Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0124

Kommissionens forordning (EF) nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb af disse stoffer til foder, som de ikke er beregnet til (EØS-relevant tekst)

OJ L 40, 11.2.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 32 - 36

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/124/oj

11.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009

af 10. februar 2009

om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb af disse stoffer til foder, som de ikke er beregnet til

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Coccidiostatika og histomonostatika er stoffer, der er bestemt til at dræbe eller hæmme protozoer, og som bl.a. kan tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2). I godkendelserne af coccidiostatika og histomonostatika som fodertilsætningsstoffer er der fastsat specifikke anvendelsesbetingelser, f.eks. med hensyn til de dyrearter eller dyrekategorier, som tilsætningsstofferne er tiltænkt.

(2)

Foderstofvirksomhedsledere kan i samme virksomhed fremstille en bred vifte af foder, og det kan være nødvendigt at fremstille forskellige typer produkter efter hinanden på samme produktionsanlæg. Det kan ske, at uundgåelige spor af et produkt efterlades i produktionsanlægget og overføres til begyndelsen af det næste foderprodukt, der fremstilles. Overførsel fra et produktionsparti til et andet benævnes »overslæb« eller »krydskontaminering« og kan f.eks. forekomme, når coccidiostatika eller histomonostatika anvendes som tilladte fodertilsætningsstoffer. Det kan medføre kontaminering af senere fremstillet foder med teknisk uundgåelige spor af disse stoffer i foder, hvortil de ikke er beregnet, dvs. i foder, hvori brugen af coccidiostatika eller histomonostatika ikke er tilladt, bl.a. foder beregnet til dyrearter eller dyrekategorier, som tilsætningsstofferne ikke er godkendt til. Denne uundgåelige krydskontaminering kan ikke blot forekomme på alle trin under foderfremstilling og foderforarbejdning, men også under opbevaring og transport af foder.

(3)

For at forhindre, at medlemsstaterne vedtager nationale bestemmelser vedrørende uundgåeligt overslæb af tilladte coccidiostatika eller histomonostatika til foder, hvortil de ikke er beregnet, og den deraf følgende tilstedeværelse i fødevarer fremstillet heraf, som kan være til hinder for det indre markeds funktion, er det nødvendigt at vedtage harmoniserede fællesskabsregler på dette område.

(4)

Aktivstoffer i tilladte coccidiostatika og histomonostatika, der uundgåeligt overslæbes til foder, hvortil de ikke er beregnet, betragtes som uønskede stoffer i fodermidler, jf. Europa-Parlamentets og Rådetes direktiv 2002/32/EF (3), og deres tilstedeværelse bør ikke udgøre en risiko for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet. Derfor er der i Kommissionens direktiv 2009/8/EF (4) om ændring af bilag I til direktiv 2002/32/EF fastsat maksimalgrænseværdier for sådanne stoffer i foder.

(5)

Uundgåeligt overslæb af coccidiostatika og histomonostatika til foder, hvortil de ikke er beregnet, selv under de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i henhold til direktiv 2002/32/EF, kan medføre, at der er restkoncentrationer af disse stoffer til stede i fødevarer af animalsk oprindelse. For at beskytte folkesundheden og for så vidt der endnu ikke er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer for den pågældende specifikke fødevare inden for rammerne af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (5) eller inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1831/2003, bør der derfor fastsættes maksimumstolerancer for tilstedeværelsen af de aktivstoffer i coccidiostatika og histomonostatika i fødevarer af animalsk oprindelse, der stammer fra det pågældende foder, hvortil disse stoffer ikke er beregnet, jf. forordning (EØF) nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler.

(6)

Efter anmodning fra Kommissionen har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vedtaget en række udtalelser (6) om risiciene for dyresundheden og folkesundheden som følge af det uundgåelige overslæb af coccidiostatika eller histomonostatika, der er tilladt som fodertilsætningsstoffer, til foder, hvortil de ikke er beregnet. For hvert coccidiostatikum eller histomonostatikum, der tillades anvendt som fodertilsætningsstof, er der i EFSA's vurdering taget hensyn til hypotetiske overslæbsmængder på 2 %, 5 % og 10 % fra foder, der fremstilles med den højest tilladte dosis coccidiostatika eller histomonostatika, til det foder, som fremstilles efterfølgende, og hvortil de ikke er beregnet.

(7)

På grundlag af konklusionerne af de enkelte videnskabelige udtalelser kan det fastslås, at EFSA generelt har konkluderet, at det som følge af tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika, der tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer, i foder, hvortil de ikke er beregnet, i mængder, der skyldes uundgåeligt overslæb, og under hensyntagen til alle forebyggende foranstaltninger er usandsynligt, at der opstår skadelige virkninger for dyresundheden, ligesom det kan fastslås, at risikoen for forbrugernes sundhed som følge af indtagelse af restkoncentrationer i produkter fra dyr, som har været eksponeret for krydskontamineret foder, er ubetydelig.

