Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0148

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (EØS-relevant tekst)

OJ L 330, 16.12.2009, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 239 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj

16.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/28


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF

af 30. november 2009

om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Asbest er en særlig farlig agens, som kan forårsage alvorlige sygdomme, og som forekommer på mange arbejdspladser, og som derfor kan udgøre en sundhedsfare for mange arbejdstagere. Crocidolit anses for en særlig farlig form for asbest.

(3)

Der kan ikke på grundlag af de foreliggende videnskabelige oplysninger fastsættes et niveau, under hvilket der ikke længere er sundhedsfare, men mindsket eksponering for asbest vil nedsætte faren for udvikling af asbestforårsagede sygdomme. Det er derfor nødvendigt at fastsætte konkrete og harmoniserede foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod asbest. Dette direktiv indeholder minimumsforskrifter, som skal tages op til nyvurdering på grundlag af indvundne erfaringer og den tekniske udvikling på dette område.

(4)

Selv om optisk mikroskopi ikke muliggør en optælling af de mindste sundhedsfarlige fibre, er det dog den mest anvendte metode til regelmæssig måling af asbest.

(5)

Det er af betydning, at der træffes forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af de arbejdstageres helbred, der udsættes for asbest, samt at det pålægges medlemsstaterne at føre tilsyn med disse arbejdstageres helbred.

(6)

For at sikre klare definitioner af fibrene bør disse defineres enten i henhold til mineralogisk terminologi eller på grundlag af deres CAS-nummer (Chemical Abstract Service).

(7)

Uden at andre fællesskabsbestemmelser vedrørende markedsføring og anvendelse af asbest derved tilsidesættes, vil en begrænsning af de aktiviteter, der indebærer en eksponering for asbest, være af særdeles stor betydning for forebyggelse af asbestrelaterede sygdomme.

(8)

Systemet med anmeldelse af aktiviteter, der indebærer en eksponering for asbest, bør tilpasses til de nye arbejdsvilkår.

(9)

Et forbud mod sprøjtning med asbest er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at forhindre forekomst af asbestfibre i atmosfæren. Også andre aktiviteter, der udsætter arbejdstagerne for asbestfibre under udvinding af asbest, ved fremstilling og forarbejdning af asbestprodukter eller ved fremstilling og forarbejdning af produkter, der indeholder forsætligt tilsat asbest, bør forbydes, da de har et højt eksponeringsniveau, som det er vanskeligt at forebygge imod.

(10)

På grundlag af den nyeste tekniske viden bør det fastsættes, hvordan der skal udtages stikprøver til måling af luftens asbestindhold, og hvordan fibrene skal tælles.

(11)

Selv om man endnu ikke har kunnet fastslå en undergrænse for, hvornår eksponering for asbest indebærer en kræftrisiko, bør arbejdstageres erhvervsmæssige eksponering for asbest reduceres til et minimum.

(12)

Arbejdsgiverne bør have pligt til, inden fjernelsen af asbest påbegyndes, at påvise forekomst eller formodet forekomst af asbest i bygninger eller installationer og videregive disse oplysninger til andre, der kan risikere at blive udsat ved anvendelse, vedligeholdelse eller andre aktiviteter i eller ved bygningen.

(13)

Det er afgørende, at nedrivning eller fjernelse af asbest foretages af virksomheder, der har kendskab til alle forholdsregler, der skal træffes for at beskytte arbejdstagerne.

(14)

Arbejdstagere, der udsættes for eller kan blive udsat for asbest, bør modtage en særlig uddannelse for i væsentligt omfang at bidrage til at nedsætte de dermed forbundne risici.

(15)

Der bør fastsættes praktiske retningslinjer for den kliniske undersøgelse af de udsatte arbejdstagere på baggrund af den nyeste medicinske viden med henblik på at kunne påvise asbestrelaterede sygdomme på et tidligt tidspunkt.

