EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0217

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 42–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 160 - 187

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj

31.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/42


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 217/2009

af 11. marts 2009

om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

I henhold til konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav, godkendt ved Rådets forordning (EØF) nr. 3179/78 (4), og hvorved Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) oprettedes, skal Fællesskabet på anmodning forsyne NAFO's Videnskabelige Råd med de statistiske og videnskabelige oplysninger, som det råder over.

(3)

NAFO's Videnskabelige Råd har vurderet, at ajourførte statistikker over fangster og fiskeriaktiviteter er af stor betydning for dets udførelse af sin virksomhed i forbindelse med opgørelse af fiskebestanden i det nordvestlige Atlanterhav.

(4)

Flere medlemsstater har anmodet om tilladelse til at fremsende data i en anden form eller på et andet medium end det i bilag V anførte (som svarer til Statlant-spørgeskemaerne).

(5)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(6)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at tilpasse listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder samt beskrivelserne af disse områder og målene på, koderne for og definitionerne af fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og fiskerimetoder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver medlemsstat fremsender data til Kommissionen om fangster taget af fartøjer, som enten fører den pågældende medlemsstats flag, eller som er registreret i den pågældende medlemsstat, og som driver fiskeri i det nordvestlige Atlanterhav, under overholdelse af Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (6).

I fangstdataene indgår alle fiskevarer, der er landet eller omladet til havs uanset i hvilken form, hvorimod fangster, som genudsættes, konsumeres om bord eller anvendes som madding under fiskeriet, ikke medregnes. Akvakulturproduktion medregnes ikke. Dataene angives i landede mængder eller omladede mængder, beregnet som levende vægt og afrundet til nærmeste ton.

Artikel 2

1.   Der indberettes to former for data:

a)

data om den årlige fangst angivet i landede mængder, beregnet som levende vægt i ton, af hver enkelt af de i bilag I opførte fiskearter inden for hvert af de i bilag II opførte og i bilag III afgrænsede fiskeristatistiske områder i det nordvestlige Atlanterhav

b)

data om fangster som nærmere angivet i litra a) og den tilsvarende fiskeriaktivitet opdelt efter den kalendermåned, hvor fangsten fandt sted, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og de vigtigste arter, der er fisket efter.

2.   De i stk. 1, litra a), omhandlede data indberettes senest den 31. maj i det år, der følger efter referenceåret, og kan være foreløbige data. De i stk. 1, litra b), omhandlede data indberettes senest den 31. august i det år, der følger efter referenceåret, og skal være endelige data.

De i stk. 1, litra a), omhandlede data, der indberettes som foreløbige data, angives klart som sådanne.

Der kræves ikke indberetninger for kombinationer af arter/fiskeriområder, for hvilke der ikke er registreret fangster i referenceperioden for indberetningen.

Har den pågældende medlemsstat ikke drevet fiskeri i det nordvestlige Atlanterhav i det foregående kalenderår, indberettes dette til Kommissionen senest den 31. maj det følgende år.

3.   De definitioner og koder, der skal anvendes ved indberetning af oplysninger om fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fiskerimetoder og fartøjsstørrelse, er anført i bilag IV.

4.   Kommissionen kan ændre listerne over fiskearter og fiskeristatistiske områder samt beskrivelserne af disse områder og målene på, koderne for og definitionerne af fiskeriaktivitet, fiskeredskaber, fartøjsstørrelse og fiskerimetoder.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 2.

Artikel 3

Medmindre andet følger af bestemmelserne om den fælles fiskeripolitik, har en medlemsstat ret til ved indsamling af fangstdata for de dele af fiskerflåden, hvor en totaltælling ville medføre for stor en administrativ byrde, at anvende stikprøvemetoden. Nærmere oplysninger om stikprøveudtagningen og om, hvor stor en del af de samlede data der stammer fra stikprøveundersøgelser, skal gives af medlemsstaten i den rapport, som skal forelægges efter artikel 7, stk. 1.

Artikel 4

Medlemsstaterne opfylder de i artikel 1 og 2 nævnte forpligtelser over for Kommissionen ved at indberette data i det format, der er beskrevet i bilag V.

Medlemsstaterne kan fremsende data i det format, der er beskrevet i bilag VI.

Efter Kommissionens forudgående godkendelse kan medlemsstaterne fremsende data i en anden form eller på et andet medium.

Artikel 5

Kommissionen sender, om muligt senest 24 timer efter modtagelsen, oplysningerne i rapporterne til NAFO's sekretariatschef.

Artikel 6

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (7) (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 7

1.   Senest den 28. juli 1994 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en udførlig rapport, hvoraf det fremgår, hvorledes fangstdataene og dataene for fiskeriaktiviteterne er beregnet, samt hvor repræsentative og pålidelige disse data er. Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne et sammendrag af disse rapporter.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de i henhold til stk. 1 indberettede oplysninger senest tre måneder efter, at ændringerne er gennemført.

3.   Metodologiske rapporter, datatilgængelighed og datapålidelighed som omhandlet i stk. 1 og andre relevante spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning skal én gang om året behandles i den kompetente arbejdsgruppe under komitéen.

Artikel 8

1.   Forordning (EØF) nr. 2018/93 ophæves hermed.

2.   Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VIII.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

A. VONDRA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.2.2009.

(2)  EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1.

(3)  Se bilag VI.

(4)  EFT L 378 af 30.12.1978, s. 1.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1.

(7)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER FISKEARTER, SOM INDGÅR I FANGSTSTATISTIKKERNE FOR ERHVERVSFISKERIET I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV

Medlemsstaterne skal indberette fangstdata for de fiskearter, der i nedenstående liste er mærket med en asterisk (*). Det er frivilligt, om medlemsstaterne ved indberetning af fangster af de øvrige arter specificerer arten nærmere. I tilfælde, hvor der ikke indberettes data for de enkelte arter, skal dataene dog indberettes som aggregerede kategorier. Medlemsstaterne kan indberette data for arter, som ikke er opført på listen, forudsat at arterne er klart specificerede.

Anmærkning

:

i.a.n. = ikke andetsteds nævnt.

