Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0146

Kommissionens forordning (EF) nr. 146/2009 af 20. februar 2009 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2005 for så vidt angår import af fiskevarer fra Cameroun (EØS-relevant tekst)

OJ L 50, 21.2.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 155 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R1162

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/146/oj

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 146/2009

af 20. februar 2009

om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2005 for så vidt angår import af fiskevarer fra Cameroun

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004 må animalske produkter kun importeres fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført på en liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med nævnte forordning.

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (3) kan medlemsstaterne uanset artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004 på visse betingelser tillade import af fiskevarer fra de tredjelande, der er opført i bilag II til nævnte forordning.

(3)

De tredjelande, hvor der endnu ikke var gennemført en EF-inspektion for at kontrollere deres sundhedsbetingelser og efterprøve, om deres kompetente myndigheders kontrol er ligestillet med kravene i fællesskabslovgivningen, blev opført i bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2005. Cameroun er således for øjeblikket opført i bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2005.

(4)

En EF-inspektion i Cameroun i 2003 viste alvorlige hygiejnemangler i forbindelse med håndteringen af fiskevarer, og Camerouns kompetente myndigheders manglende kapacitet til at foretage pålidelig kontrol af fiskevarer. Cameroun er derfor ikke i stand til at fremlægge de nødvendige garantier for, at fiskevarerne er tilvejebragt på betingelser, der mindst er ligestillede med dem, der gælder for produktion og omsætning af fiskevarer i Fællesskabet. Efter inspektionen suspenderede Cameroun sin eksport af fiskevarer til EU.

(5)

Camerouns kompetente myndigheder har ikke siden 2004 underrettet Fællesskabet om fremskridt i gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger til afhjælpning af de mangler, der blev konstateret i 2003. Cameroun afviste i 2008 en EF-inspektion på stedet med den begrundelse, at ingen fiskevirksomheder eller fiskefartøjer fra Cameroun havde planer om at eksportere fiskevarer til EU i den nærmeste fremtid.

(6)

Import til Fællesskabet af fiskevarer fra Cameroun bør derfor ikke længere tillades.

(7)

Forordning (EF) nr. 2076/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 2076/2005 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(3)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.


BILAG

»BILAG II

Liste over tredjelande og områder, hvorfra import til konsum af fiskevarer i enhver form kan tillades

 

AO — ANGOLA

 

AZ — ASERBAJDSJAN (1)

 

BJ — BENIN

 

CG — CONGO (2)

 

ER — ERITREA

 

IL — ISRAEL

 

MM — MYANMAR

 

SB — SALOMONØERNE

 

SH — SANKT HELENE

 

TG — TOGO


(1)  Kun godkendt i forbindelse med import af kaviar

(2)  Kun godkendt i forbindelse med import af fiskevarer, der er taget, frosset og indpakket i den endelige emballage til havs.«


Top