(16)

Målene for dette direktiv, nemlig en forbedret beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(17)

Bestemmelserne i dette direktiv udgør et konkret skridt i gennemførelsen af det indre markeds sociale dimension. Bestemmelserne begrænser sig til et minimum for ikke unødigt at hæmme etablering og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

(18)

Nærværende direktiv berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv har til formål at beskytte arbejdstagerne mod farer for deres sundhed, herunder at forebygge farer, som opstår eller kan opstå ved under arbejdet at være udsat for asbest.

I direktivet er der fastsat en grænseværdi for at være udsat herfor såvel som andre særlige forskrifter.

2.   Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan anvende eller indføre love eller administrative bestemmelser, der giver arbejdstagerne en bedre beskyttelse, navnlig ved i stedet for asbest at bruge mindre farlige erstatningsstoffer og -materialer.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved »asbest« følgende silikater med fiberstruktur:

a)

actinolit, CAS-nr. 77536-66-4 (5)

b)

asbestgrunerit (amosit), CAS-nr. 12172-73-5 (5)

c)

anthophyllit, CAS-nr. 77536-67-5 (5)

d)

chrysotil, CAS-nr. 12001-29-5 (5)

e)

crocidolit, CAS-nr. 12001-28-4 (5)

f)

tremolit, CAS-nr. 77536-68-6 (5).

Artikel 3

1.   Dette direktiv finder anvendelse på arbejdsområder, hvor arbejdstagerne under arbejdet er udsat for eller kan formodes at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

2.   For ethvert arbejdsområde, hvor der er fare for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer, skal denne fare vurderes på en sådan måde, at det fastslås, hvordan og i hvilket omfang arbejdstagerne udsættes for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

3.   Såfremt der er tale om sporadisk eksponering af arbejdstagerne, og den er af svag intensitet, og hvis resultaterne af den i stk. 2 omhandlede risikovurdering klart viser, at grænseværdien for asbesteksponering ikke vil blive overskredet i luften i arbejdsområdet, kan man undlade at anvende artikel 4, 18 og 19, når det drejer sig om arbejde:

a)

med kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, under hvilke arbejdet kun omfatter materialer, der ikke er letsmuldrende

b)

med fjernelse af ubeskadiget materiale uden ødelæggelse heraf, hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice

c)

med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand

d)

med overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver for at fastslå, om et givet materiale indeholder asbest.

4.   Efter høring af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis udarbejder medlemsstaterne praktiske retningslinjer for konstatering af sporadisk eksponering af svag intensitet, jf. stk. 3.

5.   Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i den pågældende virksomhed eller i det pågældende anlæg skal høres om den i stk. 2 omhandlede vurdering, som revideres, når der er grund til at antage, at den ikke er korrekt, eller at der sker en materiel ændring af arbejdsforholdene.

Artikel 4

1.   Med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes de i stk. 2-5 omhandlede forholdsregler.

2.   De arbejdsområder, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, skal omfattes af en anmeldelsesordning, der forvaltes af medlemsstatens ansvarlige myndighed.

3.   Arbejdsgiveren indgiver anmeldelse som omhandlet i stk. 2 til medlemsstatens ansvarlige myndighed i overensstemmelse med de ved lov eller administrativt fastsatte nationale bestemmelser, før arbejdet påbegyndes.

Anmeldelsen skal mindst omfatte en kort beskrivelse af:

a)

arbejdsstedets beliggenhed

b)

den asbesttype og de asbestmængder, der arbejdes med

c)

arbejdsområderne og de anvendte metoder

d)

antallet af berørte arbejdstagere

e)

datoen for arbejdets påbegyndelse og varigheden af dette

f)

de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse arbejdstagernes eksponering for asbest.

4.   Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget har adgang til det dokument, der indeholder den i stk. 2 omhandlede anmeldelse vedrørende deres egen virksomhed eller deres eget anlæg i overensstemmelse med national lovgivning.

5.   Hver gang der sker ændringer af arbejdsvilkårene, som kan medføre en væsentlig forøget eksponering for støv fra asbest eller asbestholdige materialer, skal der på ny indgives anmeldelse.

Artikel 5

Sprøjtning med asbest samt aktiviteter, der indebærer anvendelse af isolerende eller lyddæmpende materialer af ringe vægtfylde (under 1 g/cm3), som indeholder asbest, er forbudt.

