Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0019

Kommissionens forordning (EF) nr. 19/2009 af 13. januar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår definitionen af en ledig stilling, referencedatoerne for dataindsamling, dataindberetning og gennemførlighedsundersøgelser (EØS-relevant tekst)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 243 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/19/oj

14.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 19/2009

af 13. januar 2009

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår definitionen af en ledig stilling, referencedatoerne for dataindsamling, dataindberetning og gennemførlighedsundersøgelser

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008 af 23. april 2008 om kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet (1), særlig artikel 2, nr. 1, og artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 453/2008 er der fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af kvartalsstatistikker over ledige stillinger i Fællesskabet.

(2)

Gennemførelsesforanstaltninger er nødvendige for at fastlægge, hvilke oplysninger der skal leveres, og de referencedatoer, for hvilke oplysningerne vil blive indsamlet.

(3)

Endvidere er det nødvendigt at fastlægge formatet, fristerne for indberetningen af de krævede data og tidspunkterne for de første referencekvartaler, for hvilke der skal indberettes data.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 453/2008 er det nødvendigt at fastlægge egnede rammebetingelser for gennemførlighedsundersøgelser, der foretages af de medlemsstater, som har vanskeligt ved at levere data for små enheder og for visse aktiviteter.

(5)

Den Europæiske Centralbank er blevet hørt.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner vedrørende »ledige stillinger«

I forbindelse med anvendelsen af artikel 2, nr. 1, i forordning (EØF) nr. 453/2008 gælder følgende:

a)

»Aktive skridt til at besætte med en egnet kandidat« består i:

i)

at underrette den offentlige arbejdsformidling om den ledige stilling

ii)

at kontakte private arbejdsformidlingskontorer/headhuntere

iii)

at opslå den ledige stilling i medierne (f.eks. internettet, aviser, tidsskrifter)

iv)

at opslå den ledige stilling på en offentlig opslagstavle

v)

at kontakte, interviewe eller udvælge mulige ansøgere/potentielle medarbejdere direkte

vi)

at kontakte ansatte og/eller benytte personlige kontakter

vii)

at anvende praktikanter.

b)

»Nærmere angivet periode« er det maksimale tidsrum, stillingen er ledig og skal besættes. Denne periode skal være ubegrænset. Alle ledige stillinger, for hvilke der stadig tages aktive skridt på referencedatoen, skal indberettes.

Artikel 2

Referencedatoer

Medlemsstaterne leverer data om antallet af ledige stillinger og antallet af besatte stillinger, jf. definitionerne i artikel 2, nr. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 453/2008, der kan betragtes som repræsentative for referencekvartalet. De foretrukne metoder i denne forbindelse er en kontinuerlig dataindsamling eller beregning af et repræsentativt gennemsnit af data, der er indsamlet for bestemte referencedatoer.

Artikel 3

Indberetning af data

1.   Senest 70 dage efter udløbet af referencekvartalet indberetter medlemsstaterne dataene opdelt i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 453/2008 sammen med de tilhørende metadata.

De medlemsstater, hvor arbejdstagerne udgør mere end 3 % af det samlede antal arbejdstagere i Det Europæiske Fællesskab, indberetter det samlede antal ledige og besatte stillinger og de tilhørende metadata senest 45 dage efter udgangen af referencekvartalet.

Hver medlemsstats andel af det samlede antal arbejdstagere i Det Europæiske Fællesskab beregnes hvert femte år på grundlag af gennemsnittet af de fire kvartaler i det foregående kalenderår. Tiltræder nye medlemsstater, foretages ad hoc-beregninger. Den første beregning baseres på kalenderåret forud for det år, hvor nærværende forordning blev vedtaget. Kilden til dataene om arbejdstagerne er Den Europæiske Unions arbejdsstyrkeundersøgelse, som er foreskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (2). Dataene vedrører de erhvervsenheder, som er omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 453/2008.

Eventuelle ændringer i indberetningsfristen for lande, hvis arbejdstagere for første gang overskrider tærsklen på 3 %, får virkning fra det første referencekvartal i det år, der følger efter beregningen.

2.   De tilhørende metadata skal specifikt vedrøre oplysninger om metodologiske eller tekniske ændringer i kvartalet, som er nødvendige til fortolkning af resultaterne og oplysninger om dataceller, som ikke anses for tilstrækkeligt pålidelige, eller som ikke må offentliggøres.

3.   Medlemsstaterne indberetter kvartalsdata og de tilhørende metadata i elektronisk form til Kommissionen (Eurostat). Indberetningen skal være i overensstemmelse med egnede udvekslingsstandarder, som er godkendt af Udvalget for det Statistiske Program. Kommissionen (Eurostat) stiller detaljeret dokumentation om de godkendte standarder til rådighed og giver retningslinjer for anvendelsen af disse standarder.

4.   Den første indberetning af data vedrører første kvartal af det år, som følger efter denne forordnings ikrafttræden.

Dataserierne indberettes i følgende former:

a)

ukorrigeret

b)

sæsonkorrigeret i overensstemmelse med Kommissions forordning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 453/2008 for så vidt angår sæsonkorrektionsmetoder og kvalitetsrapporter, og

c)

på frivillig basis i form af trendcykler.