Dansk navn

Bogstavkode

Latinsk navn

Engelsk navn

BUNDFISK

Atlantisk torsk

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Kuller

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Atlantiske rødfiskarter i.a.n.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Nordvestatlantisk kulmule

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Rød skægbrosme

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Sej

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Stor rødfisk

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Dybhavsrødfisk

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Almindelig håising

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Almindelig skærising

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Gulhalet ising

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Almindelig hellefisk

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Atlantisk helleflynder

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Vinterflynder

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Sommerhvarre

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Amerikansk slethvar

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Fladfisk i.a.n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikansk havtaske

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Atlantiske knurhanearter

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Atlantisk tomcod

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Blå antimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Sortmund

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Amerikansk læbefisk

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Brosme

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Uvak

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Byrkelange

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Almindelig lange

LIN (*)

Molva molva

Ling

Stenbider

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Nordlig kongetrommefisk

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Nordlig kuglefisk

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Ålebrosmearter

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Vestatlantisk ålekvabbe

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Polartorsk

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Almindelig skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Nordlig skolæst

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Tobisarter i.a.n.

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Ulkearter

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Nordlig skælfisk

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoglæbefisk

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Vestatlantisk teglfisk

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Hvid skægbrosme

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Havkatarter i.a.n.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Havkat

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Plettet havkat

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Bundfisk i.a.n.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGISKE FISK

Atlantisk sild

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Almindelig makrel

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Dollarfisk

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Atlantisk menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Almindelig makrelgedde

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Nordvestatlantisk ansjos

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Blåbars

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Auxide

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Atlantisk kongemakrel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Plettet kongemakrel

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Atlantisk sejlfisk

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Hvid marlin

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Sværdfisk

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Hvid tun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Rygstribet pelamide

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Thunnin

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Storøjet tun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Atlantisk tun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Bugstribet bonnit

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Gulfinnet tun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tunfisk i.a.n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pelagiske fisk i.a.n.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ANDRE BENFISK

Flodsild

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Ravfiskarter i.a.n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikansk havål

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikansk ål

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikansk stamsild

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Guldlaksarter

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Atlantisk trommefisk

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlantisk hornfisk

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlantisk trådsild

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Bairds glathovedfisk

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Sort trommefisk

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Sort havaborre

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Blårygget stamsild

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Lodde

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Røddingarter i.a.n.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Sergentfisk

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Atlantisk pampano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Amerikansk kråsesild

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Gryntefisk i.a.n.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Vestatlantisk stamsild

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Prikfiskarter

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Multer i.a.n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Amerikansk smørfisk

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Gulfinnet gryntefisk

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Amerikansk smelt

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Rød trommefisk

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Almindelig blankesten

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Ru hestemakrel

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Sandhavaborre

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Fårehovedhavrude

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Punkttrommefisk

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Plettet trommefisk

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Kongetrommefisk

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Stribet bars

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Støre i.a.n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Ørredarter i.a.n.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Amerikansk bars

PEW

Morone americana

White perch

Beryxfiskarter i.a.n.

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Almindelig pighaj

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Pighajer osv. i.a.n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Almindelig sildehaj

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Pighajer i.a.n.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Makohaj

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Atlantisk spidssnudet haj

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Fabricius' sorthaj

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Grønlandshaj

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Brugde

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Pindsvinerokke

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Ladeportsrokke

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Vinterrokke

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Tærbe

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Glatrokke

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Tornhalet rokke

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Arktisk rokke

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Rokkearter i.a.n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Egentlige benfisk i.a.n.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

HVIRVELLØSE DYR

Langfinnet loligo

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Nordlig blæksprutte

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Diverse blæksprutter i.a.n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Amerikansk knivmusling

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Quahogvenusmusling

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Molboøsters

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Sandmusling

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Tykskallet trugmusling

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Muslinger i.a.n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Amerikansk kammusling

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Calicokammusling

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Islandsk kammusling

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Atlantisk dybhavsmusling

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Kammuslinger i.a.n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikansk østers

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Almindelig blåmusling

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Sneglearter

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Strandsneglearter i.a.n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Marine bløddyr i.a.n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Østamerikansk taskekrabbe

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Blå svømmekrabbe

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Almindelig strandkrabbe

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Jonaskrabbe

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Arktisk krabbe

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Rød dybvandskrabbe

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Kongetroldkrabbe

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Marine krabber i.a.n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikansk hummer

LBA

Homarus americanus

American lobster

Dybhavsreje

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Rejekonge

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Rejearter i.a.n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Rejearter i.a.n.

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Marine krebsdyr i.a.n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Søpindsvin i.a.n.

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Havbørsteorme

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Dolkhale

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Hvirvelløse vanddyr i.a.n.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

ALGER

Brunalger

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Rødalger

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Alger i.a.n.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

SÆLER

Grønlandssæl

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Klapmyds

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


BILAG II

FISKERISTATISTISKE OMRÅDER I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV, FOR HVILKE DER SKAL INDBERETTES OPLYSNINGER

Underområde 0

 

Afsnit 0 A

 

Afsnit 0 B

Underområde 1

 

Afsnit 1 A

 

Afsnit 1 B

 

Afsnit 1 C

 

Afsnit 1 D

 

Afsnit 1 E

 

Afsnit 1 F

 

Afsnit 1 NK (ukendt)

Underområde 2

 

Afsnit 2 G

 

Afsnit 2 H

 

Afsnit 2 J

 

Afsnit 2 NK (ukendt)

Underområde 3

 

Afsnit 3 K

 

Afsnit 3 L

 

Afsnit 3 M

 

Afsnit 3 N

 

Afsnit 3 O

 

Afsnit 3 P

 

Underafsnit 3 P n

 

Underafsnit 3 P s

 

Afsnit 3 NK (ukendt)

Underområde 4

 

Afsnit 4 R

 

Afsnit 4 S

 

Afsnit 4 T

 

Afsnit 4 V

 

Underafsnit 4 V n

 

Underafsnit 4 V s

 

Afsnit 4 W

 

Afsnit 4 X

 

Afsnit 4 NK (ukendt)

Underområde 5

 

Afsnit 5 Y

 

Afsnit 5 Z

 

Underafsnit 5 Z e

 

Underenhed 5 Z c

 

Underenhed 5 Z u

 

Underafsnit 5 Z w

 

Afsnit 5 NK (ukendt)

Underområde 6

 

Afsnit 6 A

 

Afsnit 6 B

 

Afsnit 6 C

 

Afsnit 6 D

 