Med forbehold af gennemførelse af andre fællesskabsbestemmelser om markedsføring og anvendelse af asbest forbydes aktiviteter, der udsætter arbejdstagerne for asbestfibre under udvinding af asbest, ved fremstilling og forarbejdning af asbestprodukter eller ved fremstilling og forarbejdning af produkter, der indeholder forsætligt tilsat asbest, bortset fra behandling og deponering af produkter fra nedrivning eller fjernelse af asbest.

Artikel 6

For alle aktiviteter, som omhandles i artikel 3, stk. 1, skal arbejdstagernes eksponering for støv fra asbest eller asbestholdige materialer på arbejdsstedet nedsættes til et minimum og under alle omstændigheder til et niveau, der ligger under den grænseværdi, som er fastsat i artikel 8, idet der især træffes følgende foranstaltninger:

a)

Antallet af arbejdstagere, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer, skal begrænses mest muligt.

b)

Arbejdsprocesserne skal være udformet således, at de ikke forårsager frembringelse af asbeststøv, eller, hvis dette ikke viser sig muligt, således at der ikke forekommer udslip af asbeststøv i luften.

c)

Alle lokaler og alt udstyr, hvori eller hvormed bearbejdning af asbest finder sted, skal kunne rengøres og vedligeholdes effektivt og jævnligt.

d)

Asbest eller materialer, der indeholder eller afgiver asbestfibre, oplagres og transporteres i egnet lukket emballage.

e)

Affald skal hurtigst muligt samles og fjernes fra arbejdsstedet i egnet lukket emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Denne foranstaltning finder ikke anvendelse på udvindingsvirksomhed; dette affald behandles derpå i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (6).

Artikel 7

1.   På grundlag af en indledende risikovurdering og for at sikre overholdelsen af den grænseværdi, der er fastsat i artikel 8, foretages der regelmæssigt måling af koncentrationen af asbestfibre i luften på arbejdsstedet.

2.   Prøveudtagningen skal være repræsentativ for, i hvilket omfang arbejdstageren er udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

3.   Prøveudtagningen foretages efter samråd med arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget.

4.   Prøveudtagningen foretages af personale med de nødvendige kvalifikationer. Den efterfølgende analyse af prøverne i overensstemmelse med stk. 6 foretages i laboratorier, som er udstyret til optælling af fibre.

5.   Prøveudtagningen skal være af en sådan varighed, at der kan konstateres en påvirkning, som efter at være blevet tidsmæssigt vægtet enten ved måling eller beregning er repræsentativ for en referenceperiode på otte timer (ét skift).

6.   Optællingen af fibre skal så vidt muligt udføres ved hjælp af et fasekontrast-mikroskop (PCM) i overensstemmelse med den metode, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefalede i 1997 (7), eller efter en anden metode, der giver tilsvarende resultater.

Ved den i stk. 1 omhandlede måling af asbest i luften tages kun fibre, der er længere end fem mikrometer og tyndere end tre mikrometer, og hvor forholdet længde/tykkelse er større end 3:1, i betragtning.

Artikel 8

Arbejdsgiveren sikrer, at ingen arbejdstager udsættes for en koncentration af asbest i luften, der overstiger 0,1 fibre pr. cm3 udregnet i forhold til et tidsvægtet gennemsnit (TWA) på otte timer.

Artikel 9

De nødvendige ændringer i forbindelse med tilpasningen af bilag I til dette direktiv til den tekniske udvikling foretages efter fremgangsmåden i artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (8).

Artikel 10

1.   Såfremt den i artikel 8 fastsatte grænseværdi overskrides, skal årsagerne til overskridelsen påvises, og der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen.

Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende arbejdstagere.

2.   For at kontrollere effektiviteten af de i stk. 1, første afsnit, omhandlede foranstaltninger, foretages der straks en ny bestemmelse af asbestindholdet i luften.

