

BOB — Beskyttet oprindelsesbetegnelse; BGB — Beskyttet geografisk betegnelse; r/r — rød/rosé; h — hvid

A.

Oplysninger om den anmeldelsespligtige (1)

B.

Sted, hvor produkterne opbevares


Produktkategori, der anvendes (2)

Leverandørernes navn og adresse og henvisning til leveringsdokumentet

(ledsagedokument eller andet)

Vinproduktionsareal, hvorfra de anvendte produkter stammer

Druer

(hl eller hkg)

Produkter fremstillet siden produktionsårets begyndelse og andre produkter på lager end vin på anmeldelsestidspunktet

(hl)

Med BOB

Med BGB

Af druesort uden BOB/BGB

Uden BOB/BGB

Andre produkter (3)

Most (4)

Vin (5)

Most (4)

Vin (5)

Most (4)

Vin (5)

Most (4)

Vin (5)

Most

Vin (5)

r/r

h

r/r

h

r/r

h

r/r

h

r/r

h

r/r

h

r/r

h

r/r

h

r/r

h

r/r

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  For kooperativer adskilles listen over de medlemmer, der leverer hele deres høst, fra listen over de øvrige medlemmer.

(2)  Druer, druemost (koncentreret most, rektificeret koncentreret most og most i gæring) og ung ikke færdiggæret vin.

(3)  I denne rubrik anføres alle produkter fra produktionsåret ud over dem, der er anført i de foregående kolonner, samt koncentreret most og rektificeret koncentreret most, der er på lager på anmeldelsestidspunktet. De anførte mængder opdeles efter produktkategori.

(4)  Inkl. most i gæring og ekskl. koncentreret most og rektificeret koncentreret most.

(5)  Inkl. ung ikke færdiggæret vin.


BILAG V

Anmeldelse af vin- og mostlagre (jf. artikel 11)

pr. 31. juli (hl)

Den anmeldeldelsespligtige: …

Sted, hvor produktet opbevares: …


Produktkategori

Samlede lagre

Heraf rødvin/rosévin

Heraf hvidvin

Bemærkninger

Vin

1.

Lagre i produktionsleddet:

Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (1)

Vin med beskyttet geografisk betegnelser (BGB) (2)

Vin af druesort uden BOB/BGB

Vin uden BOB/BGB (3)

Anden vin (4)

 

 

 

 

I alt

 

 

 

2.

Lagre i handelsleddet

a)

Vin med oprindelse i EF

Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (1)

Vin med beskyttet geografisk betegnelser (BGB) (2)

Vin af druesort uden BOB/BGB

Vin uden BOB/BGB (3)

b)

Vin med oprindelse i tredjelande

 

 

 

I alt

 

 

 

3.

Oversigt (1+2)

 

 

 

Most

1.

Lagre i produktionsleddet:

Koncentreret druemost

Rektificeret koncentreret druemost

Anden most (5)

 

 

 

 

I alt

 

 

 

2.

Lagre i handelsleddet

Koncentreret druemost

Rektificeret koncentreret druemost

Anden most (5)

 

 

 

I alt

 

 

 

3.

Oversigt (1+2)

 

 

 


(1)  Inkl. Kvbd.

(2)  Inkl. bordvin med geografisk betegnelse.

(3)  Inkl. bordvin med geografisk betegnelse.

(4)  I denne rubrik anføres alle andre vine end dem, der er anført ovenfor. De anførte mængder opdeles efter produktkategori.

(5)  Inkl. druemost, druemost i gæring og delvis gæret druemost fremstillet af let tørrede druer.


BILAG VI

Vejledning i udfærdigelse af ledsagedokumenter, jf. artikel 26

A.   Almindelige regler

1.

Ledsagedokumentet skal udfyldes læseligt med skrift, der ikke kan slettes.

2.

Ledsagedokumentet må ikke indeholde raderinger eller overstregninger. Begås der en fejl under udfyldelsen af dokumentet, er det ubrugeligt.