Afsnit 6 E

 

Afsnit 6 F

 

Afsnit 6 G

 

Afsnit 6 H

 

Afsnit 6 NK (ukendt)

Fiskeristatistiske områder i det nordvestlige Atlanterhav

Image


BILAG III

BESKRIVELSE AF DE NAFO-UNDEROMRÅDER OG -AFSNIT, DER ANVENDES I FORBINDELSE MED FISKERISTATISTIKKER OG -BESTEMMELSER I DET NORDVESTLIGE ATLANTERHAV

De i artikel XX i Konventionen om Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) udpegede videnskabelige og statistiske underområder, afsnit og underafsnit er som følger:

Underområde 0

Den del af det i NAFO-konventionen fastlagte område, der mod syd afgrænses af en linje, der udgår i østlig retning fra et punkt på 61o 00′ nordlig bredde og 65o 00′ vestlig længde til et punkt på 61o 00′ nordlig bredde og 59o 00′ vestlig længde; derfra i sydøstlig retning langs en kompaslinje til et punkt på 60o 12′ nordlig bredde og 57o 13′ vestlig længde; derfra afgrænset mod øst af en række geodætiske linjer, der forbinder følgende punkter:

Punkt nr.

Bredde

Længde

1

60o 12′ 0

57o 13′ 0

2

61o 00′ 0

57o 13′ 1

3

62o 00′ 5

57o 21′ 1

4

62o 02′ 3

57o 21′ 8

5

62o 03′ 5

57o 22′ 2

6

62o 11′ 5

57o 25′ 4

7

62o 47′ 2

57o 41′ 0

8

63o 22′ 8

57o 57′ 4

9

63o 28′ 6

57o 59′ 7

10

63o 35′ 0

58o 02′ 0

11

63o 37′ 2

58o 01′ 2

12

63o 44′ 1

57o 58′ 8

13

63o 50′ 1

57o 57′ 2

14

63o 52′ 6

57o 56′ 6

15

63o 57′ 4

57o 53′ 5

16

64o 04′ 3

57o 49′ 1

17

64o 12′ 2

57o 48′ 2

18

65o 06′ 0

57o 44′ 1

19

65o 08′ 9

57o 43′ 9

20

65o 11′ 6

57o 44′ 4

21

65o 14′ 5

57o 45′ 1

22

65o 18′ 1

57o 45′ 8

23

65o 23′ 3

57o 44′ 9

24

65o 34′ 8

57o 42′ 3

25

65o 37′ 7

57o 41′ 9

26

65o 50′ 9

57o 40′ 7

27

65o 51′ 7

57o 40′ 6

28

65o 57′ 6

57o 40′ 1

29

66o 03′ 5

57o 39′ 6

30

66o 12′ 9

57o 38′ 2

31

66o 18′ 8

57o 37′ 8

32

66o 24′ 6

57o 37′ 8

33

66o 30′ 3

57o 38′ 3

34

66o 36′ 1

57o 39′ 2

35

66o 37′ 9

57o 39′ 6

36

66o 41′ 8

57o 40′ 6

37

66o 49′ 5

57o 43′ 0

38

67o 21′ 6

57o 52′ 7

39

67o 27′ 3

57o 54′ 9

40

67o 28′ 3

57o 55′ 3

41

67o 29′ 1

57o 56′ 1

42

67o 30′ 7

57o 57′ 8

43

67o 35′ 3

58o 02′ 2

44

67o 39′ 7

58o 06′ 2

45

67o 44′ 2

58o 09′ 9

46

67o 56′ 9

58o 19′ 8

47

68o 01′ 8

58o 23′ 3

48

68o 04′ 3

58o 25′ 0

49

68o 06′ 8

58o 26′ 7

50

68o 07′ 5

58o 27′ 2

51

68o 16′ 1

58o 34′ 1

52

68o 21′ 7

58o 39′ 0

53

68o 25′ 3

58o 42′ 4

54

68o 32′ 9

59o 01′ 8

55

68o 34′ 0

59o 04′ 6

56

68o 37′ 9

59o 14′ 3

57

68o 38′ 0

59o 14′ 6

58

68o 56′ 8

60o 02′ 4

59

69o 00′ 8

60o 09′ 0

60

69o 06′ 8

60o 18′ 5

61

69o 10′ 3

60o 23′ 8

62

69o 12′ 8

60o 27′ 5

63

69o 29′ 4

60o 51′ 6

64

69o 49′ 8

60o 58′ 2

65

69o 55′ 3

60o 59′ 6

66

69o 55′ 8

61o 00′ 0

67

70o 01′ 6

61o 04′ 2

68

70o 07′ 5

61o 08′ 1

69

70o 08′ 8

61o 08′ 8

70

70o 13′ 4

61o 10′ 6

71

70o 33′ 1

61o 17′ 4

72

70o 35′ 6

61o 20′ 6

73

70o 48′ 2

61o 37′ 9

74

70o 51′ 8

61o 42′ 7

75

71o 12′ 1

62o 09′ 1

76

71o 18′ 9

62o 17′ 5

77

71o 25′ 9

62o 25′ 5

78

71o 29′ 4

62o 29′ 3

79

71o 31′ 8

62o 32′ 0

80

71o 32′ 9

62o 33′ 5

81

71o 44′ 7

62o 49′ 6

82

71o 47′ 3

62o 53′ 1

83

71o 52′ 9

63o 03′ 9

84

72o 01′ 7

63o 21′ 1

85

72o 06′ 4

63o 30′ 9

86

72o 11′ 0

63o 41′ 0

87

72o 24′ 8

64o 13′ 2

88

72o 30′ 5

64o 26′ 1

89

72o 36′ 3

64o 38′ 8

90

72o 43′ 7

64o 54′ 3

91

72o 45′ 7

64o 58′ 4

92

72o 47′ 7

65o 00′ 9

93

72o 50′ 8

65o 07′ 6

94

73o 18′ 5

66o 08′ 3

95

73o 25′ 9

66o 25′ 3

96

73o 31′ 1

67o 15′ 1

97

73o 36′ 5

68o 05′ 5

98

73o 37′ 9

68o 12′ 3

99

73o 41′ 7

68o 29′ 4

100

73o 46′ 1

68o 48′ 5

101

73o 46′ 7

68o 51′ 1

102

73o 52′ 3

69o 11′ 3

103

73o 57′ 6

69o 31′ 5

104

74o 02′ 2

69o 50′ 3

105

74o 02′ 6

69o 52′ 0

106

74o 06′ 1

70o 06′ 6

107

74o 07′ 5

70o 12′ 5

108

74o 10′ 0

70o 23′ 1

109

74o 12′ 5

70o 33′ 7

110

74o 24′ 0

71o 25′ 7

111

74o 28′ 6

71o 45′ 8

112

74o 44′ 2

72o 53′ 0

113

74o 50′ 6

73o 02′ 8

114

75o 00′ 0

73o 16′ 3

115

75o 05′

73o 30′

og derfra ret nord til parallellen 78o 10′ nordlig bredde; og afgrænset mod vest af en linje, der udgår fra 61o 00′ nordlig bredde og 65o 00′ vestlig længde og fortsætter i nordvestlig retning langs en kompaslinje til East Bluff på Baffin Islands kyst (61o 55′ nordlig bredde og 66o 20′ vestlig længde), og derfra i nordlig retning langs meridianen 80o vestlig længde i farvandet mellem Baffin Island, Bylot Island, Devon Island og Ellesmere Island op til 78o 10′ nordlig bredde; og afgrænset mod nord af parallellen 78o 10′ nordlig bredde.