(8)

Under hensyntagen til EFSA's udtalelser og de forskellige fremgangsmåder, der for øjeblikket anvendes i medlemsstaterne for at løse problemet med uundgåelig krydskontaminering, foreslås det at fastsætte maksimalgrænseværdier for fødevarer i overensstemmelse med bilagene til nærværende forordning for at sikre det indre markeds gnidningsløse funktion og for at beskytte folkesundheden. Bestemmelserne i bilaget bør tages op til fornyet overvejelse senest den 1. juli 2011 under hensyntagen til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden.

(9)

De maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, bør til stadighed tilpasses ændringerne af de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, der er fastsat for den pågældende specifikke fødevare inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler eller inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1831/2003. I betragtning af, at der kan forløbe et vist tidsrum mellem ændringerne og den efterfølgende tilpasning til de maksimalgrænseværdier, der er fastlagt i bilaget til nærværende forordning, bør sidstnævnte anses for ikke at berøre de maksimalgrænseværdier for coccidiostatika eller histomonostatika, der er fastsat inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 2377/90 eller forordning (EF) nr. 1831/2003.

(10)

Eftersom uundgåeligt overslæb af coccidiostatika eller histomonostatika til foder, hvortil de ikke er beregnet, kan medføre, at disse stoffer er til stede som forurenende stoffer i fødevarer fremstillet heraf, bør der anvendes en samlet og integreret løsning ved samtidig vedtagelse og anvendelse af nærværende forordning og direktiv 2009/8/EF, hvori der fastsættes maksimalgrænseværdier for uundgåeligt overslæb af coccidiostatika eller histomonostatika til foder, hvortil de ikke er beregnet.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fødevarer, der er anført i bilaget til denne forordning, bringes ikke i omsætning, hvis de indeholder et af de i dette bilag opførte forurenende stoffer i en mængde, som overskrider de i bilaget fastsatte maksimalgrænseværdier.

Såfremt der konstateres en betydelig restkoncentration, der ligger under den i bilaget fastsatte maksimalgrænseværdi, bør den kompetente myndighed foretage undersøgelser med henblik på at bekræfte, at restkoncentrationen er til stede som følge af uundgåeligt overslæb til foderet og ikke som følge af ulovlig anvendelse af coccidiostatikummet eller histomonostatikummet.

Fødevarer, der overholder de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilaget, blandes ikke med fødevarer, der overskrider de pågældende maksimalgrænseværdier.

2.   Anvendes de i bilaget til denne forordning fastsatte maksimalgrænseværdier på fødevarer, der er tørret, fortyndet, forarbejdet eller sammensat af mere end én ingrediens, tages der hensyn til, at koncentrationen af det forurenende stof ændres som følge af tørring, fortynding eller forarbejdning, og at ingrediensernes andel af produktet ændres forholdsmæssigt.

3.   De maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilaget til denne forordning, berører ikke bestemmelserne og maksimalgrænseværdierne i forordning (EØF) nr. 2377/90 og maksimalgrænseværdierne i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(3)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(4)  Se side 19 i denne EUT.

(5)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1.

(6)  Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof lasalocid, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2007) 553, 1-46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof narasin, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2007) 552, 1-35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof maduramicin, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 594, 1-30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof semduramicin, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 593, 1-27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof salinomycin, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 591, 1-38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof monensin, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 592, 1-40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof halofuginonhydrobromid, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 657, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof decoquinat, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 656, 1-26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof robenidin, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 655, 1-29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof nicarbazin, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 690, 1-34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering af foder med det godkendte fodertilsætningsstof diclazuril, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 716, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


BILAG

Maksimalgrænseværdier i fødevarer

Stof

Fødevarer

Maksimumsindhold i μg/kg (ppb) vådvægt

1.

Lasalocidnatrium

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end fjerkræ:

 

mælk

1

lever og nyre

50

andre fødevarer

5

2.

Narasin

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger:

 

æg

2

mælk

1

lever

50

andre fødevarer

5

3.

Salinomycinnatrium

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger og slagtekaniner:

 

æg

3

lever

5

andre fødevarer

2

4.

Monensinnatrium

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger, kalkuner og kvæg (herunder malkekvæg):

 

lever

8

andre fødevarer

2

5.

Semduramicin

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger

2

6.

Maduramicin

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger og kalkuner

2

7.

Robenidin

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger, kalkuner og slagte- og avlskaniner:

 

æg

25

lever, nyre, hud og fedt

50

andre fødevarer

5

8.

Decoquinat

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger, kvæg og får, undtagen dyr, der anvendes til mælkeproduktion

20

9.

Halofuginon

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger, kalkuner , kvæg, undtagen dyr, der anvendes til mælkeproduktion:

 

æg

6

lever og nyre

30

mælk

1

andre fødevarer

3

10.

Nicarbazin

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger:

 

æg

100

mælk

5

lever og nyre

100

andre fødevarer

25

11.

Diclazuril

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger, slagtekalkuner, slagte- og avlskaniner, drøvtyggere og svin:

 

æg

2

lever og nyre

40

andre fødevarer

5


Top