EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

Kommissionens forordning (EF) nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af simple settopbokse (EØS-relevant tekst)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 238 - 244

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2009

af 4. februar 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af simple settopbokse

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2005/32/EF fastlægger Kommissionen kravene til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, første led, i direktiv 2005/32/EF udsteder Kommissionen efter proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, stk. 2, og efter høring af konsultationsforummet eventuelt gennemførelsesforanstaltninger for forbrugerelektronik.

(3)

Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af simple settopbokse er analyseret. Undersøgelsen er tilrettelagt i samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

(4)

I undersøgelsen angives det, at antallet af simple settopbokse på EU-markedet vil vokse fra 28 mio. i 2008 til 56 mio. i 2014, og at det årlige elforbrug ved deres brug vil stige fra 6 TWh i 2010 til 14 TWh i 2014, men at dette elforbrug kan nedbringes kraftigt på en omkostningseffektiv måde.

(5)

De simple settopbokses elforbrug kan nedsættes ved at indbygge eksisterende generiske designløsninger, som trods deres omkostningseffektivitet ikke i tilfredsstillende grad er indført på markedet endnu, fordi slutbrugerne ikke er bevidste om driftsomkostningerne ved de simple settopbokse, og producenterne derfor ikke får noget incitament til at integrere disse løsninger på en nedbringelse af strømforbruget under brug.

(6)

Der bør stilles krav til miljøvenligt design af simple settopbokse med hensyn til strømforbrug med det formål at harmonisere sådanne krav i hele EU og bidrage til et velfungerende indre marked og en forbedring af anordningernes miljømæssige egenskaber.

(7)

Denne forordning ventes at øge udbredelsen på markedet af teknologi, der forbedrer de simple settopbokses energieffektivitet og dermed give en anslået årlig energibesparelse på 9 TWh i 2014 sammenlignet med et scenario med uændret praksis.

(8)

Kravene til miljøvenligt design bør ikke have en negativ indvirkning på produktets brugsegenskaber og bør ikke være til skade for sundhed, sikkerhed eller miljø.

(9)

Ved at indføre krav til miljøvenligt design i flere faser skulle producenterne være sikret en passende tidsramme for ændring af produktets design. Tidsplanen for faserne bør lægges sådan, at der undgås negative virkninger for det markedsførte udstyrs brugsegenskaber, og at der tages hensyn til omkostningsvirkningerne for producenterne, navnlig smv’er, samtidig med at de politiske målsætninger nås til tiden.

(10)

Målingerne af strømforbruget bør udføres med alment anerkendt teknik, og producenterne kan anvende harmoniserede standarder, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2005/32/EF.

(11)

Kravene i denne forordning bør have forrang frem for krav, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand (2).

(12)

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF bør det i denne forordning specificeres, at de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering er den interne designkontrol, der er fastlagt i bilag IV til direktiv 2005/32/EF, og det forvaltningssystem, der er fastlagt i bilag V til direktiv 2005/32/EF.

(13)

For at lette kontrollen af overholdelsen bør producenterne pålægges at give oplysninger i den tekniske dokumentation, der henvises til i bilag IV og V i direktiv 2005/32/EF, i det omfang de vedrører kravene i nærværende gennemførelsesforanstaltning.

(14)

Der bør fastlægges benchmarks for de simple settopbokse med lavt strømforbrug, der er i handelen i øjeblikket. En »0 watt-tilstand« på simple settopbokse vil muligvis påvirke forbrugernes adfærd og beslutning om at mindske unødvendigt energispild. Benchmarks bidrager til let og uindskrænket adgang til information, navnlig for smv’erne og de helt små virksomheder, hvilket yderligere befordrer integrationen af de bedste designteknologier til nedbringelse af simple settopbokses energiforbrug.

(15)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2005/32/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I denne forordning fastsættes der krav til miljøvenligt design af simple settopbokse.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2005/32/EF. Tillige forstås ved:

1)

»simpel settopboks«: en separat anordning, som uanset de anvendte grænseflader

a)

har den primære funktion at konvertere ukodede digitale radio/tv-signaler i SD- eller HD-kvalitet til analoge radio/tv-signaler, der egner sig til analoge tv- eller radioapparater

b)

ikke har en adgangsstyringsfunktion

c)

ikke har nogen optagefunktion baseret på flytbare medier i et standard biblioteksformat.