Underområde 0 er inddelt i to afsnit

Afsnit 0 A

Den del af underområdet, der er beliggende nord for parallellen 66o 15′ nordlig bredde.

Afsnit 0 B

Den del af underområdet, der er beliggende syd for parallellen 66o 15′ nordlig bredde.

Underområde 1

Den del af det i NAFO-konventionen fastlagte område, der er beliggende øst for underområde 0 samt nord og øst for en kompaslinje, der forbinder et punkt på 60o 12′ nordlig bredde og 57o 13′ vestlig længde med et punkt på 52o 15′ nordlig bredde og 42o 00′ vestlig længde.

Underområde 1 er inddelt i seks afsnit

Afsnit 1 A

Den del af underområdet, der er beliggende nord for parallellen 68o 50′ nordlig bredde (Christianshåb).

Afsnit 1 B

Den del af underområdet, der er beliggende mellem parallellerne 66o 15′ nordlig bredde (5 sømil nord for Umanarsugssuak) og 68o 50′ nordlig bredde (Christianshåb).

Afsnit 1 C

Den del af underområdet, der er beliggende mellem parallellerne 64o 15′ nordlig bredde (4 sømil nord for Godthåb) og 66o 15′ nordlig bredde (5 sømil nord for Umanarsugssuak).

Afsnit 1 D

Den del af underområdet, der er beliggende mellem parallellerne 62o 30′ nordlig bredde (Frederikshåb Gletscher) og 64o 15′ nordlig bredde (4 sømil nord for Godthåb).

Afsnit 1 E

Den del af underområdet, der er beliggende mellem parallellerne 60o 45′ nordlig bredde (Cape Desolation) og 62o 30′ nordlig bredde (Frederikshåb Gletscher).

Afsnit 1 F

Den del af underområdet, der er beliggende syd for parallellen 60o 45′ nordlig bredde (Cape Desolation).

Underområde 2

Den del af det i NAFO-konventionen fastlagte område, der er beliggende øst for meridianen 64o 30′ vestlig længde i Hudsonstrædet, syd for underområde 0, syd og vest for underområde 1 og nord for parallellen 52o 15′ nordlig bredde.

Underområde 2 er inddelt i tre afsnit

Afsnit 2 G

Den del af underområdet, der er beliggende nord for parallellen 57o 40′ nordlig bredde (Cape Mugford).

Afsnit 2 H

Den del af underområdet, der er beliggende mellem parallellerne 55o 20′ nordlig bredde (Hopedale) og 57o 40′ nordlig bredde (Cape Mugford).

Afsnit 2 J

Den del af underområdet, der er beliggende syd for parallellen 55o 20′ nordlig bredde (Hopedale).

Underområde 3

Den del af det i NAFO-konventionen fastlagte område, der er beliggende syd for parallellen 52o 15′ nordlig bredde og øst for en linje, der udgår ret nord fra Cape Bauld på Newfoundlands nordkyst til 52o 15′ nordlig bredde; nord for parallellen 39o 00′ nordlig bredde, samt øst og nord for en kompaslinje, der udgår fra 39o 00′ nordlig bredde, 50o 00′ vestlig længde i nordvestlig retning og passerer et punkt på 43o 30′ nordlig bredde, 55o 00′ vestlig længde med retning mod et punkt på 47o 50′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, indtil den skærer en ret linje, der forbinder Cape Ray, 47o 37,0′ nordlig bredde; 59o 18,0′ vestlig længde på Newfoundlands kyst med Cape North, 47o 02,0′ nordlig bredde; 60o 25,0′ vestlig længde på Cape Breton Island; derfra i nordøstlig retning langs den nævnte linje til Cape Ray, 47o 37,0′ nordlig bredde, 59o 18,0′ vestlig længde.

Underområde 3 er inddelt i seks afsnit

Afsnit 3 K

Den del af underområdet, der er beliggende nord for parallellen 49o 15′ nordlig bredde (Cape Freels, Newfoundland).

Afsnit 3 L

Den del af underområdet, der er beliggende mellem strækningen fra Cape Freels til Cape St Mary på Newfoundlands kyst og en linje defineret som følger: linjen udgår fra Cape Freels; derfra ret øst til meridianen 46o 30′ vestlig længde, derfra ret syd til parallellen 46o 00′ nordlig bredde, derfra ret vest til meridianen 54o 30′ vestlig længde, derfra langs en kompaslinje til Cape St. Mary, Newfoundland.

Afsnit 3 M

Den del af underområdet, der er beliggende syd for parallellen 49o 15′ nordlig bredde og øst for meridianen 46o 30′ vestlig længde.

Afsnit 3 N

Den del af underområdet, der er beliggende syd for parallellen 46o 00′ nordlig bredde og mellem meridianerne 46o 30′ vestlig længde og 51o 00′ vestlig længde.

Afsnit 3 O

Den del af underområdet, der er beliggende syd for parallellen 46o 00′ nordlig bredde og mellem meridianerne 51o 00′ vestlig længde og 54o 30′ vestlig længde.

