Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0030

Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2009 af 16. januar 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1032/2006 for så vidt angår kravene til automatiske systemer til udveksling af flyvedata til støtte for datalink-tjenester (EØS-relevant tekst)

OJ L 13, 17.1.2009, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 181 - 183

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/30/oj

17.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 30/2009

af 16. januar 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1032/2006 for så vidt angår kravene til automatiske systemer til udveksling af flyvedata til støtte for datalink-tjenester

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (interoperabilitetsforordningen) (1), særlig artikel 3, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (rammeforordningen) (2), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at lette anvendelsen af luft-jord datalink-applikationer bør kontrolcentraler, der udøver datalink-tjenester i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester til det fælles europæiske luftrum (3), have rettidig adgang til de relevante flyveinformationer.

(2)

Med henblik på at sætte den næste flyvekontrolenhed i stand til at påbegynde udvekslingen af data med luftfartøjet i de tilfælde, hvor de berørte kontrolcentraler ikke råder over en fælles datalink-sammenkoblingstjeneste, bør der indføres automatiserede rutiner for logon-information og kommunikation med den næste myndighed.

(3)

Eurocontrol har i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 549/2004 fået mandat til at opstille krav til en samordnet indførelse af datalink-tjenester. Nærværende forordning er baseret på Eurocontrols rapport herom af 19. oktober 2007.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2006 af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder (4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1032/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 indsættes som stk.

»4.   Luftfartstjenesteudøverne, der udøver datalink-tjenester i overensstemmelse med forordning (EF) nr.29/2008, sørger for, at de systemer, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og som anvendes i kontrolcentralerne, opfylder interoperabilitets- og præstationskravene i bilag I, del A og D.«

2)

Bilag I og III ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(3)  Se side 3 i denne EUT.

(4)  EUT L 186 af 7.7.2006, s. 27.


BILAG

Bilag I og III til forordning (EF) nr. 1032/2006 ændres således:

1.

I bilag I indsættes som del D:

»DEL D:   KRAV TIL RUTINER TIL STØTTE FOR DATALINK-TJENESTER

1.   LOGON FORWARD

1.1.   Berørte flyveinformationer

1.1.1.   Rutinen for logon forward skal mindst omfatte følgende informationer:

luftfartøjsidentifikation

afgangsflyveplads

destinationsflyveplads

logontype

logonparametre.

1.2.   Anvendelsesbestemmelser

1.2.1.   En rutine for logon forward udføres for hver »datalink logged-on«- flyvning, som planmæssigt skal passere grænsen.

1.2.2.   Rutinen for logon forward indledes på tidspunktet for eller snarest muligt efter det først indtrufne af følgende tidspunkter:

et fastsat antal minutter før den forventede tid ved koordinationspunktet

på det tidspunkt, hvor luftfartøjet befinder sig på en bilateralt aftalt afstand af koordinationspunktet

i overensstemmelse med aftalebrevene.

1.2.3.   Kriterierne for, hvilke flyvninger der kommer i betragtning til rutinen for logon forward, skal være i overensstemmelse med aftalebrevene.

1.2.4.   Logon forward-informationerne skal indgå i de tilsvarende flyveinformationer i den modtagende enhed.

1.2.5.   Flyvningens »logged-on«-status kan vises ved den relevante arbejdsplads hos den modtagende enhed.

1.2.6.   Den overdragende enhed får meddelelse om, at rutinen for logon forward er afsluttet, herunder en bekræftelse fra den modtagende enhed.

1.2.7.   Hvis ikke det bekræftes, at logon forward-processen er afsluttet i overensstemmelse med de gældende krav til tjenestekvaliteten, anmodes luftfartøjet om at etablere en luft-jord datalink-kontakt.

2.   NÆSTE UNDERRETTEDE MYNDIGHED

2.1.   Berørte flyveinformationer

2.1.1.   Rutinen for næste underrettede myndighed skal mindst omfatte følgende informationer:

luftfartøjsidentifikation

afgangsflyveplads

destinationsflyveplads.

2.2.   Anvendelsesbestemmelser

2.2.1.   En rutine for næste underrettede myndighed udføres for hver flyvning, som kommer i betragtning, og som passerer grænsen.

2.2.2.   Rutinen for næste underrettede myndighed indledes efter, at det luftbårne system har accepteret anmodningen om anerkendelse som den næste datamyndighed for luftfartøjet.

2.2.3.   Efter at behandlingen af »næste underrettede myndighed«-informationerne er afsluttet, indleder den modtagende enhed en forespørgsel om at påbegynde datalink-kommunikation mellem flyveleder og pilot (CPDLC) med luftfartøjet.

2.2.4.   Hvis »næste underrettede myndighed«-informationerne ikke er modtaget inden for et bilateralt aftalt tidspunkt, anvender den modtagende enhed lokale procedurer med henblik på at oprette datalink-kommunikation med luftfartøjet.

2.2.5.   Rutinen for næste underrettede myndighed afsluttes, herunder modtager den overdragende enhed en bekræftelse fra den modtagende enhed.

2.2.6.   Hvis ikke det bekræftes, at en rutine for næste underrettede myndighed er afsluttet i overensstemmelse med de gældende krav til tjenestekvaliteten, indledes lokale procedurer i den overdragende enhed.«

2.

Punkt 2 og 3 i bilag III affattes således:

»2.

Interoperabilitets- og præstationskravene i bilag I, del B, afsnit 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 og 6.2.4, og i bilag I, del D, afsnit 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 og 2.2.6, betragtes også som sikkerhedskrav.

3.

For rutinerne for rettelser til koordination, afbrydelse af koordination, grundlæggende flyvedata, ændring af grundlæggende flyvedata, logon forward og næste underrettede myndighed betragtes tjenestekvalitetskravene i bilag II også som sikkerhedskrav.«


Top