EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0126

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer

OJ L 285, 31.10.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 267 - 270

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/126/oj

31.10.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/36


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/126/EF

af 21. oktober 2009

om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (3) fastslås det, at det er nødvendigt at reducere luftforureningen til et niveau, hvor skadevirkninger på menneskers sundhed og miljøet minimeres.

(2)

Genèveprotokollen om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser og disses transport på tværs af grænserne indeholder mål for reduktionen af flygtige organiske forbindelser (VOC), og Göteborg-protokollen om reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (4) indeholder bestemmelser om emissionslofter for fire forurenende stoffer — svovldioxid, nitrogenoxider, VOC og ammoniak — og krav om anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker for at holde emissionerne nede.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (5) fastlægger luftkvalitetsmålsætninger for ozon ved jordoverfladen, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (6) fastlægger nationale emissionslofter for VOC, som bidrager til dannelsen af ozon ved jordoverfladen. Emissioner af VOC, herunder benzindampe, i én medlemsstat kan medføre luftkvalitetsproblemer i andre medlemsstater.

(4)

Ozon er også en drivhusgas og bidrager til atmosfærens opvarmning og klimaændringer.

(5)

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer (7) (fase I-genvinding af benzindampe) sigter mod genvinding af benzindampe, der udledes ved benzinoplagring og benzindistribution mellem terminaler og servicestationer.

(6)

Der udledes også benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer, og disse dampe bør genvindes i tråd med bestemmelserne i direktiv 94/63/EF.

(7)

Der er udviklet og gennemført forskellige fællesskabsinstrumenter med det formål at begrænse emissionen af VOC. Der er imidlertid brug for yderligere tiltag, hvis de sundheds- og miljømålsætninger, der er fastsat i det sjette miljøhandlingsprogram og i direktiv 2001/81/EF, skal opfyldes.

(8)

Med henblik på at nedbringe vugge-til-grav-emissionerne af drivhusgasser fra brændstof til vejtransport skal det ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie (8) fra 1. januar 2011 være tilladt at markedsføre benzin med et højere indhold af biobrændstofkomponenter, end det hidtil har været tilfældet. Dette kan medføre en stigning i VOC-emissionerne på grund af medlemsstaternes mulighed for at indføre begrænsede undtagelser fra damptrykkravene i det nævnte direktiv.

(9)

Eksisterende servicestationer kan blive nødsaget til at tilpasse deres infrastruktur, og det er mest hensigtsmæssigt at installere dampgenvindingsudstyr i forbindelse med en større modernisering af brændstofsystemet (dvs. en væsentlig ændring eller fornyelse af stationens infrastruktur, navnlig tanke og rørledninger), eftersom dette i høj grad mindsker omkostningerne ved de nødvendige tilpasninger. Dog har større eksisterende stationer bedre muligheder for at foretage disse ændringer og bør installere dampgenvindingsudstyr tidligere, idet de tegner sig for en større del af emissionerne. For nye servicestationer kan udstyr til benzindampgenvinding inddrages i design- og anlægsfasen og kan derfor installeres umiddelbart.

(10)

Helt nye motorkøretøjers brændstoftanke indeholder ingen benzindampe. Der bør derfor gøres en undtagelse for den første benzinpåfyldning af sådanne køretøjer.

(11)

Selv om adskillige medlemsstater har nationale regler for fase II-systemer til benzindampgenvinding, findes der ingen fællesskabslovgivning. Der bør derfor fastsættes et ensartet mindsteniveau for benzindampgenvinding med henblik på at opnå store miljøfordele og fremme handel med udstyr til genvindingsudstyr.

(12)

Der bør foretages regelmæssig kontrol af alt installeret fase II-genvindingsudstyr til sikring af, at udstyret medfører en reel mindskelse i emissionerne. Medlemsstaterne kan bestemme, at kontrollen skal udføres af en eller flere af følgende: officielle inspektionstjenester, operatøren selv eller en tredjepart. I forbindelse med officielle inspektioner bør medlemsstaterne tage hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/331/EF af 4. april 2001 om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (9).

(13)

Fase II-genvindingsudstyr bør afprøves regelmæssigt. Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) bør tilskyndes til at udvikle harmoniserede prøvningsmetoder.

(14)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og sikre, at de gennemføres. Disse sanktioner bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, idet manglende overholdelse af bestemmelserne kan være til skade for menneskers sundhed og miljøet.

(15)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (10) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(16)

Da dette direktiv er vedtaget i henhold til traktatens artikel 175, er det ikke til hinder for, at den enkelte medlemsstat opretholder eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger, som er forenelige med traktaten. I henhold til traktatens artikel 176 skal medlemsstaterne meddele Kommissionen alle sådanne foranstaltninger.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (11).

(18)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger vedrørende harmoniserede metoder og standarder. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19)

Målet for dette direktiv, nemlig en begrænsning af emissionerne af benzindampe til atmosfæren, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af luftforureningens grænseoverskridende karakter bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastsætter foranstaltninger til mindskelse af mængden af benzindampe, der udledes til atmosfæren ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »benzin«: benzin som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 94/63/EF

2)   »benzindampe«: enhver luftformig forbindelse, som fordamper fra benzin

3)   »servicestation«: en servicestation som defineret i artikel 2, litra f), i direktiv 94/63/EF

4)   »eksisterende servicestation«: servicestation, som er bygget, eller for hvilken der er udstedt en individuel planlægningstilladelse, byggetilladelse eller driftstilladelse inden den 1. januar 2012