3.

På alle foreskrevne kopier af ledsagedokumenter anføres »kopi« eller et tilsvarende udtryk.

4.

Anvendes der en blanket som vist i bilaget til forordning (EØF) nr. 2719/92 (administrativt dokument eller handelsdokument) eller en blanket som vist i bilaget til forordning (EØF) nr. 3649/92 (forenklet ledsagedokument eller handelsdokument) til at ledsage et vinavlsprodukt, der ikke er underkastet de formaliteter, som er fastsat i direktiv 92/12/EØF, trækkes der en streg diagonalt gennem alle rubrikker, for hvilke der ikke kræves oplysninger.

5.

Er modtageren etableret på EF's område, gælder følgende bestemmelser for anvendelse af ledsagedokumentet:

a)

ved transport af produkter under en afgiftssuspensionsordning de generelle bemærkninger i punkt 1.5 i vejledningen i bilaget til forordning (EØF) nr. 2719/92

b)

ved transport inden for EF af et punktafgiftspligtigt produkt, der allerede er overgået til frit forbrug i afgangsmedlemsstaten, de generelle bemærkninger i punkt 1.5 i vejledningen i bilaget til forordning (EØF) nr. 3649/92)

c)

ved transport, der ikke omfattes af litra a) eller b), gælder følgende:

i)

hvis der anvendes et ledsagedokument, der er foreskrevet ved transport som omhandlet i litra a) og b),

beholder afsenderen eksemplar nr. 1

skal eksemplar nr. 2 ledsage produktet fra indladningsstedet til aflæsningsstedet, hvor det afleveres til modtageren eller dennes repræsentant

ii)

hvis der anvendes et andet ledsagedokument,

skal originaleksemplaret af ledsagedokumentet ledsage produktet fra indladningsstedet og afleveres til modtageren eller dennes repræsentant

opbevarer afsenderen en kopi.

6.

Et enkelt ledsagedokument kan udfærdiges til at ledsage en transport fra én og samme afsender til én og samme modtager af:

a)

flere varepartier af samme produktkategori, eller

b)

flere partier af forskellige produktkategorier, hvis de er indeholdt i beholdere med et nominelt volumen på højst 60 l, forsynet med etiket og en engangslukkeanordning.

7.

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, eller hvis et dokument, der ledsager transporten, er udstedt af den ansvarlige instans, er dokumentet kun gyldigt, hvis transporten påbegyndes senest den femte arbejdsdag efter henholdsvis godkendelsesdatoen eller udstedelsesdatoen.

8.

Hvis produkter transporteres i adskilte rum i samme beholder eller blandes under transporten, skal der udstedes et ledsagedokument for hvert parti, uanset om der er tale om særskilt transport eller en blanding. Dette dokument skal efter de bestemmelser, der gælder i medlemsstaten, indeholde oplysning om produktets anvendelse som blanding.

Medlemsstaterne kan dog bemyndige afsenderne eller en hertil beføjet person til kun at udstede ét ledsagedokument for det samlede blandede produkt. I så fald fastlægger den ansvarlige instans de nærmere regler for, hvordan der skal føres bevis for de forskellige partiers produktkategori, oprindelse og mængde.

B.   Særlige regler

1.

Varebeskrivelse:

1.1.

Produkttype

Det angives, hvilken produkttype der er tale om, idet der anvendes en angivelse i overensstemmelse med EF-bestemmelserne, der beskriver typen så nøjagtigt som muligt, f.eks.:

a)

vin uden BOB/BGB

b)

vin af druesort uden BOB/BGB

c)

vin med BOB eller BGB

d)

druemost

e)

druemost til fremstilling af vin med BOB

f)

importeret vin.

1.2.

Ved transport af uaftappet vin, der er nævnt i punkt 1 til 9 og punkt 15 og 16 i bilag IV til forordning (EF) nr. 479/2008, skal varebeskrivelsen omfatte de fakultative angivelser, som er nævnt i artikel 60 i samme forordning, hvis de er anført eller planlægges anført i mærkningen.

