Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0270

Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2009 af 2. april 2009 om godkendelse af 6-fytase som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (EØS-relevant tekst)

OJ L 91, 3.4.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; ophævet ved 32009R1088

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/270/oj

3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 270/2009

af 2. april 2009

om godkendelse af 6-fytase som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af enzympræparatet 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Af en udtalelse af 18. november 2008 og 29. oktober 2008 (2) fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) fremgår det, at enzympræparatet 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594), der fremstilles af ansøgeren DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o., ikke ifølge de data, ansøgeren har fremlagt, har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at det er et effektivt middel til at forbedre udnyttelsen af fytatbundet fosfor. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning, efter at præparatet er bragt i omsætning. I udtalelsen gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2008) 871, s. 1.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof /kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a6

DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o.

6-fytase

EC 3.1.3.26

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594) med en aktivitet på mindst:

 

Fast form: 10 000 FYT (1)/g

 

Flydende form: 20 000 FYT/g

 

Aktivstoffets karakteristika:

6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 17594)

 

Analysemetode  (2)

Kolorimetri baseret på vanadomolybdats reaktion på uorganisk fosfat produceret ved en reaktion på fytatindeholdende substrat (natriumfytat) ved pH 5,5 og 37 °C, kvantificeret ved hjælp af en standardkurve over uorganisk fosfat.

Slagtekyllinger

1 500 FYT

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

slagtekyllinger: 1 500-3 000 FYT.

3.

Til brug i blandingsfoder med et indhold på over 0,23 % fytinbundet fosfor.

4.

Sikkerhedsforanstaltninger: åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker bæres under håndteringen.

Den 22. april 2019


(1)  1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol uorganisk fosfat pr. minut fra fytat ved reaktionsbetingelser med en fytatkoncentration på 5,0 mM ved pH 5,5 og en temperatur på 37 °C under 30 minutters inkubation.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top