5)   »ny servicestation«: servicestation, som er bygget, eller for hvilken der er udstedt en individuel planlægningstilladelse, byggetilladelse eller driftstilladelse på eller efter den 1. januar 2012

6)   »fase II-system til benzindampgenvinding«: udstyr, hvormed benzindampe, der fortrænges fra brændstoftanken i et motorkøretøj ved benzinpåfyldning på en servicestation, genvindes og overføres til en tank på servicestationen eller tilbage til benzinstanderen med henblik på gensalg

7)   »benzindampgenvindingsgrad«: forholdet mellem mængden af benzindampe, der tilbageføres med fase II-systemet til benzindampgenvinding, og mængden af benzindampe, som ville være udledt til atmosfæren uden dette system, udtrykt i procent

8)   »damp/benzin-forholdet«: forholdet mellem mængden af tilbageført benzindamp, der tilbageføres med fase II-systemet til benzindampgenvinding, ved atmosfærisk tryk og mængden af påfyldt benzin

9)   »gennemstrømningsmængde«: den samlede årlige benzinmængde, der overføres fra mobile beholdere til en servicestation.

Artikel 3

Servicestationer

1.   Medlemsstaterne sikrer, at alle nye servicestationer udstyres med et fase II-system til benzindampgenvinding, hvis

a)

den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde overstiger 500 m3 pr. år, eller

b)

den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde overstiger 100 m3 pr. år, og servicestationen er beliggende under permanente boliger eller arbejdspladsområder.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at alle eksisterende servicestationer, som gennemgår en større modernisering, udstyres med et fase II-system til benzindampgenvinding i forbindelse med en sådan modernisering, hvis

a)

den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde overstiger 500 m3 pr. år, eller

b)

den faktiske eller påtænkte gennemstrømningsmængde overstiger 100 m3 pr. år, og servicestationen er beliggende under permanente boliger eller arbejdspladsområder.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at alle eksisterende servicestationer med en gennemstrømningsmængde på over 3 000 m3 pr. år udstyres med et fase II-system til benzindampgenvinding senest den 31. december 2018.

4.   Stk. 1, 2 og 3, finder ikke anvendelse på servicestationer, der udelukkende anvendes i forbindelse med fabrikation og levering af nye motorkøretøjer.

Artikel 4

Mindste benzindampgenvindingsgrad

1.   Medlemsstaterne sikrer, at benzindampgenvindingsgraden fra den dato, hvor fase II-systemer til benzindampgenvinding bliver obligatoriske i medfør af artikel 3, er lig med eller større end 85 % som attesteret af fabrikanten i henhold til de relevante europæiske tekniske standarder eller typegodkendelsesprocedurer, jf. artikel 8, eller, hvis sådanne standarder eller procedurer ikke findes, i henhold til relevante nationale standarder.

2.   Med virkning fra den dato, hvor fase II-systemer til benzindampgenvinding bliver obligatoriske i medfør af artikel 3, og i de tilfælde, hvor de genvundne benzindampe overføres til en tank på servicestationen, skal damp/benzin-forholdet være lig med eller større end 0,95, men mindre end eller lig med 1,05.

Artikel 5

Regelmæssig kontrol og forbrugeroplysning

1.   Medlemsstaterne sikrer, at benzindampgenvindingsgraden i ibrugtagne fase II-systemer til benzindampgenvinding kontrolleres mindst én gang hvert år, enten ved at kontrollere, at damp/benzin-forholdet under simulerede benzinflowforhold er i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, eller ved en anden hensigtsmæssig metode.

2.   Er der installeret et automatisk overvågningssystem, sikrer medlemsstaterne, at benzindampgenvindingsgraden kontrolleres mindst hvert tredje år. Ethvert automatisk overvågningssystem skal automatisk afsløre funktionsfejl i fase II-systemet til benzindampgenvinding og i selve det automatiske overvågningssystem, påvise fejl over for servicestationsoperatøren og automatisk standse benzinflowet fra den defekte benzinstander, hvis fejlen ikke udbedres inden for syv dage.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at servicestationer, der har installeret et fase II-system til benzindampgenvinding, oplyser forbrugerne herom ved at anbringe et skilt, en mærkat eller anden form for meddelelse på eller i nærheden af benzinstanderen.

Artikel 6

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser senest den 1. januar 2012 og giver den hurtigst muligt meddelelse om enhver senere ændring, der berører dem.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager senest den 31. december 2014 gennemførelsen af dette direktiv op til revision, navnlig hvad angår

a)

den tærskel på 100 m3 pr. år, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 2, litra b), i dette direktiv samt i artikel 6, stk. 3, i direktiv 94/64/EF

b)

dataene for overholdelse af kravene fra ibrugtagne fase II-systemer til benzindampgenvinding, og

c)

behovet for automatisk overvågningsudstyr.

Den forelægger resultaterne af revisionen for Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 8

Tekniske tilpasninger

Der kan vedtages harmoniserede metoder og standarder med henblik på gennemførelsen af artikel 4 og 5. I det omfang, det er nødvendigt for at sikre overensstemmelsen med eventuelle relevante standarder udarbejdet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), kan de nævnte artikler, med undtagelse af benzindampgenvindingsgraden og damp/benzin-forholdet i artikel 4 og perioderne i artikel 5, tilpasses til den tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 2.

Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 10

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 2012. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 11

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. oktober 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

C. MALMSTRÖM

Formand


(1)  Udtalelse af 13.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 5.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.9.2009.

(3)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 179 af 17.7.2003, s. 3.

(5)  EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.

(6)  EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22.

(7)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.

(8)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(9)  EFT L 118 af 27.4.2001, s. 41.

(10)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(11)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


Top