Artikel 4

Gennemførlighedsundersøgelser

Rammerne for de gennemførlighedsundersøgelser, der er omtalt i artikel 7 i forordning (EF) nr. 453/2008, fremgår af bilaget.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2009.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 234.

(2)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.


BILAG

Gennemførlighedsundersøgelse til vurdering af, hvordan der kan udarbejdes statistikker for hovedafdeling O, P, Q, R og/eller S i NACE rev. 2

En medlemsstats gennemførlighedsundersøgelse skal bl.a. omfatte:

1.

hver af disse økonomiske aktiviteters bidrag til den nationale økonomi udtrykt i antal virksomheder og andel af beskæftigelsen eller en egnet alternativ måleenhed

2.

en beskrivelse af ligheder og forskelle i strukturen og udviklingen i ledige stillinger for disse økonomiske aktiviteter sammenlignet med den tilsvarende struktur og udvikling inden for hovedafdeling B-N i NACE rev. 2.

Valgmuligheder

De forskellige valgmuligheder for at tilvejebringe antallet af ledige stillinger og antallet af besatte stillinger for hovedafdeling O, P, Q, R og/eller S i NACE rev. 2 skal vurderes. Følgende mulige datakilder bør tages i betragtning:

a)

eksisterende dataindsamlinger

b)

administrative kilder

c)

statistiske estimationsmetoder

d)

ny dataindsamling.

For hver valgmulighed skal vurderingen indeholde oplysninger om de tekniske og retlige aspekter: tidsplanen for gennemførelsen; resultaternes forventede statistiske kvalitet; forventede iværksættelses- og driftsomkostninger for dataindsamlinger målt i euro og fuldtidsækvivalenter; omkostninger for hver undersøgte enhed; skønsmæssigt anslåede omkostninger for ekstra byrder for virksomhederne; potentielle risici eller usikkerhedsfaktorer; og særlige fordele og ulemper. Omkostninger og kvalitet sammenlignes med den eksisterende dataindsamling for hovedafdeling B-N.

Anbefaling

På basis af de forskellige valgmuligheder anbefales den bedst egnede fremgangsmåde.

Gennemførelse

Der fremsendes oplysninger om den foreslåede gennemførelsesplan, herunder start- og slutdato for de forskellige etaper.

Medlemsstater, som foretager gennemførlighedsundersøgelser

Følgende medlemsstater foretager gennemførlighedsundersøgelser til vurdering af, hvordan de kvartalsvise data om ledige stillinger, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 453/2008, kan tilvejebringes for hovedafdeling O, P, Q, R og/eller S i NACE rev. 2:

Danmark

Tyskland

Spanien

Frankrig

Italien

Malta

Østrig.

Gennemførlighedsundersøgelse til vurdering af, hvordan der kan udarbejdes statistikker fra erhvervsenheder med færre end ti ansatte

En gennemførlighedsundersøgelse, der foretages af en medlemsstat, skal bl.a. omfatte:

1.

hver virksomhedsstørrelsesklasses bidrag til den nationale økonomi udtrykt i antal virksomheder og andel af beskæftigelsen eller en egnet alternativ måleenhed

2.

en beskrivelse af ligheder og forskelle i strukturen og udviklingen i ledige stillinger for denne virksomhedsstørrelsesklasse sammenlignet med den tilsvarende struktur og udvikling inden for virksomheder med mindst ti ansatte.

Valgmuligheder

De forskellige valgmuligheder for at tilvejebringe antallet af ledige stillinger og antallet af besatte stillinger for virksomheder med færre end ti ansatte skal vurderes. Følgende mulige datakilder bør tages i betragtning:

a)

eksisterende dataindsamlinger

b)

administrative kilder

c)

statistiske estimationsmetoder

d)

nye dataindsamlinger.

For hver valgmulighed skal vurderingen indeholde oplysninger om de tekniske og lovgivningsmæssige aspekter: tidsplanen for gennemførelsen; resultaternes forventede statistiske kvalitet; forventede iværksættelses- og driftsomkostninger for dataindsamlinger målt i euro og fuldtidsækvivalenter; omkostninger for hver undersøgte enhed; skønnede ekstra byrder for virksomhederne; potentielle risici eller usikkerhedsfaktorer; og særlige fordele og ulemper. Omkostninger og kvalitet sammenlignes med den eksisterende dataindsamling for virksomheder med mindst ti ansatte.

Anbefaling

På basis af de forskellige valgmuligheder anbefales den bedst egnede fremgangsmåde.

Gennemførelse

Der fremsendes oplysninger om den foreslåede gennemførelsesplan, herunder start- og slutdato for de forskellige etaper.

Medlemsstater, som foretager gennemførlighedsundersøgelser

Følgende medlemsstater foretager gennemførlighedsundersøgelser til vurdering af, hvordan de kvartalsvise data om ledige stillinger, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 453/2008, kan tilvejebringes for erhvervsenheder med færre end ti ansatte:

Danmark

Frankrig

Italien

Malta.


Top