3.   Såfremt eksponeringen ikke kan nedbringes ved andre midler, og grænseværdien gør det nødvendigt at bære individuelt åndedrætsværn, må dette ikke skulle bæres konstant, og den enkelte arbejdstagers anvendelse af sådant værn skal begrænses til det strengt nødvendige. Under arbejde, hvor der skal bæres individuelt åndedrætsværn, skal der holdes hvilepauser, der fastsættes under hensyntagen til den fysiske og klimabetingede belastning og, hvor det er relevant, efter aftale med arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter i virksomheden eller anlægget i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Artikel 11

Inden nedrivnings- eller vedligeholdelsesarbejder påbegyndes, tager arbejdsgiverne, eventuelt ved at indhente oplysninger hos ejerne, de nødvendige skridt til at fastslå, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest.

Hvis der er den mindste mistanke om, at der forekommer asbest i et materiale eller en bygning, anvendes de relevante bestemmelser i dette direktiv.

Artikel 12

For så vidt angår aktiviteter som nedrivning, fjernelse af asbest, reparation og vedligeholdelse, hvor det kan forudses, at den grænseværdi, der er fastsat i artikel 8, kan forventes overskredet på trods af forebyggende tekniske foranstaltninger til begrænsning af indholdet af asbest i luften, skal arbejdsgiveren træffe foranstaltninger til sikring af, at arbejdstagerne beskyttes under udførelsen af dette arbejde, navnlig ved at:

a)

arbejdstagerne får udleveret egnede åndedrætsværn og andre personlige værnemidler, som de skal bære

b)

der opsættes advarselsskilte for at tilkendegive, at den grænseværdi, der er fastsat i artikel 8, kan forventes overskredet, og

c)

det undgås, at støv fra asbest eller asbestholdige materialer spredes uden for lokalerne/arbejdsområdet.

Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget høres om disse foranstaltninger, inden sådant arbejde påbegyndes.

Artikel 13

1.   Inden påbegyndelse af nedrivningsarbejde eller af arbejde med at fjerne asbest og/eller asbestholdige materialer fra bygninger, strukturer, apparater og installationer samt skibe, udarbejdes en arbejdsplan.

2.   Det skal fremgå af den i stk. 1 omhandlede arbejdsplan, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet.

Arbejdsplanen skal navnlig indeholde følgende regler:

a)

asbest og/eller asbestholdige materialer fjernes, inden nedrivningsteknikker bringes i anvendelse, medmindre dette ville medføre en større risiko for arbejdstagerne, end hvis asbesten og/eller de asbestholdige materialer var blevet efterladt på stedet

b)

personlige værnemidler, som omhandlet i artikel 12, første afsnit, litra a), skal om nødvendigt stilles til rådighed

c)

når nedrivningsarbejdet eller arbejdet med at fjerne asbesten er tilendebragt, må det i overensstemmelse med national lovgivning og praksis sikres, at der ikke er risici som følge af eksponering for asbest på arbejdspladsen.

På de kompetente myndigheders anmodning skal planen indeholde oplysninger om følgende punkter:

a)

arbejdets art og forventede varighed

b)

stedet, hvor arbejdet udføres

c)

de anvendte metoder, når arbejdet indebærer håndtering af asbest eller asbestholdige materialer

d)

karakteristika for det benyttede udstyr med henblik på:

i)

beskyttelse og dekontaminering af det personale, der skal udføre arbejdet

ii)

beskyttelse af andre personer, der befinder sig på arbejdsstedet eller i nærheden af dette.

3.   På de kompetente myndigheders anmodning skal den i stk. 1 omhandlede plan meddeles dem, inden det påtænkte arbejde påbegyndes.

Artikel 14

1.   Arbejdsgiveren skal sørge for et relevant uddannelsesprogram for alle arbejdstagere, der udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Uddannelsen skal udbydes regelmæssigt og uden udgifter for arbejdstageren.

2.   Uddannelsens indhold skal være let forståeligt for arbejdstagerne. De skal herved sættes i stand til at erhverve sig de nødvendige kundskaber og færdigheder med hensyn til forebyggelse og sikkerhed, især for så vidt angår:

a)

asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder også de synergiske virkninger af rygning

b)

produkttyper eller materialer, der kan formodes at indeholde asbest

c)

aktiviteter, der kan medføre asbesteksponering, og betydningen af forebyggende kontrolforanstaltninger for at formindske eksponeringen

d)

sikre arbejdsmetoder, kontrol og værnemidler

e)

formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse

f)

nødforanstaltninger

g)

procedurer for dekontaminering

h)

bortskaffelse af affald

i)

krav om lægetilsyn.