Afsnit 3 P

Den del af underområdet, der er beliggende syd for Newfoundlands kyst og vest for en linje fra Cape St. Mary, Newfoundland, til et punkt på 46o 00′ nordlig bredde, 54o 30′ vestlig længde, derfra ret syd til underområdets ydergrænse.

Afsnit 3 P er inddelt i to underafsnit:

Underafsnit 3 P n (nordvestlige underafsnit): den del af afsnit 3 P, der er beliggende nordvest for en linje, der udgår fra 47o 30,7′ nordlig bredde; 57o 43,2′ vestlig længde, i omtrent sydvestlig retning til et punkt på 46o 50,7′ nordlig bredde og 58o 49,0′ vestlig længde

Underafsnit 3 P s (sydøstlige underafsnit): den del af afsnit 3 P, der er beliggende sydøst for den linje, der er anført for underafsnit 3 P n.

Underområde 4

Den del af det i NAFO-konventionen fastlagte område, der er beliggende nord for parallellen 39o 00′ nordlig bredde, vest for underområde 3 og øst for en linje defineret som følger:

Linjen udgår fra endepunktet for den internationale grænse mellem Amerikas Forenede Stater og Canada i Grand Manan Channel ved 44o 46′ 35,346″ nordlig bredde og 66o 54′ 11,253″ vestlig længde; derfra ret syd til parallellen 43o 50′ nordlig bredde; derfra ret vest til meridianen 67o 24′ 27,24″ vestlig længde; derfra langs en geodætisk linje i sydvestlig retning til et punkt på 42o 53′ 14″ nordlig bredde og 67o 44′ 35″ vestlig længde; derfra langs en geodætisk linje i sydøstlig retning til et punkt på 42o 31′ 08″ nordlig bredde og 67o 28′ 05″ vestlig længde; derfra langs en geodætisk linje til et punkt på 42o 20′ nordlig bredde og 67o 18′ 13,15″ vestlig længde;

derfra ret øst til et punkt på 66o 00′ vestlig længde; derfra langs en kompaslinje i sydøstlig retning til et punkt på 42o 00′ nordlig bredde og 65o 40′ vestlig længde; og derfra ret syd til parallellen 39o 00′ nordlig bredde.

Underområde 4 er inddelt i seks afsnit

Afsnit 4 R

Den del af underområdet, der er beliggende mellem strækningen fra Cape Bauld til Cape Ray på Newfoundlands kyst og en linje defineret som følger: linjen udgår fra Cape Bauld, derfra ret nord til parallellen 52o 15′ nordlig bredde, derfra ret vest til Labradors kyst, derfra langs Labradors kyst til endepunktet for grænsen mellem Labrador og Quebec, derfra langs en kompaslinje i sydvestlig retning til et punkt på 49o 25′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, derfra ret syd til et punkt på 47o 50′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i sydøstlig retning til det punkt, hvor grænsen af underområde 3 skærer den rette linje, der forbinder Cape North, Nova Scotia med Cape Ray, Newfoundland, derfra til Cape Ray, Newfoundland.

Afsnit 4 S

Den del af underområdet, der er beliggende mellem Quebecs sydkyst på strækningen fra endepunktet for grænsen mellem Labrador og Quebec til Pte. des Monts og en linje defineret som følger: linjen udgår fra Pte. des Monts, derfra ret øst til et punkt på 49o 25′ nordlig bredde, 64o 40′ vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i østsydøstlig retning til et punkt på 47o 50′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, derfra ret nord til et punkt på 49o 25′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i nordøstlig retning til endepunktet for grænsen mellem Labrador og Quebec.

Afsnit 4 T

Den del af underområdet, der er beliggende mellem strækningen fra Cape North til Pte. des Monts på Nova Scotia, New Brunswick og Quebecs kyster og en linje defineret som følger: linjen udgår fra Pte. des Monts, derfra ret øst til et punkt på 49o 25′ nordlig bredde, 64o 40′ vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i sydøstlig retning til et punkt på 47o 50′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, derfra langs en kompaslinje i sydlig retning til Cape North, Nova Scotia.

Afsnit 4 V

Den del af underområdet, der er beliggende mellem strækningen fra Cape North til Fourchu på Nova Scotias kyst og en linje defineret som følger: linjen udgår fra Fourchu, derfra langs en kompaslinje i østlig retning til et punkt på 45o 40′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, derfra ret syd langs meridianen 60o 00′ vestlig længde til parallellen 44o 10′ nordlig bredde, derfra ret øst til meridianen 59o 00′ vestlig længde, derfra ret syd til parallellen 39o 00′ nordlig bredde, derfra ret øst til det punkt, hvor grænsen mellem underområderne 3 og 4 skærer parallellen 39o 00′ nordlig bredde, derfra langs grænsen mellem underområderne 3 og 4 og en linje, der fortsætter i nordvestlig retning til et punkt på 47o 50′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, og derfra langs en kompaslinje i sydlig retning til Cape North, Nova Scotia.

Afsnit 4 V er inddelt i to underafsnit:

Underafsnit 4 V n (nordlige underafsnit): den del af afsnit 4 V, der er beliggende nord for parallellen 45o 40′ nordlig bredde

Underafsnit 4 V s (sydlige underafsnit): den del af afsnit 4 V, der er beliggende syd for parallellen 45o 40′ nordlig bredde.

Afsnit 4 W

Den del af underområdet, der er beliggende mellem strækningen fra Halifax til Fourchu på Nova Scotias kyst og en linje defineret som følger: linjen udgår fra Fourchu, derfra langs en kompaslinje i østlig retning til et punkt på 45o 40′ nordlig bredde, 60o 00′ vestlig længde, derfra ret syd langs meridianen 60o 00′ vestlig længde til parallellen 44o 10′ nordlig bredde, derfra ret øst til meridianen 59o 00′ vestlig længde, derfra ret syd til parallellen 39o 00′ nordlig bredde, derfra ret vest til meridianen 63o 20′ vestlig længde, derfra ret nord til et punkt på denne meridian ved 44o 20′ nordlig bredde, derfra langs en kompaslinje i nordvestlig retning til Halifax, Nova Scotia.

