EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0131

Kommissionens direktiv 2009/131/EF af 16. oktober 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; ophævet ved 32016L0797

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj

17.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 273/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/131/EF

af 16. oktober 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 27, stk. 4,

under henvisning til Jernbaneagenturets henstilling ERA/REC/XA/01-2009 af 17. april 2009, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 2004 (2) foreskriver i artikel 9b, stk. 2, at Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) senest den 19. januar 2009 skal gennemgå listen over parametre i punkt 1 i bilag VII til direktiv 2008/57/EF, og rette de henstillinger, det finder hensigtsmæssige, til Kommissionen.

(2)

Det nuværende punkt 1 i bilag VII til direktiv 2008/57/EF indeholder poster, der ikke er køretøjsparametre, og disse poster bør udgå.

(3)

Desuden indeholder punkt 1 i bilaget også parametre, som primært vedrører den del af et køretøj, der henhører under delsystemet »rullende materiel«. Listen over parametre bør omfatte alle de parametre ved et køretøj, der skal kontrolleres i forbindelse med godkendelse af ibrugtagning og klassificering af nationale regler. Derfor bør parametre for andre delsystemer, der indgår i køretøjet, være med på listen.

(4)

Direktiv 2008/57/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Punkt 1 i bilag VII til direktiv 2008/57/EF affattes som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 19. juli 2010. De underretter straks Kommissionen herom.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

»1.   Liste over parametre

1.1.

Generel dokumentation

Generel dokumentation (herunder en beskrivelse af det nye, renoverede eller moderniserede køretøj, dets forudsatte anvendelse, dets konstruktion, oplysninger om og reparation, drift og vedligeholdelse, det tekniske dossier osv.)

1.2.

Konstruktion og mekaniske dele

Mekanisk modstandsevne og stabilitet og sammenkoblingen mellem køretøjer (herunder puffere, trækapparater og gangbroer), styrken af køretøjernes konstruktion og udrustning (f.eks. sæder), lasteevne, passiv sikkerhed (herunder indvendig og udvendig kollisionssikkerhed)

1.3.

Samspil mellem vogn og spor samt justering

Mekaniske grænseflader til infrastrukturen (herunder statisk og dynamisk adfærd, fritrumsprofiler, sporvidde, løbeværk m.v.)

1.4.

Bremseudstyr

Forhold, der vedrører bremserne (herunder hjulblokeringsbeskyttelse, bremsestyringssystem samt bremsevirkning under drifts-, nød- og parkeringsbremsning)

1.5.

Forhold af betydning for passagererne

Udstyr til passagerernes brug og passagermiljø (herunder vinduer og døre til passagererne, krav af hensyn til bevægelseshæmmede osv.)

1.6.

Miljøforhold og aerodynamiske påvirkninger

Omgivelsernes påvirkning af køretøjet og køretøjets påvirkning af omgivelserne (herunder aerodynamiske forhold og både grænsefladen mellem køretøjet og den jordbaserede del af jernbanesystemet og grænsefladen til det omgivende miljø)

1.7.

Udvendige advarselssignaler, markeringer, krav til softwarefunktioner og -integritet

Udvendige advarselssignaler, markeringer, softwarefunktioner og -integritet, f.eks. sikkerhedsfunktioner med virkning for togets reaktioner, herunder togets databus

1.8.

Indbyggede elforsynings- og styresystemer

Indbyggede fremdrifts-, elforsynings- og styresystemer samt køretøjets grænseflade til elforsyningsinfrastrukturen og alle forhold vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet

1.9.

Udstyr til brug for personalet, grænseflader og miljø

Indbygget udstyr, grænseflader, arbejdsforhold og -miljø for personalet (herunder førerrum, grænseflade mellem lokomotivfører og førerrumsudrustning)

1.10.

Brandsikkerhed og evakuering

1.11.

Løbende vedligeholdelse

Indbygget udstyr og grænseflader til brug for løbende vedligeholdelse

1.12.

Indbygget togkontrol- og signaludstyr

Alt indbygget udstyr, som er nødvendigt for at opretholde sikkerheden og for at styre og kontrollere togbevægelserne for tog, der har tilladelse til at køre på nettet, samt dette udstyrs påvirkninger af jernbanesystemets jordbaserede del

1.13.

Særlige driftskrav

Særlige driftsmæssige krav til køretøjer (herunder forringede driftsvilkår, bugsering af køretøjet osv.)

1.14.

Forhold af betydning for gods

Særlige krav af betydning for gods samt miljøkrav (herunder udstyr, der specielt er påkrævet i forbindelse med farligt gods)

Ovenstående forklaringer og eksempler i kursiv er kun vejledende og udgør ikke definitioner af parametrene.«


Top