EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0169

Rådets forordning (EF) nr. 169/2009 af 26. februar 2009 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 61, 5.3.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 98 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/169/oj

5.3.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 169/2009

af 26. februar 2009

om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 83,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1)

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Konkurrenceregler for jernbane-, landevejs- og vandvejstrafikken er en foranstaltning, der vedrører såvel den fælles transportpolitik som den almindelige erhvervspolitik.

(3)

De på disse områder anvendelige konkurrenceregler bør tage hensyn til de særlige forhold, der gælder på transportområdet.

(4)

Eftersom konkurrencereglerne på transportområdet afviger fra de almindelige konkurrenceregler, bør der gives virksomhederne mulighed for at få kendskab til de regler, der skal anvendes i hvert enkelt tilfælde.

(5)

Konkurrenceregler, der gælder for transport bør omfatte såvel visse virksomhedssammenslutningers fælles finansiering eller fælles erhvervelse af transportmateriel eller -tilbehør til fælles anvendelse som også dele af den virksomhed, som støtteerhvervene på transportområdet udøver i forbindelse med transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje.

(6)

For at handelen mellem medlemsstater ikke skal blive påvirket, og konkurrencen inden for det indre marked ikke skal blive fordrejet, bør aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder samt misbrug af en dominerende stilling på det indre marked, der kunne have sådanne virkninger, af principielle grunde forbydes, for så vidt angår de tre ovennævnte transportgrene.

(7)

Visse arter af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på transportområdet, som udelukkende har til formål og muliggør indførelsen af tekniske forbedringer eller teknisk samarbejde, kan undtages fra kartelforbudet, idet de bidrager til forbedring af produktiviteten. Rådet kan på baggrund af erfaringer og som følge af anvendelsen af denne forordning finde anledning til på forslag af Kommissionen at ændre listen over disse arter af aftaler.

(8)

For at fremme en forbedring af den undertiden alt for stærkt opsplittede erhvervsmæssige struktur inden for landevejs- og vandvejstrafikken bør endvidere aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, der har til formål at skabe og drive virksomhedssammenslutninger inden for disse to transportgrene til udførelse af befordringsopgaver, herunder fælles finansiering eller erhvervelse af transportmateriel eller -tilbehør til fælles brug, undtages fra kartelforbudet. En sådan generel undtagelse kan kun gives, såfremt en sammenslutnings samlede lastekapacitet ikke overstiger en bestemt maksimalgrænse, og de i sammenslutningen deltagende enkeltvirksomheders individuelle kapacitet ikke overskrider bestemte grænser, der er fastsat således, at ingen af disse virksomheder kan opnå en dominerende stilling inden for sammenslutningen. Kommissionen bør dog have mulighed for at skride ind, hvis sådanne aftaler i det enkelte tilfælde har virkninger, som er uforenelige med betingelserne for, at et kartel kan anerkendes som tilladeligt, og som udgør et misbrug af undtagelsen. Den omstændighed, at en virksomhedssammenslutning disponerer over en samlet lastekapacitet, der overskrider den fastsatte maksimalgrænse, eller på grund af de i sammenslutningen deltagende enkeltvirksomheders individuelle kapacitet ikke kommer i betragtning med hensyn til den generelle undtagelse, udelukker dog ikke, at det kan dreje sig om en tilladelig aftale, en tilladelig vedtagelse eller en tilladelig samordnet praksis, såfremt disse opfylder de i denne forordning herfor fastsatte forudsætninger.

(9)

Det påhviler i første række virksomhederne selv at bedømme, hvorvidt deres aftaler, vedtagelser eller samordnede praksis i højere grad har konkurrencebegrænsende virkninger end sådanne økonomisk gunstige virkninger, der kan gøre disse begrænsninger rimelige. De bør på denne måde på eget ansvar konstatere det lovlige eller ulovlige ved disse aftaler, vedtagelser eller denne samordnede praksis.

(10)

Det bør derfor tillades virksomhederne at afslutte og anvende aftaler uden at skulle offentliggøre dem. Der består således en risiko for, at de kan blive erklæret ugyldige med tilbagevirkende kraft i tilfælde af, at disse aftaler skulle blive efterprøvet på grundlag af en klage eller af Kommissionen på eget initiativ. Det skal dog ikke være udelukket, at disse aftaler med tilbagevirkende kraft findes lovlige, såfremt en sådan efterfølgende undersøgelse finder sted —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

For så vidt angår transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, finder bestemmelserne i denne forordning anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som har til formål eller følge at fastsætte befordringspriser og -vilkår, begrænsning af eller kontrol med udbuddet af transportydelser, opdeling af transportmarkederne, anvendelse af tekniske forbedringer eller teknisk samarbejde, fælles finansiering eller erhvervelse af transportmateriel eller -tilbehør, som er umiddelbart forbundet med transportydelse, for så vidt som dette er nødvendigt for den fælles drift af en sammenslutning af virksomheder inden for landevejs- og vandvejstrafikken, således som defineret i artikel 3, samt på misbrug af en dominerende stilling på transportmarkedet. Disse bestemmelser gælder også virksomhed udøvet af støtteerhvervene på transportområdet, når denne virksomhed har det anførte formål eller de anførte virkninger.