Afsnit 4 X

Den del af underområdet, der er beliggende mellem strækningen fra endepunktet for grænsen mellem New Brunswick og Maine til Halifax på den vestlige ydergrænse af underområde 4 og New Brunswick og Nova Scotias kyster og en linje defineret som følger: linjen udgår fra Halifax, derfra langs en kompaslinje i sydøstlig retning til et punkt på 44o 20′ nordlig bredde, 63o 20′ vestlig længde, derfra ret syd til parallellen 39o 00′ nordlig bredde og derfra ret vest til meridianen 65o 40′ vestlig længde.

Underområde 5

Den del af det i NAFO-konventionen fastlagte område, der er beliggende vest for den vestlige ydergrænse af underområde 4, nord for parallellen 39o 00′ nordlig bredde og øst for meridianen 71o 40′ vestlig længde.

Underområde 5 er inddelt i to afsnit

Afsnit 5 Y

Den del af underområdet, der er beliggende mellem strækningen fra grænsen mellem Maine og New Brunswick til 70o 00′ vestlig længde på Cape Cod (ca. 42o nordlig bredde) på kysterne i Maine, New Hampshire og Massachusetts og en linje defineret som følger: linjen udgår fra et punkt på Cape Cod ved 70o vestlig længde (ca. 42o nordlig bredde), derfra ret nord til 42o 20′ nordlig bredde, derfra ret øst til 67o 18′ 13,15″ vestlig længde ved ydergrænsen af underområde 4 og 5 og derfra langs denne grænse til grænsen mellem Canada og Amerikas Forenede Stater.

Afsnit 5 Z

Den del af underområdet, der er beliggende syd og øst for afsnit 5 Y.

Afsnit 5 Z er inddelt i to underafsnit: et østligt og et vestligt underafsnit defineret som følger:

5 Z e (østlige underafsnit): Den del af afsnit 5 Z, der er beliggende øst for meridianen 70o 00′ vestlig længde.

Underafsnit 5 Z e er inddelt i to enheder (1):

5 Z u (Amerikas Forenede Staters farvande) er den del af underafsnit 5 Z e, der er beliggende vest for de geodætiske linjer, der forbinder punkterne med følgende koordinater:

Bredde nord

Længde vest

A

44o 11′ 12″

67o 16′ 46″

B

42o 53′ 14″

67o 44′ 35″

C

42o 31′ 08″

67o 28′ 05″

D

40o 27′ 05″

65o 41′ 59″

5 Z c (canadiske farvande) er den del af underafsnit 5 Z e, der er beliggende øst for de ovennævnte geodætiske linjer.

5 Z w (vestlige underafsnit): Den del af afsnit 5 Z, der er beliggende vest for meridianen 70o 00′ vestlig længde.

Underområde 6

Den del af det i NAFO-konventionen fastlagte område, der er afgrænset af en linje, der udgår fra et punkt på 71o 40′ vestlig længde på Rhode Islands kyst, derfra ret syd til 39o 00′ nordlig bredde, derfra ret øst til 42o 00′ vestlig længde, derfra ret syd til 35o 00′ nordlig bredde, derfra ret vest til den nordamerikanske kyst, derfra mod nord langs den nordamerikanske kyst til et punkt på 71o 40′ vestlig længde på Rhode Island.

Underområde 6 er inddelt i otte afsnit

Afsnit 6 A

Den del af underområdet, der er beliggende nord for parallellen 39o 00′ nordlig bredde og vest for underområde 5.

Afsnit 6 B

Den del af underområdet, der er beliggende vest for 70o 00′ vestlig længde, syd for parallellen 39o 00′ nordlig bredde og nord og vest for en linje i vestlig retning langs parallellen 37o 00′ nordlig bredde til 76o 00′ vestlig længde og derfra ret syd til Cape Henry, Virginia.

Afsnit 6 C

Den del af underområdet, der er beliggende vest for 70o 00′ vestlig længde og syd for afsnit 6 B.

Afsnit 6 D

Den del af underområdet, der er beliggende øst for afsnit 6 B og 6 C og vest for 65o 00′ vestlig længde.

Afsnit 6 E

Den del af underområdet, der er beliggende øst for afsnit 6 D og vest for 60o 00′ vestlig længde.

Afsnit 6 F

Den del af underområdet, der er beliggende øst for afsnit 6 E og vest for 55o 00′ vestlig længde.

Afsnit 6 G

Den del af underområdet, der er beliggende øst for afsnit 6 F og vest for 50o 00′ vestlig længde.

Afsnit 6 H

Den del af underområdet, der er beliggende øst for afsnit 6 G og vest for 42o 00′ vestlig længde.


(1)  Disse to enheder er ikke medtaget i NAFO-konventionens 6. udgivelse (maj 2000). Men de blev efter forslag fra NAFO's Videnskabelige Råd godkendt af NAFO's Almindelige Råd i henhold til NAFO-konventionens artikel XX(2).


BILAG IV

DEFINITIONER OG KODER, DER SKAL ANVENDES VED INDBERETNING AF FANGSTDATA

A)   LISTE OVER FISKEREDSKABER/KATEGORIER AF FISKERFARTØJER

(fra International Standard Statistical Classification of Fishing Gears (ISSCFG))

Kategori

Forkortelse

Trawl

 

Bundtrawl

 

bomtrawl

TBB

skovltrawl (uden angivelse af side eller stavn)

OTB

skovltrawl (side)

OTB1

skovltrawl (stavn)

OTB2

partrawl (to fartøjer)

PTB

rejetrawl

TBS

hummertrawl

TBN

bundtrawl (ikke nærmere angivet)

TB

Flydetrawl

 

skovltrawl (uden angivelse af side eller stavn)

OTM

skovltrawl (side)

OTM1

skovltrawl (stavn)

OTM2

partrawl (to fartøjer)

PTM

rejetrawl

TMS

flydetrawl (ikke nærmere angivet)

TM

Tvillingtrawl

OTS

Tvillingtrawl (ét fartøj)

OTT

Partrawl (to fartøjer) (ikke nærmere angivet)

PT

Skovltravl (ikke nærmere angivet)

OT

Andre trawl (ikke nærmere angivet)

TX

Vod

 

Landvod

SB

Vod brugt fra fartøj

SV

snurrevod

SDN

skotsk vod

SSC

vod trukket af to fartøjer

SPR

Vod (ikke nærmere angivet)

SX

Indespærringsnoter

 

Snurpenot (med snurpewire)