1.3.

Alkoholindhold og densitet ved transport af uaftappede produkter eller produkter i beholdere med et nominelt volumen på højst 60 l, som ikke er mærket:

a)

Det virkelige alkoholindhold i vin, bortset fra ung ikke færdiggæret vin, og det totale alkoholindhold i ung ikke færdiggæret vin og druemost i gæring udtrykkes i % vol. med én decimal

b)

Brydningsindekset for druemost bestemmes efter den målemetode, EF har godkendt. Det udtrykkes ved det potentielle alkoholindhold i % vol. Denne angivelse kan erstattes af massefylden udtrykt i g/cm3.

c)

Massefylden af most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol, udtrykkes i g/cm3 og dette produkts virkelige alkoholindhold i % vol med en decimal.

d)

Sukkerindholdet i koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost og koncentreret druesaft udtrykkes ved det samlede sukkerindhold i g/l eller g/kg.

e)

Det virkelige alkoholindhold i presserester fra vindruer og vinbærme kan angives, og det udtrykkes i så fald i liter ren alkohol pr. 100 kg.

Angivelserne udtrykkes i overensstemmelse med de sammenligningstabeller, som EF har godkendt i bestemmelserne om analysemetoder.

Uden at EF-bestemmelserne om grænseværdier for visse vinavlsprodukter derved tilsidesættes, gælder følgende tolerancer:

a)

for så vidt angår angivelsen af det virkelige eller totale alkoholindhold, en tolerance på ±0,2 % vol

b)

for så vidt angår angivelsen af massefylden, en tolerance på 6 enheder i fjerde decimal (±0,0006)

c)

for så vidt angår angivelsen af sukkerindholdet, en tolerance på 3 %.

1.4.

Andre angivelser ved transport af uaftappet vin og most:

a)   Vindyrkningszone

Det anføres, i hvilken vindyrkningszone det transporterede produkt har oprindelse, under iagttagelse af definitionerne i bilag IX til forordning (EF) nr. 479/2008 og nedenstående forkortelser: A, B, C I, C II, C III a og C III b.

b)   Behandlinger

Det anføres, hvilke behandlinger det transporterede produkt har undergået, idet der anvendes følgende tal anbragt i parentes:

0

:

produktet har ikke undergået nogen behandling som omhandlet nedenfor

1

:

produktets alkoholindhold er blevet forhøjet

2

:

produktet er blevet syret

3

:

produktet er blevet afsyret

4

:

produktet er blevet sødet

5

:

produktet er blevet tilsat alkohol

6

:

produktet er blevet tilsat et produkt med oprindelse i et andet geografisk område end det, der er anført i varebeskrivelsen

7

:

produktet er blevet tilsat et produkt fra en anden druesort end den, der er anført i varebeskrivelsen

8

:

produktet er blevet tilsat et produkt høstet i et andet år end det, der er anført i varebeskrivelsen

9

:

produktet er fremstillet med anvendelse af egetræsstykker

10

:

produktet er som et forsøg fremstillet ved hjælp af en ny ønologisk fremgangsmåde

11

:

produktets alkoholindhold er blevet delvis fjernet

12

:

anden behandling, der præciseres.

Eksempler:

a)

for vin med oprindelse i vindyrkningszone B, hvis alkoholindhold er blevet forhøjet, anføres B (1)

b)

for druemost med oprindelse i vindyrkningszone C III b, der er blevet syret, anføres C III b (2).

Angivelserne vedrørende vindyrkningszone og behandlinger supplerer angivelserne vedrørende varebeskrivelsen og anføres i samme synsfelt.

2.