En simpel settopboks kan være udstyret med følgende ekstra funktioner og/eller komponenter, som ikke er med i minimumsspecifikationen for en simpel settopboks:

a)

tidsforskydning og optagefunktioner ved hjælp af en integreret harddisk

b)

konvertering af indgangssignaler i HD-kvalitet til HD- eller SD-videoudgangssignaler

c)

ekstra tuner

2)

»standbytilstand«: en tilstand, hvori udstyret er tilsluttet en strømkilde, er afhængigt af energitilførsel fra strømkilden for at fungere efter hensigten og kun har følgende funktioner, som kan virke i en ubegrænset tidsperiode:

a)

reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion og kun en angivelse af tændt reaktiveringsfunktion, og/eller

b)

informations- eller statusdisplay

3)

»reaktiveringsfunktion«: en funktion, der muliggør aktivering af andre tilstande, herunder tændt tilstand, ved hjælp af en fjernstyret afbryder, f.eks. en fjernbetjening, en indbygget sensor, en timer til en tilstand, der indebærer yderligere funktioner, herunder den primære funktion

4)

»informations- eller statusdisplay«: en kontinuerlig funktion, der giver information eller angiver udstyrets status i et display, herunder klokkeslæt

5)

»tændt tilstand«: en tilstand, hvori udstyret er tilsluttet en strømkilde, og hvor som minimum hovedfunktionen eller en af hovedfunktionerne i udstyret er aktiveret

6)

»automatisk slukkefunktion«: en funktion, som i en simpel settopboks ændrer tændt tilstand til standbytilstand, når der er forløbet en vis tid i tændt tilstand efter brugerens seneste betjening og/eller kanalskift

7)

»ekstra tuner«: en komponent i en simpel settopboks, der kan bruges til uafhængig optagelse, mens der samtidig kan ses et andet program

8)

»adgangsstyring«: en udbyderkontrolleret tv-tjeneste, der kræver betaling.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

Kravene til miljøvenligt design af simple settopbokse er fastlagt i bilag I.

Artikel 4

Forbindelse til forordning (EF) nr. 1275/2008

Kravene i denne forordning har forrang frem for de krav, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1275/2008.

Artikel 5

Overensstemmelsesvurdering

Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i bilag IV til direktiv 2005/32/EF, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i bilag V til direktiv 2005/32/EF.

Artikel 6

Verifikationsprocedure til markedstilsyn

Tilsyn foretages efter verifikationsproceduren i bilag II.

Artikel 7

Benchmarks

De vejledende benchmarks for de miljømæssigt bedste produkter og teknikker, der i øjeblikket findes på markedet, er angivet i bilag III.

Artikel 8

Revision

Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden revurderer Kommissionen den i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger resultatet af denne revurdering for konsultationsforummet.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1 i bilag I anvendes fra étårsdagen efter den i stk. 1 angivne dato.

Punkt 2 i bilag I anvendes fra treårsdagen efter den i stk. 1 angivne dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45.


BILAG I

Krav til miljøvenligt design

1.   Et år efter denne forordnings ikrafttræden må simple settopbokse, der bringes i omsætning, ikke overstige følgende grænser for strømforbrug. Simple settopbokse med integreret harddisk og/eller ekstra tuner er undtaget fra dette krav:

 

Standbytilstand

Tændt tilstand

Simpel settopboks

1,00 W

5,00 W

Tillæg for displayfunktion i standbytilstand

+1,00 W

Tillæg for omkodning af HD-signaler

+3,00 W

2.   Tre år efter denne forordnings ikrafttræden må simple settopbokse, der bringes på markedet eller tages i brug, ikke overstige følgende grænser for strømforbrug:

 

Standbytilstand

Tændt tilstand

Simpel settopboks

0,50 W

5,00 W

Tillæg for displayfunktion i standbytilstand

+0,50 W

Tillæg for harddisk

+6,00 W

Tillæg for ekstra tuner

+1,00 W

Tillæg for omkodning af HD-signaler

+1,00 W

3.   Indbygning af standbytilstand

Et år efter denne forordnings ikrafttræden skal simple settopbokse have indbygget standbytilstand.

4.   Automatisk slukkefunktion

Et år efter denne gennemførelsesforanstaltnings ikrafttræden skal simple settopbokse være udstyret med en automatisk slukkefunktion eller lignende funktion med følgende egenskaber:

Den simple settopboks skal automatisk skifte tilstand fra tændt til standby efter mindre end tre timer i tændt tilstand, efter at brugeren sidst betjente anordningen og/eller skiftede kanal, og idet der advares herom to minutter før overgang til standbytilstand.

Den automatiske slukkefunktion skal være standardindstilling.