PS

betjent fra ét fartøj

PS1

betjent fra to fartøjer

PS2

Spærrenot (lampara)

LA

Garn og indfiltringsnet

 

Sættegarn (forankret)

GNS

Drivgarn

GND

Ringformet hildingsnet

GNC

Garn fastgjort til pæle

GNF

Toggergarn

GTR

Kombineret garn og toggergarn

GTN

Garn og indfiltringsnet (ikke nærmere angivet)

GEN

Garn (ikke nærmere angivet)

GN

Kroge og langliner

 

Langline

LLS

Flydekroge

LLD

Langline (ikke nærmere angivet)

LL

Håndline og kasteline (håndbetjent)

LHP

Håndline og kasteline (mekaniske)

LTM

Slæbeline

LTL

Kroge og liner (ikke nærmere angivet)

LX

Fælder

 

Bundgarn

FPN

Kurv

FPO

Garnruse

FYK

Spærringer, faststående redskaber, bundgarn osv.

FWR

Forankret hamme

FSN

Redskab til fangst af springende fisk

FAR

Fælder (ikke nærmere angivet)

FIX

Faldnet

 

Kastenet

FCN

Faldnet (ikke nærmere angivet)

FG

Skrabere

 

Skraber

DRB

Håndbetjent skraber

DRH

Sårende redskaber

 

Harpun

HAR

Løftenet

 

Håndløftenet

LNP

Synkenot

LNB

Faststående løftenet

LNS

Løftenet (ikke nærmere angivet)

LN

Mekaniske fangstredskaber

 

Pumpe

HMP

Motoriseret skraber

HMD

Mekaniske fangstredskaber (ikke nærmere angivet)

HMX

Diverse

MIS

Redskaber ikke kendt

NK

B)   DEFINITION AF MÅL FOR FISKERIINDSATS EFTER FISKEREDSKAB

Når det er muligt, bør indberetninger om fiskeriindsats inddeles i følgende tre kategorier:

Kategori A

Fiskeredskab

Fiskeriindsats

Definitioner

Indespærringsnoter (snurpenot)

Antal udsætninger

Det antal gange, som redskabet har været sat ud, uanset om der var fangst. Denne angivelse er relevant, når stimestørrelse og -tæthed sættes i forhold til fiskebestanden, eller når der er tale om tilfældige udsætninger

Landvod

Antal udsætninger

Det antal gange, som redskabet har været sat ud, uanset om der var fangst

Vod brugt fra fartøj

Antal timer med fiskeriaktivitet

Det antal gange, som redskabet har været sat ud ganget med en udsætnings skønnede gennemsnitlige varighed

Trawl

Antal timer med fiskeriaktivitet

Det antal timer, som trawlet har været anvendt til fiskeriaktivitet (flydetrawl eller bundtrawl)

Skrabere

Antal timer med fiskeriaktivitet

Det antal timer, som skraberen har været anvendt til fiskeriaktivitet

Garn (sættegarn eller drivgarn)

Antal enheder for fiskeriindsats

Netlængde i enheder på 100 m ganget med antallet af udsætninger (= samlet anvendt netlængde i meter for et givet tidsrum divideret med 100)

Garn fastgjort til pæle

Antal enheder for fiskeriindsats

Netlængde i enheder på 100 m ganget med antallet af tømninger

Fælder (bundgarn)

Antal enheder for fiskeriindsats

Antal dage med fiskeriaktivitet ganget med antal indhalede enheder

Faldnet med fast ramme og garnruser

Antal enheder for fiskeriindsats

Antal bjærgninger ganget med antal enheder (= samlet antal enheder fanget i et givet tidsrum)

Langliner

Antal kroge angivet i tusinder

Antal kroge anvendt i et givet tidsrum divideret med 1 000

Håndliner (kasteliner, slæbeliner, blækspruttepilke osv.)

Antal linedage

Samlet forbrug af liner i et givet tidsrum

Harpuner

 

(Indberetning om fiskeriindsats kun som angivet i kategori B og C)

Kategori B

Antal dage med fiskeriaktivitet er det antal dage, hvor der har været fiskeriaktivitet. For fiskeri, som indebærer en høj grad af søgning, skal det antal dage, hvor der har været tale om søgning uden fiskeri, medregnes i antal dage med fiskeriaktivitet.

Kategori C

Ud over angivelse af dage med fiskeriaktivitet og søgning skal antal liggedage også angives. Heri indregnes alle dage, hvor fartøjet har været i havn.

Procent af anslået fiskeriindsats (forholdsmæssig indsats)

Det skal anføres, hvor stor en procentdel af indsatsen der er fremkommet ved beregning. Procentdelen udregnes ifølge nedenstående formel:

(((samlet fangst) – (fangster, for hvilke der er registreret fiskeriindsats)) × 100)/(samlet fangst).

C)   INDDELING AF FARTØJER EFTER STØRRELSE

(fra International Standard Statistical Classification of Fishing Vessels (ISSCFV))

Tonnageklasser

Bruttotonnage

Kode

0–49,9

02

50–149,9

03

150–499,9

04

500–999,9

05

1 000–1 999,9

06

2 000–99 999,9

07

Ukendt

00

D)   VÆSENTLIGSTE FISKEDE ART (MÅLART)

I denne kategori anføres, hvilken fiskeart der primært fiskedes efter. Målarten vil imidlertid ikke nødvendigvis være den art, som udgjorde størsteparten af fangsten. Arten skal angives med bogstavkoden bestående af tre bogstaver (se bilag I).


BILAG V

FORMAT VED INDBERETNING AF DATA PÅ MAGNETISKE MEDIER

A)   MAGNETISKE MEDIER

Magnetbånd:

ni-spors med en datatæthed på 1 600 eller 6 250 bit pr. tomme og EBCDIC- eller ASCII-tegnkode, helst med label. Hvis de er forsynet med label, skal der angives en end-of-file kode.

Disketter:

MS-DOS formaterede, 3,5" 720 kbyte eller 1,4 Mbyte disketter eller 5,25" 360 kbyte eller 1,2 Mbyte disketter.

B)   KODNINGSFORMAT

Til brug ved indberetninger i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a)

Byte nr.