Angivelser vedrørende nettomængde

Nettomængden af:

a)

druer, koncentreret druemost, rektificeret koncentreret druemost, koncentreret druesaft, presserester fra vindruer og vinbærme angives i ton eller kilogram med anvendelse af symbolerne »t« og »kg«.

b)

de øvrige produkter angives i hektoliter eller liter med anvendelse af symbolerne »hl« og »l«.

Ved angivelse af mængden af transporterede uaftappede produkter tillades en tolerance på 1,5 % af den samlede nettomængde.

C.   Angivelser, der kræves ved udfærdigelsen af ledsagedokumentet, jf. bilag VII

Indledning:

Forlægget til ledsagedokumentet i bilag VII skal nøje følges. Størrelsen af rubrikkerne, der er afgrænset med linjer i forlægget, og som skal indeholde de foreskrevne angivelser, er dog vejledende:

 

Rubrikkens nummer i forlægget i bilag VII

Afsender: fuldstændigt navn og adresse, herunder postnummer

1

Referencenummer: hver forsendelse skal være tildelt et referencenummer til identificering af forsendelsen i afsenderens regnskabsbøger (f.eks. fakturanummer)

2

Modtager: fuldstændigt navn og adresse, herunder postnummer

3

Myndigheder på afgangsstedet: navn og adresse på den myndighed, der er ansvarlig for kontrol med udfærdigelsen af handelsdokumentet på afgangsstedet. Denne angivelse er kun obligatorisk ved forsendelse til en anden medlemsstat og ved eksport.

4

Fragtfører: navn og adresse på den person, der er ansvarlig for den første transport (hvis forskellig fra afsender)

Andre transportoplysninger:

a)transportmidlets art (lastbil, varebil, tankbil, bil, godsvogn, jernbanetankvogn, fly)b)registreringsnummer eller skibsnavn (kan udelades)

5

Afgangsdato og, hvis krævet af den medlemsstat, på hvis område transporten begynder, afgangstidspunkt.

Hvis der skiftes transportmiddel, anfører den fragtfører, der læsser produktet, følgende på dokumentets bagside:

afgangsdato for transporten

transportmidlets art og registreringsnummer eller skibsnavn

efternavn, fornavn eller firmanavn og postadresse, herunder postnummer

6

Leveringssted: det faktiske leveringssted for varerne, hvis forskelligt fra modtagerens adresse. Ved eksport af produkter anføres en af angivelserne i bilag IX.

7

Varebeskrivelse i henhold til forordning (EF) nr. 479/2008 og de gældende nationale bestemmelser, herunder obligatoriske angivelser

Beskrivelse af kolli: identifikationsnumre og antal kolli, antal pakninger i kolliene

Beskrivelsen kan fortsættes på et separat ark, der vedføjes hvert eksemplar. Til dette formål kan anvendes en følgeseddel.

Transport af uaftappede produkter:

for vin angives det virkelige alkoholindhold

for ugærede produkter: brydningsindekset eller massefylden

for ikke færdiggærede produkter angives det totale alkoholindhold

for vin med et restsukkerindhold på over 4 g/l angives det totale alkoholindhold ud over det virkelige alkoholindhold

8

Mængde:

for uaftappede produkter angives den samlede nettomængde

for aftappede produkter angives antal beholdere og deres nominelle volumen

9

Supplerende angivelser, der er foreskrevet af afgangsmedlemsstaten:

Hvis sådanne angivelser er foreskrevet, skal medlemsstatens instrukser følges, ellers trækkes der en streg diagonalt gennem rubrikken

10

Attestering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse, jf. artikel 31.

