EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0403

Kommissionens forordning (EF) nr. 403/2009 af 14. maj 2009 om godkendelse af præparatet af L-valin som fodertilsætningsstof (EØS-relevant tekst)

OJ L 120, 15.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/403/oj

15.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 403/2009

af 14. maj 2009

om godkendelse af præparatet af L-valin som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af aminosyren L-valin med en renhed på mindst 98 % produceret af Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 som tilsætningsstof til foder til alle arter.

(4)

Det fremgår af udtalelser afgivet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 30. januar 2008 (2) og den 18. november 2008 (3), at aminosyren L-valin med en renhed på mindst 98 % ikke har skadelige virkninger på dyrs og menneskers sundhed og på miljøet, og at det betragtes som en kilde til tilgængelig valin for alle arter. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning, efter at præparatet er bragt i omsætning. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2008) 695, s. 1-21.

(3)  EFSA Journal (2008) 872, s. 1-6.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: aminosyrer, deres salte og analoger

3c3.7.1

L-valin

Tilsætningsstoffets sammensætning:

L-valin med en renhed på mindst 98 % (tørstof) produceret af Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640

Aktivstoffets karakteristika:

L-valin (C5H11NO2)

Analysemetode:

Fællesskabsmetoden til bestemmelse af aminosyrer (Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (1))

Alle arter

Vandindholdet skal angives.

3. juni 2019


(1)  EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1.


Top