Indberetningsbetegnelse

Bemærkninger

1–4

Land (ISO-bogstavkode bestående af tre bogstaver)

F.eks. FRA = Frankrig

5–6

År

F.eks. 90 = 1990

7–8

Største FAO-fiskeriområde

21 = nordvestlige Atlanterhav

9–15

Afsnit

F.eks. 3 P n = NAFO-underafsnit 3 P n

16–18

Art

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

19–26

Fangst

Ton

Til brug ved indberetninger i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b)

Byte nr.

Indberetningsbetegnelse

Bemærkninger

1–4

Land

ISO-bogstavkode bestående af tre bogstaver (f.eks. FRA = Frankrig)

5–6

År

F.eks. 94 = 1994

7–8

Måned

F.eks. 01 = januar

9–10

Største FAO-fiskeriområde

21 = nordvestlige Atlanterhav

11–18

Afsnit

F.eks. 3 P n = NAFO-underafsnit 3 P n: alfanumerisk

19–21

De vigtigste arter, der er fisket

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

22–26

Fartøjstype/redskabstype

ISSCFG-kode (f.eks. OTB2 = bundtrawl med skovle): alfanumerisk

27–28

Fartøjets størrelsesklasse

ISSCFV-kode (f.eks. 04 = 150-499,9 GT): alfanumerisk

29–34

Gennemsnitlig bruttotonnage

Ton: numerisk

35–43

Gennemsnitlig maskinkraft

Kilowatt: numerisk

44–45

Anslået fiskeriindsats i procent

Numerisk

46–48

Enhed

Artskode eller kode for fiskeriindsats bestående af tre bogstaver (f.eks. COD = atlantisk torsk eller A = mål A for fiskeriindsats)

49–56

Data

Fangst (i metriske ton) eller enhed for fiskeriindsats

Anmærkninger

a)

Alle numeriske felter skal højrestilles og indledes med blanktegn. Alle alfanumeriske felter skal venstrestilles og efterfølges af blanktegn.

b)

Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt og afrundes til nærmeste metriske ton.

c)

Mængder (byte 49-56) på under en halv enhed registreres som »– 1«.

d)

Ukendte mængder (byte 49-56) registreres som »– 2«.

e)

Landekoder (ISO-koder):

Østrig

AUT

Belgien

BEL

Bulgarien

BGR

Cypern

CYP

Tjekkiet

CZE

Tyskland

DEU

Danmark

DNK

Spanien

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrig

FRA

Det Forenede Kongerige

GBR

England og Wales

GBRA

Skotland

GBRB

Nordirland

GBRC

Grækenland

GRC

Ungarn

HUN

Irland

IRL

Island

ISL

Italien

ITA

Litauen

LTU

Luxembourg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederlandene

NLD

Norge

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Rumænien

ROU

Slovakiet

SVK

Slovenien

SVN

Sverige

SWE

Tyrkiet

TUR


BILAG VI

FORMAT VED INDBERETNING AF DATA PÅ MAGNETISKE MEDIER

A.   KODNINGSFORMAT

Til brug ved indberetninger i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a)

Dataene indberettes som poster af variabel længde med et kolon (:) mellem postens felter. Følgende felter skal indgå i hver post:

Felt

Bemærkninger

Land

ISO-bogstavkode bestående af tre bogstaver (f.eks. FRA = Frankrig)

År

F.eks. 2001 eller 01

Største FAO-fiskeriområde

21 = nordvestlige Atlanterhav

Afsnit

F.eks. 3 P n = NAFO-underafsnit 3 P n

Art

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

Fangst

Ton

Til brug ved indberetninger i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b)

Dataene indberettes som poster af variabel længde med et kolon (:) mellem postens felter. Følgende felter skal indgå i hver post:

Felt

Bemærkninger

Land

ISO-bogstavkode bestående af tre bogstaver (f.eks. FRA = Frankrig)

År

F.eks. 0001 eller 2001 for år 2001

Måned

F.eks. 01 = januar

Største FAO-fiskeriområde

21 = nordvestlige Atlanterhav

Afsnit

F.eks. 3 P n = NAFO-underafsnit 3 P n

De vigtigste arter, der er fisket

Bogstavkode bestående af tre bogstaver

Fartøjstype/redskabstype

ISSCFG-kode (f.eks. OTB2 = bundtrawl med skovle)

Fartøjets størrelsesklasse

ISSCFV-kode (f.eks. 04 = 150-499,9 GT)

Gennemsnitlig bruttotonnage

Ton

Gennemsnitlig maskinkraft

Kilowatt

Anslået fiskeriindsats i procent

Numerisk

Enhed

Artskode eller kode for fiskeriindsats bestående af tre bogstaver (f.eks. COD = atlantisk torsk eller A = mål A for indsats)

Data

Fangst (i metriske ton) eller enhed for fiskeriindsats

a)

Fangsterne angives i landede mængder omregnet til levende vægt.

b)

Landekoder:

Østrig

AUT

Belgien

BEL

Bulgarien

BGR

Cypern

CYP

Tjekkiet

CZE

Tyskland

DEU

Danmark

DNK

Spanien

ESP

Estland

EST

Finland

FIN

Frankrig

FRA

Det Forenede Kongerige

GBR

England og Wales

GBRA

Skotland

GBRB

Nordirland

GBRC

Grækenland

GRC

Ungarn

HUN

Irland

IRL

Island

ISL

Italien

ITA

Litauen

LTU

Luxembourg

LUX

Letland

LVA

Malta

MLT

Nederlandene

NLD

Norge

NOR

Polen

POL

Portugal

PRT

Rumænien

ROU

Slovakiet

SVK

Slovenien

SVN

Sverige

SWE

Tyrkiet

TUR

B.   FREMSENDELSE AF DATA TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

Dataene skal så vidt muligt fremsendes elektronisk (f.eks. som bilag til e-post). Er dette ikke muligt, kan dataene fremsendes på en 3,5" HD-diskette.


BILAG VII

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93

(EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1)

 

Punkt X.6 i bilag I til tiltrædelsesakten af 1994

(EFT C 241 af 29.8.1994, s. 189)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1636/2001

(EFT L 222 af 17.8.2001, s. 1)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Udelukkende artikel 3 og bilag III, nr. 44

Punkt 10.9 i bilag II til tiltrædelsesakten af 2003

(EUT L 236 af 23.9.2003, s. 571)

 


BILAG VIII

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 2018/93

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI

Bilag VII

Bilag VIII


Top