11


BILAG VII

Ledsagedokument til brug ved transport af vinavlsprodukter, jf. artikel 24, stk. 2, litra a)

Image


BILAG VIII

Det særlige stempel, der er nævnt i artikel 31, stk. 3, litra b)

Image


BILAG IX

Angivelser omhandlet i artikel 27, stk. 1, andet afsnit

:

På bulgarsk

:

И3HECEHO

:

På spansk

:

EXPORTADO

:

På tjekkisk

:

VYVEZENO

:

På dansk

:

UDFØRSEL

:

På tysk

:

AUSGEFÜHRT

:

På estisk

:

EKSPORDITUD

:

På græsk

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

På engelsk

:

EXPORTED

:

På fransk

:

EXPORTÉ

:

På italiensk

:

ESPORTATO

:

På lettisk

:

EKSPORTĒTS

:

På litauisk

:

EKSPORTUOTA

:

På ungarsk

:

EXPORTÁLVA

:

På maltesisk

:

ESPORTAT

:

På nederlandsk

:

UITGEVOERD

:

På polsk

:

WYWIEZIONO

:

På portugisisk

:

EXPORTADO

:

På rumænsk

:

EXPORTAT

:

På slovakisk

:

VYVEZENÉ

:

På slovensk

:

IZVOŽENO

:

På finsk

:

VIETY

:

På svensk

:

EXPORTERAD


BILAG X

Sammenligningstabeller, jf. artikel 53, stk. 2

1.   Forordning (EØF) nr. 649/87

Forordning (EØF) nr. 649/87

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 2

Bilag I, punkt 1.2, nr. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Bilag I

Bilag I

Bilag II


2.   Forordning (EF) nr. 884/2001

Forordning (EF) nr. 884/2001

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 21

Artikel 2

Artikel 22

Artikel 3, stk. 1

Artikel 23

Artikel 3, stk. 2 og 3

Artikel 24

Artikel 3, stk. 4

Artikel 28

Artikel 4

Artikel 25

Artikel 5, stk. 1

Artikel 33

Artikel 5, stk. 2

Artikel 30

Artikel 6, stk. 1-2

Artikel 26

Artikel 6, stk. 3-4

Bilag VI

Artikel 6, stk. 5-6

Artikel 34

Artikel 6, stk. 7

Artikel 32

Artikel 7

Artikel 31

Artikel 8, stk. 1

Bilag VI

Artikel 8, stk. 2-5

Artikel 27

Artikel 9

Artikel 35

Artikel 10

Artikel 29

Artikel 11, stk. 1, første afsnit, og stk. 3

Artikel 36

Artikel 11, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 37

Artikel 12, stk. 1 og 2

Artikel 38

Artikel 3, stk. 3

Artikel 39, stk. 1

Artikel 12, stk. 4, første afsnit

Artikel 44

Artikel 12, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 39, stk. 2

Artikel 13, stk. 1

Artikel 40, stk. 1 og 4

Artikel 13, stk. 2

Artikel 46

Artikel 14, stk. 1-2

Artikel 41

Artikel 14, stk. 3-4

Artikel 42

Artikel 15

Artikel 43

Artikel 16

Artikel 45

Artikel 17

Artikel 47, stk. 1, litra j) og k)

Artikel 18

Artikel 47, stk. 1, litra a) til i)

Artikel 19

Artikel 48

Artikel 20

Artikel 49

Artikel 21

Artikel 22


3.   Forordning (EF) nr. 1282/2001

Forordning (EF) nr. 1282/2001

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 6

Artikel 2

Artikel 8

Artikel 3

Bilag II

Artikel 1, stk. 1, 3, 4 og 5

Artikel 9

Artikel 4, stk. 2

Artikel 10

Artikel 5

Artikel 13

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 7, stk. 1, første til tredje afsnit

Artikel 12, stk. 1

Artikel 7, stk. 1, fjerde afsnit

Artikel 17

Artikel 7, stk. 2

Artikel 14

Artikel 8

Bilag II

Artikel 9

Artikel 15

Artikel 10

Artikel 20

Artikel 11

Artikel 16

Artikel 12

Artikel 18, stk. 1

Artikel 13, stk. 2, første afsnit

Artikel 18, stk. 2

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16, stk. 1

Artikel 19, stk. 1, og stk. 2, første afsnit

Artikel 17

Artikel 19, stk. 2, andet afsnit

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20


Top