5.   Målinger

Det strømforbrug, der henvises til i punkt 1 og 2, skal fastslås ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, som anvender alment anerkendte måleteknikker.

Effektmålinger på 0,50 W eller mere skal foretages med en usikkerhed på højst 2 % ved et 95 % konfidensinterval. Effektmålinger på mindre end 0,50 W skal foretages med en usikkerhed på højst 0,01 W ved et 95 % konfidensinterval.

6.   Oplysninger fra producenten med henblik på overensstemmelsesvurdering

Af hensyn til overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 5 skal den tekniske dokumentation indeholde følgende elementer:

a)

Med hensyn til standbytilstand og tændt tilstand

strømforbrugsdata i watt afrundet til to decimaler, inkl. forbrugsdata for eventuelle ekstra funktioner og/eller komponenter

anvendt målemetode

måleperiode

beskrivelse af, hvordan apparatets tilstand blev valgt eller programmeret

sekvensen af de handlinger, der skal gennemføres for at nå den tilstand, hvor udstyret automatisk skifter tilstand

eventuelle bemærkninger om udstyrets brug.

b)

Testparametre for målingerne

omgivelsernes temperatur

testspænding i V og frekvens i Hz

total harmonisk forvrængning i strømforsyningssystemet

udsving i forsyningsspændingen under testene

information om og dokumentation af den instrumentering, den opsætning og de kredsløb, der er brugt til elektrisk prøvning

indgående radiofrekvenssignaler (til digital jordbaseret radio-/tv-spredning) eller mellemfrekvenssignaler (til satellitbaseret radio-/tv-spredning)

AV-testsignaler som beskrevet i MPEG-2 transport stream

justering af kontroller.

Det er ikke obligatorisk i den tekniske dokumentation at angive strømforbruget i eventuelt perifert udstyr, der bliver strømforsynet fra settopboksen med henblik på modtagelse af radio/tv-signaler, f.eks. en aktiv jordbaseret antenne, satellit-LNB eller kabel/telefonmodem.

7.   Oplysninger fra producenten med henblik på forbrugeroplysning

Producenterne sørger for, at forbrugerne får oplysning om simple settopbokses strømforbrug i standbytilstand og tændt tilstand, angivet i watt med én decimal.


BILAG II

Verifikationsprocedure

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn ifølge artikel 3, stk. 2, i direktiv 2005/32/EF, anvende følgende verifikationsprocedure for de gældende krav i henhold til bilag I, punkt 1, 2 og 4.

Med hensyn til strømforbrug på mere end 1,00 W:

Medlemsstaternes myndigheder skal teste en enkelt enhed.

Modellen anses for at overholde bestemmelserne i bilag I, punkt 1 og 2, hvis resultaterne for tændt tilstand og standbytilstand ikke overstiger grænseværdierne med mere end 10 %.

I modsat fald skal der testes endnu tre enheder. Modellen anses for at overholde nærværende forordning, hvis gennemsnittet af resultaterne af de sidste tre test af tændt tilstand og standbytilstand ikke overstiger grænseværdierne med mere end 10 %.

Med hensyn til strømforbrug på 1,00 W og derunder:

Medlemsstaternes myndigheder skal teste en enkelt enhed.

Modellen anses for at overholde bestemmelserne i bilag I, punkt 1 og 2, hvis resultaterne for tændt tilstand og standbytilstand ikke overstiger grænseværdierne med mere end 0,10 W.

I modsat fald skal der testes endnu tre enheder. Modellen anses for at overholde nærværende forordning, hvis gennemsnittet af resultaterne af de sidste tre test af tændt tilstand og standbytilstand ikke overstiger grænseværdierne med mere end 0,10 W.

Hvis grænseværdierne overskrides, anses modellen ikke for at være overensstemmende.


BILAG III

Benchmarks

Der er fastlagt følgende vejledende benchmarks, jf. bilag I, del 3, punkt 2, i direktiv 2005/32/EF. De henviser til den bedste tilgængelige teknologi på datoen for denne forordnings vedtagelse:

 

Simpel settopboks uden ekstra funktioner:

tændt tilstand: 4,00 W

standbytilstand, ekskl. display: 0,25 W

slukket tilstand: 0 W.

 

Simpel settopboks med integreret harddisk:

tændt tilstand: 10,00 W

standbytilstand, ekskl. display: 0,25 W

slukket tilstand: 0 W.

Ovennævnte benchmarks er fastlagt ud fra en simpel settopboks med basiskonfiguration, automatisk slukkefunktion og afbryder (»hard off switch«).


Top