Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

Kommissionen forordning (EF) nr. 308/2009 af 15. april 2009 om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag IIIA og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (EØS-relevant tekst )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 97/8


KOMMISSIONEN FORORDNING (EF) Nr. 308/2009

af 15. april 2009

om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag IIIA og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af den aftale, der blev indgået på det ottende møde i partskonferencen for Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf, der fandt sted den 27. november til 1. december 2006, er det nødvendigt at ændre bilag VI til forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Ændringen består i udskiftning af »kg« og »liter« med »ton (Mg)« for den samlede mængde med forhåndsgodkendelse og derved opnå overensstemmelse med enhederne i bilag IA, IB og VII til den pågældende forordning.

(2)

Nogle medlemsstater forelagde i henhold til artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1013/2006 henholdsvis den 29. februar 2008, den 10. marts 2008, den 17. marts 2008 og den 29. april Kommissionen anmodninger om, at blandet affald bestående af to eller flere af de affaldstyper, der er anført i bilag III, overvejes med henblik på optagelse i bilag IIIA.

(3)

Kontaktorganerne udpeget i henhold til artikel 54 i forordning (EF) nr. 1013/2006 blev på et møde afholdt i henhold til forordningens artikel 57 enige om, at der med hver anmodning om optagelse af blandinger i bilag IIIA skal gives visse oplysninger for at muliggøre en vurdering af de pågældende blandinger. Disse oplysninger er blevet gennemgået i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006.

(4)

Miljømæssigt forsvarlig håndtering af affald omfatter brug af teknikker og teknologi, der kan mindske miljøskader ved hjælp af processer og materialer, der frembringer færre potentielt skadelige stoffer, og at genvinde sådanne stoffer fra emissioner, inden de udledes, eller udnytte og genvinde reststofferne fra produktion. Lande, der er omfattet af OECD-beslutningen, skal sikre, at deres nyttiggørelsesanlæg anvender avancerede teknikker til affaldsnyttiggørelse. Avancerede nyttiggørelsesteknikker er væsentlige, når blandinger af affald indeholder heterogent affald såsom slagger fra forarbejdning af ædle metaller og kobber. Der er ingen garanti for, at lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, vil opfylde disse standarder. Blandinger af affald, herunder slagger fra forarbejdning af ædle metaller og kobber henhørende under (OECD) nr. GB040 i bilag IIIA, bør derfor ikke gælde for lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen.

(5)

Bilag IIIA og VI til forordning (EF) nr. 1013/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Det kunne være hensigtsmæssigt at revidere listen med blandinger af affald i bilag IIIA, navnlig de numre, der ikke gælder for lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, under hensyntagen til oplysningerne fra disse lande om deres teknologiske kapacitet til at nyttiggøre affald og om miljømæssig forsvarlig affaldshåndtering.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IIIA og VI til forordning (EF) nr. 1013/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag IIIA revideres om nødvendigt inden 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse for navnlig at tage hensyn til oplysninger fra de lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, om deres teknologiske kapacitet til at nyttiggøre affald og dokumentation for, at affaldshåndteringen her finder sted under forhold, der svarer til dem, der findes i de lande, der er omfattet af OECD-beslutningen.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

1)

Bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 affattes således:

»BILAG IIIA

BLANDINGER BESTÅENDE AF TO ELLER FLERE AFFALDSTYPER ANFØRT I BILAG III, SOM IKKE ER KLASSIFICERET UNDER ET ENKELT NUMMER, JF. ARTIKEL 3, STK. 2

1.

Uanset om blandinger står på denne liste eller ej, må de ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis de er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

a)

at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til direktiv 91/689/EØF med senere ændringer, er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller

b)

at genvinding af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.

2.

Følgende blandinger af affald omfattes af dette bilag:

a)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010 og B1050

b)

blandinger af affald, der henhører under Basel-listens B1010 og B1070

c)

blandinger af affald, der henhører under (OECD) GB040 og under Basel-listens B1100 begrænset til galvaniseringsråsten, slagge indeholdende zink, aluminiumslagge undtagen saltslagge og affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

d)

blandinger af affald, der henhører under (OECD) GB040, under Basel-listens B1070 og under Basel-listens B1100 begrænset til affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning.

Numrene under litra c) og d) gælder ikke for eksport til lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen.«

2)

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1013/2006 affattes således:

»BILAG VI

FORMULAR FOR FORHÅNDSGODKENDTE ANLÆG (ARTIKEL 14)

Kompetent myndighed

Nyttiggørelsesanlæg

Identificering af affaldet

Gyldighedsperiode

Den samlede mængde med forhåndsgodkendelse

Nyttiggørelsesanlæggets navn og nummer

Adresse

Nyttiggørelsesoperationer

(+ R-kode)

Anvendte teknikker

(Kode)

Fra

Til

(ton (Mg))«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top