3.   Der skal på fællesskabsplan udarbejdes praktiske retningslinjer for uddannelse af arbejdstagere, der arbejder med fjernelse af asbest.

Artikel 15

Virksomhederne skal, før de udfører arbejde i form af nedrivning eller fjernelse af asbest, bevise, at de har kvalifikationer på dette område. Disse beviser udformes i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Artikel 16

1.   I forbindelse med enhver form for arbejde, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes der passende foranstaltninger med henblik på at sikre, at

a)

de områder, hvor det pågældende arbejde udføres

i)

er tydeligt afgrænset og angivet ved skiltning

ii)

ikke er tilgængelige for andre arbejdstagere end dem, der på grund af deres arbejde eller pligter, skal indfinde sig der

iii)

er områder, hvor rygning bør undgås

b)

der indrettes områder, hvor arbejdstagerne kan spise og drikke uden risiko for at optage asbeststøv

c)

egnet arbejds- eller beskyttelsestøj stilles til arbejdstagernes rådighed; dette arbejds- eller beskyttelsestøj kommer ikke uden for virksomheden; det kan dog vaskes i vaskerier, som er udstyret specielt til formålet, og som er beliggende uden for virksomheden, hvis denne ikke selv foretager vask af tøjet; i så fald skal transporten foregå i lukkede beholdere

d)

arbejds- eller beskyttelsestøjet anbringes adskilt fra gangtøjet

e)

egnede og tilstrækkelige sanitære installationer, herunder brusere, stilles til arbejdstagernes rådighed, hvis der udføres støvende arbejde

f)

beskyttelsesudstyret anbringes på et nærmere angivet sted og kontrolleres og rengøres efter hver brug; der træffes passende foranstaltninger med henblik på at reparere eller udskifte defekt udstyr, før det atter bruges.

2.   Det må ikke pålægges arbejdstagerne at afholde omkostningerne ved foranstaltninger truffet i medfør af stk. 1.

Artikel 17

1.   I forbindelse med enhver form for arbejde, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, træffes der passende foranstaltninger med henblik på fyldestgørende underretning af arbejdstagerne og disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget om

a)

den potentielle sundhedsfare som følge af eksponering for støv fra asbest og asbestholdige materialer

b)

de foreskrevne grænseværdier og nødvendigheden af kontrol af luften

c)

forskrifter om sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder nødvendigheden af at undlade at ryge

d)

de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes for så vidt angår anvendelse af beskyttelsesudstyr og -tøj

e)

de særlige sikkerhedsforanstaltninger for at mindske eksponering for asbest mest muligt.

2.   Ud over de foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 1, og med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes der passende foranstaltninger med henblik på:

a)

at give arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget adgang til resultaterne af målingerne af luftens asbestindhold, og på at forklare dem betydningen af disse resultater

b)

snarest muligt at underrette de pågældende arbejdstagere og disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget, såfremt den grænseværdi, som er fastsat i artikel 8, overskrides, samt om årsagerne hertil, og høre arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller anlægget om de foranstaltninger, der skal træffes, eller i hastende tilfælde underrette dem om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

Artikel 18

1.   Med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes de i stk. 2-5 omhandlede foranstaltninger.

2.   Inden en arbejdstager udsættes for støv fra asbest eller asbestholdige materialer på arbejdspladsen, skal han have adgang til en helbredsundersøgelse.

Denne undersøgelse skal omfatte en særlig undersøgelse af thorax. Bilag I indeholder praktiske retningslinjer til brug for medlemsstaterne i forbindelse med den kliniske undersøgelse; disse retningslinjer tilpasses på baggrund af den tekniske udvikling efter fremgangsmåden i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Der skal fortsat være adgang til en sådan undersøgelse mindst én gang hver tredje år, så længe eksponeringen varer.

