EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0079

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/79/EF af 13. juli 2009 om fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 204 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/79/oj

1.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/29


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/79/EF

af 13. juli 2009

om fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 93/32/EØF af 14. juni 1993 om fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer (3) er blevet ændret væsentligt (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Direktiv 93/32/EØF er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen fastsat i Rådets direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer, som erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (5), og fastsætter tekniske forskrifter for konstruktion og fremstilling af tohjulede motordrevne køretøjer med hensyn til deres fastholdelsesanordninger for passagerer. Disse tekniske forskrifter vedrører en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, så der for alle typer køretøjer kan anvendes den procedure for EF-typegodkendelse, som er omhandlet i direktiv 2002/24/EF. Bestemmelserne i direktiv 2002/24/EF, som vedrører systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer, finder derfor også anvendelse på nærværende direktiv.

(3)

Målet for dette direktiv, nemlig EF-komponenttypegodkendelse af fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre nås på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(4)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for fastholdelsesanordninger for passagerer på alle tohjulede motordrevne køretøjer som omhandlet i artikel 1 i direktiv 2002/24/EF.

Artikel 2

Proceduren for meddelelse af EF-komponenttypegodkendelse af fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer og betingelserne for fri bevægelighed for sådanne køretøjer er de samme som de i henholdsvis kapitel II og III i direktiv 2002/24/EF fastsatte.

Artikel 3

Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse kravene i bilag I til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2002/24/EF.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører fastholdelsesanordningen til passagerer:

nægte EF-typegodkendelse af en type tohjulet motordrevet køretøj eller en type fastholdelsesanordning til passagerer

forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af tohjulede motordrevne køretøjer eller salg eller ibrugtagning af fastholdelsesanordninger til passagerer,

såfremt fastholdelsesanordningerne til passagerer opfylder kravene i dette direktiv.

2.   Medlemsstaterne skal nægte EF-typegodkendelse for en type tohjulet motordrevet køretøj af grunde, der vedrører fastholdelsesanordningen til passagerer, såfremt kravene i dette direktiv ikke er opfyldt.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Direktiv 93/32/EØF som ændret ved det direktiv, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. januar 2010.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EUT C 234 af 30.9.2003, s. 19.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 25.9.2007 (EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 65) og Rådets afgørelse af 7.7.2009.

(3)  EFT L 188 af 29.7.1993, s. 28.

(4)  Se bilag II, del A.

(5)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.


BILAG I

1.   ALMINDELIGE FORSKRIFTER

Hvis køretøjet er beregnet til transport af en passager, skal det være udstyret med en fastholdelsesanordning for passageren, der kan bestå af en strop eller en eller flere håndbøjler.

1.1.   Strop

Stroppen skal være således monteret på sadlen eller andre dele, som er forbundet til stellet, at den let kan benyttes af passageren. Stroppen skal være således udformet og fastgjort, at den uden brud kan modstå en lodret statisk trækkraft på 2 000 N, idet trykpåvirkningen midt på stroppens gribeflade er højst 2 MPa.

1.2.   Håndbøjle

Består fastholdelsesanordningen af en håndbøjle, skal denne være monteret i nærheden af sadlen symmetrisk med køretøjets midterplan i længderetningen.

En sådan håndbøjle skal være således udformet, at den uden brud kan modstå en lodret statisk trækkraft på 2 000 N, idet trykpåvirkningen midt på bøjlens gribeflade er højst 2 MPa.

Består fastholdelsesanordningen af to håndbøjler, skal disse være monteret symmetrisk med én på hver side.

Sådanne håndbøjler skal være således udformet, at de uden brud kan modstå en lodret statisk trækkraft på 1 000 N, idet trykpåvirkningen midt på bøjlernes gribeflade er højst 1 MPa.

Tillæg 1

Oplysningsskema vedrørende fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer

(vedlægges ansøgningen om EF-komponenttypegodkendelse, hvis denne ikke indgives samtidig med ansøgningen om EF-typegodkendelse af køretøjet)

Løbenummer (tildelt af ansøgeren): …

Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse af fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer skal ledsages af de oplysninger, der er nævnt i følgende punkter i bilag II til direktiv 2002/24/EF:

Del 1, afsnit A, punkt:

0.1

0.2

0.4.-0.6.

Del 1, afsnit B, punkt:

1.4-1.4.2.

Tillæg 2

Myndighed

EF-komponenttypegodkendelsesattest for fastholdelsesanordning for passagerer på tohjulet motordrevet køretøj

(EKSEMPEL)

Rapport nr. … fra teknisk tjeneste … Dato …

EF-komponenttypegodkendelse nr.: … Udvidelse nr.: …

1.

Køretøjets mærke: …

2.

Køretøjets type: …

3.

Fabrikantens navn og adresse: …

4.

Navn og adresse på den befuldmægtigede (evt.): …

5.

Køretøj fremstillet til prøvning den: …

6.

EF-komponenttypegodkendelse meddelt/nægtet (1)

7.

Sted: …

8.

Dato: …

9.

Underskrift: …


(1)  Det ikke gældende overstreges.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 5)

Rådets direktiv 93/32/EØF

(EFT L 188 af 29.7.1993, s. 28)

Kommissionens direktiv 1999/24/EF

(EFT L 104 af 21.4.1999, s. 16)

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 5)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

93/32/EØF

14. december 1994

14. juni 1995 (1)

1999/24/EF

31. december 1999

1. januar 2000 (2)


(1)  I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 93/32/EØF:

»Fra datoen i første afsnit kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører fastholdelsesanordninger for passagerer, forbyde den første ibrugtagning af køretøjer, der opfylder kravene i dette direktiv.«

Denne dato er den 14. december 1994, jf. artikel 4, stk. 1, første afsnit, i direktiv 93/32/EØF.

(2)  I overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 1999/24/EF:

»1.   Fra 1. januar 2000 kan medlemsstaterne ikke af grunde, som vedrører fastholdelsesanordningen til passagerer:

nægte EF-typegodkendelse af en type tohjulet motordrevet køretøj eller en type fastholdelsesanordning til passagerer

forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af tohjulede motordrevne køretøjer eller salg eller ibrugtagning af fastholdelsesanordninger til passagerer

hvis fastholdelsesanordningerne til passagerer opfylder kravene i direktiv 93/32/EØF som ændret ved nærværende direktiv.

2.   Fra 1. juli 2000 nægter medlemsstaterne EF-typegodkendelse til nogen type tohjulede motordrevne køretøjer af grunde, som vedrører fastholdelsesanordningen til passagerer, eller til nogen fastholdelsesanordning til passagerer, hvis kravene i direktiv 93/32/EØF som ændret ved nærværende direktiv ikke er opfyldt.«


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 93/32/EØF

Direktiv 1999/24/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1, 2 og 3

 

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 4, stk. 1

 

 

Artikel 2, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

 

Artikel 2, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

 

Artikel 4, stk. 3

 

Artikel 5

 

Artikel 6

Artikel 5

 

Artikel 7

Bilag

 

Bilag I

Tillæg 1

 

Tillæg 1

Tillæg 2

 

Tillæg 2

 

Bilag II

 

Bilag III


Top