Artikel 2

Lovlig undtagelse for tekniske aftaler

1.   Forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som udelukkende har anvendelse af tekniske forbedringer eller teknisk samarbejde til formål og til følge ved

a)

ensartet anvendelse af normer og typer for materiel, driftsmidler til trafikken, transportmidler og faste anlæg

b)

udveksling eller fælles anvendelse af personale, materiel, transportmidler og faste anlæg til gennemførelse af befordringer

c)

ordning og gennemførelse af forbindelsesbefordringer, supplerende befordringer, erstatningsbefordringer eller kombinerede befordringer samt opstilling og anvendelse af totalpriser og totalvilkår, herunder konkurrencepriser, for disse befordringer

d)

dirigering af trafikken inden for samme transportgren ad de driftsmæssigt mest hensigtsmæssige ruter

e)

samordning af køre- og fartplaner for ruter, som følger efter hinanden

f)

samling af enkeltladninger

g)

opstilling af ensartede regler for befordringstariffernes struktur og betingelser for disses anvendelse, for så vidt som befordringspriser og -vilkår ikke fastlægges herigennem.

2.   Kommissionen forelægger eventuelt for Rådet forslag til udvidelse eller indskrænkning af opregningen i stk. 1.

Artikel 3

Undtagelse for sammenslutninger af små og mellemstore virksomheder

1.   Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis i henhold til traktatens artikel 81, stk. 1 er undtaget fra det der anførte forbud, når de har følgende formål:

a)

oprettelse og drift af sammenslutninger af virksomheder inden for landevejs- og vandvejstrafikken til udførelse af transportvirksomhed

b)

fælles finansiering eller erhvervelse af transportmateriel eller -tilbehør, som står i umiddelbar forbindelse med transportydelsen, for så vidt som dette er nødvendigt for den fælles drift af disse sammenslutninger

og når sammenslutningens samlede lastekapacitet ikke overstiger følgende mængder:

i)

10 000 tons ved befordring ad landeveje

ii)

500 000 tons ved befordring ad sejlbare vandveje.

Hver af de i sammenslutningen deltagende enkeltvirksomheder må kun have en kapacitet på højst 1 000 tons ved befordring ad landeveje eller højst 50 000 tons ved befordring ad sejlbare vandveje.

2.   Har iværksættelsen af aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis af den i stk. 1 angivne art i det enkelte tilfælde virkninger, som er uforenelige med de betingelser, der er anført i traktatens artikel 81, stk. 3, kan det pålægges de pågældende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder at bringe disse virkninger til ophør.

Artikel 4

Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 1017/68, som ændret ved den forordning, der er anført i bilag I, del A, ophæves med undtagelse af artikel 13, stk. 3, som fortsat finder anvendelse på beslutninger, der er vedtaget i henhold til artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1017/68 før 1. maj 2004, indtil udløbet af gyldighedsperioden for disse beslutninger.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 5

Ikrafttræden, bestående aftaler

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som bestod på datoen for Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse eller på datoen for Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, og som på grund af tiltrædelsen falder ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 81, stk. 1, såfremt de inden seks måneder efter tiltrædelsesdatoen ændres således, at de opfylder betingelserne i denne forordnings artikel 3. Dette stykke gælder ikke for aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som allerede er omfattet af EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, på tiltrædelsestidspunktet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2009.

På Rådets vegne

I. LANGER

Formand


(1)  EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 67.

(2)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 100.

(3)  EFT L 175 af 23.7.1968, s. 1.

(4)  Se bilag I.


BILAG I

DEL A

Ophævet forordning med ændringer

(jf. artikel 4)

Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68

(EFT L 175 af 23.7.1968, s. 1)

Undtagen artikel 13, stk. 3

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003

(EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1)

Udelukkende artikel 36

DEL B

Ikke ophævede ændringer

Tiltrædelsesakten af 1972

Tiltrædelsesakten af 1979

Tiltrædelsesakten af 1994

Tiltrædelsesakten af 2003


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 1017/68

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, indledning, første led

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, indledning, litra a)

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, indledning, andet led

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, indledning, litra b)

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, anden sætning, første led

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, anden sætning, nr. i)

Artikel 4, stk. 1, første afsnit, anden sætning, andet led

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, anden sætning, nr. ii)

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4

Artikel 30, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 30, stk. 3, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 31

Bilag I

Bilag II


Top