Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0329

Kommissionens forordning (EF) nr. 329/2009 af 22. april 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår ajourføringen af listerne over variabler, frekvensen af statistikkernes udarbejdelse og variablernes inddelings- og aggregeringsniveauer (EØS-relevant tekst)

OJ L 103, 23.4.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 184 - 186

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/329/oj

23.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 329/2009

af 22. april 2009

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår ajourføringen af listerne over variabler, frekvensen af statistikkernes udarbejdelse og variablernes inddelings- og aggregeringsniveauer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (1), særlig artikel 17, litra b), d) og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1165/98 blev der fastlagt en fælles ramme for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker om konjunkturudviklingen. Disse statistikkers dækningsområde blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 (2).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/2006 af 28. september 2006 om gennemførelse og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår definitionen af variabler, listen over variabler og hyppigheden af udarbejdelsen af data (3) indeholdt definitioner af variabler.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1158/2005 af 6. juli 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 (4) om konjunkturstatistik indførte gennemførlighedsundersøgelser vedrørende præsterede arbejdstimer og bruttolønninger for detailhandel og for andre tjenesteydelser.

(4)

Til brug for Fællesskabets monetære politik bør konjunkturstatistikken videreudvikles, særligt inden for tjenesteydelser. Det er derfor nødvendigt at ajourføre forordning (EF) nr. 1165/98 på områder, som er særligt relevante for analysen af konjunkturudviklingen.

(5)

Forordning (EF) nr. 1165/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (5)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Eneste artikel

Bilag C og D til forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2009.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1.

(2)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUT L 281 af 12.10.2006, s. 15.

(4)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 1.

(5)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG

1.

I bilag C til forordning (EF) nr. 1165/98 foretages følgende ændringer:

a)

I litra c) (Variabler), nr. 1, indsættes følgende variabler i tabellen:

»220

præsterede arbejdstimer

230

bruttolønninger«

b)

I litra d) (Form) affattes nr. 2 således:

»2.

Desuden indberettes variablerne omsætning (nr. 120), salgsmængde (nr. 123) og præsterede arbejdstimer (nr. 220) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) i arbejdsdagskorrigeret form skal indberettes senest fra den 31. marts 2015. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes i arbejdsdagskorrigeret form. Listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage, kan ændres efter proceduren i artikel 18.«

c)

I litra e) (Referenceperiode) indsættes følgende variabler i tabellen:

»220

kvartal

230

kvartal«

d)

I litra f) (Detaljeringsniveau), affattes nr. 1 således:

»1.

Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes efter de niveauer, som er defineret i nr. 2 og 3. Variablen antal beskæftigede (nr. 210) indberettes efter det niveau, som er defineret i nr. 4. Variablerne præsterede arbejdstimer (nr. 220) og bruttolønninger (nr. 230) indberettes efter hovedgruppe 47 i NACE rev. 2.«

e)

I litra g) (Dataindberetningsfrister) affattes nr. 3 således:

»3.

Variablen antal beskæftigede (nr. 210) indberettes inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. For medlemsstater, hvis omsætning i hovedgruppe 47 i NACE rev. 2 i et givet basisår udgør mindre end 3 % af EF-totalen, kan denne frist forlænges med indtil 15 dage. Variablerne præsterede arbejdstimer (nr. 220) og bruttolønninger (nr. 230) indberettes inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden.«

f)

I litra i) (Første referenceår) indsættes følgende afsnit:

»Første referenceperiode for variablerne præsterede arbejdstimer (nr. 220) og bruttolønninger (nr. 230) er senest første kvartal af 2010 med virkning fra 2013, hvor basisåret 2010 indføres.«

2.

I bilag D til forordning (EF) nr. 1165/98 foretages følgende ændringer:

a)

I litra c) (Variabler), nr. 1, indsættes følgende variabler i tabellen:

»220

præsterede arbejdstimer

230

bruttolønninger«

b)

I litra d) (Form), nr. 2, indsættes følgende afsnit:

»Variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) indberettes i arbejdsdagskorrigeret form senest fra den 31. marts 2015.«

c)

I litra f) (Detaljeringsniveau), nr. 2, indsætte følgende afsnit:

»Variablerne præsterede arbejdstimer (nr. 220) og bruttolønninger (nr. 230) indberettes for følgende grupperinger i NACE rev. 2:

hovedgruppe 45 og 46

hovedafdeling H, I og J

summen af 69, 70.2, 71, 73 og 74

summen af 78, 79, 80, 81.2 og 82.«

d)

I litra g) (Dataindberetningsfrister) indsættes følgende variabler i tabellen:

»220

3 måneder

230

3 måneder«

e)

I litra i) (Første referenceperiode) indsættes følgende afsnit:

»Første referenceperiode for variablerne præsterede arbejdstimer (nr. 220) og bruttolønninger (nr. 230) er senest første kvartal af 2010 med virkning fra 2013, hvor basisåret 2010 indføres.«


Top