Der føres i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis en personlig helbredsjournal for hver enkelt arbejdstager.

3.   På grundlag af den kliniske undersøgelse, som er omhandlet i stk. 2, andet afsnit, rådgiver den læge eller den myndighed, der er ansvarlig for lægetilsynet med arbejdstagerne, i overensstemmelse med national lovgivning, om hvilke individuelle beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger der eventuelt skal træffes, eller træffer afgørelse om sådanne foranstaltninger.

Disse foranstaltninger kan i givet fald bestå i, at vedkommende arbejdstager ikke længere udsættes for asbest.

4.   Arbejdstagerne skal have oplysninger og vejledning om enhver helbredsundersøgelse, som de kan underkaste sig, efter at de ikke længere udsættes for asbest.

Den læge eller den myndighed, der er ansvarlig for lægetilsynet, kan erklære, at det er nødvendigt fortsat at føre tilsyn, efter at arbejdstagerne ikke længere udsættes for asbest, så længe den godkendte læge eller den berørte myndighed anser dette for nødvendigt for at beskytte de berørte personers helbred.

Det fortsatte tilsyn finder sted i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

5.   Den pågældende arbejdstager eller arbejdsgiveren kan anmode om, at den undersøgelse, som er omhandlet i stk. 3, tages op til revision i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 19

1.   Med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes de i stk. 2-4 omhandlede foranstaltninger.

2.   Arbejdsgiveren skal registrere de arbejdstagere, hvem det er pålagt at udføre det i artikel 3, stk. 1, omhandlede arbejde, i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den eksponering, der er forbundet hermed. Den læge og/eller den myndighed, der har ansvaret for lægetilsynet, har adgang til denne protokol. Enhver berørt arbejdstager har adgang til sine egne personlige resultater i denne protokol. Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til kollektive og anonyme oplysninger i denne protokol.

3.   De i stk. 2 omhandlede protokoller og de personlige helbredsjournaler, som er omhandlet i artikel 18, stk. 2, fjerde afsnit, skal i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis opbevares i mindst 40 år efter, at der ikke længere finder eksponering sted.

4.   De i stk. 3 omhandlede protokoller og helbredsjournaler stilles til rådighed for de ansvarlige myndigheder i de tilfælde, hvor virksomhedens aktiviteter ophører, i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Artikel 20

Medlemsstaterne indfører hensigtsmæssige sanktioner i tilfælde af overtrædelse af den nationale lovgivning, der vedtages til gennemførelse af dette direktiv. Disse sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 21

Medlemsstaterne fører en fortegnelse over anerkendte tilfælde af asbestose og mesotheliom.

Artikel 22

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til nævnte direktivs artikel 17a, stk. 4.

Artikel 23

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 24

Direktiv 83/477/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 25

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 26

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  Udtalelse af 10.6.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 20.10.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.11.2009.

(3)  EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25.

(4)  Jf. bilag II, del A.

(5)  Nummer i Chemical Abstract Service (CAS).

(6)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20.

(7)  Bestemmelse af fiberkoncentrationen i luften. Anbefalet metode: optisk mikroskopi med fasekontrast (membranfiltermetoden). ISBN 92 4 154496 1, WHO, Genève, 1997.

(8)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.


BILAG I

Praktiske retningslinjer for den i artikel 18, stk. 2, andet afsnit, omhandlede kliniske undersøgelse af arbejdstagerne

1.

Ifølge den nuværende viden kan det fastslås, at eksponering for frie asbestfibre kan fremkalde følgende lidelser:

asbestose

mesotheliom

lungekræft

mave- og tarmkræft.

2.

Den læge og/eller myndighed, der er ansvarlig for lægetilsynet med arbejdstagere, som er udsat for asbest, skal have kendskab til de forhold eller særlige omstændigheder, hvorunder den enkelte arbejdstager er blevet udsat for påvirkning.

3.

Helbredsundersøgelser af arbejdstagerne gennemføres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper og praksis og bør i det mindste omfatte følgende:

udarbejdelse af en journal vedrørende arbejdstagerens helbreds- og arbejdsforhold

personlig samtale

almindelig klinisk undersøgelse og især af thorax

undersøgelse af åndedrætsfunktionen (spirometri og flow-volumenkurve).

Lægen og/eller den ansvarlige myndighed for sundhedsovervågningen træffer afgørelse om yderligere undersøgelser, såsom undersøgelser af ekspektoratets cytologi, en røntgenundersøgelse af thorax eller tomografi, på baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 24)

Rådets direktiv 83/477/EØF

(EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25)

 

Rådets direktiv 91/382/EØF

(EFT L 206 af 29.7.1991, s. 16)

 

Rådets direktiv 98/24/EF

(EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11)

udelukkende artikel 13, stk. 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/18/EF

(EUT L 97 af 15.4.2003, s. 48)

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF

(EFT L 165 af 27.6.2007, s. 21)

udelukkende artikel 2, stk. 1

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 24)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

83/477/EØF

31. december 1986 (1)

91/382/EØF

1. januar 1993 (2)

98/24/EF

5. maj 2001

2003/18/EF

14. april 2006

2007/30/EF

31. december 2012


(1)  Denne dato ændres til den 31. december 1989 for så vidt angår aktiviteter i forbindelse med udvinding af asbest.

(2)  For Den Hellenske Republik er gennemførelsesfristen for direktivet den 1. januar 1996. Dog er datoen for gennemførelsen af bestemmelserne i forbindelse med udvinding af asbest den 1. januar 1996 for alle medlemsstaterne og den 1. januar 1999 for Den Hellenske Republik.


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 83/477/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, første til sjette led

Artikel 2, litra a) til f)

Artikel 3, stk. 1-3

Artikel 3, stk. 1-3

Artikel 3, stk. 3a

Artikel 3, stk. 4

Artikel 3, stk. 4

Artikel 3, stk. 5

Artikel 4, indledning

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, nr. 1 til 5

Artikel 6, litra a) til e)

Artikel 7-8

Artikel 7-8

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 11, stk. 1 og 2

Artikel 12, første og andet afsnit

Artikel 12, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 12, stk. 2, første afsnit

Artikel 13, stk. 2, første afsnit

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, litra b)

Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, tredje led

Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, litra c)

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, første led

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, litra a)

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, andet led

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, litra b)

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, tredje led

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, litra c)

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, fjerde led

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, litra d)

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, fjerde led, første underled

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, litra d), nr. i)

Artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, fjerde led, andet underled

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, litra d), nr. ii)

Artikel 12, stk. 3

Artikel 13, stk. 3

Artikel 12a

Artikel 14

Artikel 12b

Artikel 15

Artikel 13, stk. 1, litra a)

Artikel 16, stk. 1, litra a)

Artikel 13, stk. 1, litra b)

Artikel 16, stk. 1, litra b)

Artikel 13, stk. 1, litra c), nr. i) og ii)

Artikel 16, stk. 1, litra c)

Artikel 13, stk. 1, litra c), nr. iii)

Artikel 16, stk. 1, litra d)

Artikel 13, stk. 1, litra c), nr. iv)

Artikel 16, stk. 1, litra e)

Artikel 13, stk. 1, litra c), nr. v)

Artikel 16, stk. 1, litra f)

Artikel 13, stk. 2

Artikel 16, stk. 2

Artikel 14, stk. 1, indledende afsnit

Artikel 17, stk. 1, indledende sætning

Artikel 14, stk. 1, første til femte led

Artikel 17, stk. 1, litra a) til e)

Artikel 14, stk. 2

Artikel 17, stk. 2

Artikel 15, indledning

Artikel 18, stk. 1

Artikel 15, stk. 1-4

Artikel 18, stk. 2-5

Artikel 16, indledning

Artikel 19, stk. 1

Artikel 16, stk. 1-3

Artikel 19, stk. 2-4

Artikel 16a

Artikel 20

Artikel 17

Artikel 21

Artikel 17a

Artikel 22

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 2

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 19

Artikel 26

Bilag II

Bilag I

Bilag II

Bilag III


Top